Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         90. Raha-automaattiavustukset
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoimintaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa:Lomitustoiminnan tarkoituksena on edistää maatalousyrittäjien ja poronhoitajien sekä turkistuottajien työssä jaksamista, terveyttä ja toimintakykyä. Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset korvataan valtion varoista kustannusperusteisesti. Turkistuottajien lomituspalveluista aiheutuvat kustannukset korvataan valtion talousarviossa tarkoitukseen osoitetun siirtomäärärahan rajoissa.

Maatalousyrittäjillä on oikeus 26 päivän vuosilomaan. Vuosiloma kuuluu vain kotieläintaloutta harjoittaville maatalousyrittäjille. Sijaisapua voi saada myös kasvinviljelyn harjoittaja. Sijaisapua annetaan maatalousyrittäjälle, joka on sairauden tai muun tilapäisen syyn vuoksi estynyt hoitamasta maatalousyrityksen hoitoon kuuluvia välttämättömiä tehtäviä. Vuosiloma on maksuton, mutta sijaisavusta peritään maksu. Maatalousyrittäjä voi lisäksi tietyin edellytyksin ostaa lomittaja-apua tuettuun hintaan enintään 120 tuntia vuodessa.

Turkistuottajalle voidaan järjestää tarkoitukseen varatun määrärahan rajoissa vuosilomalomitusta enintään 18 päivää ja maksullista lisävapaata enintään 120 tuntia vuonna 2016.

Laissa poronhoitajien sijaisavusta säädetään poronhoitajien mahdollisuudesta saada sijaisapua työkyvyttömyyden perusteella enintään 150 tuntia vuodessa.

Lomituspalvelujen yleinen johto, ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Vastuu lomituspalvelujen toimeenpanosta on Maatalousyrittäjien eläkelaitoksella (Mela). Lomituspalvelujen järjestämisestä vastaavina paikallisyksikköinä toimivat kunnat Melan kanssa tekemiensä toimeksiantosopimusten perusteella. Melalle ja paikallisyksiköille suoritetaan valtion varoista laskennallinen korvaus lomituspalvelujen hallintokustannuksiin.

Toiminnan laajuus

  2013
toteutunut
2014
toteutunut
2015
arvio
2016
arvio
         
Maatalousyrittäjät        
1. Vuosilomatoiminta        
Palvelujen käyttäjien lukumäärä 21 909 20 811 19 980 19 180
Lomituspäivien lukumäärä 560 337 530 206 511 650 493 740
Lomituspäiviä/käyttäjä 25,58 25,48 25,61 25,74
Lomitustuntien lukumäärä 3 649 585 3 441 190 3 320 600 3 204 370
Lomituspäivien keskim. kesto tunteina 6,51 6,49 6,49 6,49
         
2. Sijaisaputoiminta        
Palvelujen käyttäjien lukumäärä 8 879 8 398 8 060 7 740
Lomituspäivien lukumäärä 398 913 359 767 345 290 331 582
Lomituspäiviä/käyttäjä 44,93 42,84 42,84 42,84
Lomitustuntien lukumäärä 2 764 852 2 479 139 2 379 050 2 284 597
Lomituspäivän keskim. kesto tunteina 6,93 6,89 6,89 6,89
         
3. Tuettu maksullinen lomittaja-apu        
Palvelujen käyttäjät 11 381 10 939 10 940 10 940
Lomituspäivät 102 752 101 185 100 180 100 180
Lomituspäiviä/käyttäjä 9,03 9,25 9,25 9,25
Lomitustunnit 682 353 668 951 668 800 668 800
Lomituspäivien keskim. kesto tunteina 6,64 6,61 6,61 6,61
         
Turkistuottajat        
1. Vuosiloma        
Palvelujen käyttäjien lukumäärä 669 670 670 670
Lomituspäivät 11 481 12 060 12 060 12 060
Lomituspäiviä/käyttäjä 17,16 18,00 18,00 18,00
Lomitustunnit 79 763 84 420 84 420 84 420
Lomituspäivien keskim. kesto tunteina 6,95 7,00 7,00 7,00
         
2. Lisävapaa        
Palvelujen käyttäjät 415 469 497 527
Lomitustunnit 45 601 56 280 59 640 63 240
Lomitustunteja/käyttäjä 110 120 120 120
         
Poronhoitajien sijaisapu        
Sijaisavun myöntämispäätöksiä - 196 220 220
Lomitustunnit - 13 066 17 600 17 300
Lomitustunteja/päätös - 67 80 78
Käyttäjiä - 115 135 135
Lomitustunteja/käyttäjä - 114 130 128

40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 170 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) 35 §:ssä tarkoitettuihin lomituspalvelujen käyttökustannuksiin lain 37 §:n nojalla kunnille suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

2) enintään 182 000 euroa maatalouslomittajien oppisopimuskoulutuksesta paikallisyksiköille aiheutuneiden nettokustannusten korvaamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan mitoitus perustuu vuoden 2014 kustannuksia kuvaaviin alustaviin toteutumatietoihin ja niiden perusteella tehtyihin arvioihin toiminnan laajuuden ja kustannusten kehityksestä vuosina 2015 ja 2016.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen maatalousyrittäjien lomituspalveluista annetun lain muuttamiseksi. Esityksellä saatetaan lomitusjärjestelmä sopusointuun EU:n valtiontukea koskevien säädösten kanssa sekä vähennetään lomituspalvelujen kustannuksia 20 000 000 euroa vuonna 2016.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Sopeutustoimi (HO 2015) -17 000
Tarvearvion muutos -3 000
Yhteensä -20 000

2016 talousarvio 170 600 000
2015 talousarvio 190 600 000
2014 tilinpäätös 181 842 526

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään 168 600 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 2 000 000 euroa talousarvioesityksen 170 600 000 euroon nähden aiheutuu hallitusohjelman mukaisen sopeutustoimen uudelleen kohdentamisesta.


2016 talousarvio 168 600 000
2015 talousarvio 190 600 000
2014 tilinpäätös 181 842 526

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 168 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) 35 §:ssä tarkoitettuihin lomituspalvelujen käyttökustannuksiin lain 37 §:n nojalla kunnille suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

2) enintään 182 000 euroa maatalouslomittajien oppisopimuskoulutuksesta paikallisyksiköille aiheutuneiden nettokustannusten korvaamiseen.

41. Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 2 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää turkistuottajien lomituspalvelulain (1264/2009) 25 §:n mukaiseen turkistuottajien lomituspalvelujen käyttökustannuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen lomituksen paikallisyksiköille.

Selvitysosa:Turkistuottajille järjestetään maksutonta vuosilomaa ja maksullista lisävapaata tarkoitukseen varatun määrärahan rajoissa. Lomituspalvelujen enimmäismäärät vahvistetaan vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.


2016 talousarvio 2 600 000
2015 talousarvio 2 600 000
2014 tilinpäätös 1 700 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 2 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää turkistuottajien lomituspalvelulain (1264/2009) 25 §:n mukaiseen turkistuottajien lomituspalvelujen käyttökustannuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen lomituksen paikallisyksiköille.

42. Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää poronhoitajien sijaisavusta annetun lain (1238/2014) 16 §:n mukaiseen sijaisavun kustannuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen.

Selvitysosa:Poronhoitajille järjestetään maksullista sijaisapua työkyvyttömyyden aikana enintään 150 tuntia ja 90 päivää kalenterivuoden aikana. Lomituspalvelujen enimmäismäärä vahvistetaan vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.


2016 talousarvio 300 000
2015 talousarvio 300 000
2014 tilinpäätös 300 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää poronhoitajien sijaisavusta annetun lain (1238/2014) 16 §:n mukaiseen sijaisavun kustannuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen.

50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 13 140 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 31 ja 32 §:n nojalla Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle ja kunnille lomituspalvelujen hallinnon järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

2) enintään 94 000 euroa lain 12 §:n 3 momentin mukaisen harkinnanvaraisen lisäkorvauksen maksamiseen paikallisyksiköille

3) turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain 24 §:n ja poronhoitajien sijaisavusta annettavan lain nojalla palvelujen hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:Määrärahasta arvioidaan käytettävän kuntien lomituspalvelujen kustannuksiin 11 821 000 euroa, mihin sisältyvät turkistuottajien lomituspalveluista kunnille aiheutuvat kustannukset sekä eräille kunnille maksettava harkinnanvarainen lisäkorvaus. Maataloustuottajien eläkelaitokselle lomituspalvelujen hallinnosta aiheutuviin kustannuksiin arvioidaan käytettävän 1 319 000 euroa, mihin sisältyvät turkistuottajien lomituspalvelujen hallinnosta eläkelaitokselle aiheutuvat kustannukset.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Sopeutustoimi (HO 2015) -3 000
Yhteensä -3 000

2016 talousarvio 13 140 000
2015 talousarvio 16 140 000
2014 tilinpäätös 17 039 705

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään 15 140 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 2 000 000 euroa talousarvioesityksen 13 140 000 euroon nähden aiheutuu hallitusohjelman mukaisen sopeutustoimen uudelleen kohdentamisesta.


2016 talousarvio 15 140 000
2015 talousarvio 16 140 000
2014 tilinpäätös 17 039 705

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 15 140 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 31 ja 32 §:n nojalla Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle ja kunnille lomituspalvelujen hallinnon järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

2) enintään 94 000 euroa lain 12 §:n 3 momentin mukaisen harkinnanvaraisen lisäkorvauksen maksamiseen paikallisyksiköille

3) turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain 24 §:n ja poronhoitajien sijaisavusta annettavan lain nojalla palvelujen hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin.