Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         90. Raha-automaattiavustukset
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 4 513 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Vaikuttavuus

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta toimii toimialansa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena kaikissa Kansaneläkelaitoksen käsittelemissä asioissa, opintotukea ja työttömyysturvaa lukuun ottamatta, edistäen kansalaisten oikeusturvaa toimeentuloa koskevissa asioissa tuottamalla mahdollisimman nopeasti oikeita, yhdenmukaisia ja oikeudenmukaisia päätöksiä. Tavoitteena on käsittelyajan lyhentäminen.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
arvio
       
Tuottavuus ja taloudellisuus      
Päätösten hinta (euroa/ratkaisu) 201 197 197
Työn tuottavuus (ratkaisut/htv) 403 400 400
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Vireille tulleet valitusasiat (lkm) 22 000 22 000 28 000
Valitusten käsittelyaika (kk) 7 7 6

Työn tuottavuus on laskettu arvioilla 23 000 ratkaisua ja 57,5 henkilötyövuotta. Päätöksen hinta on laskettu arvioilla 23 000 ratkaisua ja 4 513 000 euron määrärahalla.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle tehdyistä valituksista annetut päätökset ovat maksuttomia.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Lautakunnan toimintaa tehostetaan, työprosesseja kehitetään ja parannetaan edelleen. Lisäksi henkilöstön työtä kehitetään tehtävien vaatimustason sekä työn haasteellisuuden lisäämiseksi sekä uudistetaan lautakunnan henkilöstörakennetta uusien tehtävien mukaisiksi. Henkilöstön työhyvinvointia tukevia toimenpiteitä jatketaan edelleen työpaikkaselvityksen mukaisesti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkaliukumasäästö -28
Palkkausten tarkistukset 26
Toimintamenojen tuottavuussäästö -23
Vuokramenojen indeksikorotus 4
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -5
Yhteensä -26

2016 talousarvio 4 513 000
2015 I lisätalousarvio 271 000
2015 talousarvio 4 539 000
2014 tilinpäätös 4 648 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään 5 063 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 550 000 euroa talousarvioesityksen 4 513 000 euroon nähden aiheutuu lisääntyvistä valitusasioiden määristä. Jotta Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toiminta ei ruuhkautuisi uudelleen, lautakuntaan tulisi palkata lisähenkilökuntaa käsittelemään kasvavia valitusmääriä.


2016 talousarvio 5 063 000
2015 IV lisätalousarvio 700 000
2015 I lisätalousarvio 271 000
2015 talousarvio 4 539 000
2014 tilinpäätös 4 648 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 5 063 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 167 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 200 000 euroa sosiaaliturvan muutoslautakunnan uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönoton ja toimivuuden edellyttämien lisätöiden toteuttamisesta ja vähennyksenä 33 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio 167 000
2016 talousarvio 5 063 000
2015 tilinpäätös 5 510 000
2014 tilinpäätös 4 648 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 167 000 euroa.