Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2018

Huvudtitel 33

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

För temporär betalning av förmåner ur allmänna fonden för social trygghet enligt 12 d § i lagen om Folkpensionsanstalten får användas anslag som reserverats för betalning av andra förmåner ur samma fond under följande moment: 33.10.50, 51, 52, 53, 54, 55, 57 och 60 samt 33.20.51, 52 och 56.

Förklaring:

Omvärlden

Under de senaste tio åren har finländarnas välfärd och livskvalitet utvecklats på ett gynnsamt sätt. De socioekonomiska skillnaderna i fråga om hälsa och välfärd är emellertid relativt stora i en internationell jämförelse. Den ökade polariseringen och sociala ojämlikheten innebär en utmaning för såväl individens välbefinnande som för samhällets stabilitet.

Förändringen i omvärlden gäller på flera nivåer. Den snabba tekniska utvecklingen ökar möjligheterna att vidta förebyggande åtgärder för att stödja hälsa och välfärd och ge mera verkningsfull vård och service. Också kunskap och vetande kan utnyttjas bättre på såväl individnivå som på samhällelig nivå. Sysselsättning, hälsa och välfärd och de tjänster som stöder dem höjer medborgarnas delaktighet och förhindrar utslagning. Förändringarna i arbetslivet för med sig nya sätt att delta i arbetslivet. I och med dem förändras också grunden för finansieringen av den sociala tryggheten.

Villkoret för social och ekonomisk hållbarhet är en hög sysselsättningsgrad, friska och arbetsföra medborgare samt en verkningsfull och effektiv social- och hälsovårdsservice. Social- och hälsovårdsreformen kräver och möjliggör ibruktagandet av nya verksamhetssätt. Genom att utnyttja de möjligheter digitaliseringen medför kan verksamheten effektiviseras och tillgången till tjänster och deras tillgänglighet förbättras.

Social- och hälsopolitiken bidrar till en höjning av sysselsättningsgraden och produktiviteten av arbetet genom att man sörjer för välbefinnandet på arbetsplatserna och arbetstagarnas hälsa och arbets- och funktionsförmåga. Social- och hälsovårdssektorn är också i sig en tillväxtsektor och en motor för utvecklingen av teknik och tjänster.

Finansieringen av det finländska välfärdssamhället baserar sig på en balanserad ekonomisk utveckling som förutsätter ekonomisk tillväxt och strukturella reformer. Social- och hälsovårdsservice, pensioner och det övriga socialskyddet ska kunna erbjudas alla.

Social- och hälsopolitiken bidrar till en höjning av sysselsättningsgraden och produktiviteten av arbetet genom att man sörjer för välbefinnandet på arbetsplatserna och arbetstagarnas hälsa och arbets- och funktionsförmåga. I takt med att medborgarnas hälsotillstånd och funktionsförmåga förbättras minskar behovet av social- och hälsovårdstjänster.

Budgetpropositionens utgångspunkter

Regeringen har som mål att lyfta in Finlands ekonomi på ett spår av hållbar tillväxt och förbättrad sysselsättning samt att säkerställa finansieringen av de offentliga tjänsterna och den sociala tryggheten. För att finansieringen av välfärdstjänsterna och inkomstöverföringarna ska kunna tryggas genomförs reformer som förbättrar arbetets produktivitet och gör det mera attraktivt att anställa personal. Tyngdpunkten inom social- och hälsovården är förlagd till förebyggande arbete, smidiga vårdkedjor, en välmående personal och fungerande informationssystem. Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att minska hälsoskillnaderna och ha kontroll över kostnaderna. Reformen genomförs som en fullständig horisontal och vertikal integration av tjänsterna samt genom att tillhandahållarnas bärkraft stärks.

Största delen, två tredjedelar, av socialutgifterna finansieras med arbetsgivarnas och arbetstagarnas socialskyddsavgifter, kommunala skattemedel samt klientavgifter. Socialutgifternas andel av utgifterna under social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel är något mindre än en femtedel. Överföringsutgifterna till hushållen, kommunerna och samkommunerna utgör de största utgiftsposterna under huvudtiteln.

De strategiska målen för regeringsperioden

Enligt regeringens mål för de närmaste tio åren inom prioriteringsområdet Hälsa och välfärd ska finländarna må bättre och uppleva att de klarar sig i olika livsskeden. Var och en upplever sig kunna påverka, göra egna val och ta ansvar. Inom social- och hälsovården betonas förebyggande verksamhet samtidigt som vårdkedjorna fungerar smidigt, personalen mår bra och informationssystemen fungerar. I och med reformen ger de gemensamma medlen upphov till ökad hälsa och välfärd.

Målen för 2017—2020 (hänvisning till uppföljningsindikatorer inom parentes)

  • — Främjandet av hälsan och det tidiga stödet har genom lagstiftningsändringar och bättre verkställighet etablerats och gjorts förvaltningsövergripande i beslutsfattandet, servicen och arbetslivet. Hälso- och välfärdsskillnaderna har minskat (Utveckling av levnadsvanorna)
  • — Individer i olika åldrar har uppmuntrats till att ta ansvar för det egna hälsotillståndet och den egna livsföringen. Det offentliga servicelöftet har fastställts inom ramen för samhällets ekonomiska bärkraft. Det finns större utrymme för fungerande alternativ som utgår från individens personliga livssituation (Utveckling av levnadsvanorna)
  • — Barns och familjers välfärd och egna resurser har stärkts (Förebyggande tjänster för barnfamiljer)
  • — De äldres tillgång till tjänster i det egna hemmet har prioriterats. Närståendevården har förbättrats (Utformningen av tjänster för äldre)
  • — Social- och hälsovårdsreformen har förbättrat basservicen och informationssystemen (Kostnader för social- och hälsotjänster, Väntetider för social- och hälsotjänster)
  • — Den sociala tryggheten har lagts om så att den är inkluderande och uppmuntrar till arbete (Stöd för partiellt arbetsföras inträde på arbetsmarknaden)
  • — Färre normer har gjort det lättare att delta i organisationsarbete och frivilligarbete och samhörigheten har ökat (Organisations- och frivilligarbete).

Social- och hälsovårdsministeriet samordnar regeringens jämställdhetspolitik, främjar beaktandet av jämställdhetsperspektivet och integrerar jämställdhetsperspektivet i all beredning och allt beslutsfattande vid statsrådet. Integreringen av jämställdhetsperspektivet underlättas genom stöd som skräddarsytts för de enskilda ministerierna. Genusperspektivet integreras i alla mer omfattande projekt, såsom social- och hälsovårdsreformen. Införandet av likalönsprogrammet på trepartsbasis fortsätter tillsammans med arbetsmarknadens parter.

Social- och hälsovårdsministeriet verkställer i tillämpliga delar lagen om regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014) och lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014). Vid fördelningen av Europeiska unionens strukturfondsmedel förhandlas resurserna för riksomfattande projekt inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde fram tillsammans med det ansvariga ministeriet, dvs. arbets- och näringsministeriet. Resurserna fördelar i enlighet med strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 och det säkerställs genom en dispositionsplan att de används på ett ändamålsenligt sätt.

Uppföljningsindikatorer 2013–2018

  2013
utfall
2014
utfall
2015
utfall
2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
             
Utveckling av levnadsvanorna            
% av åldersgruppen            
— Övervikt hos vuxna 55 54 54 54 54 53
— Berusningsinriktat alkoholbruk hos vuxna 12 12 11 13 12 11
— Vuxna som inte motionerar 25 23 26 23 23 23
– Vuxna som upplever betydande psykisk belastning 14 13 13 14 13 13
— Unga med övervikt 16,4 .. 15,5 .. 15,0 15,0
— Unga som är ordentligt berusade minst en gång i månaden 12,1 .. 9,9 .. 9,0 9,0
— Unga som sällan motionerar 32,1 .. 22,4 .. 22 22
Förebyggande tjänster för barnfamiljer            
Familjer/besök under året            
— Intensifierat familjearbete inom barnskyddet (familjer) .. .. 8 939 9 000* 9 000 9 000
— Familjearbete enligt socialvårdslagen (familjer) .. .. 10 707 11 000* 11 000 11 000
— Hemvård och vård av barn som ingår i barnskyddet (familjer) .. .. 2 586 2 500* 2 500 2 500
— Hemvård och vård av barn enligt socialvårdslagen (familjer) .. .. 9 645 10 000* 10 000 10 000
— Besök vid mödra- eller barnrådgivningen eller skol- eller studerandehälsovården på grund av behov av särskilt stöd .. .. 14 183 25 8581) 26 000 26 000
Utformningen av tjänster för äldre            
I % av personer som fyllt 80 år            
— 80 år fyllda personer som under året vårdats tack vare stödet för närståendevård 5,5 5,5 5,7 5,8* 5,8 5,9
— 80 år fyllda klienter som den 30 november omfattades av regelbunden hemvård 16,6 16,5 16,4 16,6* 16,5 16,5
— 80 år fyllda klienter som den 31 december omfattades av serviceboende med heldygnsomsorg för äldre 9,3 9,8 10,3 10,2* 10,2 10,2
— 80 år fyllda personer som den 31 december befann sig på ålderdomshem eller i långvarig anstaltsvård på hälsocentral 4,5 3,9 3,0 2,8* 2,7 2,6
Kostnader för social- och hälsotjänster            
€/invånare            
— Driftskostnader (defl.) 3 601 3 644 3 617 3 700* 3 700 3 700
Väntetider för social- och hälsotjänster            
I % av klienterna            
— Klienter som väntat längre än 3 mån. på en barnskyddsutredning .. 10,1 5,7 5,6 5,5 5,4
— Klienter som väntat längre än 7 dagar på att få komma till läkare inom primärvården 53 56 52 59 55 50
— Klienter som väntat längre än 3 dagar på att få komma till hälsovårdare inom primärvården 44 48 33 40 35 30
— Klienter som väntat längre än 90 dygn inom den specialiserade sjukvården 15,2 13,6 14,5 14,4 14,2 14,0
Stöd för partiellt arbetsföras inträde på arbetsmarknaden            
Antal            
— Mottagare av rehabiliteringspenning som betalas ut av Fpa 55 521 56 731 57 292 49 187 50 000 50 000
— Mottagare av rehabiliteringspenning under arbetspensionsrehabiliteringsperioden 8 240 8 479 9 210 10 171 10 000 10 000
— Personer som gått i delinvalidpension 5 157 4 842 4 837 5 245 5 000 5 000
— Personer som gått i invalidpension 17 803 16 405 16 360 16 300* 16 200 16 100
Organisations- och frivilligarbete            
— Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd, mn euro 301,0 308,0 309,3 315,3 317,6 358,0

1) Förändringen under perioden 2015—2016 är stor, och orsaken till detta är inte känd. Bakgrunden till fenomenet kan vara ett ökat behov av tjänster eller kommunernas behov av att satsa på sådana tjänster, men det kan också bero på nya informationssystem eller registreringssätt.

Förvaltningsområdets anslag 2016—2018

    År 2016
bokslut
1000 €
År 2017
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2018
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2017—2018
    1000 € %
 
01. Förvaltning 91 542 91 975 90 459 -1 516 -2
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 28 764 30 970 30 929 -41 0
(02.) Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år) 0
(03.) Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år) 0
04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år) 576 563 550 -13 -2
05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) 1 016 1 011 1 106 95 9
06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) 16 522 16 085 16 278 193 1
07. Besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 3 år) 8 065 7 638 7 992 354 5
25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år) 15 330 13 330 11 000 -2 330 -17
29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 17 439 18 671 18 729 58 0
66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) 3 830 3 707 3 875 168 5
02. Tillsyn 63 015 59 602 66 017 6 415 11
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 13 271 12 438 12 213 -225 -2
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år) 11 770 10 762 10 636 -126 -1
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år) 4 062 3 879 4 811 932 24
07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år) 25 333 24 308 24 072 -236 -1
08. Omkostnader för en tillståndsmyndighet för administrering av användningen av social- och hälsovårdsuppgifter (reservationsanslag 2 år) 1 800 1 800 0
20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag) 7 579 8 215 12 485 4 270 52
(87.) Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 1 000 0
03. Forskning och utveckling 123 392 135 786 135 965 179 0
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) 56 305 49 502 48 541 -961 -2
25. Ett nationellt genomcentrum och ett nationellt cancercentrum (reservationsanslag 2 år) 5 800 7 400 1 600 28
31. Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år) 36 300 49 690 50 500 810 2
50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år) 25 280 23 222 23 222 0
63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år) 5 507 7 572 6 302 -1 270 -17
10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster 3 358 475 4 089 285 4 286 750 197 465 5
50. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag) 10 455 10 500 11 750 1 250 12
51. Barnbidrag (förslagsanslag) 1 372 800 1 360 500 1 369 900 9 400 1
52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag) 2 474 4 600 3 800 -800 -17
53. Militärunderstöd (förslagsanslag) 16 000 16 500 17 600 1 100 7
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag) 1 075 310 1 256 400 1 478 800 222 400 18
55. Underhållsstöd (förslagsanslag) 204 714 213 500 214 600 1 100 1
56. Tolktjänster för personer med funktionsnedsättning (förslagsanslag) 42 373 46 900 49 400 2 500 5
57. Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag) 314 868 831 638 820 900 -10 738 -1
60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år) 319 481 348 747 320 000 -28 747 -8
20. Utkomstskydd för arbetslösa 2 847 040 2 820 200 2 652 070 -168 130 -6
31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag) 23 018 26 840 26 840 0
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag) 1 096 597 1 086 000 1 010 000 -76 000 -7
51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag) 178 900 121 000 30 000 -91 000 -75
52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag) 1 414 000 1 507 360 1 555 400 48 040 3
55. Statsandel till Utbildningsfonden (förslagsanslag) 88 704 53 000 3 730 -49 270 -93
56. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag) 45 821 26 000 26 100 100 0
30. Sjukförsäkring 1 150 092 1 951 000 2 119 700 168 700 9
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag) 1 150 092 1 951 000 2 119 700 168 700 9
40. Pensioner 4 454 198 4 511 540 4 584 800 73 260 2
50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag) 56 900 60 100 61 000 900 1
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 645 700 663 100 685 300 22 200 3
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag) 138 000 149 000 233 000 84 000 56
53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag) 3 206 12 200 10 000 -2 200 -18
54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag) 15 000 15 000 15 000 0
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag) 3 595 392 3 612 140 3 580 500 -31 640 -1
50. Stöd till veteraner 215 301 227 036 181 246 -45 790 -20
30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag) 791 1 450 1 250 -200 -14
50. Fronttillägg (förslagsanslag) 19 560 16 140 12 600 -3 540 -22
51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag) 98 899 104 500 88 000 -16 500 -16
52. Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år) 60 000 57 000 40 000 -17 000 -30
53. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år) 3 100 3 100 3 100 0
54. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år) 55 50 100 50 100
55. Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år) 3 500 3 500 3 500 0
56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) 17 988 37 688 32 688 -5 000 -13
57. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) 11 408 3 608 8 -3 600 -100
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 200 063 182 560 287 466 104 906 57
30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år) 500 500 500 0
31. Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år) 2 200 400 400 0
32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå (fast anslag) 16 830 20 000 15 000 -5 000 -25
33. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag) 92 810 94 140 94 700 560 1
34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag) 12 403 15 200 15 200 0
36. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag) 480 480 480 0
37. Statlig ersättning till kommunerna för kostnader på grund av brådskande socialvård för personer som uppehåller sig illegalt i landet (förslagsanslag) 5 346 5 346 0
38. Statsunderstöd för kostnader för pilotprojekt med valfrihet (reservationsanslag 2 år) 100 000 100 000 0
40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år) 28 990 28 990 28 990 0
(50.) Statsunderstöd för kostnaderna för grundande av ett barnsjukhus som tillhandahåller riksomfattande offentlig hälsovård (reservationsanslag 2 år) 25 000 0
52. Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år) 11 550 13 550 17 550 4 000 30
63. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag) 3 000 3 000 3 000 0
64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år) 6 300 6 300 6 300 0
70. Hälsa och funktionsförmåga främjas 25 420 34 478 35 248 770 2
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år) 18 790 27 990 27 990 0
21. Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år) 780 750 680 -70 -9
22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år) 590 580 550 -30 -5
50. Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år) 2 430 2 330 2 200 -130 -6
51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år) 1 900 1 900 2 900 1 000 53
52. Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år) 930 928 928 0
80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare 167 513 178 290 162 974 -15 316 -9
40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 149 473 159 300 144 534 -14 766 -9
41. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år) 2 600 2 550 2 050 -500 -20
42. Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år) 300 300 250 -50 -17
50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år) 15 140 16 140 16 140 0
90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd 315 300 317 600 357 975 40 375 13
50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (reservationsanslag 3 år) 315 300 317 600 357 975 40 375 13
Sammanlagt 13 011 352 14 599 352 14 960 670 361 318 2
  Det totala antalet anställda1) 3 413 3 456 3 490    

1) Antalet årsverken innehåller inte den andel som gäller Arbetshälsoinstitutet. År 2018 uppgår den avgiftsbelagda verksamhetens andel till 1 134 årsverken och den samfinansierade verksamhetens andel till 212 årsverken.