Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         90. Raha-automaattiavustukset
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 2 242 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Vaikuttavuus

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta toimii toimialansa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena edistäen kansalaisten oikeusturvaa yhdenmukaisilla ja oikeudenmukaisilla päätöksillä. Tavoitteena on käsittelyajan lyhentäminen.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
arvio
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Päätösten hinta (euroa/ratkaisu) 241 237 237
Työn tuottavuus (ratkaisut/htv) 321 325 343
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Vireille tulleet valitusasiat 9 500 12 000 11 000
Valitusten käsittelyaika (kk) 7,1 7,4 7

Työn tuottavuus on laskettu seuraavien arvioiden mukaan: 12 000 päätöstä ja 35 henkilötyövuotta. Päätöksen hinta on laskettu 12 000 päätöksen ja 2 242 000 euron määrärahan mukaan.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan suoritteet, eli valitusten ja poistohakemusten johdosta annetut päätökset, ovat maksuttomia.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstön osaamisesta huolehditaan. Lautakunnan johtamisjärjestelmän toimivuutta, esimiesten johtamistaitoa ja työhyvinvointia seurataan määräajoin työtyytyväisyyskyselyin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkaliukumasäästö -7
Palkkausten tarkistukset 14
Toimintamenojen tuottavuussäästö -11
Vuokramenojen indeksikorotus 3
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -2
Yhteensä -3

2016 talousarvio 2 242 000
2015 I lisätalousarvio 185 000
2015 talousarvio 2 245 000
2014 tilinpäätös 2 305 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään 2 592 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 350 000 euroa talousarvioesityksen 2 242 000 euroon nähden aiheutuu lisääntyvistä valitusasioiden määristä. Jotta Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toiminta ei ruuhkautuisi uudelleen, lautakunnan tulisi palkata lisähenkilökuntaa käsittelemään kasvavia valitusmääriä.


2016 talousarvio 2 592 000
2015 IV lisätalousarvio 300 000
2015 I lisätalousarvio 185 000
2015 talousarvio 2 245 000
2014 tilinpäätös 2 305 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 2 592 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 93 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 110 000 euroa työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönoton ja toimivuuden edellyttämien lisätöiden toteuttamisesta ja vähennyksenä 17 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio 93 000
2016 talousarvio 2 592 000
2015 tilinpäätös 2 730 000
2014 tilinpäätös 2 305 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 93 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 150 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu valitus- ja poistoasioiden ruuhkan purkamisesta ja käsittelyaikojen lyhentämisestä, jotta päätöstuotanto pysyisi alkuvuoden 2016 tasossa.


2016 III lisätalousarvio 150 000
2016 II lisätalousarvio 93 000
2016 talousarvio 2 592 000
2015 tilinpäätös 2 730 000
2014 tilinpäätös 2 305 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 150 000 euroa.