Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              87. Osakehankinnat
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         90. Raha-automaattiavustukset
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

02. (33.02 ja 70, osa) ValvontaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa:Luvun menot aiheutuvat sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan lakisääteisesti valvontaa harjoittavien laitosten toimintamenoista, työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenoista sekä oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menoista. Valvontalaitoksia ovat Säteilyturvakeskus, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus ja aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet. Oikeuslääkinnän tehtävät hoitaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kunnat ovat keskeisiä terveysvalvonnasta vastaavia toimijoita.

Valvontalaitosten toiminta kohdistuu sosiaali- ja terveysministeriön strategisista tavoitteista seuraaviin:

 • — hyvinvoinnille vahva perusta
 • — kaikille mahdollisuus hyvinvointiin
 • — elinympäristö tukemaan terveyttä ja turvallisuutta.
Vaikuttavuus
 • — oikeusturvan ja lainsäädännön noudattamisen varmistaminen
 • — lupa-, rekisteri- ja valvonta-asioiden asiantuntevan ja hyvän hallintotavan mukainen käsittely
 • — ennakkovalvonnan toimivuuden varmistaminen lainsäädännön edellyttämällä palvelutasolla.

03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 303 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 500 000 euroa Suomen ja Venäjän välisen säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyöhön:

1) ensisijaisesti Venäjän Federaation ydinturvallisuusviranomaisen ja toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

2) ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyöhön liittyvien valtion siirtomenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Säteilyturvakeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Tavoitteena on, että säteilylähteiden käytössä ei satu onnettomuuksia tai vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia ja että jokaisen työntekijän säteilyannos pysyy henkilökohtaisen annosrajan alapuolella.

Ydinlaitosten valvonnassa tavoitteena on, että laitoksilla ei satu onnettomuuksia tai vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia, radioaktiivisten aineiden normaalikäytön aikaiset päästöt laitoksilta ovat pieniä ja niistä lasketut vuotuiset säteilyannokset ovat alle yksi prosenttia valtioneuvoston asetuksessa (733/2008) asetetusta raja-arvosta. Ydinjätteiden käsittely, varastointi ja loppusijoitus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että jätteiden määrä pysyy mahdollisimman pienenä eikä toiminnasta aiheudu käytännöllisesti katsoen lainkaan päästöjä. Ympäristön säteilyvalvonnan tavoitteena on, että Säteilyturvakeskus on jatkuvasti tietoinen ympäristön säteilytasosta.

Säteilyturvakeskuksen toiminta perustuu tehokkaaseen valvontaan, nopean onnettomuusvalmiuden ylläpitoon sekä vaikuttamiseen olennaisten toimijoiden kautta siten, että ydin- ja säteilyturvallisuuden kannalta tärkeät kohteet turvataan. Säteilyturvakeskus suuntaa mm. valmiustoiminnan kannalta olennaista tutkimustoimintaa yhteiskunnan tarpeiden ja linjausten mukaisesti. Säteilyturvakeskus turvaa tehokkaalla riskiviestinnällään eri yhteyksissä eri toimijoiden ja kansalaisten säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyvät tietotarpeet. Säteilyturvakeskus järjestää tehokkaan valvonnan organisoitumalla joustavasti ja se pyrkii varmistamaan suunnitelmallisella osaamisen johtamisella ydin- ja säteilyturvallisuuden viranomaistoiminnan osaamisen erityisesti suurissa ydinturvallisuushankkeissa sekä säteilyn ympäristövalvonnassa. Säteilyturvakeskus pyrkii kehittämään palvelutoimintaansa osana talouden vakauttamista.

Säteilyturvakeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet

  2014
toteutuma
htv 2015
varsinainen talousarvio
htv 2016
esitys
htv
             
Budjettirahoitus 16 352 83 14 441 83 13 303 75
Maksullinen toiminta 28 539 242 39 888 301 41 400 297
Yhteisrahoitteinen toiminta 1 125 20 900 23 600 12
Yhteensä 46 016 345 55 229 407 55 303 384

Säteilyturvakeskuksen tulosalueittaiset kustannukset ( 1 000 euroa) ja henkilötyövuodet

  2014
toteutuma
htv 2015
arvio
htv 2016
arvio
htv1)
             
Ydinenergia 23 066 117 34 799 164 35 690 160
Säteilytoiminta 5 275 31 4 651 31 4 703 31
Valmiustoiminta 2 001 12 1 864 12 1 801 12
Tutkimus ja kehitys 3 572 17 4 249 25 2 302 12
Asiantuntijapalvelut 7 121 29 5 201 28 6 204 29
Viestintä 1 317 8 1 276 9 1 301 9
Ympäristö 3 664 14 3 189 14 3 302 14
Yhteiset palvelut2) - 51 - 43 - 40
Yhteensä 46 016 279 55 229 326 55 303 307

1) Taulukko ei sisällä lomia ja poissaoloja. Vuonna 2016 niiden osuudeksi arvioidaan 77 htv.

2) Yhteisten palveluiden kustannukset on vyörytetty muille tulosalueille.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 46 016 55 229 55 303
Bruttotulot 34 947 40 788 42 000
Nettomenot 11 069 14 441 13 303
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 042    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 9 325    

Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.

Ydinturvallisuusvalvonnan maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 19 573 30 638 32 510
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 19 578 30 638 32 510
       
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

Erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 3 105 3 250 2 890
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 3 124 3 250 2 890
       
Kustannusvastaavuus, % 99 100 100

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 236 100 100
— EU:lta saatava rahoitus 742 700 400
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 147 100 100
Tuotot yhteensä 1 125 900 600
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 2 277 1 800 1 200
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) 1 152 900 600
Omarahoitusosuus, % 51 50 50
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Tavoitteena on, että henkilöstön osaaminen ja ammattitaito ovat korkealla tasolla, henkilöstön koulutukseen käyttämä aika on 3—4 % kokonaistyöajasta ja henkilöstön työtyytyväisyys ja motivaatio kehittyvät myönteisesti. Tavoitteena on lisäksi, että henkilöstön omasta sairaudesta ja työtapaturmista johtuvien poissaolopäivien määrä on alle 8,5 henkilötyövuotta kohden.

Ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö Venäjän federaation kanssa on kohdistunut kuuteen eri aihepiiriin: Leningradin ydinvoimalaitos, Kuolan ydinvoimalaitos, ydinturvallisuusvalvonta, radioaktiiviset jätteet, ympäristön säteilyvalvonta ja onnettomuusvalmius sekä ydinmateriaalivalvonta. Pääosa resursseista on kohdistettu mainittujen kahden ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kohentamiseen siten, että pääkohde on Leningradin ydinvoimalaitos, jonka sijainti ja Tshernobyl-tyyppiset reaktorit korostavat jatkuvan parantamisen tarvetta. Hankkeisiin on sisältynyt mm. koulutustoimintaa, turvallisuusanalyysejä, teknisiä turvallisuusparannuksia ja laitetoimituksia, laitteistojen tarkastustekniikan kehittämistä ja säännöstöjen kehittämistä. Leningradin ja Kuolan laitoksen ympäristön säteilyvalvontajärjestelmät on toteutettu lähialueyhteistyön puitteissa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Sektoritutkimussäästö -100
Toimintamenojen tuottavuussäästö ja vuokramenojen indeksikorotus/säästökokonaisuus -79
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -16
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO) -200
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -157
Palkkaliukumasäästö -27
Palkkausten tarkistukset 41
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) -330
Toimintamenojen tuottavuussäästö -69
Toimintamenosäästö (HO 2015) -120
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) -58
Vuokramenojen indeksikorotus 10
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -13
Tasomuutos -20
Yhteensä -1 138

2016 talousarvio 13 303 000
2015 talousarvio 14 441 000
2014 tilinpäätös 16 352 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 303 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 500 000 euroa Suomen ja Venäjän välisen säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyöhön:

1) ensisijaisesti Venäjän Federaation ydinturvallisuusviranomaisen ja toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

2) ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyöhön liittyvien valtion siirtomenojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 32 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 43 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 75 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio -32 000
2016 talousarvio 13 303 000
2015 tilinpäätös 14 441 000
2014 tilinpäätös 16 352 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 32 000 euroa.

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 758 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä valvonnan edellyttämän ohjauksen sekä ennakoivan ja jälkikäteisen valvonnan keinoin.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen puolustusvoimien ja vankiterveydenhuollon valvonnan järjestämisestä.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tavoitteena on

— tunnistaa ja ennakoida väestön terveyteen ja hyvinvointiin sekä palvelujärjestelmään liittyvät riskit ja kohdentaa työtä tämän perusteella

— huolehtia erityisesti niiden oikeuksista, jotka eivät itse niitä pysty puolustamaan

— yhdenmukaistaa sosiaali- ja terveysalan valvonnan edellyttämä ohjaus saumattomaksi kokonaisuudeksi koko maassa

— ohjata toiminnanharjoittajia tehostamaan omavalvontaa

— toimia ja vaikuttaa aktiivisesti EU:ssa ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on lupa- ja valvontaviranomainen, jonka toiminnan vaikutus yhteiskunnallisiin vaikutustavoitteisiin on luonteeltaan välillistä. Yhteiskunnallisiin tavoitteisiin vaikuttaa samanaikaisesti valtiokonsernin toiminta kokonaisuutena, yhteiskunnan toimijat muutoin sekä kansainvälinen kehitys.

Toiminnallinen tehokkuus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot on budjetoitu momentille 12.33.02. Toimintamenomomentille kirjattavat tulot ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja valtakunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä yksityisten palveluntuottajien lupia koskevien suoritteiden maksuja ja viraston suoritteista liiketaloudellisin perustein määrättäviä maksuja. Lisäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle yksityisten palvelunantajien rekisteristä aiheutuvia ylläpitokustannuksia vastaavasti aluehallintovirastot suorittavat osan saamistaan vuosimaksuista virastolle.

Toiminnan tehokkuus

  2014 toteutuma 2015 tavoite 2016 tavoite
       
Työn tuottavuusindeksi 100,15 100 100
Kokonaistuottavuusindeksi 100,76 100 100

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 16 812 15 935 15 258
Bruttotulot 4 091 3 470 3 500
Nettomenot 12 721 12 465 11 758
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 599    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 214    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, maksullisen toiminnan myyntituotot 4 968 4 400 4 400
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 1 180 1 100 1 100
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset yhteensä 2 785 3 250 3 250
— osuus yhteiskustannuksista yhteensä 1 163 1 150 1 150
Kokonaiskustannukset yhteensä 3 948 4 400 4 400
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 020 - -
Kustannusvastaavuus, % 126 100 100
Tuotokset ja laadunhallinta

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston käsiteltäväksi saapuvien asioiden määriä

  2014
toteutuma
2015
ennuste
2016
ennuste
2015/2016
muutos-%
         
Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset 20 238 18 400 18 400 0
Valvonta-asiat 1 167 1 175 1 260 7,2
Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat 928 970 970 0
Palvelukyky 2014
toteutuma
2015
arvio
2016
arvio
       
Ammattioikeutta koskevat laillistamispäätökset, 90 % hakemuksista käsitelty asetetussa määräajassa      
— suomalainen säännelty koulutus, 5 pv 95 % käsiteltiin 5 pv tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— EU/ETA-maiden koulutus, 3 tai 4 kk 95 % käsiteltiin 4 kk:ssa tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— EU/ETA-maiden ulkopuolisten maiden koulutus, 4 kk 95 % käsiteltiin 4 kk:ssa tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Raskauden keskeyttämistä koskevat asiat, 4 työpäivän kuluessa 4 työpäivän kuluessa tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat, käsittelyaikojen mediaani 6 kk ja 70 % lupa-asioista käsitellään 8 kk:ssa mediaani 31 pv ja keskim. käsittelyaika 61 pv. 96 % lupa-asioista käsiteltiin 8 kk:ssa. tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Terveydenhuollon valvonta-asiat, käsittelyaikojen mediaani 10 kk ja 90 % asioista käsitellään 27 kk:ssa käsittelyajan mediaani 6,5 kk ja 90 % asioista käsiteltiin vajaassa 22,3 kk:ssa tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Yksityisten sosiaalipalveluiden lupa-asiat, käsittelyaikojen mediaani 7 kk ja 70 % lupa-asioista käsitellään 7 kk:ssa mediaani 93 pv ja 68 % asioista käsiteltiin 4,5 kk:ssa tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Sosiaalihuollon valvonta-asiat, käsittelyaikojen mediaani 11,5 kk ja 80 % asioista käsitellään 18 kk:ssa mediaani 22,5 pv ja 95 % asioista käsiteltiin alle 18 kk:ssa. tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Alkoholilupa-asiat      
— alkoholin valmistuslupien käsittely, 90 pv 126 pv tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— alkoholin tukkumyyntilupien käsittely, 90 pv 62 pv tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— alkoholin teollisen käytön lupien käsittely, 30 pv 15 pv tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Valtionhallinnon heikentynyt taloustilanne vaikuttaa Valviran henkilöstövoimavarojen kehittymiseen. Resurssikehityksen rinnalla myös toimintaympäristön muutokset sekä Valviraan kohdistuvien odotusten lisääntyminen ja monimuotoistuminen edellyttävät virastolta kykyä vastata uusiin haasteisiin entistä joustavammin. Valvira on laatinut tuleville vuosille ulottuvan sopeuttamisohjelman. Ohjelman tavoitteena on varmistaa Valviran toimintakyky ja parantaa valmiuksia vastata muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin.

Henkilöstön osaaminen on avainasemassa kaikessa Valviran tekemisessä. Osaamista kehitetään entistä suunnitelmallisemmin hyödyntämällä tulos- ja kehityskeskusteluja sekä laatimalla toimintaa tukeva koulutussuunnitelma. Eläkkeelle siirtymiset sekä toimintatapojen ja työmenetelmien kehittäminen mm. ICT-järjestelmien avulla mahdollistavat henkilöstörakenteen ja osaamisen kehittämisen sekä resurssien uudelleen kohdentamisen tulevia vaatimuksia ja tarpeita vastaaviksi.

Työhyvinvoinnista huolehtiminen luo perustaa henkilöstön toimintakyvylle. Suuri työmäärä sekä virkatehtävien suorittamiseen liittyvät vastuut ovat työhyvinvoinnin kannalta haasteellisia. Näihin haasteisiin vastaaminen edellyttää johtamiseen panostamista koko johtamisketjun pituudelta - työntekijän ja lähiesimiehen vuorovaikutuksesta aina viraston johtamiseen saakka. Työhyvinvointia seurataan säännöllisin kyselyin ja tulosten analysointiin sekä kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen ja niiden seurantaan panostetaan. Johto ja esimiehet kiinnittävät kasvavaa huomiota työtehtävien jakamiseen, tehtävien priorisointiin sekä henkilöstön tukemiseen vastuullisessa työssä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Adoptiolautakunnan lisääntyneet tehtävät (siirto momentilta 33.01.01) 70
Alkoholielinkeinorekisterin uusiminen 50
Puolustusvoimien terveydenhuollon ja vankiterveydenhuollon valvonta (siirto momentilta 33.01.01) (1 htv) 70
Sosiaalihuollon valvonta (1 htv) 70
Sähköisen hallinnon ja Terhikki-rekisterin uudistamishanke (SAMPO) (v. 2015 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -825
Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet (siirto momentilta 33.70.22) (1 htv) 70
YHTI-järjestelmän käyttöönotto (siirto momentilta 33.70.21) (1 htv) 70
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -7
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -107
Palkkaliukumasäästö -79
Palkkausten tarkistukset 71
Toimintamenojen tuottavuussäästö -57
Toimintamenosäästö (HO 2015) -100
Vuokramenojen indeksikorotus 9
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -12
Yhteensä -707

2016 talousarvio 11 758 000
2015 I lisätalousarvio 148 000
2015 talousarvio 12 465 000
2014 tilinpäätös 12 336 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 758 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 12 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 99 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 87 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio 12 000
2016 talousarvio 11 758 000
2015 tilinpäätös 12 613 000
2014 tilinpäätös 12 336 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 12 000 euroa.

06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 088 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) viraston alueellistamisen aiheuttamien lisämenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus aloitti toimintansa 1.11.2009. Keskuksen kaikki virat sijoitetaan Kuopioon viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä. Keskuksella on tarvittaessa toimitiloja toiminnan kannalta keskeisissä kaupungeissa, kuten Helsingissä ja Lontoossa. Keskuksen alueellistamisesta aiheutuvien lisämenojen kattamiseen vuonna 2016 varataan 1 100 000 euroa. Lisämenoja aiheutuu muutto- ja matkakustannuksista, uusien toimitilojen muutostöistä, hankinnoista ja tietoliikenneyhteyksien ja muun ICT-infrastruktuurin rakentamisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tehokkuus (taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus, kustannusvastaavuus)

Tavoitteena on, että viraston maksullisen toiminnan suoritteet tuotetaan kustannusvastaavasti. Keskus seuraa tuottavuuden kehitystä Tilastokeskuksen määrittelemien tuottavuusindikaattorien avulla.

Toiminnan tehokkuus (indeksi 100 = vuosi 2011)

  2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
       
Työn tuottavuusindeksi 99,3 >100 >100
Kokonaistuottavuusindeksi 97,2 >100 >100

Viraston henkilötyövuosien määrät (htv)

  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
arvio
       
Maksullinen toiminta 185 210 210
Ei-maksullinen toiminta 33 30 30
Yhteensä 218 240 240

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma1)
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 25 479 25 117 26 088
Bruttotulot 22 050 20 950 22 000
Nettomenot 3 429 4 167 4 088
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 482    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 630    

1) Sisältää edelliseltä vuodelta siirretyn määrärahan käytön.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Budjettirahoitus 5 577 4 167 4 088
       
Maksullisen toiminnan tuotot yhteensä 19 902 20 950 22 000
— julkisoikeudelliset suoritteet 17 404 19 000 19 900
— liiketaloudelliset suoritteet 4 - -
— erillislakien mukaiset suoritteet 2 020 1 950 1 950
Muut tuotot 474 - 150
Edelliseltä vuodelta siirtynyt 1 482 3 630 -
Yhteensä 26 961 28 747 26 088

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot yhteensä 17 408 19 000 19 900
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 11 462 12 271 12 852
— osuus yhteiskustannuksista 6 285 6 729 7 048
Kustannukset yhteensä 17 747 19 000 19 900
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -339 - -
Kustannusvastaavuus, % 98 100 100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot,suoritteiden myyntitulot 2 020 1 950 1 950
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 1 037 1 539 1 548
— osuus yhteiskustannuksista 544 411 402
Kustannukset yhteensä 1 581 1 950 1 950
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 439 - -
Kustannusvastaavuus, % 128 100 100
Tuotokset ja laadunhallinta
 • — Parannetaan tuottavuutta uudistamalla toimintatapoja ja tehostamalla prosesseja.
 • — Lisätään lääkitysturvallisuusasioissa yhteistyötä terveydenhuollon toimijoiden kanssa lääke- ja lääkitysturvallisuuden parantamiseksi.
 • — Kehitetään viranomaisneuvontaa entistä paremmin uusien alalle pyrkivien yritysten tarpeita vastaavaksi lääkekehityksen edistämiseksi.
 • — Lisätään valvontaviranomaisten yhteistyötä ja toimijoiden ennakoivaa ohjaamista valvonnan kattavuuden ja vaikuttavuuden edistämiseksi.
 • — Tuotetaan tietoa ja moniammatillisia toimintamalleja järkevän lääkehoidon sekä lääkepoliittisen päätöksenteon tueksi.
 • — Kehitetään lääkeinformaatiotoimintaa asiakeskeisesti lääkeinformaatioverkoston avulla.
 • — Toteutetaan lääkehoitojen arviointitoimintaa verkostoyhteistyönä kotimaisten ja valittujen kansainvälisten toimijoiden kanssa.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään.

Tunnusluvut 2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
       
Henkilöstön hyvinvointi      
— työtyytyväisyysindeksi 3,5 3,5 yli valtion keskitason
— sairauspoissaolot pv/htv vähenevät 6,9 <9 alle valtion keskitason

Määrärahasta on tarkoitettu 150 000 euroa tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista saadut tulot ja lääkelaissa (84 b §, 595/2009) tarkoitetut tulot.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Menot katetaan pääasiassa valvonta- ja palvelutoiminnasta perittävillä maksuilla. Maksullisen toiminnan palvelut tuotetaan omakustannushintaan. Suoritteista perittävät maksut ovat maksuperustelain mukaisia. Lääkkeiden laadunvalvonnan kustannukset katetaan lääkelain (84 b §, 595/2009) mukaisella maksulla.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -8
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -8
Palkkaliukumasäästö -12
Palkkausten tarkistukset 20
Toimintamenojen tuottavuussäästö -21
Toimintamenosäästö (HO 2015) -50
Vuokramenojen indeksikorotus 4
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -4
Yhteensä -79

2016 talousarvio 4 088 000
2015 I lisätalousarvio 100 000
2015 talousarvio 4 167 000
2014 tilinpäätös 5 577 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 088 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) viraston alueellistamisen aiheuttamien lisämenojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 26 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 27 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio -26 000
2016 talousarvio 4 088 000
2015 tilinpäätös 4 267 000
2014 tilinpäätös 5 577 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 26 000 euroa.

07. (33.70.01) Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 082 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 15 ja 20 § mukaisista toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut alustavasti työsuojelun aluehallintoviranomaisille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016. Vastuualuekohtaiset tulostavoitteet määritellään ministeriön ja työsuojelun aluehallintoviranomaisten välisissä tulossopimuksissa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Vuonna 2011 vahvistettujen Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjausten mukaisesti työsuojelun aluehallintoviranomaiset suuntaavat toimintaansa niin, että vuoden 2010 tasoon verrattuna 1) ammattitautien määrä vähenee 10 %, 2) työpaikkatapaturmien taajuus alenee 25 % ja 3) työn aiheuttama haitallinen kuormitus työssä vähenee 20 % vuoteen 2020 mennessä.

Työsuojeluviranomaiset suuntaavat toimintaansa pääsääntöisesti riskiperusteisesti ja vaikuttavat mahdollisimman tuloksellisesti työpaikan omaan työsuojelutoimintaan. Valvonnassa varmistetaan, että työnantajat ja muut vastuutahot noudattavat työsuojelulainsäädäntöä.

Viranomaisvalvonnan vaikuttavuutta parannetaan kohdentamalla valvontaa valtakunnallisesti suurempiin kokonaisuuksiin ja suunnittelemalla yhtenäisiä valvontakäytäntöjä. Viestintä ja sidosryhmäyhteistyö otetaan tehokkaammin valvonnan tueksi. Tasalaatuinen valvonta varmistetaan yhteneväisillä valvontakäytännöillä. Voimavarojen suuntaamista ja käyttöä toiminnan painopistealueille seurataan. Toimintojen tuottavuuden parantamiseksi toimintatapoja tehostetaan.

Asiakasaloitteisen toiminnan osalta työsuojeluvalvontaan liittyvään asiakaskysyntään vastataan kaikilta osin sovittuja määräaikoja noudattaen.

Tarkastustoiminnalle asetetaan seuraavat määrätavoitteet:

Vuonna 2014 suoritettiin 26 644, vuonna 2015 arvioidaan suoritettavan 30 000 ja vuonna 2016 30 000 tarkastusta.

Työsuojelun aluehallinnon kokonaiskustannukset (1 000 €) ja henkilötyövuodet

Tulosalue 2014
toteutunut
%-osuus htv 2015
tavoite
%-osuus htv 2016
tavoite
%-osuus htv
                   
Viranomaisaloitteinen toiminta 19 501 72 308 17 599 64 294 16 695 64 275
Asiakasaloitteinen toiminta 4 023 12 64 5 500 20 92 5 215 20 86
Hallinto- ja tukitoiminnot 5 024 16 78 4 400 16 73 4 172 16 69
Yhteensä 28 548 100 450 27 449 100 459 26 082 100 429

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 28 714 27 579 26 212
Bruttotulot 166 130 130
Nettomenot 28 548 27 449 26 082
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 185    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 477    
Toiminnallinen tehokkuus

Yhteiset valtakunnalliset tehtävät mukaan lukien työsuojelun vastuualueiden tukipalveluyksikön tehtävät on tasattu ja organisoitu työsuojelun vastuualueiden kesken niin, että ne tukevat tehokkaasti valvontatoimintaa. Työsuojelun vastuualueilla on käytössä yleinen valtakunnallinen puhelinneuvonta.

Tuotokset ja laadunhallinta

Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toiminnan suunnittelun ja kohdentamisen menetelmiä kehitetään ja niiden toimivuutta seurataan. Toiminnan laatua ja tuottavuutta parannetaan, valvontamenetelmiä kehitetään ja toiminnan eri osa-alueiden arviointia jatketaan. Toiminta on asiakaslähtöistä. Valvonnan menetelmät valitaan kohteen valvonnan kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Työsuojelun vastuualueilla varmistetaan osaamisen ja henkilöstövoimavarojen tarkoituksenmukainen sijoittuminen. Erityisosaamista kehitetään ja hyödynnetään tehokkaammin valtakunnallisesti. Työsuojelun vastuualueilla on käytössä uudistettu koulutusjärjestelmä. Henkilöstön osaamisen kehittämistä ja ammattitaidon ylläpitämistä tuetaan ja työhyvinvoinnista huolehditaan.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Harmaan talouden ma. lisäresurssin poisto -1 300
Palkkaliukumasäästö -157
Palkkausten tarkistukset 210
Toimintamenosäästö (HO 2015) -120
Yhteensä -1 367

2016 talousarvio 26 082 000
2015 talousarvio 27 449 000
2014 tilinpäätös 27 840 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 25 582 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 500 000 euroa talousarvioesityksen 26 082 000 euroon nähden aiheutuu pysyvästä tasomuutoksesta.


2016 talousarvio 25 582 000
2015 talousarvio 27 449 000
2014 tilinpäätös 27 840 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 25 582 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 15 ja 20 § mukaisista toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 249 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio -249 000
2016 talousarvio 25 582 000
2015 tilinpäätös 27 449 000
2014 tilinpäätös 27 840 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 249 000 euroa.

20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 8 564 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain (459/1973) 12 §:n mukaisen oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menojen maksamiseen

2) oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetun asetuksen (862/2004) mukaisten palkkioiden ja korvausten maksamiseen

3) yliopistoilta ostopalveluna tehtävän oikeuslääketieteen erikoislääkärikoulutuksen menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen tavoitteena on kansalaisen oikeusturvan ja kuolinsyyn oikeellisuuden varmistaminen. Tavoitteena on, että oikeuslääketieteellisten ruumiinavausten määrä on enintään 20 % kaikista vainajista. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää toimenpiteitä ja yhteistyön lisäämistä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja poliisitoimen välillä oikeuslääketieteellisessä kuolemansyyn selvittämistoiminnassa.

Toiminnan laajuus 2014—2016

  2014
toteutunut
2015
arvio
2016
arvio
       
Menot, euroa 11 217 000 10 900 000 8 564 000
Oikeustieteellisten avausten määrä, kpl 9 620 9 500 9 200

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Helsingin yliopiston erillisyksikön, entisen Hjelt-säätiön osuuden siirtäminen THL:n hoidettavaksi (siirto momentille 33.03.04) -3 736
Kustannustason nousun huomioiminen 1 400
Yhteensä -2 336

2016 talousarvio 8 564 000
2015 talousarvio 10 900 000
2014 tilinpäätös 11 216 862

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 8 564 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain (459/1973) 12 §:n mukaisen oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menojen maksamiseen

2) oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetun asetuksen (862/2004) mukaisten palkkioiden ja korvausten maksamiseen

3) yliopistoilta ostopalveluna tehtävän oikeuslääketieteen erikoislääkärikoulutuksen menojen maksamiseen.

87. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää perustettavan STUK International Oy:n osakepääoman ja muun oman pääoman maksamiseen.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen uuden 4 a §:n lisäämisestä Säteilyturvakeskuksesta annettuun lakiin. Esityksessä ehdotetaan Säteilyturvakeskukselle oikeutta siirtää Säteilyturvakeskuksen kansainvälisten säteily- ja ydinturvallisuutta koskevien asiantuntijapalveluiden hallinta perustettavalle uudelle osakeyhtiölle vuoden 2016 aikana.

STUK International Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka toimii sosiaali- ja terveysministeriön omistajaohjauksessa.

Määrärahaa on tarkoitus käyttää perustettavan osakeyhtiön osakepääoman ja muun oman pääoman maksamiseen. Osakeyhtiön pääomitus on tarkoitus muodostaa tarkoituksenmukaisessa ja riittävässä suhteessa toiminnan laajuuteen. Riittävällä osakepääomalla turvataan aloittavan yhtiön vakavaraisuus ja alkuvaiheen maksuvalmius.

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2016 talousarvio 1 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää perustettavan STUK International Oy:n osakepääoman ja muun oman pääoman maksamiseen.