Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         90. Raha-automaattiavustukset
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. HallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa:Luvun menot koostuvat sosiaali- ja terveysministeriön, työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan, sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten valtion mielisairaaloiden, lastensuojeluyksiköiden ja vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenoista sekä eräistä muista menoista.

Pääluokkaperusteluissa on esitetty sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintapoliittiset tavoitteet. Lähtökohtana on poliittisen tason ohjaus, joka on linjattu hallitusohjelmassa.

Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa ja ohjaa sosiaaliturvan ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämistä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Ministeriö määrittelee sosiaali- ja terveyspolitiikan suuntaviivat, valmistelee keskeiset uudistukset ja ohjaa niiden toteuttamista ja yhteensovittamista. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan ja sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan tavoitteena on tuottaa asiakkailleen kohtuullisessa ajassa oikeat, perustellut ja yhdenmukaiset päätökset. Valtion mielisairaalat tuottavat valtakunnallisia oikeuspsykiatrian erikoisalan hoito- ja tutkimuspalveluja. Valtion lastensuojeluyksiköiden tehtävänä on lastensuojelulain mukainen avo-, sijais- ja jälkihuolto. Vankiterveydenhuollon yksikön tehtävänä on vastaavasti vankien terveydenhuollon järjestäminen.

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 797 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen

2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon liittyviin kustannuksiin

5) yleissitovien työehtosopimusten kääntämiseen ruotsiksi.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö toimeenpanee hallitusohjelman ja ministeriön strategisten linjausten tavoitteet käyttäen apuna virastojen ja laitosten asiantuntemusta tulossopimuksissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvio perustuu maksullisen toiminnan osalta osittain nettobudjetointiin. Toimintamenomomentille tuloutettavat tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia tuloja lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista ja tuloja työsuojeluhallinnon maksullisista suoritteista sekä raha-automaattiavustuksista annetun lain (1056/2001) 45 §:n mukaisia korvauksia Raha-automaattiyhdistyksen valvonnasta ja ohjauksesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön peliriippuvuuden seurannan ja tutkimuksen kustannusten korvaamisesta antaman asetuksen (381/2002) nojalla rahapeliyhteisöiltä perittäviä korvauksia arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvien ongelmien seuraamisesta ja tutkimisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2016:

Toiminnallinen tehokkuus
  • — Kehitetään laskentatointa ja muuta seurantaa Kieku-tietojärjestelmän puitteissa.
  • — Maksullisen toiminnan, joka on suhteellisen vähäistä, tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus.
Tuotokset ja laadunhallinta
  • — Toteutetaan ja seurataan ministeriön vastuulla olevia hallitusohjelman kärkihankkeita ja muita hankkeita, kuten Kansallisten sähköisten tietojärjestelmien kehittämishanke (KanTa ja Tikesos).
  • — Valmistellaan sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskevaa lakiuudistusta.
  • — Lisätään tutkimus- ja kehittämislaitosten yhteistyötä.
  • — Jatketaan tasa-arvon valtavirtaistamista.
  • — Vahvistetaan lainsäädännön vaikutusten arviointia.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
  • — Sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstön ja henkilöstörakenteen kehittämistä jatketaan ministeriön tuottavuuden kehittämiselle asetetut tavoitteet huomioon ottaen siten, että ministeriön ydintehtävissä tarvittavat voimavarat ja osaaminen varmistetaan.
  • — Työtyytyväisyysindeksi on vähintään 3,6 (asteikolla 1—5) (v. 2015 tavoite 3,6, v. 2014 toteutuma 3,6, v. 2013 toteutuma 3,5, v. 2011 toteutuma 3,5).
  • — Sairauspoissaoloja on enintään 8 pv/htv (v. 2015 tavoite 8,0, v. 2014 toteutuma 9,5, v. 2013 toteutuma 8,4, v. 2012 toteutuma 8,6).

EU-projektien tuloja sekä muilta kansainvälisiltä tahoilta saatavia tuloja arvioidaan kertyvän 5 000 euroa ja näitä vastaavien bruttomenojen arvioidaan olevan 5 000 euroa.

Viraston tulosalueittaiset menot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Johto ja erillisyksiköt 6 270 4 572 4 291
Johdon tuki      
Hallinto- ja suunnitteluosasto 15 311 6 707 6 236
Vakuutusosasto 3 674 3 569 3 355
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto 5 044 5 278 4 962
Sosiaali- ja terveyspalveluosasto 6 382 6 066 5 703
Työsuojeluosasto 4 421 4 520 4 250
Yhteensä 41 102 30 712 28 797

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015 varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 45 841 34 875 32 897
Bruttotulot 4 669 4 163 4 100
Nettomenot 41 172 30 712 28 797
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 594    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 8 578    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Adoptiolautakunnan lisääntyneet tehtävät (siirto momentille 33.02.05) -70
Palveluvalikoimaneuvoston toimintakulut (siirto momentilta 33.30.28) 572
Poliittinen toiminta (HO 2015) -131
Puolustusvoimien terveydenhuollon ja vankiterveydenhuollon valvonta (siirto momentille 33.02.05) (-1 htv) -70
Siirto momentille 23.01.02 -150
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-5 htv) -1 488
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -30
Palkkaliukumasäästö -223
Palkkausten tarkistukset 193
Toimintamenojen tuottavuussäästö -200
Toimintamenosäästö (HO 2015) -300
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01) 2
Tasomuutos -20
Yhteensä -1 915

2016 talousarvio 28 797 000
2015 I lisätalousarvio 19 000
2015 talousarvio 30 712 000
2014 tilinpäätös 41 156 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 008 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 211 000 euroa talousarvioesityksen 28 797 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 23.01.01 valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvista määrärahatarkistuksista johtuen.


2016 talousarvio 29 008 000
2015 IV lisätalousarvio -162 000
2015 I lisätalousarvio 19 000
2015 talousarvio 30 712 000
2014 tilinpäätös 41 156 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 008 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen

2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon liittyviin kustannuksiin

5) yleissitovien työehtosopimusten kääntämiseen ruotsiksi.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 244 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio -244 000
2016 talousarvio 29 008 000
2015 tilinpäätös 30 569 000
2014 tilinpäätös 41 156 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 244 000 euroa.

02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 2 242 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Vaikuttavuus

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta toimii toimialansa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena edistäen kansalaisten oikeusturvaa yhdenmukaisilla ja oikeudenmukaisilla päätöksillä. Tavoitteena on käsittelyajan lyhentäminen.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
arvio
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Päätösten hinta (euroa/ratkaisu) 241 237 237
Työn tuottavuus (ratkaisut/htv) 321 325 343
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Vireille tulleet valitusasiat 9 500 12 000 11 000
Valitusten käsittelyaika (kk) 7,1 7,4 7

Työn tuottavuus on laskettu seuraavien arvioiden mukaan: 12 000 päätöstä ja 35 henkilötyövuotta. Päätöksen hinta on laskettu 12 000 päätöksen ja 2 242 000 euron määrärahan mukaan.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan suoritteet, eli valitusten ja poistohakemusten johdosta annetut päätökset, ovat maksuttomia.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstön osaamisesta huolehditaan. Lautakunnan johtamisjärjestelmän toimivuutta, esimiesten johtamistaitoa ja työhyvinvointia seurataan määräajoin työtyytyväisyyskyselyin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkaliukumasäästö -7
Palkkausten tarkistukset 14
Toimintamenojen tuottavuussäästö -11
Vuokramenojen indeksikorotus 3
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -2
Yhteensä -3

2016 talousarvio 2 242 000
2015 I lisätalousarvio 185 000
2015 talousarvio 2 245 000
2014 tilinpäätös 2 305 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään 2 592 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 350 000 euroa talousarvioesityksen 2 242 000 euroon nähden aiheutuu lisääntyvistä valitusasioiden määristä. Jotta Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toiminta ei ruuhkautuisi uudelleen, lautakunnan tulisi palkata lisähenkilökuntaa käsittelemään kasvavia valitusmääriä.


2016 talousarvio 2 592 000
2015 IV lisätalousarvio 300 000
2015 I lisätalousarvio 185 000
2015 talousarvio 2 245 000
2014 tilinpäätös 2 305 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 2 592 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 93 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 110 000 euroa työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönoton ja toimivuuden edellyttämien lisätöiden toteuttamisesta ja vähennyksenä 17 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio 93 000
2016 talousarvio 2 592 000
2015 tilinpäätös 2 730 000
2014 tilinpäätös 2 305 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 93 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 150 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu valitus- ja poistoasioiden ruuhkan purkamisesta ja käsittelyaikojen lyhentämisestä, jotta päätöstuotanto pysyisi alkuvuoden 2016 tasossa.


2016 III lisätalousarvio 150 000
2016 II lisätalousarvio 93 000
2016 talousarvio 2 592 000
2015 tilinpäätös 2 730 000
2014 tilinpäätös 2 305 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 150 000 euroa.

03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 4 513 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Vaikuttavuus

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta toimii toimialansa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena kaikissa Kansaneläkelaitoksen käsittelemissä asioissa, opintotukea ja työttömyysturvaa lukuun ottamatta, edistäen kansalaisten oikeusturvaa toimeentuloa koskevissa asioissa tuottamalla mahdollisimman nopeasti oikeita, yhdenmukaisia ja oikeudenmukaisia päätöksiä. Tavoitteena on käsittelyajan lyhentäminen.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
arvio
       
Tuottavuus ja taloudellisuus      
Päätösten hinta (euroa/ratkaisu) 201 197 197
Työn tuottavuus (ratkaisut/htv) 403 400 400
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Vireille tulleet valitusasiat (lkm) 22 000 22 000 28 000
Valitusten käsittelyaika (kk) 7 7 6

Työn tuottavuus on laskettu arvioilla 23 000 ratkaisua ja 57,5 henkilötyövuotta. Päätöksen hinta on laskettu arvioilla 23 000 ratkaisua ja 4 513 000 euron määrärahalla.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle tehdyistä valituksista annetut päätökset ovat maksuttomia.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Lautakunnan toimintaa tehostetaan, työprosesseja kehitetään ja parannetaan edelleen. Lisäksi henkilöstön työtä kehitetään tehtävien vaatimustason sekä työn haasteellisuuden lisäämiseksi sekä uudistetaan lautakunnan henkilöstörakennetta uusien tehtävien mukaisiksi. Henkilöstön työhyvinvointia tukevia toimenpiteitä jatketaan edelleen työpaikkaselvityksen mukaisesti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkaliukumasäästö -28
Palkkausten tarkistukset 26
Toimintamenojen tuottavuussäästö -23
Vuokramenojen indeksikorotus 4
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -5
Yhteensä -26

2016 talousarvio 4 513 000
2015 I lisätalousarvio 271 000
2015 talousarvio 4 539 000
2014 tilinpäätös 4 648 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään 5 063 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 550 000 euroa talousarvioesityksen 4 513 000 euroon nähden aiheutuu lisääntyvistä valitusasioiden määristä. Jotta Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toiminta ei ruuhkautuisi uudelleen, lautakuntaan tulisi palkata lisähenkilökuntaa käsittelemään kasvavia valitusmääriä.


2016 talousarvio 5 063 000
2015 IV lisätalousarvio 700 000
2015 I lisätalousarvio 271 000
2015 talousarvio 4 539 000
2014 tilinpäätös 4 648 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 5 063 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 167 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 200 000 euroa sosiaaliturvan muutoslautakunnan uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönoton ja toimivuuden edellyttämien lisätöiden toteuttamisesta ja vähennyksenä 33 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio 167 000
2016 talousarvio 5 063 000
2015 tilinpäätös 5 510 000
2014 tilinpäätös 4 648 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 167 000 euroa.

04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 576 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen

2) vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen

4) sairaaloiden yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:Valtion mielisairaaloiden menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien liiketaloudellisten perusteiden mukaisesti. Asiakasmaksut peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaisesti.

Valtion mielisairaaloille asetettavat tulostavoitteet määritellään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja mielisairaaloiden välisissä tulossopimuksissa vuodelle 2016.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Sairaaloiden toiminnassa painottuu oikeuspsykiatrinen erityisosaaminen, ja hoitotoimintaa tukevaa tieteellistä tutkimustyötä tehdään ja hyödynnetään jatkuvasti. Hoidon laatuun ja hoidon tulosten seurantaan kiinnitetään edelleen huomiota terapeuttisia valmiuksia lisäämällä. Hoitoa kehitetään siten, että pakkotoimia tarvittaisiin mahdollisimman vähän. Lisäksi parannetaan toiminnan mittausmenetelmiä ja seurantajärjestelmiä.

Toiminnan tuottavuutta parannetaan kehittämällä muun muassa erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksia vastaavaa moniammatillista työskentelyä sekä työnjohtoa. Valtion mielisairaalat toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti huolehtien samalla toimintansa laadun kehittämisestä. Maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan kustannukset.

Valtion mielisairaaloiden rahoitusrakenne (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet

  2014
toteutuma
htv 2015
arvio
htv 2016
arvio
htv
             
Toimintamenomääräraha 600 7 590 5 576 3
Liiketaloudelliset suoritteet 57 837 800 58 994 809 60 739 809
Ulkopuolinen rahoitus yhteensä 57 1 252 1 150 1
Yhteensä 58 494 808 59 836 815 61 465 813

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 58 494 59 836 61 465
Bruttotulot 57 796 59 246 60 889
Nettomenot 698 590 576
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 600    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 502    

Mielisairaaloiden tuottavuuden (laskutettujen hoito- ja mielentilatutkimuspäivien määrä/henkilötyövuodet) kehitys

  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
arvio
       
Niuvanniemen aikuisosastot 200,46 195,06 195,58
Niuvanniemen nuoriso-osasto 96,47 88,57 88,82
Vanhan Vaasan aikuisosastot 193,94 194,84 191,00

Mielisairaaloiden taloudellisuuden (kokonaiskustannukset/laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät) arvioitu kehitys

  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
arvio
       
Niuvanniemen aikuisosastot 352,27 366,97 369,50
Niuvanniemen nuoriso-osasto 856,18 884,57 887,40
Vanhan Vaasan aikuisosastot 368,87 385,02 410,00

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 57 412 58 842 59 877
— muut tuotot 1 082 994 1 012
Tuotot yhteensä 58 494 59 836 60 889
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 57 337 58 909 60 566
— osuus yhteiskustannuksista 459 337 323
Kustannukset yhteensä 57 796 59 246 60 889
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 698 590 -
Kustannusvastaavuus, % 101 101 100

Mielisairaaloiden arvioidaan tuottavan asiakkailleen mm. seuraavat suoritteet

  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
arvio
       
Hoitopotilaiden hoitovuorokausia 143 595 142 218 142 430
Mielentilatutkimushoitovuorokausia 5 284 5 190 5 194
Mielentilatutkimuksia 83 80 80
Alaikäisten hoitoyksikön hoitopäiviä 4 671 4 562 4 575
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausia 58 110 110
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimuksia 1 2 2
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstön uudistumista ja työkykyä tuetaan kehittämällä muun muassa erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin entistä paremmin sopivia hoitomenettelyjä sekä tehostamalla työnohjausjärjestelmää ja työhyvinvointiohjelmia. Tavoitteena on vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä. Henkilöstön täydennyskoulutusta tuetaan. Sisäisen erityistason täsmäkoulutusta lisätään.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Toimintamenojen tuottavuussäästö -3
Toimintamenosäästö (HO 2015) -10
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -1
Yhteensä -14

2016 talousarvio 576 000
2015 talousarvio 590 000
2014 tilinpäätös 600 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 576 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen

2) vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen

4) sairaaloiden yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuviin kustannuksiin.

05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 016 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) koulukotien sekä vankilan perheosaston sisällölliseen kehittämiseen, toiminnan tukemiseen ja toimintaympäristön kehittämiseen

2) oppilashoitopaikka- ja koulupaikkakysynnän sekä vankilan perheosaston paikkakysynnän vuosittaisen vaihtelun tasaamiseen

3) alueellisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen kehittämiseen

4) koulukotien ja vankilan perheosaston yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuvien kustannusten maksamiseen

5) koulukotioppilaille tarkoitetun kuukausirahan ja heidän vanhemmilleen tarkoitetun ateriakorvauksen maksamiseen.

Selvitysosa:Valtion koulukotien menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Koulukodeissa annettavan perusopetuksen ja muun opetustoimen piiriin kuuluvan toiminnan rahoitukseen sovelletaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) säädöksiä. Rahoitusjärjestelmä perustuu laskennallisiin yksikköhintoihin, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö määrää ja valtioneuvosto vahvistaa ennalta seuraavaa vuotta varten. Oppilaille ja heidän vanhemmilleen maksettavat korvaukset perustuvat lastensuojelulakiin (417/2007), -asetukseen (1010/1983) ja sosiaalihuoltolakiin (710/1982).

Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämin liiketaloudellisin perustein.

Valtion koulukodeille asetettavat tavoitteet määritellään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja koulukotien välisissä tulossopimuksissa vuodelle 2016.

Vaikuttavuus

Valtion koulukotitoiminnan vaikuttavuutta lisätään hallinnollisen rakenteen konsernimaisuutta kehittämällä. Huume-, lääke- ja/tai alkoholiongelmista sekä mielenterveyden häiriöistä kärsivien lasten ja nuorten auttamiseen kiinnitetään koulukotitoiminnan kehittämisessä entistä enemmän huomiota. Voimavaroja suunnataan koulukotityön sisältöä, laatua, asiakaslähtöisyyttä ja tuloksellisuutta koskevaan tutkimus- ja kehittämistyöhön. Toiminnan laatua ja laatuajattelua kehitetään edelleen. Lasten ja nuorten psykososiaalista hoitoa kehitetään yhteistyössä lasten ja nuorten psykiatristen hoitoyksiköiden kanssa. Vankilan perheosastolla turvataan sijoitettujen lasten mahdollisuus turvallisiin varhaisen vuorovaikutuksen kokemuksiin sekä hyvään hoitoon ja huolenpitoon. Perheosaston työn vaikuttavuutta seurataan ja toimintaa kehitetään palvelujen ostajien eli kuntien muuttuvia tarpeita vastaavaksi.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Koulukodit toimivat tehokkaasti, taloudellisesti ja asiakassuuntautuneesti ja niiden laatu ja kustannusvaikuttavuus paranee. Maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan kustannukset.

Valtion koulukotien rahoitusrakenne (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet

  2014
toteutuma
htv 2015
varsinainen
talousarvio
htv 2016
esitys
htv
             
Toimintamenomääräraha 548 5,5 1 031 5,5 1 016 5,5
Liiketaloudelliset suoritteet (sisältää opetushallituksen rahoitusosuuden) 19 275 331,6 22 857 321,0 22 852 321,0
Yhteensä 19 823 337,1 23 888 326,5 23 868 326,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 19 823 23 405 23 390
Bruttotulot 18 989 22 374 22 374
Nettomenot 834 1 031 1 016
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 287    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1    

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon ulkopuolisena rahoituksena saatavat maatalousavustukset.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 18 037 21 474 21 474
— muut tuotot 2 722 2 352 2 352
Tuotot yhteensä 20 759 23 826 23 826
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 1 484 1 452 1 452
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 21 166 23 909 23 426
— osuus yhteiskustannuksista 427 401 401
Kustannukset yhteensä 21 593 24 310 23 827
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -834 -484 -1
Kustannusvastaavuus, % 96 98 100

Koulukotien maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan 100 % niiden kustannuksista. Koulukotien arvioidaan tuottavan maksullisina palveluina muun muassa seuraavat palvelut asiakkailleen:

Eräitä koulukotien maksullisen toiminnan asiakassuoritteita

  2014
toteutunut
2015
arvio
2016
arvio
       
     
Hoitovuorokausi 38 326 40 341 40 341
Hoitovuorokausi erityisessä huolenpidossa 5 973 5 691 5 691
Koulupäivä 27 929 23 948 23 948
Jälkihuoltovuorokausi 8 112 8 093 8 093
Vankilan perheosasto      
Hoitovuorokausi 3 160 3 160 3 160
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstön jaksamista vahvistetaan säännöllisellä työnohjauksella ja tukemalla koulutukseen hakeutumista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Toimintamenojen tuottavuussäästö -5
Toimintamenosäästö (HO 2015) -10
Vuokramenojen indeksikorotus 1
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -1
Yhteensä -15

2016 talousarvio 1 016 000
2015 talousarvio 1 031 000
2014 tilinpäätös 548 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 016 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) koulukotien sekä vankilan perheosaston sisällölliseen kehittämiseen, toiminnan tukemiseen ja toimintaympäristön kehittämiseen

2) oppilashoitopaikka- ja koulupaikkakysynnän sekä vankilan perheosaston paikkakysynnän vuosittaisen vaihtelun tasaamiseen

3) alueellisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen kehittämiseen

4) koulukotien ja vankilan perheosaston yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuvien kustannusten maksamiseen

5) koulukotioppilaille tarkoitetun kuukausirahan ja heidän vanhemmilleen tarkoitetun ateriakorvauksen maksamiseen.

06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 16 659 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vankiterveydenhuollon palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) ostopalveluna hankittaviin vankien terveydenhoidon palveluiden maksamiseen

3) vankiterveydenhuollon hallinnonalasiirrosta aiheutuvien kustannusten maksamiseen

4) vankiterveydenhuollon yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuvien kustannusten maksamiseen

5) vankiterveydenhuollon ja sen toimintaympäristön kehittämiseen

6) tieteellistä tutkimustyöstä aiheutuneiden menojen maksamiseen

7) alueellisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen kehittämiseen.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen vankiterveydenhuollon järjestämisestä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla. Vankiterveydenhuollon järjestäminen ja rahoittaminen siirtyy oikeusministeriön alaisesta Rikosseuraamuslaitoksesta sosiaali- ja terveysministeriön alaisen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaiseksi hallinnoksi, Vankiterveydenhuollon yksiköksi. Hallinnonalasiirron valmistelun pohjana on käytetty oikeusministeriön erittelyä vankien terveydenhuollon kustannusrakenteesta. Vankiterveydenhuollon järjestämistä varten rikosseuraamuslaitoksen toimintamenoista, momentilta 25.40.01 siirtyy sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisuuteen perustettavalla uudelle yksikölle 16 409 000 euroa 1.1.2016 lukien. Tämän lisäksi hallinnonalasiirto aiheuttaa pysyviä lisäkustannuksia, jotka budjetoidaan uutena määrärahana, 250 000 euroa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle vuodesta 2016 lähtien.

Rikosseuraamuslaitos säilyy hallinnonalansiirron jälkeen vankiterveydenhuollon tilojen vuokralaisena ja vastaa myös jatkossa niiden kustannuksista.

Vaikuttavuus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tarkoituksena on käynnistää hallinnonalasiirron jälkeen vankiterveydenhuollon kehittämisohjelma, jolla mm. pyritään lisäämään entisestään vankien saamien terveyspalvelujen vaikuttavuutta ja laatua, tiivistämään yhteistyötä vankiloiden psykologien, sosiaali- ja päihdetyöntekijöiden kanssa ja varmistamaan hoidon jatkuvuus vangin vapautumisen jälkeen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Vankiterveydenhuollon hallinnonalasiirrosta THL:lle aiheutuvat jatkuvaluonteiset kulut 250
Vankiterveydenhuolto (siirto momentilta 25.40.01) 16 409
Yhteensä 16 659

2016 talousarvio 16 659 000
2015 I lisätalousarvio 421 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 16 659 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vankiterveydenhuollon palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) ostopalveluna hankittaviin vankien terveydenhoidon palveluiden maksamiseen

3) vankiterveydenhuollon hallinnonalasiirrosta aiheutuvien kustannusten maksamiseen

4) vankiterveydenhuollon yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuvien kustannusten maksamiseen

5) vankiterveydenhuollon ja sen toimintaympäristön kehittämiseen

6) tieteellistä tutkimustyöstä aiheutuneiden menojen maksamiseen

7) alueellisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen kehittämiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 137 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio -137 000
2016 talousarvio 16 659 000
2015 tilinpäätös 421 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 137 000 euroa.

25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 17 330 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten tietojärjestelmien (KanTa, sisältäen sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät) strategiseen suunnitteluun sekä operatiiviseen suunnitteluun ja ohjaukseen (STM, THL)

2) KanTaan liittyvien kansallisten määrittelyjen tekemiseen ja ylläpitoon (THL)

3) korvauksen maksamiseen Kansaneläkelaitokselle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) mukaisesti KanTa-palveluiden (kansallinen potilastietojen sähköinen arkistointipalvelu, reseptikeskus, kansallinen sosiaalihuollon arkistointipalvelu sekä kansalaisen omien sähköisten resepti- ja asiakastietojen katselupalvelu, potilaan tiedonhallintapalvelu ja lääkemääräysten kirjoituspalvelu) kehittämiseen (Kela)

4) valtionavustusten myöntämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi (STM, THL)

5) järjestelmän kehittämisyhteistyön, käyttöönoton ja levittämisen koordinointiin (THL)

6) enintään 30 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen vuodessa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten asiakastietojärjestelmien strategista ja operatiivista suunnittelua ja ohjausta, kansallisten määrittelyjen tekemistä ja ylläpitoa ja järjestelmän kehittämistä sekä käyttöönottoa varten enintään ohjelmakauden loppuun saakka.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten asiakastietojärjestelmien strategisesta suunnittelusta ja ohjauksesta. Kansaneläkelaitoksen tehtävänä on sähköisen asiakastietoarkiston rakentaminen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) mukaisesti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteyteen perustettu operatiivinen yksikkö koordinoi sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten asiakastietojärjestelmien, kuten KanTa-hankkeen kansallisen määrittelytyön, ohjauksen, toimeenpanon ja kehittämisen, vastaavan työn sosiaalihuollon alueella sekä EU-tason yhteistyön (epSOS -hanke). Rahoituksen pääpaino siirtyy sosiaalihuollon sähköisen asiakastietojärjestelmän rakentamiseen tulevan lainsäädännön mukaisesti. Momentin määrärahaa on tarkoitus käyttää myös valtionavun maksamiseen kunnille ja kuntayhtymille sekä tarvittaessa muille tahoille sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäkokonaisuuden paikallisen ja alueellisen infrastruktuurin selkiyttämiseen ja tehostamiseen.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Sosiaali- ja terveysministeriö  
Strateginen suunnittelu ja ohjaus (STM) 600
Lainsäädännön aiheuttamat muutokset sekä uusien järjestelmäpalvelujen hankinnat 6 000
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  
Toimeenpanon operatiivinen johtaminen 2 300
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten määrittelyjen tekeminen ja ylläpito 4 430
Valtionavustukset paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi 4 000
Yhteensä 17 330

2016 talousarvio 17 330 000
2015 talousarvio 17 330 000
2014 tilinpäätös 16 330 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään 15 330 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 2 000 000 euroa talousarvioesityksen 17 330 000 euroon nähden aiheutuu pysyvästä tasomuutoksesta.


2016 talousarvio 15 330 000
2015 talousarvio 17 330 000
2014 tilinpäätös 16 330 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)

Momentin määrärahaa (15,3 milj. euroa) käytetään valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden kehittämiseen ja käyttöönottoon. On myönteistä, että ns. Kanta-hankkeessa toteutetut palvelut on jo otettu laajalti käyttöön ja kehittämistyön painopiste alkaa nyt siirtyä sosiaalihuollon sähköisen asiakastietojärjestelmän, ns. Kansa-hankkeen toteuttamiseen.

Valiokunta toteaa, että sote-uudistusta sekä siihen liittyviä itsehallintoalueita koskevat linjaukset merkitsevät suuria kehittämistarpeita sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille.

Valiokunta pitää hyvänä sote-ratkaisuun (7.11.2015) sisältyvää linjausta, jonka mukaan itsehallintoalueille perustetaan mm. yhteiset valtakunnalliset henkilöstö-, talous- ja tietohallinto- ja ICT-palvelut ja mahdolliset yhteiset laiteinfrastruktuuripalvelut. Itsehallintoalueiden yhteisen valtakunnallisen tietohallinto- ja ICT-palvelun tärkeänä käytännön tehtävänä on toteuttaa tiedon integraatiolle ja palveluiden sujuvuudelle tarvittava yhtenäinen ICT-alusta.

Valiokunta korostaa, että hankkeita on edistettävä määrätietoisesti ja huolehdittava siitä, että tietojärjestelmien yhteentoimivuus ja käytettävyys varmistetaan. On aivan olennaista, että tietojärjestelmät lisäävät työn tuottavuutta ja tuloksellisuutta ja että ne edistävät myös palveluiden laatua, saatavuutta ja tasa-arvoa.

Valiokunta pitää välttämättömänä, että tietojärjestelmien yhteentoimivuus varmistetaan myös yksityisen ja julkisen sektorin tietojärjestelmien kanssa. Itsehallintoalueiden tietohallinto ja sähköinen asiointi on myös järjestettävä niin, että se liittyy saumattomasti osaksi kansallista palveluväylää ja siihen liittyviä muita palveluita.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 15 330 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten tietojärjestelmien (KanTa, sisältäen sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät) strategiseen suunnitteluun sekä operatiiviseen suunnitteluun ja ohjaukseen (STM, THL)

2) KanTaan liittyvien kansallisten määrittelyjen tekemiseen ja ylläpitoon (THL)

3) korvauksen maksamiseen Kansaneläkelaitokselle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) mukaisesti KanTa-palveluiden (kansallinen potilastietojen sähköinen arkistointipalvelu, reseptikeskus, kansallinen sosiaalihuollon arkistointipalvelu sekä kansalaisen omien sähköisten resepti- ja asiakastietojen katselupalvelu, potilaan tiedonhallintapalvelu ja lääkemääräysten kirjoituspalvelu) kehittämiseen (Kela)

4) valtionavustusten myöntämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi (STM, THL)

5) järjestelmän kehittämisyhteistyön, käyttöönoton ja levittämisen koordinointiin (THL)

6) enintään 30 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen vuodessa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten asiakastietojärjestelmien strategista ja operatiivista suunnittelua ja ohjausta, kansallisten määrittelyjen tekemistä ja ylläpitoa ja järjestelmän kehittämistä sekä käyttöönottoa varten enintään ohjelmakauden loppuun saakka.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 35 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen vuodessa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten asiakastietojärjestelmien strategista ja operatiivista suunnittelua ja ohjausta, kansallisten määrittelyjen tekemistä ja ylläpitoa ja järjestelmän kehittämistä sekä käyttöönottoa varten enintään ohjelmakauden loppuun saakka.

Selvitysosa:ICT-muutoksen toteuttaminen ja digitalisaation suunnitelmallinen läpivienti edellyttävät vahvaa valtion ohjausta ja kansallisen tason koordinaatiota. Sote-uudistuksen valmistelun yhteydessä on rakennettava myös pysyvä toimintamalli maakuntien ja sote-palveluntuottajien tietohallinnon ohjaukseen. Sosiaali- ja terveysministeriön nykyinen henkilöresurssimäärä ei ole riittävä uudistuksen toimeenpanoon ja muutoshallintaan.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2016 III lisätalousarvio
2016 talousarvio 15 330 000
2015 tilinpäätös 17 330 000
2014 tilinpäätös 16 330 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 35 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen vuodessa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten asiakastietojärjestelmien strategista ja operatiivista suunnittelua ja ohjausta, kansallisten määrittelyjen tekemistä ja ylläpitoa ja järjestelmän kehittämistä sekä käyttöönottoa varten enintään ohjelmakauden loppuun saakka.

29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 18 609 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös lähialueyhteistyöhön käytettyjen ja kotimaasta hankittujen palvelujen ostoihin sisältyvien arvonlisäveromenojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 23.01.29 -227
Valtori (siirto momentille 28.01.29) -123
Yhteensä -350

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2016 talousarvio 18 609 000
2015 talousarvio 18 959 000
2014 tilinpäätös 19 519 657

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 18 609 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös lähialueyhteistyöhön käytettyjen ja kotimaasta hankittujen palvelujen ostoihin sisältyvien arvonlisäveromenojen maksamiseen.

66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 3 830 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kansainvälisten järjestöjen ja laitosten jäsenmaksujen, maksuosuuksien ja erityisohjelmien tukemisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansainvälisten jäsenmaksujen ja maksuosuuksien arvioidun tason tarkentuminen -202
Yhteensä -202

2016 talousarvio 3 830 000
2015 talousarvio 4 032 000
2014 tilinpäätös 4 322 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 3 830 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kansainvälisten järjestöjen ja laitosten jäsenmaksujen, maksuosuuksien ja erityisohjelmien tukemisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.