Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2018

Huvudtitel 29

UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

De statsandelar som beviljas inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde budgeteras på grundval av beslutet om beviljande med avvikelse från de allmänna bestämmelserna om fördelningen av inkomster och utgifter. De statsandelar och statsunderstöd som omfattas av fullmaktsförfarandet budgeteras likväl enligt kontantprincipen.

Förklaring:

Förvaltningsområdets verksamhetsmiljö

Det växande internationella ömsesidiga beroendet och förändringarna i den internationella arbetsfördelningen och i arbetets innehåll samt digitaliseringen och den snabba utvecklingen inom övrig teknologi, befolkningens åldrande, klimatförändringen och flyktingkrisen i Europa har lett till en osäker verksamhetsmiljö som är känslig för förändringar. Osäkerheten ökar till följd av pågående värderings- och attitydförändringar. Betydelsen av sådana institutioner och sådan politik som upprätthåller den sociala samhörigheten och förtroendet i samhället framhävs.

Den produktion som anknyter till värdekedjor på global nivå utvecklas i en allt kunskapsintensivare riktning. Den andel av mervärdet och av den ekonomiska tillväxten som består av immateriellt kapital och värdeskapande är större än tidigare. Detta gäller särskilt i Finland. På Finlands arbetsmarknad finns en efterfrågan på sådant arbete som kräver hög utbildning och ett mångsidigt kunnande. På arbetsmarknaden förekommer det samtidigt både brist på arbetskraft och arbetslöshet. En hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad produktivitet förutsätter att kunskap, kunnande och kreativitet utnyttjas mer effektivt i företag, servicesystem och den offentliga förvaltningen.

Utsikterna för den ekonomiska tillväxten i Finland är för första gången på länge försiktigt positiva. Strukturförändringen inom ekonomin, skuldsättningen och anpassningsåtgärderna inom den offentliga sektorn sätter strikta ramar för ministeriets verksamhet. Samtidigt har inhemska och internationella jämförelser visat att Finlands relativa ställning som ett kunskapssamhälle har försvagats. Utbildningsnivån har slutat stiga. De ungas kunskapsnivå sjunker och den finländska vetenskapen sackar efter de konkurrerande ländernas. Integrationen av invandrare förutsätter nya åtgärder inom utbildning, kultur samt idrott och ungdomsarbete.

För att utbildningssystemets kvalitet och effektivitet ska förbättras krävs det nya, öppna och försöksinriktade verksamhetssätt och att man aktivare än förut följer upp och påverkar den inhemska och internationella verksamhetsmiljön.

De kreativa branscherna, som är tillväxtområden, utnyttjar digitaliseringen i hög grad, så den digitala utvecklingen erbjuder nya möjligheter för utveckling av affärsverksamheten och servicen inom dessa branscher.

Genom de spetsprojekt som gäller kunnande och utbildning syftar man till att strukturerna, styrningen, innehållen och verksamhetssätten inom ministeriets ansvarsområden ska utvecklas så att finländarnas utbildnings- och kunskapsnivå stiger. Spetsprojekten ska modernisera inlärningsmiljöerna, nyttja digitalisering vid kunnande och inlärning, försnabba övergången till arbetslivet, förbättra motionens och idrottens och konstens och kulturens tillgänglighet, stärka samarbetet mellan högskolorna och näringslivet, verkställa reformen av yrkesutbildningen på andra stadiet samt minska antalet unga som står utanför utbildning och arbetsliv.

De kommande åren satsas det på kompetens samt välbefinnande bland barn och unga. Större satsningar görs för att stärka spetsforskningens och forskningens genomslag. Den kreativa ekonomin stärks. Avgifterna för småbarnspedagogiken sänks. Grundskolornas jämställdhetsfinansiering fördubblas. Yrkesutbildningsreformen stöds. Satsningar görs även på att förebygga marginalisering bland unga.

Förvaltningsområdets samhälleliga effekter
Utbildnings- och vetenskapspolitiken

Det finländska välfärdssamhället grundar sig på en hög utbildningsnivå, fungerande småbarnspedagogiska tjänster och en avgiftsfri utbildning av hög kvalitet. Lika möjligheter till en högklassig utbildning från småbarnspedagogisk verksamhet till högskoleutbildning måste säkerställas i hela landet. Målet är att höja befolkningens utbildnings- och kompetensnivå så att finländarna 2020 är världens kunnigaste folk. Serviceförmågan förbättras i fråga om utbildning på andra stadiet. Finländarnas utbildningsnivå ska utvecklas så att 88 % av den vuxna befolkningen i arbetsför ålder har avlagt examen efter grundstadiet och 30 % högskoleexamen målåret 2020. På motsvarande sätt ska 94 % av 30-åringarna ha avlagt examen efter grundstadiet och 42 % högskoleexamen.

Redan inom en nära framtid kommer det att råda brist på kunnig arbetskraft inom vissa branscher. Problemen med tillgången på arbetskraft kommer att vara särskilt svåra inom social- och hälsovårdsområdet samt områdena inom teknik och trafik. Genom åtgärder riktade till utbildningssystemet ska unga snabbare komma ut i arbetslivet och utbildningsutbudet riktas så att det motsvarar det branschvisa arbetskraftsbehovet. Målet är att de ungas studievägar ska bli kortare än tidigare och att de unga utbildas inom branscher där förutsättningarna för att få arbete är goda. Det branschvisa och regionala utbudet av utbildning riktas i enlighet med befolkningsutvecklingen och behovet av arbetskraft.

Målen för de samhälleliga effekterna inom utbildnings- och vetenskapspolitiken är följande:

 • — Antalet barn som deltar i den småbarnspedagogiska verksamheten ökar ytterligare
 • — Alla som går ut grundstadiet inleder studier efter grundstadiet
 • — En större del av de nya studenterna fortsätter sina studier samma år
 • — Antalet unga som står utanför utbildning och arbetsliv minskar
 • — Den genomsnittliga åldern för dem som utexamineras från högskolor sjunker
 • — Genomströmningen inom utbildningen förbättras på alla utbildningsstadier och övergångarna görs smidigare
 • — Nivån på vetenskapen samt internationaliseringen inom högskoleutbildningen och forskningen ökar.

Personer som avslutar den grundläggande utbildningen och genast inleder utbildning (%)

  2013 2014 2015 2016
uppskattning
2017
uppskattning
2018
uppskattning
             
Studerande i yrkesutbildning 43,2 44,4 44,0 44,0 44,5 44,5
— utbildning som leder till grundexamen1) 40,3 42,1 41,8 42,0 42,5 42,5
— handledande utbildningar2) 2,9 2,3 2,2 2,0 2,0 2,0
Studerande i gymnasieutbildning1) 50,8 51,6 52,5 53,0 53,0 53,0
Studerande i påbyggnadsundervisning inom den grundläggande utbildningen3) 3,1 2,1 1,7 3,0 2,5 1,5
Utbildningar som leder till examen sammanlagt 91,1 93,7 94,3 95,0 95,5 95,5
Påbyggnadsundervisning och handledande utbildningar sammanlagt 6,0 4,4 3,9 5,0 4,5 3,5
Sammanlagt 97,1 98,1 98,2 100,0 100,0 99,0

1) Källa: Statistikcentralen.

2) Källa: statistik för statsandelssystemet (även siffran för 2016 anger utfallet).

3) De siffror som gäller den påbyggnadsundervisning som ordnas i anslutning till grundskolorna är uppskattningar som grundar sig på Statistikcentralens statistik över elevantalet.

Medelåldern för dem som avlagt högskoleexamen (median)1)

 
2013
2014 2015 2016
uppskattning
2017
uppskattning
2018
uppskattning
             
Yrkeshögskoleexamen 26,0 26,1 25,9 25,9 25,8 25,8
Högre högskoleexamen 27,8 28,0 28,1 28,1 28,0 27,9

1) Källa: Statistikcentralen. I fråga om yrkeshögskolor YH-examen (dags- och flerformsstudier).

Andelen (%) studerande som avlagt examen inom målsatt tid av dem som inlett studier1)

  2013 2014 2015 2016
uppskattning
2017
uppskattning
2018
uppskattning
             
Gymnasieutbildning (3—3,5 år) 79,6 80,6 80,5 84,0 84,0 84,0
Yrkesinriktad grundexamen (3 år) 62,1 63,6 64,0 65,0 66,0 ..
Yrkeshögskoleexamen (5 år) 55,1 52,8 55,0 57,0 60,0 60,0
Lägre och högre högskoleexamen (7 år) 48,2 48,5 50,0 51,0 52,0 52,0

1) Källa: Statistikcentralen. Inkluderar endast utbildning som lyder under undervisningsförvaltningen. Inkluderar inte utbildning som förbereder för en yrkesinriktad grundexamen som avläggs i form av en fristående examen eller läroavtalsutbildning. För 2015 är den siffra som anger utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen en uppskattning och för 2018 finns det inte längre någon jämförbar siffra för detta. Avser i fråga om lägre och högre högskoleexamina andelen studerande som avlagt målexamen, den högsta examen, som en ny studerande har beviljats rätt att avlägga.

Studerande och examina1)

  2013 2014 2015 2016
uppskattning
2017
uppskattning
2018
uppskattning
             
Småbarnspedagogik            
— barn 211 550 211 190 211 400 213 050 213 550 215 000
Förskoleundervisning            
— antal elever 59 800 60 420 62 500 62 000 62 000 62 000
Grundläggande utbildning, läropliktiga            
— nya elever (årskurs 1) 60 180 59 970 60 740 61 500 61 500 61 500
— elever som fått avgångsbetyg 59 580 57 850 58 220 61 000 61 000 60 000
— antal elever 526 850 529 880 531 465 536 000 536 000 536 000
Grundläggande utbildning, elever som passerat läropliktsåldern            
— kalkylerat elevantal 1 858 1 827 1 977 2 863 3 040 3 990
Gymnasieutbildning            
— nya studerande 35 820 34 740 35 260 38 000 35 000 35 000
— avlagda gymnasieexamina2) 31 540 31 620 31 080 33 000 33 000 31 000
— antal studerande 3) 105 120 102 840 103 120 107 000 103 000 103 000
Grundläggande yrkesutbildning4)            
— nya studerande 69 390 69 350 71 620 71 700 70 000 70 500
— avlagda examina 46 210 48 750 50 490 51 500 52 500 54 000
— antal studerande 182 410 183 060 183 170 183 000 183 000 183 500
Yrkesinriktad tilläggsutbildning5)            
— nya studerande 26 740 30 930 31 520 31 000 31 000 31 000
— avlagda examina 15 940 15 910 16 700 18 500 19 000 20 000
— antal studerande 63 290 64 890 67 510 68 000 68 000 68 000
Grundexamina vid yrkeshögskolor            
—studerande som inlett sina studier 6) 29 917 30 315 30 300 30 000 30 000 30 000
— avlagda examina 22 800 22 778 23 716 23 040 22 700 22 400
— antal studerande 129 636 128 751 128 545 128 884 129 300 129 600
Högre yrkeshögskoleexamina            
— studerande som inlett sina studier 7) 3 285 3 453 3 600 4 274 4 300 4 300
— avlagda examina 1 948 2 115 2 366 2 517 2 700 2 800
— antal studerande 8 566 9 218 10 133 10 997 11 000 11 000
Grundexamina vid universitet8)            
— nya studerande 20 233 20 880 20 600 20 960 21 000 21 000
— avlagda lägre högskoleexamina 13 017 13 499 15 039 14 288 14 400 14 500
— avlagda högre högskoleexamina 14 444 14 855 15 316 15 321 15 300 15 300
— antal studerande 141 756 138 664 136 912 134 888 135 000 135 000
Doktorsexamina vid universitet 1 724 1 865 1 881 1 887 1 800 1 750

1) Källa: Statistikcentralen. Utbildning som lyder under undervisningsförvaltningen. Antalet studerande inom förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning är antalet studerande enligt statsandelssystemet. I de siffror som gäller dagvården, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen ingår inte Åland.

2) IB-gymnasieexamina och Reifeprüfungexamina ingår inte.

3) Källa: Utbildningsstyrelsens datainsamling (20.9) om antalet studerande

4) Inkluderar statsandelsfinansierad utbildning för en yrkesinriktad grundexamen vid läroanstalter och i läroavtalsform. Statistikcentralens elevantal beskriver antalet personer som under ett kalenderår deltar i utbildningen.

5) Inkluderar statsandelsfinansierad utbildning för en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen vid läroanstalter och i läroavtalsform. Statistikcentralens elevantal beskriver antalet personer som under ett kalenderår deltar i utbildningen.

6) Med studerande som inlett sina studier för YH-examen avses fr.o.m. 2010 studerande som under statistikåret i fråga för första gången har skrivit in sig som närvarande i en utbildning som leder till YH-examen vid en yrkeshögskola.

7) Studerande som för första gången har skrivit in sig som närvarande i en utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen vid en yrkeshögskola.

8) Inbegriper studerande för lägre och högre högskoleexamen och dessa examina.

Konst- och kulturpolitiken

Målen och uppgifterna inom kulturpolitiken hänför sig till främjande av kreativitet, kulturell mångfald och delaktighet. Konst- och kulturproduktionen och nyttjandet av den, omsorgen för kulturarvet och ett mångsidigt kulturliv garanterar kulturens utveckling och ökar det sociala och ekonomiska välbefinnandet och stärker demokratin. Målen för kulturpolitiken genomförs särskilt med åtgärder inom konst- och konstnärs-, kulturarvs-, biblioteks-, kulturexport- och upphovsrättspolitiken samt den audiovisuella politiken. Kulturpolitiken anknyter även till många politiska teman som rör sig över förvaltningsområdenas gränser.

Undervisnings- och kulturministeriets strategiska målområden och mål för kulturpolitiken fram till 2025

Kreativt arbete och kreativ produktion

 • — Förutsättningarna för konstnärligt arbete och annat kreativt arbete har förbättrats och produktions- och distributionsformerna diversifierats.

Delaktighet och deltagande i kulturlivet

 • — Delaktigheten i kulturen har ökat och skillnaderna mellan olika befolkningsgruppers deltagande har minskat.

Kulturgrunden och dess livskraft

 • — Kulturgrunden är stark och livskraftig.

Nyckeltal för kulturpolitiken

  2015
utfall
2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
         
Teatrar med rätt till statsandel        
— kalkylerade årsverken 2 474 2 469 2 469 2 469
— antal föreställningar 12 704 12 409 12 400 12 400
— besökare, 1 000 pers. 2 223 2 113 2 120 2 120
Orkestrar med rätt till statsandel        
— kalkylerade årsverken 1 037 1 033 1 033 1 033
— antal konserter 2 480 2 579 2 580 2 580
— besökare, 1 000 pers. 899 906 910 910
Finlands nationalopera och -balett        
— antal anställda med månadslön 543 538 556 552
— antal föreställningar 562 643 650 650
— publikkontakter, 1 000 pers. 298 317 320 320
Suomen Kansallisteatteri        
— antal anställda 388 318 320 320
— antal föreställningar 760 709 700 700
— publikkontakter, 1 000 pers. 251 176 170 175
Finlands nationalgalleri        
— antal anställda (årsv.) 237 255 255 255
— antal samlings- och specialutställningar 20 26 18 22
— totalt antal besökare, 1 000 personer 533 773 650 650
Museer (med rätt till statsandel), kalkylerade årsverken 1 183 1 183 1 183 1 183
— besökare i museer (med rätt till statsandel och i andra museer som sköts som huvudsyssla), 1 000 personer 5 605 6 655 6 700 6 700
Premiärer på inhemska filmer 37 34 30 30
— antal biobesökare, inhemska filmer, 1 000 personer 2 594 2 475 2 200 2 200
Allmänna bibliotek        
— antal huvudbibliotek och biblioteksfilialer, st. 738 719 717 717
— den totala utlåningen vid allmänna bibliotek, 1 000 st. 89 244 87 369 88 000 88 000
— fysiska biblioteksbesök, 1 000 st. 49 369 49 023 50 000 50 000
— biblioteksbesök på nätet, 1 000 st. 38 861 41 968 42 000 42 100
— deltagare i evenemang som ordnas av biblioteken, 1 000 personer 863 952 960 965
Konstnärer        
— antal mottagare av/ansökningar om årsstipendier 299/2 414 305/2 560
(preliminär)
302/2 530 300/2 500
— andelen personer som bor i huvudstadsregionen av dem som ansöker om/får rikstäckande stipendium från Centret för konstfrämjande (inkl. sammanslutningar), % 52/57 52/57
(uppskattning)
52/57 52/57
— andelen personer som bor i huvudstadsregionen av samtliga som ansöker om/får stipendium från Centret för konstfrämjande (inkl. sammanslutningar), % 45/47 45/47
(uppskattning)
45/47 45/47
— antal konstnärspensioner sammanlagt (31.12) 1 064 1 071 1 070 1 070
— antal nya mottagare av konstnärspensioner i förhållande till antalet sökande, % 11,61 11,71 11,80 11,50
— antal arbetslösa arbetssökande i yrken inom konstbranschen 8 082 8 412 8 400 8 300
Kultursektorn        
— antal personer som utövar ett yrke inom kultur som huvudsyssla (arbetskraftsundersökningen) 131 600 126 300 126 000 126 000
— verksamhetsställen för företag inom kulturbranschen 21 424   21 000 21 000
— antal anställda vid företag inom kulturbranschen 56 838   55 500 55 000
— omsättningen för företag inom kulturbranschen (md euro) 13 - 13,1 13,2
— omsättningen för företag inom spelbranschen (md euro) 2,4 2,5 2,6 2,7
Idrottspolitiken

Motion och idrott främjar hälsa och välbefinnande och en motionsinriktad livsstil utgör en del av bildningsbasen. Elitidrott ger upplevelser och ökar intresset för att börja utöva idrott som hobby. Motion, idrott och elitidrott har också ekonomiska effekter samt effekter som ökar arbets- och funktionsförmågan.

Målet med idrottspolitiken är att främja motion och idrott på ett jämställt och likvärdigt sätt och därigenom öka delaktigheten samt att öka befolkningens välbefinnande med hjälp av motion och idrott. Grunden för en rörlig livsstil skapas inom småbarnspedagogiken, i skolorna, i familjerna och inom idrottshobbyerna. Regeringens spetsprojekt ”En timme mer motion/Skolan i rörelse” innebär att det införs en timme motion i skoldagen för varje elev i grundskoleåldern samt att det inleds försöksverksamhet för att göra verksamhetskulturen i läroanstalter på andra stadiet mer motionsinriktad. Främjandet av fysisk aktivitet under de första åren blir en del av programmet Skolan i rörelse.

Avsikten med att stödja elitidrotten är att förbättra de finländska idrottarnas framgångar samt att stärka effekterna av elitidrottsevenemang som ordnas i Finland. Genom en aktiv internationell verksamhet främjas en starkare etisk grund inom motionen och idrotten.

De huvudsakliga målen för de samhälleliga effekterna inom idrottspolitiken är följande:

 • — En motionsinriktad livsstil blir allt vanligare
 • — Tillgängligheten till idrotten ska vara likvärdig
 • — Motion och idrott ökar deltagandet.

Nyckeltal för idrottspolitiken

  2015
utfall
2016
utfall
2018
uppskattning
       
Personer som motionerar på fritiden (minst 4 timmar per vecka så att man blir andfådd eller svettas), %1)      
8—9-klassister      
— pojkar 53 53 55
— flickor 50 50 52
1—2-klassister i gymnasiet      
— pojkar 55 55 57
— flickor 47 47 49
1—2-klassister inom yrkesutbildning      
— pojkar 40 40 42
— flickor 33 33 35
       
Personer som motionerar eller idrottar regelbundet flera timmar per vecka, t.ex. löpning, skidning, simning eller bollspel, %2)      
20—54-åringar 30,6 25,4 27,0
55—74-åringar 15,7 11,9 13,0
Män (20—74-åringar) 25,3 21,5 23,0
Kvinnor (20—74-åringar) 19,9 15,7 18,0
       
Andel personer som motionerar eller idrottar i motions- och idrottsföreningar, % 3)      
Barn under 9 år      
— flickor 66 67 69
— pojkar 61 69 70
11-åringar      
— flickor 68 63 66
— pojkar 67 68 69
13-åringar      
— flickor 53 62 63
— pojkar 52 62 63
15-åringar      
— flickor 39 44 45
— pojkar 47 47 47
15—19-åringar      
— flickor 28 28 29
— pojkar 26 26 27
20—24-åringar      
— kvinnor 26 26 27
— män 21 21 22
25—29-åringar      
— kvinnor 12 12 13
— män 25 25 26
Andel personer som deltar aktivt i motions- och idrottsföreningars verksamhet (minst 1 gång/vecka), %4)      
20—54-åringar 35,0 35,7 36,0
55—74-åringar 24,8 27,0 28,0
75 + -åringar 14,9 17,6 18,0
Män (20—74-åringar) 26,9 31,5 33,0
Kvinnor (20—74-åringar) 30,9 30,1 32,0
       
Andel personer som motioner i enlighet med motionsrekommendationerna, %5)      
11-åringar      
— flickor 26 33 35
— pojkar 36 46 48
13-åringar      
— flickor 15 21 23
— pojkar 22 31 33
15-åringar      
— flickor 9 13 15
— pojkar 11 21 24
20—54-åringar      
— män 15,4 18,0 20,0
— kvinnor 19,6 17,6 19,0
       
Genomsnitt i löptestet för män som inleder tjänstgöring (meter)6) 2 423 2 407 2 400
       
Elittävlingsmedaljer, st.      
Olympiska spelen - 1 5
Paralympiska spelen   3  
Världsmästerskap      
— olympiska grenar 8 7 10
— icke-olympiska grenar 157 90 120
— paralympiska grenar 19 3 10
Europamästerskap (olympiska och icke-olympiska grenar) 143 130 130

1) Enkäten Hälsa i skolan, (Institutet för hälsa och välfärd). Grundar sig på frågan: ”Hur många timmar i veckan brukar du i vanliga fall träna på din fritid så att du blir andfådd och svettig?” Undersökningen genomförs med två års mellanrum. Siffrorna för 2016 baserar sig på resultaten för 2015.

2) Vuxenbefolkningens hälsa, välfärd och service ATH (Institutet för hälsa och välfärd). ”Hur mycket rör du på dig och anstränger dig fysiskt under fritiden?” Andelen som svarade ”jag motionerar eller sportar aktivt flera timmar i veckan, t.ex. jogging, skidåkning, simning eller bollspel”.

3) Sammandrag av resultaten av följande undersökningar: Barn och ungdomars motions- och idrottsvanor i Finland 2014 och 2016 samt undersökningarna om ungdomars fritid från 2012 och 2015 (Nuorten vapaa-aikatutkimus 2012 och 2015).

4) Den regionala hälso- och välfärdsundersökningen ATH, (Institutet för hälsa och välfärd). ”Hur ofta har du deltagit i verksamheten inom följande organisationer, föreningar osv. under de senaste 12 månaderna?” Där nämndes bl.a. ”motions- eller idrottsförening”. I granskningen anges andelen personer som på punkten ”motions- eller idrottsförening” svarade 1 eller 2. Förutom motion och idrott i föreningar kan siffran också inkludera frivilligverksamhet i motions- och idrottsföreningar.

5) Rekommenderad mängd motion för barn och unga: Alla 7—18 -åringar ska minst 1—2 timmar per dag utöva sådan motion som är mångsidig och lämplig med tanke på åldern. Perioder av över två timmars sittande bör undvikas. Siffrorna baserar sig på undersökningen Barns och ungdomars motions- och idrottsvanor i Finland. Undersökningen genomförs med två års mellanrum. Siffrorna för 2015 baserar sig på resultaten för 2014. När det gäller vuxenbefolkningen har man vid tolkningen av antalet personer som motionerar i enlighet med rekommendationerna använt UKK-institutets motionskaka (www.ukkinstituutti.fi/liikuntapiirakka). Siffrorna baserar sig på den regionala hälso- och välfärdsundersökningen ATH, (Institutet för hälsa och välfärd).

6) Statistik över löptestet för beväringar, 12 minuters Coopertest.

Ungdomsarbetet och ungdomspolitiken

Enligt ungdomslagen är syftet med ungdomsarbetet och ungdomspolitiken främja de ungas delaktighet och möjligheter att påverka samt förmåga och förutsättningar att verka i samhället, att stödja de ungas utveckling, självständighetsprocess och gemenskapskänsla samt inhämtandet av kunskaper och färdigheter i anknytning till detta, att stödja de ungas fritidssysselsättningar och verksamhet i det civila samhället, att främja de ungas likställdhet och jämlikhet samt tillgodoseendet av deras rättigheter, och förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor. Syftet ska uppnås med utgångspunkt i solidaritet och internationalism, hållbar utveckling, sunda levnadsvanor, respekt för miljön och livet samt sektorövergripande samarbete. Dessa mål enligt ungdomslagen gäller alla som är under 29 år och bor i Finland.

De ungas möjligheter att vara med och påverka i samhället har utvecklats under de senaste åren. Formerna för deltagandet och påverkandet samt fritidsverksamheten har blivit mångsidigare särskilt på grund av utvecklingen inom informations- och kommunikationstekniken. Under det svaga ekonomiska läget ökar klyftan mellan de unga som har det bättre ställt och de som har det sämre ställt. Skillnaderna kan vara betydande när det gäller de förmågor som är centrala med tanke på livskompetensen och möjligheten att vara aktiv i samhället. Bostadsområdet, kommunen och den socioekonomiska bakgrunden påverkar ungas verksamhetsmöjligheter. Ålder, etnisk bakgrund, funktionshinder eller andra skäl som hänför sig till en person kan öka diskrimineringen. De unga är inte alltid medvetna om sina rättigheter. Det svaga ekonomiska läget försämrar framtidsutsikterna för de unga i västerländerna. Utkomstnivån för den yngre generationen riskerar att bli permanent lägre än de äldre generationernas utkomstnivå och de ungas förtroende för att den egna åldersklassens ekonomiska läge ska förbättras har försvagats märkbart. Finländska ungdomars tro på sin egen framtid har emellertid stärkts.

Målen för de samhälleliga effekterna inom ungdomsarbetet och ungdomspolitiken är följande:

 • — Ungas delaktighet ökar och påverkningsmöjligheterna blir mångsidigare
 • — Ungas livskompetens och erfarenhet av samhörighet stärks
 • — Unga har jämlik tillgänglighet till fritidsaktiviteter och verksamhet
 • — Ungas erfarenheter av jämlikhet, jämställdhet och tillgodoseendet av sina rättigheter stärks och ungas uppväxt- och levnadsvillkor förbättras.

Nyckeltal för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken

  2015
utfall
2016
utfall
2018
uppskattning
       
Effektmål 1: Ungas delaktighet ökar och påverkningsmöjligheterna blir mångsidigare      
— 10—29 -åringar som hör till/är med i något organisationsarbete eller motsvarande (undersökningen om fritiden), % 57 57 57
—15—29 -åringar som upplever att de hör till det finländska samhället (Ungdomsbarometern), % 56 56 56
Effektmål 2: Ungas livskompetens och erfarenhet av samhörighet stärks      
— 15—29 -åringar som upplever att de har bra kontroll över sitt liv (ungdomsbarometern), % 90 90 90
— Barn i grundskoleålder som inte har någon nära vän (undersökningen Hälsa i skolan, Institutet för hälsa och välfärd), % 9 9 8
Effektmål 3: Unga har jämlik tillgänglighet till fritidsaktiviteter och verksamhet      
— 15—29 -åringar som har låtit bli att inleda en hobbyverksamhet på grund av brist på pengar (Ungdomsbarometern), % 35 35 30
Effektmål 4: Ungas erfarenheter av jämlikhet, jämställdhet och tillgodoseendet av sina rättigheter stärks och ungas uppväxt- och levnadsvillkor förbättras      
— 15—29 -åringar som har erfarit diskriminering under de senaste 12 månaderna (Ungdomsbarometern), % 13 9 8
— 15—29 -åringar som är optimistiska vad gäller sin egen framtid (Ungdomsbarometern), % 79 83 85
— Antalet arbetslösa personer under 25 år (ANM) 52 300 48 100 47 000
Kyrkliga ärenden

Undervisnings- och kulturministeriets mål är att garantera verksamhetsförutsättningarna för evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkan och andra religionssamfund och att främja möjligheterna till religionsbekännelse och religionsutövning och att på andra sätt främja religionsfriheten. I fråga om det allmänna ordnandet av begravningsväsendet är utgångspunkten religionsfrihet och jämlikhet samt värdighet och vördnad.

Anslag för statsandelar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (1 000 euro)

Moment Verksamhetsform 2016
bokslut
2017
budget
2018
budgetprop.
2017/2018
förändr.
           
29.10.30 Allmänbildande utbildning 707 830 711 542 703 168 -8 374
29.10.31 Fritt bildningsarbete 157 611 146 270 152 833 6 563
29.20.30 Yrkesutbildning1) 717 763 721 415 768 271 46 856
29.20.33 Kompetensprogrammet för unga vuxna 33 331 25 141 5 048 -20 093
29.80.30 Bibliotek 3 900 3 700 3 700 -
29.80.31 och 52 Teatrar, orkestrar och museer 106 166 103 386 105 097 1 711
29.90.50 och 52 Idrottsutbildningscenter 18 150 18 267 17 935 -332
29.90.50 Kommunernas idrottsväsende 19 398 19 454 19 510 56
29.91.50 Kommunernas ungdomsarbete 8 047 8 030 8 020 -12
Sammanlagt   1 772 196 1 757 205 1 783 580 26 375
           
Uppskattning av fördelningen av statsandelar och statsunderstöd          
Kommunerna och samkommunerna   897 121 926 814 940 725 13 911
— Kommuner   -211 755 -74 400 -75 516 -1 117
— Samkommuner   1 108 875 1 001 214 1 016 242 15 028
Privata   875 075 830 391 842 855 12 464

1) Det föreslås att anslagen för anskaffning av arbetskraftsutbildning överförs till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde gradvis fr.o.m. 2018.

Kommunens självfinansieringsandel av driftskostnaderna för gymnasieutbildning utgör enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 58,11 % ökat med 14,69 euro per kommuninvånare på grund av bortfallet av yrkeshögskolornas finansiering. Kommunens finansieringsandel vid finansiering av yrkesutbildning är det belopp som fås när det i 9 § 1 mom. i den ovannämnda lagen avsedda statliga anslaget multipliceras med talet 1,3461. Kommunernas finansieringsandel är dock högst enligt nivån 2017. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och lagen om fritt bildningsarbete (632/1998). Lagarna ändras så att man av besparingsskäl 2018 låter bli att inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde göra en sådan justering i statsandelarna som föranleds av den förändrade kostnadsnivån.

Penningspelsverksamhetens vinstmedel

Penningspelsverksamhetens vinstmedel utgör en viktig finansieringskälla inom vetenskapens, konstens, idrottens och den fysiska fostrans samt ungdomsarbetets område. I enlighet med 17 § i lotterilagen (1047/2001) ska av Veikkaus Ab:s avkastning 53 % användas för att främja idrott och fysisk fostran, vetenskap, konst och ungdomsarbete. Enligt 18 § i den lagen tas i statsbudgeten varje år in ett anslag som uppskattas motsvara Veikkaus Ab:s vinst under räkenskapsperioden i fråga och de medel som återgår för ny utdelning.

Veikkaus Ab:s egentliga intäktskalkyl i fråga om främjandet av idrott, fysisk fostran, vetenskap, konst och ungdomsarbete 2018 uppgår till 537,200 miljoner euro. Utöver den egentliga intäktskalkylen ställs ur fonden för ofördelade vinstmedel sammanlagt 27,3 miljoner euro till förfogande, varvid det totala beloppet av penningspelsverksamhetens vinstmedel som står till förfogande 2018 uppgår till 564,500 miljoner euro, vilket är en ökning på ca 18,8 miljoner euro jämfört med budgeten för 2017. De beräknade intäkterna har fördelats mellan förmånstagarna enligt 17 a § i lotterilagen.

Av vinstmedlen föreslås ett belopp på 106,5 miljoner euro bli beviljat under moment 29.40.53 för stöd till vetenskapen, 244,3 miljoner euro under moment 29.80.52 och 29.80.96 för stöd till konsten, 158,9 miljoner euro under moment 29.90.50 för stöd till idrotten och 54,8 miljoner euro under moment 29.91.50 för stöd till ungdomsarbetet.

Den statliga finansieringen av vetenskap, konst, idrott och ungdomsarbete under kapitlen 29.40, 80, 90 och 91 föreslås uppgå till 1 196,2 miljoner euro, varav 564,5 miljoner euro, dvs. 47,2 %, beviljas av penningspelsverksamhetens vinstmedel.

Penningspelsverksamhetens vinstmedel 1) och anslag som anvisats för liknande ändamål, miljoner euro

  2011
bokslut
2012
bokslut
2013
bokslut
2014
bokslut
2015
bokslut
2016
bokslut
2017
budget
2018
budgetprop.
                 
Vetenskap 388,3 409,9 398,8 308,6 258,3 424,9 450,7 497,3
— vinstmedel 100,3 101,2 102,2 102,4 102,2 103,2 104,4 106,5
— budgetmedel2) 288,0 308,7 296,6 205,4 156,1 321,7 346,3 390,8
                 
Konst 425,1 432,6 451,8 458,3 470,3 458,6 463,3 456,6
— vinstmedel 220,3 222,4 224,6 237,0 236,9 233,3 233,6 244,3
— budgetmedel 204,8 210,2 227,2 221,3 233,4 225,4 229,7 212,3
                 
Idrott 142,5 153,6 151,7 187,4 188,5 154,9 162,9 166,5
— vinstmedel 141,9 150,9 151,6 147,3 148,0 147,1 154,1 158,9
— budgetmedel 0,6 2,7 0,1 40,1 40,5 7,8 8,8 7,5
                 
Ungdomar 65,2 71,8 73,9 74,3 74,4 73,1 77,8 75,8
— vinstmedel 51,5 51,9 52,4 52,8 53,0 52,7 53,6 54,8
— budgetmedel 13,7 19,9 21,5 21,5 21,4 20,4 24,2 21,0
Vinstmedel sammanlagt 514,0 526,4 530,8 539,5 540,1 536,3 545,7 564,5

1) Penningspelsverksamhetens vinstmedel är fram till 2017 tippningsvinstmedel.

2) I anslagen ingår inte anslagen under moment 29.40.50 för den statliga finansieringen av universiteten.

Anslag av penningspelsverksamhetens vinstmedel och andra moment i budgeten som reserverats för vissa ändamål (euro)

  Penningspelsverksamhetens
vinstmedel
Allmänna
budgetmedel
Sammanlagt
       
Omkostnader för Institutet för de inhemska språken 3 627 000 1 113 000 4 740 000
Finlands Akademis forskningsanslag 70 673 000 276 665 000 347 338 000
Statsandelar och statsunderstöd för teatrar, orkestrar och museer 58 482 000 46 615 000 105 097 000
Idrottsutbildningscentren (riksomfattande) 16 914 000 529 000 17 443 000
Utveckling av verkstadsverksamheten för unga och uppsökande ungdomsarbete 7 127 000 19 523 000 26 650 000
Samernas kultur- och språkboverksamhet 200 000 700 000 900 000
Bedömning av könskonsekvenserna i samband med budgetpropositionen

Över hälften av anslagen inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde är lagstadgade överföringsutgifter och deras konsekvenser för jämställdheten är beroende av finansieringsbesluten.

I de unga åldersgrupperna är skillnaden mellan kvinnors och mäns utbildningsnivå till kvinnornas klara fördel. Att inte genomgå den grundläggande utbildningen, inte fortsätta studera efter den grundläggande utbildningen eller att avbryta yrkesutbildning eller högskoleutbildning är typiskt i synnerhet för pojkelever och manliga studerande. Genom att förbättra kvaliteten på den grundläggande utbildningen, ha flexibel grundläggande utbildning som praxis och tillhandahålla utbildning som förbereder för yrkesutbildning bedöms i synnerhet den andel av befolkningen som inte har yrkesutbildning minska och därigenom även skillnaderna i kvinnors och mäns utbildningsnivå.

Flickors och pojkars studieval upprätthåller segregationen i arbetslivet. Man vidtar fortsatta åtgärder för att påverka flickors och pojkars studieval.

Den kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska verksamheten är i regel jämställd. Främjande av jämställdhet enligt idrottslagen är utgångspunkten i strategin för statsunderstöd för idrottsverksamhet, vilket beaktas i understödskriterierna. Jämställdheten ingår även i ungdomslagens värderingar. Inom ungdomsarbetet riktas understöd vid behov särskilt till projekt som gäller flickor eller pojkar. Kulturbranschen är kvinnodominerad såväl när det gäller kulturaktörer som när det gäller användare av kulturtjänster och kulturutövare, men männens andel som användare av kulturtjänster har ökat. Däremot tjänar kvinnor som får sin försörjning från konstens område i genomsnitt sämre än män, och avsikten är att uppmärksamma detta när verksamhetsförutsättningarna för dem som utför kreativt arbete förbättras.

Med hjälp av statistik och undersökningar följer undervisnings- och kulturministeriet könskonsekvenserna av förvaltningsområdets verksamhet.

Hållbar utveckling

Som en del av det globala handlingsprogrammet för hållbar utveckling, inom de prioriterade områdena för ett likvärdigt, jämlikt och kunnande Finland, anvisas det 2018 av anslaget för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik 30 miljoner euro för åtgärder för främjande av jämlikhet inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, utvecklande av kvaliteten på specialundervisningen, anställande av skolgångsbiträden och minskande av undervisningsgruppernas storlek. Syftet med statsunderstödet är att stärka den inkluderande, jämlika och högklassiga utbildningen och ge alla möjlighet till livslångt lärande.

Åtgärderna inom reformen av yrkesutbildningen ska främja uppnåendet av målen för handlingsprogrammet när det gäller utveckling av ett likvärdigt, jämlikt och kunnande Finland. Genomförandet av reformen stöds med tilläggsfinansiering som bl.a. ska användas för att skapa utbildnings- och arbetslivsstigar för unga och vuxna som varken studerar eller arbetar.

Som en del av de samhälleliga effekterna, främjar högskolorna med sin basfinansiering hållbar utveckling inom undervisnings- och forskningsverksamheten. Hållbar utveckling har också beaktats i målen i avtalen mellan undervisnings- och kulturministeriet och högskolorna för 2017—2020.

Fullmakter enligt moment under huvudtiteln (mn euro)

    2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
29.10.01 Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)    
  — fullmakt för hyresavtal 1,1 2,7
29.40 Högskoleundervisning och forskning    
  —fullmakt för Finlands Akademis forskningsprojekt 348,3 343,3
29.40.20 Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)    
  — fullmakt för forskningsprojekt - 33,0
29.40.54 Strategisk forskningsfinansiering (förslagsanslag)    
  — fullmakt för forskningsprojekt 55,6 55,6
29.80.75 Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)    
  — fullmakt för ombyggnad och småprojekt 2,3 1,3

Förvaltningsområdets anslag 2016—2018

    År 2016
bokslut
1000 €
År 2017
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2018
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2017—2018
    1000 € %
 
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet 241 149 246 037 243 800 -2 237 -1
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 19 731 18 021 17 264 -757 -4
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 59 793 60 280 58 458 -1 822 -3
03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år) 6 345 6 972 7 453 481 7
(04.) Omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering (reservationsanslag 2 år) 0
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 3 543 3 058 3 058 0
(22.) Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år) 0
29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 29 070 28 540 28 601 61 0
50. Vissa understöd (fast anslag) 1 148 1 537 1 337 -200 -13
51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag) 3 321 3 313 3 313 0
52. Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter (förslagsanslag) 114 000 114 000 114 000 0
53. Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare (reservationsanslag 2 år) 2 190 8 090 8 090 0
66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag) 2 008 2 226 2 226 0
10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet 934 458 941 604 942 525 921 0
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år) 43 082 42 183 40 854 -1 329 -3
(02.) Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 0
20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år) 18 097 34 016 38 407 4 391 13
30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag) 707 830 711 542 703 168 -8 374 -1
31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag) 157 611 146 270 152 833 6 563 4
51. (29.10.51 och 52) Statsunderstöd för organisationer (fast anslag) 7 839 7 593 7 263 -330 -4
(52.) Statsunderstöd för organisationer inom det fria bildningsarbetet (fast anslag) 0
20. Yrkesutbildning 767 995 763 042 807 986 44 944 6
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år) 8 171 7 975 7 930 -45 -1
21. Gemensamma utgifter för yrkesutbildningen (reservationsanslag 3 år) 8 730 8 511 26 737 18 226 214
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag) 717 763 721 415 768 271 46 856 6
33. Kompetensprogrammet för unga vuxna (fast anslag) 33 331 25 141 5 048 -20 093 -80
40. Högskoleundervisning och forskning 3 200 983 3 323 287 3 302 782 -20 505 -1
01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år) 12 821 12 081 11 605 -476 -4
02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 18 045 17 850 17 031 -819 -5
03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år) 1 260 1 145 1 113 -32 -3
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 733 1 681 1 648 -33 -2
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år) 55 713 91 981 141 821 49 840 54
22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt (reservationsanslag 3 år) 8 500 8 500 8 500 0
50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år) 1 828 725 1 795 674 1 767 428 -28 246 -2
51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag) 227 587 238 331 276 665 38 334 16
(52.) Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet (fast anslag) 31 679 0
53. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av vetenskap (förslagsanslag) 103 196 104 383 106 497 2 114 2
54. Strategisk forskningsfinansiering (förslagsanslag) 33 969 47 000 54 379 7 379 16
55. Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år) 859 975 834 915 826 250 -8 665 -1
66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag) 17 781 19 746 19 845 99 1
86. Statlig finansiering för yrkeshögskolornas kapital (fast anslag) 24 000 24 000 0
89. Statlig finansiering för universitetens kapitalplaceringar (fast anslag) 150 000 46 000 -104 000 -69
70. Studiestöd 877 520 781 458 588 895 -192 563 -25
01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år) 643 621 613 -8 -1
52. Statsborgen för studielån (förslagsanslag) 28 227 40 200 54 200 14 000 35
55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag) 767 737 655 881 449 326 -206 555 -31
57. Måltidsstödet till högskolestuderande (förslagsanslag) 30 978 31 456 31 456 0
59. Stöd för skolresor för studerande inom gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag) 49 935 53 300 53 300 0
80. Konst och kultur 458 615 463 304 456 612 -6 692 -1
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år) 4 362 4 052 3 966 -86 -2
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år) 2 192 2 121 2 277 156 7
04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år) 21 731 23 093 19 316 -3 777 -16
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år) 5 448 4 937 4 866 -71 -1
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år) 6 491 6 080 5 969 -111 -2
16. Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag) 17 846 18 848 18 960 112 1
20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år) 15 042 15 400 15 686 286 2
30. Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek (fast anslag) 3 900 3 700 3 700 0
31. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och muséer (förslagsanslag) 51 091 48 781 46 615 -2 166 -4
35. Statsunderstöd för anläggningskostnader inom huvudprojektet för 100-årsjubileet av Finlands självständighet (reservationsanslag 3 år) 8 000 8 000 8 000 0
40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag) 240 252 252 0
41. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år) 20 313 26 648 26 648 0
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) 9 821 8 293 7 350 -943 -11
51. Stipendier till konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag) 13 995 14 615 14 615 0
52. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av konst (förslagsanslag) 233 261 233 589 238 294 4 705 2
53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag) 24 549 27 257 27 671 414 2
55. Tillgång till och förvaring av det digitala kulturarvet (reservationsanslag 3 år) 2 200 1 950 1 950 0
(56.) Extra statsunderstöd till stiftelsen Pietari-säätiö för tryggandet av verksamheten för Finlands institut i S:t Petersburg och finska skolan i S:t Petersburg (fast anslag) 375 0
(59.) Vissa understöd till Nationalgalleriet (reservationsanslag 2 år) 10 000 10 000 -10 000 -100
72. Utökning av Nationalgalleriets samling (reservationsanslag 3 år) 739 739 739 0
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år) 7 019 4 899 3 688 -1 211 -25
95. Utgifter för skyddandet av kulturmiljön (förslagsanslag) 0 50 50 0
96. Donation till Finsk-estniska kulturstiftelsens kapital (reservationsanslag 2 år) 6 000 6 000 0
90. Idrottsverksamhet 154 944 162 923 166 468 3 545 2
30. Understöd till programmet Skolan i rörelse (reservationsanslag 3 år) 7 000 7 000 7 000 0
50. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag) 147 120 154 097 158 939 4 842 3
52. Statsandel för idrottsutbildningscenter samt finansiering för kostnader för utvärdering av idrottsvetenskapliga projekt (fast anslag) 824 1 826 529 -1 297 -71
(55.) Statsunderstöd till KymiRing Oy för byggande av en idrottplats (reservationsanslag 2 år) 0
91. Ungdomsarbete 73 102 77 770 75 793 -1 977 -3
50. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag) 52 729 53 617 54 770 1 153 2
51. Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år) 19 673 20 003 19 523 -480 -2
52. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år) 700 4 150 1 500 -2 650 -64
Sammanlagt 6 708 766 6 759 425 6 584 861 -174 564 -3
  Det totala antalet anställda 2 606 2 465 2 431