Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2005
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     22. Republikens president
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
       01. Arbetsförvaltningen
       05. Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program
            61. Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram
            62. Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar
       06. Arbetskraftspolitiken
       07. Flykting- och migrationsärenden
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden
     37. Minskning av statsskulden

Statsbudgeten 2018

05. Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas programPDF-versio

61. Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att bevillningsfullmakten ökar från 148 026 000 euro till 158 078 000 euro och så att 6 101 000 euro av bevillningsfullmakten och 2 443 000 euro av anslaget under momentet hänför sig till landskapet Kajanaland i enlighet med lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget tillsammans med anslagen under förvaltningsområdenas medfinansieringsmoment även får användas för anställande av personal motsvarande högst 141 årsverken som behövs för genomförande av de program som Europeiska socialfonden medfinansierar med medel för den tekniska hjälpen.

Förklaring: Ökningen av bevillningsfullmakten med 10 052 000 euro föranleds av en ombudgetering av fullmakter som upplösts när det gäller bevillningsfullmakter som beviljats åren 2000—2003 och en ombudgetering av den del av fullmakten för år 2004 som är oanvänd i landskapet Kajanaland. Ökningen av bevillningsfullmakten som anvisats år 2005 för landskapet Kajanaland utgör 2 432 000 euro och behovet av tilläggsanslag är 1 545 000 euro som föranleds av att utbetalningen har varit snabbare än väntat.

Höjningen av bevillningsfullmakten beräknas föranleda utbetalningar till ett belopp av 250 000 euro år 2005, 5 000 000 euro år 2006 och 4 802 000 euro år 2007.

Ökningen av antalet årsverken med ett föranleds av ändringen under moment 33.01.62.

Med anledning av det ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2005 tilläggsb.
2005 budget137 055 000
2004 bokslut120 167 185
2003 bokslut121 867 434

62. Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att bevillningsfullmakten ökar från 95 551 000 euro till 103 232 000 euro och så att 5 401 000 euro av bevillningsfullmakten och 2 043 000 euro av anslaget under momentet hänför sig till landskapet Kajanaland i enlighet med lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland.

Förklaring: Ökningen av bevillningsfullmakten är 7 681 000 euro, av vilket 5 408 000 euro föranleds av en ombudgetering av fullmakter som upplösts när det gäller bevillningsfullmakter som beviljats åren 2000—2003, 2 188 000 euro av en ombudgetering av den del av bevillningsfullmakten för år 2004 som är oanvänd i landskapet Kajanaland, 80 000 euro av beredskap för statlig finansiering i fråga om Europeiska socialfondens innovativa åtgärder samt 5 000 euro av en precisering av fördelningen av teknisk hjälp för mål 2 -programmen för de olika förvaltningsområdena. Ökningen av bevillningsfullmakten som anvisats för landskapet Kajanaland för år 2005 utgör 2 413 000 euro och behovet av tillläggsanslag är 1 278 000 euro som föranleds av att utbetalningen har varit snabbare än väntat.

Av bevillningsfullmakten beräknas 92 501 000 euro användas för medfinansiering av projekt som finansieras av Europeiska socialfonden och 10 731 000 euro för medfinansiering av projekt som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Höjningen av bevillningsfullmakten beräknas föranleda utbetalningar till ett belopp av 100 000 euro år 2005, 3 840 000 euro år 2006 och 3 741 000 euro år 2007.

Med anledning av det ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2005 tilläggsb.
2005 budget85 585 000
2004 bokslut78 893 809
2003 bokslut78 574 944