Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2016

Pääluokka 23

VALTIONEUVOSTON KANSLIAPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa:Valtioneuvoston kanslia vastaa toimialaansa kuuluvina pääministerin avustamisesta valtioneuvoston yleisessä johtamisessa sekä hallituksen ja eduskunnan työn yhteensovittamisessa; Euroopan unionissa päätettävien asioiden valmistelun ja käsittelyn yhteensovittamisesta sekä Euroopan unionin kehittämisen kannalta keskeisistä horisontaalisista ja institutionaalisista asioista; valtioneuvoston viestinnästä ja valtionhallinnon viestinnän yhteensovittamisesta; valtioneuvoston organisoinnista, hallituksen toiminnasta ja valtioneuvoston yleisten toimintaedellytysten järjestämisestä; valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden yleisestä omistajapolitiikasta; valtion sektoritutkimuksen tavoitteiden yhteensovittamisesta päätöksenteon tueksi; valtioneuvoston yhteisestä tilannekuvasta, varautumisesta ja turvallisuudesta sekä häiriötilanteiden hallinnan yleisestä yhteensovittamisesta; valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisen toiminta- ja taloussuunnittelun, hankintatoimen, talous- ja henkilöstöhallinnon, henkilöstön kehittämisen sekä matkahallinnon ohjauksesta, kehittämisestä ja yhteensovittamisesta; valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisestä tietohallinnosta, mukaan lukien ulkoasiainhallinnon ulkomaanedustustojen tieto- ja viestintäteknisistä peruspalveluista, ja asiakirjahallinnosta sekä niihin liittyvästä hyvän tiedonhallintatavan ja yhteentoimivuuden ohjauksesta, kehittämisestä ja yhteensovittamisesta sekä arkistonmuodostajan tehtävistä; valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisen verkkopalvelun ja sisäisen verkkoviestinnän kehittämisestä ja yhteensovittamisesta; valtioneuvoston ja sen ministeriöiden toimitila-asioista; valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisistä sisäisistä palveluista. Valtioneuvoston kanslian toiminnassa noudatettavia arvoja ovat asiantuntemus, avoimuus, dynaamisuus ja vastuullisuus.

Toimintaympäristö

Valtioneuvoston kanslia hoitaa toimialansa mukaiset tehtävät kulloinkin voimassa olevan hallitusohjelman mukaisesti. Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukaan Suomi vuonna 2025 on uudistuva, välittävä ja turvallinen maa, jossa jokainen meistä voi kokea olevansa tärkeä. Yhteiskunnassamme vallitsee luottamus.

Euroopan ja Itämeren alueen turvallisuustilanne on heikentynyt etenkin Ukrainan kriisin seurauksena. Keskinäisriippuvuus ja uudet turvallisuusuhat, kuten kyberuhat ja hybridivaikuttaminen sekä ilmastonmuutoksen seuraukset edellyttävät koko yhteiskunnalta uudenlaista varautumista ja valmiutta.

Suomella on rikas kieli- ja kulttuuriperintö ja vaalimme kaksikielistä Suomea perustuslain ja arvojemme mukaisesti.

Suomi on osa eurooppalaista ja pohjoismaista arvoyhteisöä. Vaikutamme aktiivisesti eurooppalaiseen ja globaaliin toimintaympäristöön.

Valtioneuvosto hyväksyi 5.9.2013 yleisistunnossaan periaatepäätöksen valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksesta. Periaatepäätöksessä on määritelty tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen uudistuksen toimenpidekokonaisuudet ja täsmennetty kunkin vastuuministeriöt. Valtioneuvoston kanslian tehtävänä on huolehtia toimeenpanon kokonaiskoordinaatiosta ja toimeenpanon seurannasta. Uudistuksen toimenpidekokonaisuuksia ovat rakenteelliset uudistukset ja tutkimusrahoitusta koskevat uudistukset sekä uudistuksen toimeenpano ja seuranta. Uudistus toteutetaan vuosina 2014—2017.

Valtioneuvoston hallintoyksikkö johtaa, sovittaa yhteen ja kehittää valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiä hallinto- ja palvelutoimintoja, sisäistä toiminnan ja talouden suunnittelua ja toimintatapoja sekä tuottaa yhteisiä palveluja ja kehittää valtioneuvoston yhteistä toimintakulttuuria. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää muutoksia paitsi rakenteissa myös prosesseissa ja toimintakulttuurissa.

Valtioneuvoston kanslian yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Pääministerin toiminnan tukeminen valtioneuvoston johtamisessa: Hallituspolitiikan keskeiset tavoitteet toteutuvat ja hallitus pystyy päättämään tarvittavista politiikkatoimista hyvän tiedon pohjalta ja oikea-aikaisesti kaikissa tilanteissa.

Suomen tavoitteita Euroopan unionissa edistetään ennakoivasti, aktiivisesti ja tuloksellisesti.

Valtion yritysvarallisuutta hoidetaan tuloksellisesti ja ammattitaitoisesti.

Suomen taloudellisia ulkosuhteita, suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja sekä Suomen maakuvaa koskevat julkisrahoitteiset toiminnot on organisoitu tehokkaasti ja tuloksellisesti.

Valtioneuvoston päätöksenteon tukeminen tutkimus- ja selvitystiedolla.

Valtioneuvoston yhteisten hallinto- ja palvelutoimintojen käyttöönoton vakiinnuttaminen ja niiden yhtenäisyyden lisääminen.

Oikeuskanslerinvirasto

Oikeuskanslerinvirasto on itsenäinen virasto, jonka määrärahat ovat valtioneuvoston kanslian pääluokassa omassa luvussaan, jossa todetaan myös viraston yhteiskuntapoliittiset ja toiminnalliset tavoitteet.

Oikeuskanslerinvirasto tukee oikeuskansleria ja apulaisoikeuskansleria valtioneuvoston ja tasavallan presidentin virkatointen lainmukaisuuden valvonnassa, tuomioistuinten, muiden viranomaisten ja muiden julkista tehtävää hoitavien laillisuusvalvonnassa sekä asianajajien toiminnan valvonnassa.

Pääluokan valtuudet momenteittain (milj. euroa)

    2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
23.90.26 Suomi 100 (siirtomääräraha 3 v) 5,0 -
  — sopimusvaltuus    

Hallinnonalan määrärahat

    TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
Yhteensä
1000 €
01. Hallinto 163 363 0 1 927 0 165 290
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
125 086 -73 125 013
02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset
(arviomääräraha)
5 575 5 575
03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot
(siirtomääräraha 2 v)
1 000 1 000
20. Pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän avustajiensa matkat
(arviomääräraha)
867 867
22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
(siirtomääräraha 3 v)
11 400 11 400
23. Kokeilutoiminnan digitaalinen edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
2 000 2 000
29. Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
19 435 19 435
10. Omistajaohjaus 5 700 0 0 0 5 700
88. Osakehankinnat
(siirtomääräraha 3 v)
5 700 0 5 700
20. Poliittisen toiminnan avustaminen 29 635 0 0 0 29 635
50. Puoluetoiminnan tukeminen
(kiinteä määräraha)
29 635 29 635
30. Oikeuskanslerinvirasto 3 660 0 -29 0 3 631
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
3 660 -29 3 631
90. Muut menot 5 200 0 1 100 40 6 340
21. Kunniamerkit
(arviomääräraha)
700 100 40 840
26. Suomi 100
(siirtomääräraha 3 v)
4 500 1 000 5 500
  Yhteensä 207 558 0 2 998 40 210 596

  Henkilöstön kokonaismäärä 320 600 6501)    

1) Valtioneuvoston kanslian henkilötyövuosiarvio on 575 henkilötyövuotta, oikeuskanslerinviraston 37 henkilötyövuotta sekä 34 erityisavustajaa ja 4 valtiosihteeriä. Valtioneuvoston jäsenet eivät sisälly henkilötyövuosiin.