Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         20. (32.20 ja 32.60, osa) Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. (32.30, osa) Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. (32.40 ja 32.30, osa) Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         50. (50, osa) Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. (32.60, osa) Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

Pääluokka 32

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa: Hallitusohjelman mukaan Suomessa palkitaan ahkeruudesta, työstä ja toimeliaisuudesta. Kasvava talous perustuu hyvään johtamiseen, vahvaan yrittäjyyteen ja omistajuuteen sekä koko Suomen voimavarojen hyödyntämiseen. Suomen kilpailukyky rakentuu korkealle osaamiselle, kestävälle kehitykselle sekä ennakkoluulottomalle uudistamiselle kokeiluja ja digitalisaatiota hyödyntäen. Yrittämisen, omistamisen ja investoimisen kannattavuutta on selvästi saatava kohennettua ja työllistäminen saatava houkuttelevaksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toimilla tuetaan eri keinoin hallitusohjelman tavoitteiden toteutumista, ennen kaikkea huolehtimalla Suomen innovaatiotoiminnan ja yritysten toimintaympäristöstä, työ-, hyödyke- ja energiamarkkinoiden toimivuudesta, työntekijöiden työllistymisedellytyksistä sekä alueiden kehittymisestä. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää panostamista huippuosaamiseen, innovaatioihin, yrittäjyyteen, luovuuteen, aktiiviseen työvoimapolitiikkaan, työelämän kehittämiseen, toimiviin hyödykemarkkinoihin, määrätietoiseen energia- ja ilmastopolitiikkaan, alueiden elinvoimaisuuteen sekä kansainvälisyyteen.

Lisäksi markkinoiden toimintaa, vapaata kilpailua ja pk-yritysten osallistumismahdollisuuksia edistetään uudistamalla keskeistä lainsäädäntöä ja purkamalla kilpailua estävää toimialakohtaista sääntelyä.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa hallituksen työ- ja elinkeinopolitiikkaa yhdessä hallinnonalan yksiköiden ja yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. Tärkeimpänä tavoitteena on kestävällä pohjalla oleva korkea työllisyys: työllisyysaste nostetaan hallituskauden aikana 72 prosenttiin, samalla työllisten määrä kasvaa 110 000 henkilöllä.

Tavoitteeseen pääsemiseksi toimenpiteet keskittyvät kasvun, tuottavuuden, osaamisen, biotalouden, digitalisaation sekä alueiden kansainvälisen kilpailukyvyn edistämistoimiin. Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa toimialalleen alustavasti seuraavat hallitusohjelmasta johdetut yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2016:

  • — Kilpailukyky vahvistuu parantamalla yrittäjyyden ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.
  • — Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan laatu ja vaikuttavuus paranevat; elinkeinorakenne monipuolistuu.
  • — Työllistämisen esteitä puretaan ja työvoimahallinto uudistuu työllistymistä tukevaksi.
  • — Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö.
  • — Energiaomavaraisuus kasvaa; siirrytään kustannustehokkaasti hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan; 2020 ilmastotavoitteet on saavutettu vaalikauden aikana.
  • — Aluehallinto uudistuu: nykyistä yksinkertaisempi ja asiakaslähtöisempi aluehallinto.
Talousarvioesitykseen liittyvät tasa-arvovaikutukset

Työmarkkinoiden jakautumista naisten ja miesten ammatteihin ja aloihin lievennetään muun muassa työllisyyden ja yrittäjyyden edistämistoimenpiteillä. Tehokkailla työvoima- ja yrityspalveluilla rohkaistaan osaamisen uudistamiseen ja ammatilliseen liikkuvuuteen, mikä on olennaisen tärkeää erityisesti rakennemuutostilanteissa.

Työnvälityksen työttömistä työnhakijoista naisia on ollut 43 % vuosina 2012—2014. Naisten osuus eri työvoimapalveluiden aloittaneista on ollut seuraava: ammatillinen työvoimakoulutus 36 % vuonna 2014, 43 % vuonna 2013 ja 40 % vuonna 2012, kotoutumiskoulutus 59 % vuosina 2012—2014, palkkatuettu työ 47 % vuonna 2014, 48 % vuonna 2013 ja 50 % vuonna 2012 ja starttiraha 46 % vuonna 2014 ja 46 % vuosina 2012—2013. Omaehtoisen opiskelun aloittaneista naisia oli 60 % vuosina 2013—2014 ja 64 % vuonna 2012.

Pääluokan valtuudet momenteittain (milj. euroa)

  2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
32.01.41Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin (siirtomääräraha 3 v)  
 — myöntämisvaltuus-5,0
32.20.40Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)  
 — rahoitusvaltuus360,015231,015
32.20.43Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus9,786-
32.20.82Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus200,000500,000
32.20.83Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus166,823146,823
32.30.45Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus21,678-
32.30.51Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)  
 — hankintasopimusvaltuus90,000102,100
40.Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä  
 — lainojen hyväksymisvaltuus (turvavarastolainat)8,4008,400
 — myöntämisvaltuus0,0340,034
32.50.64EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus328,549326,965
32.60.40Energiatuki (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus35,00035,000

Hallinnonalan määrärahat

  TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
Yhteensä
1000 €
01.Hallinto318 04038 500150 676725507 941
01.Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
33 645-8633 559
02.Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
193 120-190225193 155
20.Siviilipalvelus
(arviomääräraha)
4 9394 939
21.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
(siirtomääräraha 2 v)
6161 70002 316
22.Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin aiheuttamien ympäristövahinkojen estäminen
(siirtomääräraha 2 v)
00
29.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
30 62203 00033 622
40.Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen
(siirtomääräraha 3 v)
13 571-20013 371
41.Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin
(arviomääräraha)
3 500972-2 5001 972
42.Cleantech- ja biotalousratkaisujen sekä innovaatioiden kaupallistamisen tukeminen
(siirtomääräraha 3 v)
30 000030 000
60.Siirrot hallinnonalan rahastoihin
(arviomääräraha)
2020
66.Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
(siirtomääräraha 2 v)
8 0078 007
(88.)Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n oman pääoman korottaminen
(arviomääräraha)
4 4804 480
89.Osakehankinnat
(siirtomääräraha 3 v)
38 500144 000182 500
20.Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka935 66905895 000941 258
01.Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
32 890-22532 665
06.Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot
(siirtomääräraha 3 v)
38 448-29638 152
28.Materiaalitehokkuuden edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
500500
40.Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen
(arviomääräraha)
330 3705 000335 370
41.Valtionavustus Finpron toimintaan
(siirtomääräraha 3 v)
35 60035 600
42.Innovaatiokeskittymien kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
7 02407 024
43.Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin
(arviomääräraha)
8 0181 1109 128
47.Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset
(arviomääräraha)
56 735056 735
48.Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille
(arviomääräraha)
20 20020 200
49.Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan
(siirtomääräraha 2 v)
91 77091 770
50.Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen
(siirtomääräraha 2 v)
1 0001 000
80.Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan
(arviomääräraha)
106 404106 404
82.Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan
(arviomääräraha)
1010
83.Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan
(arviomääräraha)
141 700141 700
87.Pääomalaina Finnvera Oyj:lle
(siirtomääräraha 3 v)
5 0005 000
88.Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle
(siirtomääräraha 3 v)
30 00030 000
89.Pääomasijoitus Tekes Pääomasijoitus Oy:lle
(siirtomääräraha 3 v)
30 000030 000
30.Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka791 730012 092628804 450
01.Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
165 117-1 008628164 737
44.Alueellinen kuljetustuki
(siirtomääräraha 3 v)
5 0005 000
45.Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen
(arviomääräraha)
30 21830 218
51.Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut
(siirtomääräraha 2 v)
585 39513 100598 495
64.Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin
(arviomääräraha)
6 0006 000
40.Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä85 600077085 677
01.Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
10 058-899 969
03.Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot
(siirtomääräraha 3 v)
4 5414 541
05.Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
19 781-13419 647
31.Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä
(siirtomääräraha 2 v)
4 7314 731
50.Valtionavustus kuluttajajärjestölle
(kiinteä määräraha)
897897
51.Eräät merimiespalvelut
(arviomääräraha)
2 5722 572
52.Palkkaturva
(arviomääräraha)
43 00043 000
95.Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset
(arviomääräraha)
20300320
50.Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka257 324040 000-20 000277 324
40.Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
15 00015 000
64.EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin
(arviomääräraha)
242 32440 000-20 000262 324
60.Energiapolitiikka383 3790-25 036-21 139337 204
01.Energiaviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
8 857-368 821
40.Energiatuki
(arviomääräraha)
76 402-16 00060 402
41.LNG-terminaalien investointituki
(arviomääräraha)
41 750-18 13923 611
42.Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi
(arviomääräraha)
1 3101 310
43.Kioton mekanismit
(arviomääräraha)
460460
44.Uusiutuvan energian tuotantotuki
(arviomääräraha)
234 600-25 000-15 000194 600
45.Uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituki
(siirtomääräraha 3 v)
20 00020 000
87.Osakehankinnat
(siirtomääräraha 3 v)
28 00028 000
70.Kotouttaminen164 4710-78-30 000134 393
03.Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen
(siirtomääräraha 2 v)
2 246-782 168
30.Valtion korvaukset kunnille
(arviomääräraha)
162 225-30 000132 225
 Yhteensä2 936 21338 500178 320-64 7863 088 247

 Henkilöstön kokonaismäärä11 4289 0009 000