Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

Huvudtitel 30

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

Förklaring:Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde tryggar produktionen av inhemska livsmedel och en hållbar användning av förnybara naturresurser samt skapar förutsättningar för näringar och välfärd som baserar sig på dem.

Beskrivning av verksamhetsmiljön

Näringarna inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde är betydande användare av förnybara naturresurser. Bioekonomin, som på ett hållbart sätt utnyttjar förnybara naturresurser för att skapa näring, energi, produkter och tjänster, ger betydande affärsmöjligheter. Målet är att med hjälp av bioekonomin minska beroendet av fossila naturresurser, förhindra utarmningen av ekosystemen samt främja ekonomisk utveckling och skapa nya arbetstillfällen i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Till de viktigaste förnybara naturresurserna hör skogarnas, markens, åkrarnas, vattnens och havens biomassor, sötvatten och djur. Ekosystemtjänsterna, dvs. de tjänster som naturen tillhandahåller, har stor betydelse inom bioekonomin i och med att de bromsar klimatförändringen, bevarar naturresurserna och förbättrar tillståndet för dem samt ökar möjligheterna till rekreation.

Bioekonomi och ren teknik är en av regeringens strategiska prioriteringar. Bioekonomin kännetecknas av hållbar och mångsidig användning av förnybara naturresurser samt sparsam användning av icke förnybara naturresurser och effektiv återvinning. Genom en effektivisering av tillvaratagandet av näringsämnen från primärproduktionen, livsmedelsindustrins processer och kommunalt avfall, genom ordnande av en ändamålsenlig och kostnadseffektiv återvinning samt genom främjande av produktionsprocesser som överskrider sektorgränserna skapas nya ekonomiska möjligheter, förbättras självförsörjningen i fråga om näringsämnen samt minskas utlakningen av näringsämnen i vattendragen. Ministeriet har till uppgift att säkerställa att lagstiftningen och andra styrmedel stöder nya lösningar inom bioekonomin och främjar en hållbar användning av biomassor. Finlands stora biomassareserver förädlas inom landet, näringsämnena återvinns effektivt och försörjningsberedskapen för mat tryggas.

Mängden, tillgången och kvaliteten på naturresurserna, klimatförändringen, metoderna för energiproduktion och en tillräcklig tillgång på rent vatten samt förändringen i närings- och befolkningsstrukturen på landsbygden inverkar väsentligt på ministeriets ansvarsområde. Den nationella anpassningen till klimatförändringen koordineras av ministeriet. För att det ska vara möjligt att svara på utmaningarna krävs det lösningar som inverkar på jordbruksproduktionen, produktionsteknikerna och produktionssätten inom hela livsmedelssystemet, markanvändningen och energiförbrukningen. Aktiva, genomförbara och kostnadseffektiva åtgärder kan skapa nya möjligheter för lönsam affärsverksamhet och en utveckling av näringarna.

Framgången för ministeriets ansvarsområde är beroende av förstklassig och mångsidig kompetens och snabbt utnyttjande av innovationer när det gäller en hållbar användning av förnybara naturresurser. Forskningen inom förvaltningsområdet producerar fakta, kompetens och innovationer på ett förutseende sätt till stöd för beslutsfattandet, utvecklandet av näringarnas konkurrenskraft och främjandet av välfärden.

Samhälleliga effektmål

Jord- och skogsbruksministeriet ställer upp följande samhälleliga effektmål. I motiveringen till kapitlen beskrivs de mål inom politiksektorn som stöder de samhälleliga effektmålen samt de nyckeltal som beskriver deras utveckling.

  • — Landsbygden är en livskraftig plats att bo och bedriva företagsverksamhet på
  • — Det finns goda förutsättningar för en konkurrenskraftig ökning av affärsverksamhet som baserar sig på bioekonomi och livsmedel
  • — Förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt samtidigt som användningen av naturresurserna och behovet av skydd samordnas
  • — Människors, djurs och växters hälsa, välbefinnande och säkerhet har säkerställts genom en ansvarsfull verksamhet
  • — Naturresursinformationen, fastighetsuppgifterna och den geografiska informationen tjänar i stor utsträckning samhällets behov och stöder konkurrenskraften.
Mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser
  • — Verksamheten är resultatrik och resurserna riktas effektivt så att de samhälleliga effekterna uppnås. Man ser till att uppgifterna och resurserna är i balans.
Jämställdheten mellan könen

Jord- och skogsbruksministeriet fortsätter integreringen av jämställdhetsperspektivet i lagberedningen, vid styrningen av verksamheten och ekonomin samt i andra funktioner som är väsentliga med tanke på jämställdheten. Ungefär 90 % av utgifterna under jord- och skogsbruksministeriets huvudtitel är överföringsutgifter som stöder uppnåendet av effektmålen för de olika politiksektorerna. Stödens inverkan på jämställdheten mellan könen är i regel inte en grund för beviljande av stöd.

Hållbar utveckling

Åtgärderna inom jord- och skogsbruksministeriets huvudtitel syftar till att verkställa statsrådets redogörelse om hållbar utveckling, särskilt fokusområde 1: Ett koldioxidneutralt och resurssmart Finland. Verkställandet påskyndas med regeringens spetsprojektfinansiering, som uppgår till 63,5 miljoner euro 2018. Spetsprojektfinansiering för prioritetsområdet Bioekonomi och ren teknik under jord- och skogsbruksministeriets huvudtitel används för att förbättra den finländska livsmedelsproduktionens lönsamhet och konkurrenskraft, öppna exportmarknaden för finländska livsmedel, öka och diversifiera användningen av virke, utveckla affärsverksamhet som baserar sig på vatten, återetablera vandrande och hotade fiskbestånd och öka återvinningen, tillvaratagandet och utnyttjandet av näringsämnen. För 2018 anvisas det dessutom tilläggsfinansiering på 0,77 miljoner euro för stärkande av Forststyrelsens förutsättningar för naturturism som en del av projektet Turism 4.0, som ingår i regeringens handlingsplan.

Fullmakter enligt moment under en huvudtiteln (mn euro)

    2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
30.10.40 Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)    
  — bevillningsfullmakt 67,5 67,51)
30.10.41 Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)    
  — räntestödsfullmakt 250,0 250,0
30.10.64 EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)    
  — bevillningsfullmakt 154,3 118,51)
30.20.40 Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)    
  — bevillningsfullmakt 30,0 30,0
30.20.43 Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)    
  — bevillningsfullmakt 20,0 20,01)
30.40 Naturresursekonomi    
  — annan fullmakt - 2,0
30.40.44 Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)    
  — bevillningsfullmakt 59,0 59,0

1) Om en del av den bevillningsfullmakt som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2018.

Förvaltningsområdets anslag 2016—2018

    År 2016
bokslut
1000 €
År 2017
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2018
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2017—2018
    1000 € %
 
01. Förvaltning och forskning 132 912 127 431 132 162 4 731 4
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 24 645 23 124 24 010 886 4
05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 78 632 70 801 69 804 -997 -1
22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år) 1 343 1 343 1 343 0
23. Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år) 420 5 120 4 700 1119
29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 24 536 27 390 27 532 142 1
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag) 3 756 4 353 4 353 0
10. Utveckling av landsbygden 295 689 372 572 413 879 41 307 11
40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år) 54 800 71 976 75 276 3 300 5
41. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag) 10 965 14 000 25 000 11 000 79
42. Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år) 72 630 57 230 58 330 1 100 2
43. Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år) 67 767 67 767 67 767 0
(44.) Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år) 35 000 0
50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år) 5 873 5 366 3 466 -1 900 -35
51. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år) 1 696 1 843 1 843 0
54. Främjande av hästhushållningen med den avkastning av penningspelsverksamhet som är avsedd för att främja hästuppfödning och hästsport (reservationsanslag 2 år) 872 39 772 40 092 320 1
55. Statsbidrag för 4H-verksamhet (reservationsanslag 2 år) 3 913 3 905 3 305 -600 -15
63. Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år) 1 523 1 273 2 000 727 57
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag) 40 650 109 440 136 800 27 360 25
20. Jordbruk och livsmedelsekonomi 1 858 019 1 834 993 1 796 020 -38 973 -2
02. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 41 927 39 941 38 125 -1 816 -5
03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 26 250 24 202 22 178 -2 024 -8
20. Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag) 5 329 6 028 5 948 -80 -1
40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år) 321 700 327 900 325 400 -2 500 -1
41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag) 587 810 540 000 531 130 -8 870 -2
(42.) Vissa ersättningar (reservationsanslag 3 år) 4 500 0
43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år) 300 043 300 043 290 710 -9 333 -3
44. Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år) 546 888 551 888 518 738 -33 150 -6
46. Av EU finansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år) 4 305 4 605 5 705 1 100 24
47. Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år) 2 299 4 419 3 169 -1 250 -28
60. Överföring till interventionsfonden (fast anslag) 350 200 200 0
61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år) 11 000 30 000 49 000 19 000 63
62. Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år) 5 617 5 767 5 717 -50 -1
40. Naturresursekonomi 189 863 194 781 198 877 4 096 2
20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år) 3 000 3 000 3 000 0
21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år) 13 519 13 520 13 520 0
22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år) 14 780 16 880 14 880 -2 000 -12
31. Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år) 7 136 7 136 8 486 1 350 19
40. Vissa ersättningar inom naturresursekonomin (förslagsanslag) 702 1 245 1 745 500 40
41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 3 år) 3 400 3 400 4 575 1 175 35
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år) 8 000 7 900 8 450 550 7
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag) 52 653 56 230 56 230 0
45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år) 3 027 3 027 5 027 2 000 66
46. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år) 40 800 41 200 39 400 -1 800 -4
50. Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 2 år) 10 130 10 130 11 920 1 790 18
51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år) 10 550 8 850 10 100 1 250 14
53. Vissa statsunderstöd inom naturresursekonomin (reservationsanslag 2 år) 1 279 1 332 1 132 -200 -15
62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år) 20 837 20 881 20 362 -519 -2
83. Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år) 50 50 50 0
64. Forststyrelsen 5 754 5 514 6 454 940 17
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år) 5 754 5 514 6 454 940 17
70. Lantmäteri och datalager 52 429 48 752 47 137 -1 615 -3
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 47 929 45 352 43 137 -2 215 -5
40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag) 4 500 3 400 4 000 600 18
Sammanlagt 2 534 666 2 584 043 2 594 529 10 486 0
  Det totala antalet anställda 4 240 4 183 4 174