Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
              01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot
              02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot
              03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot
              04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot
              05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot
              06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot
              25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät
              29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet
         02. (33.02 ja 70, osa) Valvonta
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. (33.70, osa) Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Raha-automaattiavustukset
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 2 242 000 euroa.

Selvitysosa: Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Vaikuttavuus

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta toimii toimialansa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena edistäen kansalaisten oikeusturvaa yhdenmukaisilla ja oikeudenmukaisilla päätöksillä. Tavoitteena on käsittelyajan lyhentäminen.

Toiminnallinen tuloksellisuus
 2014
toteutuma
2015
arvio
2016
arvio
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Päätösten hinta (euroa/ratkaisu)241237237
Työn tuottavuus (ratkaisut/htv)321325343
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Vireille tulleet valitusasiat9 50012 00011 000
Valitusten käsittelyaika (kk)7,17,47

Työn tuottavuus on laskettu seuraavien arvioiden mukaan: 12 000 päätöstä ja 35 henkilötyövuotta. Päätöksen hinta on laskettu 12 000 päätöksen ja 2 242 000 euron määrärahan mukaan.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan suoritteet, eli valitusten ja poistohakemusten johdosta annetut päätökset, ovat maksuttomia.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstön osaamisesta huolehditaan. Lautakunnan johtamisjärjestelmän toimivuutta, esimiesten johtamistaitoa ja työhyvinvointia seurataan määräajoin työtyytyväisyyskyselyin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Palkkaliukumasäästö-7
Palkkausten tarkistukset14
Toimintamenojen tuottavuussäästö-11
Vuokramenojen indeksikorotus3
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-2
Yhteensä-3

2016 talousarvio2 242 000
2015 I lisätalousarvio185 000
2015 talousarvio2 245 000
2014 tilinpäätös2 305 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään 2 592 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 350 000 euroa talousarvioesityksen 2 242 000 euroon nähden aiheutuu lisääntyvistä valitusasioiden määristä. Jotta Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toiminta ei ruuhkautuisi uudelleen, lautakunnan tulisi palkata lisähenkilökuntaa käsittelemään kasvavia valitusmääriä.


2016 talousarvio2 592 000
2015 IV lisätalousarvio300 000
2015 I lisätalousarvio185 000
2015 talousarvio2 245 000
2014 tilinpäätös2 305 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 2 592 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 93 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 110 000 euroa työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönoton ja toimivuuden edellyttämien lisätöiden toteuttamisesta ja vähennyksenä 17 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio93 000
2016 talousarvio2 592 000
2015 tilinpäätös2 730 000
2014 tilinpäätös2 305 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 93 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 150 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu valitus- ja poistoasioiden ruuhkan purkamisesta ja käsittelyaikojen lyhentämisestä, jotta päätöstuotanto pysyisi alkuvuoden 2016 tasossa.


2016 III lisätalousarvio150 000
2016 II lisätalousarvio93 000
2016 talousarvio2 592 000
2015 tilinpäätös2 730 000
2014 tilinpäätös2 305 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 150 000 euroa.