Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. (33.02 ja 70, osa) Valvonta
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
              50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista
              51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista
              52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista
              53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä
              54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista
              60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista
         50. Veteraanien tukeminen
         60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. (33.70, osa) Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Raha-automaattiavustukset
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

40. EläkkeetPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa: Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan omavastuuajan rahoittamiseen sekä vammaisetuuksien rahoittamisesta.

Eläketurva muodostuu työeläkkeestä sekä sitä täydentävästä kansaneläkkeestä. Työeläkkeen tehtävänä on turvata kohtuullinen toimeentulo ja kansaneläkkeen tehtävänä on turvata vähimmäistoimeentulo vanhuuden, työkyvyttömyyden, työttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman varalta. Eläkkeensaajia oli 31.12.2014 yhteensä 1 525 317 joista vanhuuseläkkeellä 1 237 541, perhe-eläkkeellä 277 990 työkyvyttömyyseläkkeellä 232 475, työttömyyseläkkeellä 380, osa-aikaeläkkeellä 16 057 sekä muilla eläkkeillä 16 811. Henkilön on mahdollista saada samanaikaisesti usean lajin mukaista eläkettä.

Vuosina 2012—2014 maksetut eläkkeet (milj. euroa)

 201220132014
    
Yksityinen sektori13 82914 71515 410
Kunnalliset eläkkeet3 8584 1424 375
Valtion eläkkeet4 0094 1944 327
Muut julkiset yhteensä292312329
Työeläkkeet yhteensä21 98823 36324  441
Solita-eläkkeet522528513
Kelan eläkkeet2 5952 6152 560
Lakisääteiset eläkkeet yhteensä25 10526 50627 514
    
Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk1 3331 3941 436

Työeläkkeet rahoitetaan työnantajien ja vakuutettujen vakuutusmaksuilla. Työeläkkeet ovat talousarvion ulkopuolella lukuun ottamatta valtion eläkkeitä, joiden rahoitus kuuluu valtiovarainministeriön pääluokkaan. Valtio osallistuu merimieseläkkeiden, yrittäjäeläkkeiden, maatalousyrittäjäeläkkeiden ja lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvän eläkkeen rahoitukseen. Kansaneläkkeet, yleiset perhe-eläkkeet ja takuueläkkeet rahoitetaan valtion varoista.

Toiminnan laajuus 2013—2016

Eläkkeen saajia2013
toteutunut
2014
toteutunut
2015
arvio
2016
arvio
     
Merimieseläkkeen saajia8 8348 5368 5538 630
Maatalousyrittäjäeläkkeen saajia169 704159 285153 626147 700
Yrittäjäeläkkeen saajia216 029226 670232 818240 179
Tapaturmavakuutustapahtumia, maatalousyrittäjät4 5444 4944 3744 239
Sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan päivärahatapauksia, maatalousyrittäjät ja apurahansaajat11 80211 36210 94710 532
Lapseneläkkeen saajia19 08818 30418 30018 200
Leskeneläkkeen saajia5 8835 6505 6005 600
Kansaneläkkeen saajia641 014629 208623 500619 000
Takuueläkkeen saajia 102 864101 521100 200112 000

Toiminnan laajuus 2013—2016

Vakuutettujen lukumäärä2013
toteutunut
2014
toteutunut
2015
arvio
2016
arvio
     
MEL-vakuutettuja8 6128 6458 5538 630
MYEL-vakuutettuja70 48867 86665 21462 661
YEL-vakuutettuja240 291240 300240 500240 700
MYEL-vakuutettuja apurahansaajia2 7762 8762 8762 876
Tapaturmavakuutettuja maatalousyrittäjiä90 11588 44386 25583 894

Toiminnan laajuus 2013—2016

Keskimääräisiä eläkkeitä2013
toteutunut
2014
toteutunut
2015
arvio
2016
arvio
     
Keskimääräinen merimieseläke (€/kk)1 3181 3411 3901 420
Keskimääräinen maatalousyrittäjäeläke (€/kk)373400423455
Keskimääräinen yrittäjäeläke (€/kk)9801 0201 0521 090
Keskimääräinen tapaturmaeläke (€/kk), maatalousyrittäjät608616621637
Keskimääräinen leskeneläke (€/kk)174178178179
Keskimääräinen kansaneläke (€/kk)293303295297
Keskimääräinen takuueläke (€/kk)122128130140

Toiminnan laajuus 2013—2016, eläkkeen saajan asumistuki ja vammaisetuudet

 2013
toteutunut
2014
toteutunut
2015
arvio
2016
arvio
     
Eläkkeensaajan asumistuki, saajat184 820191 401194 700197 100
Maksetut eläkkeensaajan asumistuet, milj.465,6497,9527,3230,0
Eläkettä saavan hoitotuki, saajat232 418232 919228 100225 700
Vammaistuki, saajat45 42046 21451 60054 000
Ruokavaliokorvaukset, saajat32 44733 51434 700-
Maksetut vammaisetuudet, milj.593,7612,8616,1601,8

Yksityisen työnantajan työsuhteessa olevat merimiehet on vakuutettu merimiesten eläkelain (MEL) mukaisesti. Itsenäisten liikkeen- ja ammatinharjoittajien sekä osan yrityksen omistajista on vakuutettava ansiotoimintansa yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisesti ja maanviljelijöiden, kalastajien, apurahansaajien ja poronhoitajien maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisesti. Valtio osallistuu näiden rahoitukseen. Valtio korvaa alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ja opiskelun ajalta karttuvat eläkkeet.

Työtapaturmasta ja ammattitaudista suoritetaan korvauksia tapaturmavakuutuslainsäädännön mukaisesti työntekijöille ja maatalousyrittäjille. Korvauksia maksetaan muun muassa sairaanhoidosta ja ansionmenetyksestä. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki koskee niitä henkilöitä, joille MYEL-vakuutus on pakollinen. Tapaturmavakuutus rahoitetaan työnantajien tapaturmavakuutusmaksuin, mutta valtio osallistuu maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoitukseen.

Omaeläkkeen lisäksi eläkettä voidaan maksaa perheenhuoltajan kuoltua. Yleisen perhe-eläkkeen tavoitteena on turvata vähimmäistoimeentulo perheenhuoltajan kuoltua. Perhe-eläkettä maksetaan leskelle ja alaikäiselle lapselle. Leskeneläkettä yhteensovitetaan laskennallisen omaeläkkeen kanssa.

Kansaneläkkeen tavoitteena on turvata vähimmäistoimeentulo niille eläkkeensaajille, jotka eivät saa muuta eläkettä tai joiden muu eläketurva on vähäinen. Kansaneläkkeen määrä pienenee työeläketulojen kasvaessa, eikä kansaneläkettä jää maksettavaksi työeläkkeiden ylitettyä tietyn määrän. Eläkkeeseen voi kuulua myös eläkettä saavan hoitotuki, asumistuki ja lapsikorotus. Kansaneläkejärjestelmästä maksetaan myös työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea ja yksilöllistä varhaiseläkettä, jos henkilö ei saa muuta eläkettä tai eläke on pieni.

Valtio rahoittaa vammaisetuudet kokonaisuudessaan. Vammaisetuuksien tarkoituksena on tukea vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden henkilöiden itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua. Vammaisetuuksia ovat eläkettä saavan hoitotuki, alle 16-vuotiaan vammaistuki ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuki.

50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 59 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää merimieseläkelain (1290/2006) 152 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa: Valtion osuus merimieseläkemenoista on 31 %.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Merimieseläkelain uudistaminen-4 000
Tarvearvion muutos2 000
TyEL-indeksitarkistus 2016-100
Yhteensä-2 100

2016 talousarvio59 400 000
2015 talousarvio61 500 000
2014 tilinpäätös59 319 838

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 59 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää merimieseläkelain (1290/2006) 152 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 644 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 135 §:n ja 135 a §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) 41 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa: Valtio korvaa maatalousyrittäjien eläkkeiden aiheuttamat kustannukset siltä osin kuin vakuutusmaksut ja sijoitusten tuotto eivät niihin riitä, ryhmähenkivakuutuksen korvausmenoista valtion osuus on kuitenkin 1/3. Valtion osuuden etuusmenoista arvioidaan vuonna 2016 olevan 78,6 %.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tarvearvion muutos21 400
TyEL-indeksitarkistus 2016-1 000
Yhteensä20 400

2016 talousarvio644 600 000
2015 talousarvio624 200 000
2014 tilinpäätös605 600 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 644 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 135 §:n ja 135 a §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) 41 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 1 700 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu vakuutusmaksutulon alentumisesta.


2016 III lisätalousarvio1 700 000
2016 talousarvio644 600 000
2015 tilinpäätös624 800 000
2014 tilinpäätös605 600 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 1 700 000 euroa.

52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 122 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yrittäjän eläkelain (1272/2006) 140 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa: Valtio korvaa yrittäjäeläkkeiden aiheuttamat kustannukset siltä osin kuin vakuutusmaksurahasto ei niihin riitä.

Yrittäjien maksuprosentin on vuonna 2016 oletettu olevan 23,6 % alle 53-vuotiaiden osalta ja 25,1 % 53-vuotiaiden ja sitä vanhempien osalta, jolloin vakuutusmaksutulo olisi 1 048 700 000 euroa. Kokonaiseläkemenoksi arvioidaan 1 135 500 000 euroa. Valtion osuuteen vaikuttavat lisäksi YEL 10 §:n 2 momentissa tarkoitetut avoimet maksut, joiden määräksi on arvioitu 86 800 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tarvearvion muutos23 900
TyEL-indeksitarkistus 2016-1 400
Yhteensä22 500

2016 talousarvio122 500 000
2015 talousarvio100 000 000
2014 tilinpäätös72 300 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 122 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yrittäjän eläkelain (1272/2006) 140 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 5 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmevuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003) 8 §:n mukaiseen valtion korvaukseen.

Selvitysosa: Alle kolmevuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta myönnetyn eläkkeen aiheuttamat kustannukset korvataan kokonaan valtion varoista.

Valtion korvaus maksetaan vuoden viiveellä. Talousarvioon varattava määräraha koskee vuoteen 2015 kohdistuvia korvauksia.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tarvearvion muutos1 700
Yhteensä1 700

2016 talousarvio5 500 000
2015 talousarvio3 800 000
2014 tilinpäätös1 815 064

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 5 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmevuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003) 8 §:n mukaiseen valtion korvaukseen.

54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 15 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 15 §:n ja 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/1991) 10 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa: Valtion välitön osuus kokonaiskustannuksista on 29,5 % ja maatalousyrittäjien osuus on 33,5 %. Perusturvaosuus rahoitetaan Kansaneläkelaitoksen ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kautta. Kansaneläkelaitoksen osuus on kokonaiskustannuksista 27,6 % ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 9,4 %.

Sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille aiheutuvat kustannukset maksetaan kokonaan valtion varoista. Momentilta maksetaan myös apurahansaajille maksettavat tapaturmavakuutuksen mukaiset korvaukset ja sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta aiheutuvat kustannukset.

Määrärahassa on otettu huomioon maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain uudistaminen.


2016 talousarvio15 000 000
2015 talousarvio15 000 000
2014 tilinpäätös15 300 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 15 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 15 §:n ja 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/1991) 10 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 3 407 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansaneläkelain (568/2007) 101—103 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

3) eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

4) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

5) eräiden pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuesta annetun lain (39/2005) mukaisten vuosien 2005—2009 etuuksien maksatuksen oikaisuun

6) takuueläkelain (703/2010) 36 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

7) maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain (1192/2002) mukaisten etuuksien maksatuksen oikaisuun.

Selvitysosa: Valtio rahoittaa kansaneläkkeet, takuueläkkeet, perhe-eläkkeet, eläkkeensaajan asumistuet ja vammaisetuudet kokonaisuudessaan. Lisäksi valtio turvaa kansaneläkerahaston rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän sekä maksuvalmiuden.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen eläkkeensaajan asumistuen lakkauttamisesta 1.1.2016 lukien siten, että eläkkeensaajat saavat jatkossa yleistä asumistukea. Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu tällä momentilla huomioon 224 000 000 euroa.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen takuueläkelain ja vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta siten, että takuueläkettä korotetaan ja ruokavaliokorvaus lakkautetaan. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 30 000 000 euroa takuueläkkeen korottamisen johdosta ja vähennyksenä 10 000 000 euroa ruokavaliokorvauksen lakkauttamisen vuoksi.

Kun hallituksen esitykset on otettu huomioon kansaneläkevakuutuksen valtion osuudet, muut menot ja tulot vuonna 2016 ovat arviolta seuraavat (milj. euroa)

  
Menot 
Kansaneläkemenot2 286
Takuueläke192
Vammaisetuudet600
Eläkkeensaajan asumistuki330
Yhteensä3 408
  
Tulot 
Omaisuuden tuotot1
Valtion osuudet etuuksista3 407
Rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän turvaaminen (valtio)-
Yhteensä3 408

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Eläkkeensaajan asumistuki ja yleinen asumistuki yhdistetään (HO 2015)-224 000
Kelan toimintakulut (siirto momentille 33.10.60)-81 300
KEL-indeksitarkistus 2016-13 200
Ruokavaliokorvauksen poisto (HO 2015)-10 000
Takuueläkkeen tasokorotus (HO 2015)30 000
Tarvearvion muutos-29 700
Yhteensä-328 200

2016 talousarvio3 407 300 000
2015 talousarvio3 735 500 000
2014 tilinpäätös3 711 564 991

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään 3 631 300 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 224 000 000 euroa talousarvioesityksen 3 407 300 000 euroon nähden aiheutuu eläkkeensaajan asumistuen ja yleisen asumistuen yhdistämisen perumisesta.


2016 talousarvio3 631 300 000
2015 talousarvio3 735 500 000
2014 tilinpäätös3 711 564 991

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 3 631 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansaneläkelain (568/2007) 101—103 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

3) eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

4) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

5) eräiden pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuesta annetun lain (39/2005) mukaisten vuosien 2005—2009 etuuksien maksatuksen oikaisuun

6) takuueläkelain (703/2010) 36 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

7) maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain (1192/2002) mukaisten etuuksien maksatuksen oikaisuun.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 4 600 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu asumismenojen enimmäismäärien korottamatta jättämisestä eläkkeensaajan asumistuessa.


2016 II lisätalousarvio-4 600 000
2016 talousarvio3 631 300 000
2015 tilinpäätös3 702 561 991
2014 tilinpäätös3 711 564 991

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 4 600 000 euroa.