Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         90. Raha-automaattiavustukset
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 797 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen

2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon liittyviin kustannuksiin

5) yleissitovien työehtosopimusten kääntämiseen ruotsiksi.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö toimeenpanee hallitusohjelman ja ministeriön strategisten linjausten tavoitteet käyttäen apuna virastojen ja laitosten asiantuntemusta tulossopimuksissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvio perustuu maksullisen toiminnan osalta osittain nettobudjetointiin. Toimintamenomomentille tuloutettavat tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia tuloja lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista ja tuloja työsuojeluhallinnon maksullisista suoritteista sekä raha-automaattiavustuksista annetun lain (1056/2001) 45 §:n mukaisia korvauksia Raha-automaattiyhdistyksen valvonnasta ja ohjauksesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön peliriippuvuuden seurannan ja tutkimuksen kustannusten korvaamisesta antaman asetuksen (381/2002) nojalla rahapeliyhteisöiltä perittäviä korvauksia arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvien ongelmien seuraamisesta ja tutkimisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2016:

Toiminnallinen tehokkuus
  • — Kehitetään laskentatointa ja muuta seurantaa Kieku-tietojärjestelmän puitteissa.
  • — Maksullisen toiminnan, joka on suhteellisen vähäistä, tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus.
Tuotokset ja laadunhallinta
  • — Toteutetaan ja seurataan ministeriön vastuulla olevia hallitusohjelman kärkihankkeita ja muita hankkeita, kuten Kansallisten sähköisten tietojärjestelmien kehittämishanke (KanTa ja Tikesos).
  • — Valmistellaan sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskevaa lakiuudistusta.
  • — Lisätään tutkimus- ja kehittämislaitosten yhteistyötä.
  • — Jatketaan tasa-arvon valtavirtaistamista.
  • — Vahvistetaan lainsäädännön vaikutusten arviointia.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
  • — Sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstön ja henkilöstörakenteen kehittämistä jatketaan ministeriön tuottavuuden kehittämiselle asetetut tavoitteet huomioon ottaen siten, että ministeriön ydintehtävissä tarvittavat voimavarat ja osaaminen varmistetaan.
  • — Työtyytyväisyysindeksi on vähintään 3,6 (asteikolla 1—5) (v. 2015 tavoite 3,6, v. 2014 toteutuma 3,6, v. 2013 toteutuma 3,5, v. 2011 toteutuma 3,5).
  • — Sairauspoissaoloja on enintään 8 pv/htv (v. 2015 tavoite 8,0, v. 2014 toteutuma 9,5, v. 2013 toteutuma 8,4, v. 2012 toteutuma 8,6).

EU-projektien tuloja sekä muilta kansainvälisiltä tahoilta saatavia tuloja arvioidaan kertyvän 5 000 euroa ja näitä vastaavien bruttomenojen arvioidaan olevan 5 000 euroa.

Viraston tulosalueittaiset menot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Johto ja erillisyksiköt 6 270 4 572 4 291
Johdon tuki      
Hallinto- ja suunnitteluosasto 15 311 6 707 6 236
Vakuutusosasto 3 674 3 569 3 355
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto 5 044 5 278 4 962
Sosiaali- ja terveyspalveluosasto 6 382 6 066 5 703
Työsuojeluosasto 4 421 4 520 4 250
Yhteensä 41 102 30 712 28 797

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015 varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 45 841 34 875 32 897
Bruttotulot 4 669 4 163 4 100
Nettomenot 41 172 30 712 28 797
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 594    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 8 578    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Adoptiolautakunnan lisääntyneet tehtävät (siirto momentille 33.02.05) -70
Palveluvalikoimaneuvoston toimintakulut (siirto momentilta 33.30.28) 572
Poliittinen toiminta (HO 2015) -131
Puolustusvoimien terveydenhuollon ja vankiterveydenhuollon valvonta (siirto momentille 33.02.05) (-1 htv) -70
Siirto momentille 23.01.02 -150
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-5 htv) -1 488
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -30
Palkkaliukumasäästö -223
Palkkausten tarkistukset 193
Toimintamenojen tuottavuussäästö -200
Toimintamenosäästö (HO 2015) -300
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01) 2
Tasomuutos -20
Yhteensä -1 915

2016 talousarvio 28 797 000
2015 I lisätalousarvio 19 000
2015 talousarvio 30 712 000
2014 tilinpäätös 41 156 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 008 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 211 000 euroa talousarvioesityksen 28 797 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 23.01.01 valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvista määrärahatarkistuksista johtuen.


2016 talousarvio 29 008 000
2015 IV lisätalousarvio -162 000
2015 I lisätalousarvio 19 000
2015 talousarvio 30 712 000
2014 tilinpäätös 41 156 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 008 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen

2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon liittyviin kustannuksiin

5) yleissitovien työehtosopimusten kääntämiseen ruotsiksi.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 244 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio -244 000
2016 talousarvio 29 008 000
2015 tilinpäätös 30 569 000
2014 tilinpäätös 41 156 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 244 000 euroa.