Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         90. Raha-automaattiavustukset
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

40. EläkkeetPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa:Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan omavastuuajan rahoittamiseen sekä vammaisetuuksien rahoittamisesta.

Eläketurva muodostuu työeläkkeestä sekä sitä täydentävästä kansaneläkkeestä. Työeläkkeen tehtävänä on turvata kohtuullinen toimeentulo ja kansaneläkkeen tehtävänä on turvata vähimmäistoimeentulo vanhuuden, työkyvyttömyyden, työttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman varalta. Eläkkeensaajia oli 31.12.2014 yhteensä 1 525 317 joista vanhuuseläkkeellä 1 237 541, perhe-eläkkeellä 277 990 työkyvyttömyyseläkkeellä 232 475, työttömyyseläkkeellä 380, osa-aikaeläkkeellä 16 057 sekä muilla eläkkeillä 16 811. Henkilön on mahdollista saada samanaikaisesti usean lajin mukaista eläkettä.

Vuosina 2012—2014 maksetut eläkkeet (milj. euroa)

  2012 2013 2014
       
Yksityinen sektori 13 829 14 715 15 410
Kunnalliset eläkkeet 3 858 4 142 4 375
Valtion eläkkeet 4 009 4 194 4 327
Muut julkiset yhteensä 292 312 329
Työeläkkeet yhteensä 21 988 23 363 24  441
Solita-eläkkeet 522 528 513
Kelan eläkkeet 2 595 2 615 2 560
Lakisääteiset eläkkeet yhteensä 25 105 26 506 27 514
       
Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk 1 333 1 394 1 436

Työeläkkeet rahoitetaan työnantajien ja vakuutettujen vakuutusmaksuilla. Työeläkkeet ovat talousarvion ulkopuolella lukuun ottamatta valtion eläkkeitä, joiden rahoitus kuuluu valtiovarainministeriön pääluokkaan. Valtio osallistuu merimieseläkkeiden, yrittäjäeläkkeiden, maatalousyrittäjäeläkkeiden ja lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvän eläkkeen rahoitukseen. Kansaneläkkeet, yleiset perhe-eläkkeet ja takuueläkkeet rahoitetaan valtion varoista.

Toiminnan laajuus 2013—2016

Eläkkeen saajia 2013
toteutunut
2014
toteutunut
2015
arvio
2016
arvio
         
Merimieseläkkeen saajia 8 834 8 536 8 553 8 630
Maatalousyrittäjäeläkkeen saajia 169 704 159 285 153 626 147 700
Yrittäjäeläkkeen saajia 216 029 226 670 232 818 240 179
Tapaturmavakuutustapahtumia, maatalousyrittäjät 4 544 4 494 4 374 4 239
Sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan päivärahatapauksia, maatalousyrittäjät ja apurahansaajat 11 802 11 362 10 947 10 532
Lapseneläkkeen saajia 19 088 18 304 18 300 18 200
Leskeneläkkeen saajia 5 883 5 650 5 600 5 600
Kansaneläkkeen saajia 641 014 629 208 623 500 619 000
Takuueläkkeen saajia 102 864 101 521 100 200 112 000

Toiminnan laajuus 2013—2016

Vakuutettujen lukumäärä 2013
toteutunut
2014
toteutunut
2015
arvio
2016
arvio
         
MEL-vakuutettuja 8 612 8 645 8 553 8 630
MYEL-vakuutettuja 70 488 67 866 65 214 62 661
YEL-vakuutettuja 240 291 240 300 240 500 240 700
MYEL-vakuutettuja apurahansaajia 2 776 2 876 2 876 2 876
Tapaturmavakuutettuja maatalousyrittäjiä 90 115 88 443 86 255 83 894

Toiminnan laajuus 2013—2016

Keskimääräisiä eläkkeitä 2013
toteutunut
2014
toteutunut
2015
arvio
2016
arvio
         
Keskimääräinen merimieseläke (€/kk) 1 318 1 341 1 390 1 420
Keskimääräinen maatalousyrittäjäeläke (€/kk) 373 400 423 455
Keskimääräinen yrittäjäeläke (€/kk) 980 1 020 1 052 1 090
Keskimääräinen tapaturmaeläke (€/kk), maatalousyrittäjät 608 616 621 637
Keskimääräinen leskeneläke (€/kk) 174 178 178 179
Keskimääräinen kansaneläke (€/kk) 293 303 295 297
Keskimääräinen takuueläke (€/kk) 122 128 130 140

Toiminnan laajuus 2013—2016, eläkkeen saajan asumistuki ja vammaisetuudet

  2013
toteutunut
2014
toteutunut
2015
arvio
2016
arvio
         
Eläkkeensaajan asumistuki, saajat 184 820 191 401 194 700 197 100
Maksetut eläkkeensaajan asumistuet, milj. 465,6 497,9 527,3 230,0
Eläkettä saavan hoitotuki, saajat 232 418 232 919 228 100 225 700
Vammaistuki, saajat 45 420 46 214 51 600 54 000
Ruokavaliokorvaukset, saajat 32 447 33 514 34 700 -
Maksetut vammaisetuudet, milj. 593,7 612,8 616,1 601,8

Yksityisen työnantajan työsuhteessa olevat merimiehet on vakuutettu merimiesten eläkelain (MEL) mukaisesti. Itsenäisten liikkeen- ja ammatinharjoittajien sekä osan yrityksen omistajista on vakuutettava ansiotoimintansa yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisesti ja maanviljelijöiden, kalastajien, apurahansaajien ja poronhoitajien maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisesti. Valtio osallistuu näiden rahoitukseen. Valtio korvaa alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ja opiskelun ajalta karttuvat eläkkeet.

Työtapaturmasta ja ammattitaudista suoritetaan korvauksia tapaturmavakuutuslainsäädännön mukaisesti työntekijöille ja maatalousyrittäjille. Korvauksia maksetaan muun muassa sairaanhoidosta ja ansionmenetyksestä. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki koskee niitä henkilöitä, joille MYEL-vakuutus on pakollinen. Tapaturmavakuutus rahoitetaan työnantajien tapaturmavakuutusmaksuin, mutta valtio osallistuu maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoitukseen.

Omaeläkkeen lisäksi eläkettä voidaan maksaa perheenhuoltajan kuoltua. Yleisen perhe-eläkkeen tavoitteena on turvata vähimmäistoimeentulo perheenhuoltajan kuoltua. Perhe-eläkettä maksetaan leskelle ja alaikäiselle lapselle. Leskeneläkettä yhteensovitetaan laskennallisen omaeläkkeen kanssa.

Kansaneläkkeen tavoitteena on turvata vähimmäistoimeentulo niille eläkkeensaajille, jotka eivät saa muuta eläkettä tai joiden muu eläketurva on vähäinen. Kansaneläkkeen määrä pienenee työeläketulojen kasvaessa, eikä kansaneläkettä jää maksettavaksi työeläkkeiden ylitettyä tietyn määrän. Eläkkeeseen voi kuulua myös eläkettä saavan hoitotuki, asumistuki ja lapsikorotus. Kansaneläkejärjestelmästä maksetaan myös työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea ja yksilöllistä varhaiseläkettä, jos henkilö ei saa muuta eläkettä tai eläke on pieni.

Valtio rahoittaa vammaisetuudet kokonaisuudessaan. Vammaisetuuksien tarkoituksena on tukea vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden henkilöiden itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua. Vammaisetuuksia ovat eläkettä saavan hoitotuki, alle 16-vuotiaan vammaistuki ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuki.

50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 59 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää merimieseläkelain (1290/2006) 152 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtion osuus merimieseläkemenoista on 31 %.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Merimieseläkelain uudistaminen -4 000
Tarvearvion muutos 2 000
TyEL-indeksitarkistus 2016 -100
Yhteensä -2 100

2016 talousarvio 59 400 000
2015 talousarvio 61 500 000
2014 tilinpäätös 59 319 838

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 59 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää merimieseläkelain (1290/2006) 152 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 644 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 135 §:n ja 135 a §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) 41 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtio korvaa maatalousyrittäjien eläkkeiden aiheuttamat kustannukset siltä osin kuin vakuutusmaksut ja sijoitusten tuotto eivät niihin riitä, ryhmähenkivakuutuksen korvausmenoista valtion osuus on kuitenkin 1/3. Valtion osuuden etuusmenoista arvioidaan vuonna 2016 olevan 78,6 %.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos 21 400
TyEL-indeksitarkistus 2016 -1 000
Yhteensä 20 400

2016 talousarvio 644 600 000
2015 talousarvio 624 200 000
2014 tilinpäätös 605 600 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 644 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 135 §:n ja 135 a §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) 41 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 1 700 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu vakuutusmaksutulon alentumisesta.


2016 III lisätalousarvio 1 700 000
2016 talousarvio 644 600 000
2015 tilinpäätös 624 800 000
2014 tilinpäätös 605 600 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 1 700 000 euroa.

52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 122 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yrittäjän eläkelain (1272/2006) 140 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtio korvaa yrittäjäeläkkeiden aiheuttamat kustannukset siltä osin kuin vakuutusmaksurahasto ei niihin riitä.

Yrittäjien maksuprosentin on vuonna 2016 oletettu olevan 23,6 % alle 53-vuotiaiden osalta ja 25,1 % 53-vuotiaiden ja sitä vanhempien osalta, jolloin vakuutusmaksutulo olisi 1 048 700 000 euroa. Kokonaiseläkemenoksi arvioidaan 1 135 500 000 euroa. Valtion osuuteen vaikuttavat lisäksi YEL 10 §:n 2 momentissa tarkoitetut avoimet maksut, joiden määräksi on arvioitu 86 800 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos 23 900
TyEL-indeksitarkistus 2016 -1 400
Yhteensä 22 500

2016 talousarvio 122 500 000
2015 talousarvio 100 000 000
2014 tilinpäätös 72 300 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 122 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yrittäjän eläkelain (1272/2006) 140 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 5 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmevuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003) 8 §:n mukaiseen valtion korvaukseen.

Selvitysosa:Alle kolmevuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta myönnetyn eläkkeen aiheuttamat kustannukset korvataan kokonaan valtion varoista.

Valtion korvaus maksetaan vuoden viiveellä. Talousarvioon varattava määräraha koskee vuoteen 2015 kohdistuvia korvauksia.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos 1 700
Yhteensä 1 700

2016 talousarvio 5 500 000
2015 talousarvio 3 800 000
2014 tilinpäätös 1 815 064

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 5 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmevuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003) 8 §:n mukaiseen valtion korvaukseen.

54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 15 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 15 §:n ja 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/1991) 10 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtion välitön osuus kokonaiskustannuksista on 29,5 % ja maatalousyrittäjien osuus on 33,5 %. Perusturvaosuus rahoitetaan Kansaneläkelaitoksen ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kautta. Kansaneläkelaitoksen osuus on kokonaiskustannuksista 27,6 % ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 9,4 %.

Sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille aiheutuvat kustannukset maksetaan kokonaan valtion varoista. Momentilta maksetaan myös apurahansaajille maksettavat tapaturmavakuutuksen mukaiset korvaukset ja sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta aiheutuvat kustannukset.

Määrärahassa on otettu huomioon maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain uudistaminen.


2016 talousarvio 15 000 000
2015 talousarvio 15 000 000
2014 tilinpäätös 15 300 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 15 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 15 §:n ja 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/1991) 10 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 3 407 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansaneläkelain (568/2007) 101—103 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

3) eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

4) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

5) eräiden pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuesta annetun lain (39/2005) mukaisten vuosien 2005—2009 etuuksien maksatuksen oikaisuun

6) takuueläkelain (703/2010) 36 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

7) maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain (1192/2002) mukaisten etuuksien maksatuksen oikaisuun.

Selvitysosa:Valtio rahoittaa kansaneläkkeet, takuueläkkeet, perhe-eläkkeet, eläkkeensaajan asumistuet ja vammaisetuudet kokonaisuudessaan. Lisäksi valtio turvaa kansaneläkerahaston rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän sekä maksuvalmiuden.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen eläkkeensaajan asumistuen lakkauttamisesta 1.1.2016 lukien siten, että eläkkeensaajat saavat jatkossa yleistä asumistukea. Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu tällä momentilla huomioon 224 000 000 euroa.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen takuueläkelain ja vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta siten, että takuueläkettä korotetaan ja ruokavaliokorvaus lakkautetaan. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 30 000 000 euroa takuueläkkeen korottamisen johdosta ja vähennyksenä 10 000 000 euroa ruokavaliokorvauksen lakkauttamisen vuoksi.

Kun hallituksen esitykset on otettu huomioon kansaneläkevakuutuksen valtion osuudet, muut menot ja tulot vuonna 2016 ovat arviolta seuraavat (milj. euroa)

   
Menot  
Kansaneläkemenot 2 286
Takuueläke 192
Vammaisetuudet 600
Eläkkeensaajan asumistuki 330
Yhteensä 3 408
   
Tulot  
Omaisuuden tuotot 1
Valtion osuudet etuuksista 3 407
Rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän turvaaminen (valtio) -
Yhteensä 3 408

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eläkkeensaajan asumistuki ja yleinen asumistuki yhdistetään (HO 2015) -224 000
Kelan toimintakulut (siirto momentille 33.10.60) -81 300
KEL-indeksitarkistus 2016 -13 200
Ruokavaliokorvauksen poisto (HO 2015) -10 000
Takuueläkkeen tasokorotus (HO 2015) 30 000
Tarvearvion muutos -29 700
Yhteensä -328 200

2016 talousarvio 3 407 300 000
2015 talousarvio 3 735 500 000
2014 tilinpäätös 3 711 564 991

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään 3 631 300 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 224 000 000 euroa talousarvioesityksen 3 407 300 000 euroon nähden aiheutuu eläkkeensaajan asumistuen ja yleisen asumistuen yhdistämisen perumisesta.


2016 talousarvio 3 631 300 000
2015 talousarvio 3 735 500 000
2014 tilinpäätös 3 711 564 991

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 3 631 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansaneläkelain (568/2007) 101—103 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

3) eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

4) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

5) eräiden pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuesta annetun lain (39/2005) mukaisten vuosien 2005—2009 etuuksien maksatuksen oikaisuun

6) takuueläkelain (703/2010) 36 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

7) maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain (1192/2002) mukaisten etuuksien maksatuksen oikaisuun.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 4 600 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu asumismenojen enimmäismäärien korottamatta jättämisestä eläkkeensaajan asumistuessa.


2016 II lisätalousarvio -4 600 000
2016 talousarvio 3 631 300 000
2015 tilinpäätös 3 702 561 991
2014 tilinpäätös 3 711 564 991

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 4 600 000 euroa.