Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2016

Pääluokka 30

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala turvaa kotimaisen ruuan tuotannon ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön sekä luo edellytyksiä niihin perustuville elinkeinoille ja hyvinvoinnille.

Toimintaympäristön kuvaus

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan elinkeinot ovat tärkeitä uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäjiä. Ravinnon, energian, erilaisten tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen uusiutuvia luonnonvaroja kestävästi käyttävä biotalous luo merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Biotalouden keinoin pyritään vähentämään riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäisemään ekosysteemien köyhtymistä sekä edistämään talouskehitystä ja luomaan uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tärkeimpiä uusiutuvia luonnonvaroja ovat metsien, maaperän, peltojen, vesistöjen ja meren biomassa, makea vesi sekä eläimet. Ekosysteemipalveluiden eli luonnon tarjoamien palveluiden merkitys osana biotaloutta on merkittävä ilmastonmuutoksen hidastajana, luonnonvarojen säilyttäjänä ja niiden tilan parantajana sekä virkistysmahdollisuuksien lisääjänä.

Biotalous ja puhtaat ratkaisut on yksi hallituksen strategisista painopisteistä. Biotaloudelle on ominaista uusiutuvien luonnonvarojen kestävä ja monipuolinen käyttö sekä uusiutumattomien luonnonvarojen säästeliäs käyttö ja tehokas kierrätys. Tehostamalla maataloudesta, elintarviketeollisuuden prosesseista ja yhdyskuntien jätteistä peräisin olevien ravinteiden talteenottoa ja järjestämällä tarkoituksenmukainen kustannustehokas kierrätys sekä edistämällä sektorirajat ylittäviä teollisia prosesseja luodaan uusia taloudellisia mahdollisuuksia, parannetaan ravinneomavaraisuutta sekä vähennetään ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin. Maa- ja metsätalousministeriön tehtävänä on varmistaa, että lainsäädäntö ja muut ohjauskeinot tukevat biotalouden uusien ratkaisujen syntymistä ja edistävät biomassojen kestävää käyttöä. Suomen runsaat biomassavarannot jatkojalostetaan kotimaassa, maataloudessa ravinteet kierrätetään tehokkaasti ja huolehditaan elintarvikkeiden ja ruuan huoltovarmuudesta.

Luonnonvarojen määrä, saatavuus ja laatu, ilmastonmuutos, energian tuotantotavat ja puhtaan veden riittävyys sekä maaseudun elinkeino- ja väestörakenteen muutos vaikuttavat olennaisesti ministeriön toimialaan. Keskeisiä haasteita ovat vesistöjen ravinnekuormituksen vähentäminen sekä ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen. Maa- ja metsätalousministeriö koordinoi Suomen ilmastonmuutokseen sopeutumista kansallisesti. Haasteisiin vastaaminen edellyttää ratkaisuja, jotka vaikuttavat maataloustuotantoon ja koko ruokaketjun tuotantotekniikoihin ja -tapoihin, maankäyttöön ja energian kulutukseen. Aktiivisilla, toteuttamiskelpoisilla ja kustannustehokkailla toimenpiteillä voidaan luoda uusia mahdollisuuksia kannattavalle liiketoiminnalle ja elinkeinojen kehittymiselle.

Ministeriön toimialan menestyminen perustuu korkeatasoiseen ja laaja-alaiseen osaamiseen sekä innovaatioiden nopeaan hyödyntämiseen uusiutuvien luonnonvarojen kestävässä käytössä, uusiutuvan energian tarjoamissa mahdollisuuksissa sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja sen hillitsemisessä. Hallinnonalan tutkimus tuottaa ennakoivasti tietoa, osaamista ja innovaatioita päätöksenteon tueksi, elinkeinojen kilpailukyvyn kehittämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet. Lukuperusteluissa on kuvattu yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevia politiikkasektorin tavoitteita sekä niiden kehitystä kuvaavia tunnuslukuja.

  • — Maaseutu on elinvoimainen paikka yrittää ja asua
  • — Edellytykset biotalouteen ja ruokaan perustuvien liiketoimintojen kilpailukykyiselle kasvulle ovat hyvät
  • — Uusiutuvia luonnonvaroja käytetään kestävästi samalla sovittaen yhteen luonnonvarojen käytön ja suojelun tarpeet
  • — Ihmisten, eläinten ja kasvien terveys, hyvinvointi ja turvallisuus on varmistettu vastuullisella toiminnalla
  • — Luonnonvara-, kiinteistö- ja paikkatiedot palvelevat laajasti yhteiskunnan tarpeita tukien kilpailukykyä.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet ja voimavarojen hallinta
  • — Toiminta on tuloksellista ja voimavarat suunnataan tehokkaasti yhteiskunnallisen vaikuttavuuden saavuttamiseksi. Huolehditaan siitä, että tehtävät ovat tasapainossa voimavarojen kanssa.
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Maa- ja metsätalousministeriö jatkaa hallituksen sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista ja sisällyttämistä lainvalmisteluun, toiminnan ja talouden ohjaukseen sekä muihin tasa-arvon kannalta merkittäviin toimintoihin. Maa- ja metsätalousministeriön pääluokan menoista noin 90 % on siirtomenoja, joilla tuetaan eri politiikkasektoreiden vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista. Pääsääntöisesti tukien myöntämisperusteena ei ole niiden vaikutus sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

Pääluokan valtuudet momenteittain (milj. euroa)

    2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
30.10.40 Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v)    
  — myöntämisvaltuus 66,0 66,01)
30.10.41 Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha)    
  — korkotukivaltuus 250,0 250,0
30.10.64 EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 176,9 127,81)
30.20.40 Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v)    
  — myöntämisvaltuus 30,0 30,0
30.20.43 Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v)    
  — myöntämisvaltuudet 1 039,0 20,01)
30.40.44 Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 35,0 58,0

1) Mikäli ohjelmakauteen 2014—2020 kohdistuvaa myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2016.

Hallinnonalan määrärahat

    TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
Yhteensä
1000 €
01. Hallinto ja tutkimus 136 033 280 -699 0 135 614
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
24 557 280 -192 24 645
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
79 139 -507 78 632
(21.) Kansainvälinen yhteistyö
(siirtomääräraha 2 v)
0 0
22. Tutkimus ja kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
1 343 1 343
29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
27 238 27 238
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
(siirtomääräraha 2 v)
3 756 3 756
10. Maaseudun kehittäminen 308 704 0 0 1 000 309 704
40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset
(siirtomääräraha 3 v)
54 800 54 800
41. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki
(arviomääräraha)
17 000 17 000
42. Luopumistuet ja -eläkkeet
(siirtomääräraha 2 v)
72 630 72 630
43. Eläinten hyvinvointikorvaukset
(siirtomääräraha 3 v)
67 767 67 767
44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen
(siirtomääräraha 3 v)
35 000 35 000
50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen
(siirtomääräraha 3 v)
5 873 5 873
51. Porotalouden edistäminen
(siirtomääräraha 2 v)
1 696 1 696
54. Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla
(siirtomääräraha 2 v)
872 872
55. Valtionapu 4H-toimintaan
(siirtomääräraha 2 v)
3 913 3 913
63. Maaseudun kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
1 523 1 523
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen
(arviomääräraha)
82 630 -34 000 48 630
20. Maa- ja elintarviketalous 1 865 003 0 604 2 300 1 867 907
02. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
42 212 -285 41 927
03. Maaseutuviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
23 961 889 1 400 26 250
20. Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta
(arviomääräraha)
6 028 6 028
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki
(siirtomääräraha 2 v)
321 700 321 700
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki
(arviomääräraha)
597 000 597 000
42. Eräät korvaukset
(siirtomääräraha 3 v)
4 500 4 500
43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit
(siirtomääräraha 3 v)
300 043 300 043
44. Luonnonhaittakorvaukset
(siirtomääräraha 3 v)
546 888 546 888
46. EU:n osarahoittama ruokaketjun kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
3 405 900 4 305
47. Kansallinen ruokaketjun kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
2 299 2 299
60. Siirto interventiorahastoon
(kiinteä määräraha)
350 350
61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon
(siirtomääräraha 3 v)
11 000 11 000
62. Eräät valtionavut
(siirtomääräraha 2 v)
5 617 5 617
40. Luonnonvaratalous 192 983 0 8 444 0 201 427
20. Kalakannan hoitovelvoitteet
(siirtomääräraha 3 v)
3 000 3 000
21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot
(siirtomääräraha 3 v)
13 519 13 519
22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
14 780 14 780
31. Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen
(siirtomääräraha 3 v)
7 136 7 136
40. Eräät luonnonvaratalouden korvaukset
(arviomääräraha)
1 245 1 245
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
(siirtomääräraha 3 v)
3 400 3 400
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
(siirtomääräraha 2 v)
8 000 8 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen
(arviomääräraha)
55 230 8 444 63 674
45. Metsäluonnon hoidon edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
3 027 3 027
46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle
(siirtomääräraha 2 v)
40 800 40 800
50. Riistatalouden edistäminen
(siirtomääräraha 2 v)
10 130 10 130
51. Kalatalouden edistäminen
(siirtomääräraha 2 v)
10 550 10 550
53. Eräät luonnonvaratalouden valtionavut
(siirtomääräraha 2 v)
1 279 1 279
62. Elinkeinokalatalouden edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
20 837 20 837
83. Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen
(siirtomääräraha 3 v)
50 50
63. Metsähallitus 5 754 0 0 0 5 754
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät
(siirtomääräraha 3 v)
5 754 5 754
64. Metsähallitus 2016 0 0 0 0 0
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät
(siirtomääräraha 3 v)
0 0
70. Maanmittaus ja tietovarannot 51 130 1 870 -571 0 52 429
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
46 630 1 870 -571 47 929
40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot
(arviomääräraha)
4 500 4 500
  Yhteensä 2 559 607 2 150 7 778 3 300 2 572 835

  Henkilöstön kokonaismäärä1) 4 787 4 904 4 455    

1) Valtionhallinnon tuottavuusohjelma on voimassa vuoden 2015 loppuun asti. Vuodesta 2016 lukien talousarviossa on ilmoitettu arvioitu henkilöstömäärä henkilötyövuosina. Vuoden 2014 talousarviossa hallinnonalan henkilöstön enimmäismäärä eli henkilöstökiintiö oli 5 030 henkilötyövuotta. Valtiokonttorin TAHTI-tietojen mukaan vastaava toteutuma oli 4 787 henkilötyövuotta. Vuoden 2015 talousarviossa henkilöstökiintiö on 4 904 henkilötyövuotta. Lisäksi hallinnonalan tehtäviä hoitaa toisten pääluokkien henkilöstömäärissä yhteensä noin 1 040 htv: TEM: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset noin 830 htv EU:n maatalous-, maaseutu-, kasvinterveys- ja kalastuspolitiikan toimeenpanotehtävissä sekä vesivarojen käyttö- ja hoitotehtävissä ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto noin 22 htv kasvinsuojeluaineiden riskinarvioinnin, hyväksymisen ja rekisteröinnin tehtävissä, YM: noin 25 htv vesivarojen käyttö- ja hoitotehtävissä SYKE:ssä, VM: Aluehallintovirastot: noin 57 htv eläinlääkintähuollon ja elintarvikevalvonnan tehtävissä ja noin 100 htv Tullissa tarkastustehtävissä sekä UM: 6 erityisasiantuntijaa.