Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              01. Omkostnader för statsrådets kansli
              02. Avlöningar till ministrar och deras specialmedarbetare
              20. Statsministerns och medarbetarnas resor
              29. Mervärdesskatteutgifter
         10. Ägarstyrningen
         20. Understödjande av politisk verksamhet
         30. Justitiekanslersämbetet
         90. Övriga utgifter
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

01. FörvaltningPDF-versio

Förklaring: I motiveringen till huvudtiteln fastställs de samhälleliga effektmålen för statsrådets kansli.

Uppföljningen av regeringsprogrammet och förfaranden som hör samman med den utvecklas i enlighet med löftena i regeringsprogrammet. Funktionella och tekniska lösningar till stöd för lägesbildsverksamheten utvecklas inom statsrådets kansli så att deras användbarhet och funktionssäkerhet förbättras. Målet är att säkra statsrådets funktionsförmåga under alla förhållanden.

De externa ekonomiska relationerna främjas under ledning av statsrådets kansli. Ett sekretariat kommer att inrättas vid kansliet för denna verksamhet.

Hantering och utvecklande av personalresurser

Målet för personalplaneringen vid statsrådets kansli är en rätt dimensionerad och kunnig personal som arbetar i en god arbetsgemenskap, som följs och utvecklas årligen i enlighet med de uppställda målen. Som stöd för utvecklandet av arbetsgemenskapen används även en jämställdhets- och likabehandlingsplan samt en operativ jämställdhetsarbetsgrupp. Jämställdhetsmålen främjas inom rekryteringen.

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Fysiskt välbefinnande    
—sjukdagar/årsverken8,67,07,0
Arbetstillfredsställelse    
— arbetstillfredsställelseindex3,43,53,5
Ledarskap 3,43,53,5
Utbildningsindex 5,45,45,4
Förverkligande av jämställdheten 3,63,63,6

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 32 079 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för säkerhetstjänster och transporter med tjänstebil för ministrarna, för statsrådets gemensamma beredskap och för ministeriernas säkerhetstjänster som sköts centralt

2) för framtidsredogörelser

3) för EU-informationsförvaltning

4) för översättning av författningar till nationalspråken för ministerierna.

Förklaring:

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
budgetprop.
  
Bruttoutgifter 32 104
Bruttoinkomster 25
Nettoutgifter 32 079

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-72
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-92
Lönejusteringar582
Avdrag av projektfinansiering för stödsystemet för beslutsfattandet inom statsrådet (PTJ)-157
KIEKU, projektfinansiering av engångsnatur-200
Representationslokalernas hyreshöjningar112
Statsrådsborgens pressrums effekter på hyran32
Nettobudgetering av omkostnadsmomentet-25
Överföring av hyresfinansiering från moment 28.01.0140
Tjänstemannatjänster för den nya regeringen175
Sammanlagt395

2013 budget32 079 000
2012 II tilläggsb.396 000
2012 budget31 684 000
2011 bokslut28 483 000

02. Avlöningar till ministrar och deras specialmedarbetare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 5 764 000 euro.

Antalet anställda får uppgå till högst 54, varav 19 är medlemmar av statsrådet och 35 specialmedarbetare.

Förklaring: Statsministerns och specialmedarbetarnas resor betalas av anslaget under moment 23.01.20 och övriga utgifter av omkostnadsanslaget för statsrådets kansli. Utgifter för resor som hänför sig till statsrådets kanslis ansvarsområde och som företas av någon annan minister i kansliet och utgifter för ministerns gästfrihet betalas av anslaget under moment 23.01.20, liksom utgifter för resor som företas av någon annan ministers specialmedarbetare som är verksam enbart inom statsrådets kanslis ansvarsområde. Utgifterna för de övriga ministrarnas och specialmedarbetarnas resor, arbetshälsovård och utbildning samt andra motsvarande utgifter betalas av omkostnadsanslaget för det ansvariga ministeriet. Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats de ändringar som regeringsprogrammet förutsätter, inklusive en sänkning av ministrarnas arvoden med fem procent.


2013 budget5 764 000
2012 budget5 764 000
2011 bokslut5 298 678

20. Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 867 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som förorsakas av Europeiska rådets möten och statsministerns resor

2) till ersättning av utgifter för resor som hänför sig till statsrådets kanslis ansvarsområde och som företas av någon annan minister i statsrådets kansli och till utgifter för ministerns gästfrihet

3) till ersättning av utgifter för resor som företas av statsministerns säkerhetsvakter och personer som direkt bistår statsministern samt av någon annan ministers specialmedarbetare som är verksam enbart inom statsrådets kanslis ansvarsområde.


2013 budget867 000
2012 budget867 000
2011 bokslut255 992

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.


2013 budget3 000 000
2012 budget3 000 000
2011 bokslut2 686 756