Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              22. Forskning och utveckling
              23. Administrativa arrangemang
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2018

01. Förvaltning och forskningPDF-versio

Förklaring:Uppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde sköts av jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursinstitutet, Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och Lantmäteriverket med medel som budgeterats under huvudtitel 30. För skötseln av uppgifterna finns det dessutom två fonder som står utanför budgeten (Gårdsbrukets utvecklingsfond och Interventionsfonden för jordbruket) samt Forststyrelsen, som är ett statligt affärsverk. Vidare svarar Finlands skogscentral och Finlands viltcentral, som beviljas statsbidrag, för vissa offentligrättsliga uppgifter.

Under detta kapitel har utgifterna för jord- och skogsbruksministeriet och förvaltningsområdets viktigaste forskningsanstalt Naturresursinstitutet budgeterats. Forsknings- och sakkunniguppgifter inom förvaltningsområdet handhas också av Lantmäteriverket (kapitel 30.70) och Livsmedelssäkerhetsverket (kapitel 30.20).

Genom sin styrning säkerställer jord- och skogsbruksministeriet att verksamheten vid förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar samt vid de statbidragsorganisationer som sköter offentligrättsliga uppgifter stöder de mål som anges i motiveringen till huvudtiteln och som gäller ansvarsområdets samhälleliga effekt, resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser.

När det gäller resultatet av verksamheten innebär målet enligt motiveringen till huvudtiteln att

 • — stödsystemen är enkla, den administrativa bördan lätt och kvaliteten på lagstiftningen god
 • — forsknings- och utvecklingsverksamheten inom förvaltningsområdet svarar på ett förutseende sätt på informationsbehovet i samhället och stärker det nationella innovationssystemet
 • — förvaltningen är öppen, serviceinriktad, effektiv och en såväl nationellt som internationellt nätverkande aktör
 • — förvaltningsområdet utnyttjar digital teknik, gemensamma informationskällor och integrerade informationsflöden i syfte att främja produktiviteten inom den egna verksamheten samt hela ansvarsområdets konkurrenskraft
 • — statens och förvaltningsområdets koncerntjänster utnyttjas fullt ut.

När det gäller hanteringen av resurser innebär målet enligt motiveringen till huvudtiteln att

 • — uppgifterna och verksamheten har anpassats till anslagsramarna
 • — lokalhanteringen, upphandlingen och nätverket av verksamhetsställen är effektiva
 • — finansieringen från EU och annan extern finansiering utnyttjas effektivt
 • — förvaltningsstrukturerna stöder produktivitetsökningen, styrningen och ledningen
 • — personalen är kompetent och mår bra.

Verkställighetsuppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde sköts inom den statliga regionförvaltningen (närings-, trafik- och miljöcentralerna och regionförvaltningsverken), för vilka anslagen inte budgeterats under denna huvudtitel. Uppgifter inom landsbygdsförvaltningen sköts förutom av statens regionförvaltning även i kommunerna.

Verkställighetsuppgifter inom jordbruks- och landsbygdspolitiken, fiskeripolitiken, växters sundhet samt vattenhushållningen inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde sköts inom den statliga regionförvaltningen av närings-, trafik- och miljöcentralerna. Deras omkostnader har budgeterats under arbets- och näringsministeriets huvudtitel (32.01.02).

Kostnader för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde enligt uppgift under omkostnadsmomentet för närings-, trafik- och miljöcentralerna (32.01.02) (inbegriper stödfunktioner)

  Utfall
2015
Utfall 20161) Behov 2017 och 2018
Uppgift mn euro mn euro mn euro
       
Utveckling av landsbygden 11,3 9,3 12,4
Jordbruk och livsmedelsekonomi 25,8 21,9 23,2
Naturresursekonomi 17,0 12,5 12,5
Sammanlagt 54,1 43,7 48,1

1) Vid NTM-centralerna gick man den 1 april 2016 över till Kieku-systemet. Uppgifterna för början av år 2016 har fåtts från det tidigare Taika-systemet. På grund av bytet av uppföljningssystem är siffrorna för de olika åren inte helt jämförbara.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna sköter verkställighetsuppgifter i anslutning till EU:s jordbruks-, landsbygds-, växtskydds- och fiskeripolitik samt verkställighetsuppgifter i anslutning till vattenhushållningen inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde. Det beräknas att ca 712 årsverken används för dessa 2018. De uppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde och som gäller djurens hälsa och välfärd och tillsynen över livsmedelssäkerheten sköts inom regionförvaltningen av regionförvaltningsverken. Det beräknas att en personal motsvarande ca 57 årsverken sköter dessa uppgifter 2018. Regionförvaltningsverkens omkostnader har budgeterats under finansministeriets huvudtitel (moment 28.40.01). Säkerhets- och kemikalieverket under arbets- och näringsministeriets huvudtitel (moment 32.40.05) svarar för verkställigheten av växtskyddslagstiftningen (enligt uppskattning 22 årsverken 2018).

För uppgifter inom vattenhushållningen används också i fortsättningen de resurser som budgeterats under miljöministeriets huvudtitel (moment 35.01.04) för miljöförvaltningen vid Finlands miljöcentral (enligt uppskattning ca 22 årsverken 2018). Dessutom utför Tullen vissa inspektionsuppgifter som EU:s gemensamma jordbrukspolitik förutsätter samt uppgifter som tillsynsmyndighet inom livsmedelskedjan (enligt uppskattning ca 100 årsverken 2018) under finansministeriets huvudtitel (moment 28.10.02).

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 24 010 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för nämnden för projektgodkännanden och statsbidrag som hänför sig till den internationella verksamheten.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Jord- och skogsbruksministeriet stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln.

Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2018 ställer jord- och skogsbruksministeriet för sin verksamhet preliminärt upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01. I tabellen anges kostnaderna, intäkterna och årsverkena för jord- och skogsbruksministeriets hela verksamhet.

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats den överföring till momentet som hänför sig till projektet för en serviceplattform för offentlig geografisk information. Finansieringen av de underhållskostnader som föranleds av projektet förutsätter inget tilläggsanslag, utan sker inom budgetramen.

Kostnader, intäkter och årsverken för jord- och skogsbruksministeriets huvudfunktioner

  2016 utfall 2017 uppskattning 2018 uppskattning 1)
  Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv. Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv. Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.
                   
Lagstiftningsuppgifter 8 428 75 110 10 373 9 108 10 438 8 108
Styrning av förvaltningsområdet, verksamhets- och ekonomiplanering 2 642 22 37 3 432 - 36 3 456 - 36
Strategier för och uppföljning av samhällspolitiken 3 899 109 52 4 886 126 52 4 917 124 52
EU-ärenden och internationella ärenden 4 535 518 43 4 438 791 43 4 455 779 43
JSM:s specialuppgifter 3 469 564 10 3 076 884 12 3 034 869 18
Sammanlagt 22 973 1 288 252 26 205 1 810 251 26 300 1 780 257

1) I uppskattningen har beaktats att den attesterande myndighetens uppgifter överförs från Landsbygdsverket till jord- och skogsbruksministeriet vid ingången av 2018 samt de utökade understödsuppgifterna inom hästhushållningen.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 22 767 24 934 25 790
Bruttoinkomster 1 288 1 810 1 780
Nettoutgifter 21 479 23 124 24 010
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 8 572    
— överförts till följande år 11 738    

Av anslaget används 1 100 000 euro för it-tjänster som skaffas hos Lantmäteriverket.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bioekonomi och ren teknik: Finländsk matproduktion (motsvarande minskning under moment 30.20.47) 1 500
Bioekonomi och ren teknik: Finländsk matproduktion (överföring till moment 30.20.47) -1 500
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01) -5
Projektet för en serviceplattform för offentlig geografisk information (överföring från moment 28.70.22) 3 140
Projektet för en serviceplattform för offentlig geografisk information (överföring till moment 28.70.22) -800
Utgifter för beviljande av understöd för främjande av hästhushållning (1 årsv.) 80
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 36
Överföring till moment 30.01.23 -1 300
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -20
Löneglidningsbesparing -37
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -12
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -153
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -32
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -1
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -10
Sammanlagt 886

2018 budget 24 010 000
2017 I tilläggsb. 3 060 000
2017 budget 23 124 000
2016 bokslut 24 645 000

05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 69 804 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för att sänka priserna för den avgiftsbelagda verksamheten i fråga om produktionen av elitplantor, högst 80 000 euro

2) för sådana hus-, mark- och vattenbyggnadsarbeten samt för sådan ombyggnad av fiskodlingsanstalter och forskningsstationer som hänförs till investeringsutgifter

3) till betalning av utgifter för verksamheten för kontroll och testning av växtskyddsmedel

4) för finansiering av Finska ekologiska forskningsinstitutets verksamhet

5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

6) för överföring av anslag till utlandet för beviljande av förskottsfinansiering, som till sitt belopp är ringa, till de länder där utvecklingssamarbete pågår, i syfte att genomföra projekt enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande utgift debiteras från anslaget under moment 24.30.66.

Förklaring:Naturresursinstitutet ska inom sitt verksamhetsområde

1) bedriva vetenskaplig forskning och utveckling

2) producera information och sakkunnigtjänster till stöd för det samhälleliga beslutsfattandet och myndighetsverksamheten

3) överföra kunskap och teknologi

4) framställa statistik med anknytning till institutets verksamhetsområde, om detta inte hör till någon annan myndighets uppgifter

5) föra de register som institutet behöver i verksamheten

6) sköta uppgifter som gäller att bevara de genetiska resursernas mångfald

7) främja internationellt samarbete

8) sköta övriga uppgifter som hör till institutet enligt lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av lag

9) sköta de uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer särskilt.

Naturresursinstitutet stöder uppnåendet av de samhälleliga effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

 • — genom att skapa en grund för att utveckla bioekonomin internationellt, nationellt och regionalt
 • — genom att förutse vad framtiden för med sig och ta fram lösningar och alternativa verksamhetsmodeller till stöd för beslutsfattandet
 • — genom att främja anpassningen till klimatförändringen och ta fram åtgärder för begränsning av klimatförändringen
 • — genom att erbjuda företagen sådana hållbara och smidiga lösningar inom kretsloppsekonomin som stöder affärsverksamheten
 • — genom att skapa en kunskapsbas med hjälp av vilken den välfärd som uppstår av mångsidiga naturresurser och ansvarsfullt producerad mat ökar.
Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2018 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Naturresursinstitutet, utöver de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01:

 • — Växelverkan med dem som använder forskningsresultat utökas och det säkerställs att kunskaperna omsätts i praktiken
 • — En smidig verksamhetsmodell för kundrelationer utvecklas och samarbetsplattformer för att stimulera affärsverksamheten inom kretsloppsekonomin skapas
 • — Det regionala, nationella och internationella samarbete med forskningsinstitut, högskolor och utvecklingsorganisationer utökas
 • — Utnyttjandet av naturresursdata förbättras genom att samarbetet, öppenheten och datamaterialets användbarhet förbättras
 • — Uppgiftslämnarnas skyldighet att lämna uppgifter för statistikproduktionen lättas upp genom att samanvändning av informationssystem och register främjas.

Kostnader, intäkter och årsverken för Naturresursinstitutets huvudfunktioner

  2016 utfall 2017 uppskattning 2018 uppskattning
  Kostnader1)
1 000 €
Intäkter2)
1 000 €
Årsv. Kostnader1)
1 000 €
Intäkter2)
1 000 €
Årsv. Kostnader1)
1 000 €
Intäkter2)
1 000 €
Årsv.
                 
Forskningsprocess 81 356 25 484 885 77 800 26 300 837 77 800 26 300 837
Myndighetsprocess 26 039 6 449 315 24 500 6 000 292 24 500 6 000 292
Statistikprocess 5 544 912 54 5 700 1 200 56 5 700 1 200 56
Kundrelationsprocess 5 301 6 055 63 10 000 11 000 115 10 000 11 500 115
Sammanlagt 118 240 38 900 1 317 118 000 44 500 1 300 118 000 45 000 1 300

1) I kostnadskalkylen har de intäkter som hänför sig till stödfunktionerna beaktats som en faktor som minskar kostnaderna, ca 2,5—3,0 miljoner euro per år.

2) Endast intäkter som direkt hänför sig till kärnverksamheten.

Naturresursinstitutets nyckeltal

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
     
Effektivitet      
Refererade vetenskapliga artiklar, st. 570 650 800
Förtroende- och anseendeindex1)      
— den stora allmänheten (1—5) 3,4 3,5 3,6
— beslutsfattarna (1—5) 3,1 3,2 3,5
— forskningspartner (1—5) 3,3 3,4 3,6
— företag (1—5) 3,2 3,3 3,5
       
Funktionell effektivitet      
Totala kostnader för kärnfunktionerna, 1 000 €/totala årsverken 90 92 90
Totala kostnader för kärnfunktionerna, 1 000 €/publikation 55 63 60
Refererade vetenskapliga artiklar, st./forskarårsverke 0,9 1,0 1,2
Övriga vetenskapliga publikationer, st./forskarårsverke 0,2 0,3 0,1
Övriga publikationer, st./forskarårsverke 2,3 1,6 1,4
Statistik, st./årsverke inom statistik 1,4 1,4 1,4
Offentliggöranden av statistik, st./årsverke inom statistik 4,0 4,0 4,0
       
Produktion och kvalitetsledning      
Övriga vetenskapliga publikationer, st. 144 170 80
Övriga publikationer (inkl. publikationer som är avsedda för en yrkesgrupp och publikationer för allmänheten), st. 1 429 1 050 900
Nedladdningar och spridning av offentliggöranden av statistik, pressmeddelanden och e-publikationer, st. 19 600 20 000 20 500
Användning av statistikwebbtjänster och andra webbtjänster, besök st. 228 535 240 000 264 000
Utlåtanden som lämnats, st. 184 160 160
Direkt insamling av uppgifter ur registren, % (statistikmyndighetsverksamhet) 68 75 70
Användning av elektronisk insamling av uppgifter, % av dem som svarade (Statistikmyndighetsverksamhet) 50 53 55
Störningsfria e-tjänster, % av tjänsteleverantörerna - 95 95
       
Mänskliga resurser      
Andel av personalen som disputerat, % 30 32 35
Medeltalet för arbetstillfredsställelseindexet (1—5) 3,4 3,5 3,6

1) Källa: Mediebarometern

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 117 479 117 296 117 304
Bruttoinkomster 40 355 46 495 47 500
Nettoutgifter 77 124 70 801 69 804
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 15 149    
— överförts till följande år 16 657    

Bruttoinkomsterna är sammanlagt 47 500 000 euro, varav inkomsterna av den samfinansierade verksamheten utgör 27 500 000 euro, inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten 14 000 000 euro, EU-jordbruksstöden 1 100 000 euro samt övriga inkomster 4 900 000 euro.

Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 132 100 100
— övriga intäkter - - -
Intäkter sammanlagt 132 100 100
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 64 60 60
— andel av samkostnaderna 56 40 40
Kostnader sammanlagt 120 100 100
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 12 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 110 100 100
       
Övriga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 7 614 13 500 13 900
— övriga intäkter 12 - -
Intäkter sammanlagt 7 626 13 500 13 900
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 4 521 7 500 7 500
— andel av samkostnaderna 3 249 5 000 4 600
Kostnader sammanlagt 7 770 12 500 12 100
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -144 1 000 1 800
Kostnadsmotsvarighet, % 98 108 115
       
Prisstöd 80 80 80
       
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd -64 1 080 1 880

För att den inhemska produktionen av bärväxter ska tryggas och riskerna i samband med klimatförändringen och utländska växtskadegörare kunna hanteras behövs det rent plantmaterial. Fortsatt produktion av certifierat elitplantmaterial förutsätter ett prisstöd, som är högst 80 000 euro.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 15 015 15 000 15 500
— finansiering från EU 2 834 5 200 5 200
— annan finansiering utanför statsfinanserna 7 809 7 695 8 100
Intäkter sammanlagt 25 658 27 895 28 800
       
Totala kostnader för projekten 48 431 52 000 50 500
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -22 773 -24 105 -21 700
Självfinansieringsandel, % -47 -46 -43

Av anslaget används minst 168 000 euro för hästhushållningsforskning. I anslaget har beloppet beaktats som ett belopp som finansieras ur den andel av avkastningen av totospel som inflyter under moment 12.30.20.

Av anslaget används 400 000 euro för it-tjänster som skaffas hos Lantmäteriverket.

För vård av fiskbestånden används ca 600 000 euro av anslaget för kontraktsodling och utplantering av värdefisk.

Som inkomster beaktas andra inkomster än de inkomster av Naturresursinstitutets verksamhet som inflyter under moment 12.30.99.

De inkomster som 2018 inflyter i form av förädlingsavgifter för trädgårdsväxter, 80 000 euro, och de inkomster som till sin karaktär är kapitalinkomster har antecknats under moment 12.30.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Genomförande av uppföljning med ekolod i Tana älv, bortfall av tillägg -490
Underhållskostnader för uppföljningen med ekolod i Tana älv 120
Utgifter för omorganisering av statens vattenbruk, bortfall av tillägg (överföring till moment 30.01.23) -280
Ökning av arrendeutgifterna för åkrar 495
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -23
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -18
Indexhöjning av hyror 23
Löneglidningsbesparing -373
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -42
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -370
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -80
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) 43
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -2
Sammanlagt -997

2018 budget 69 804 000
2017 I tilläggsb. 1 600 000
2017 budget 70 801 000
2016 bokslut 78 632 000

22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 343 000 euro.

Anslaget får användas till kostnader och andra konsumtionsutgifter för forskning, utredningar och utvärderingar som skaffas hos ämbetsverk, inrättningar eller andra organisationer och som stöder den strategiska styrningen och utvecklingen inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde samt för beviljande av statsunderstöd i anslutning till forskning och utredningar.

Anslaget får användas till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 25 årsverken.

Vid nettobudgeteringen har som inkomster beaktats de statliga ämbetsverkens och inrättningarnas andelar i projekt för samarbetsforskning samt forskningsfinansiering från EU.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Anslaget används för att skaffa forskningsdata till stöd för det beslutsfattande som stöder de effektmål och mål för resultatet av verksamheten som anges i motiveringen till huvudtiteln.

Med anslaget finansieras nationella finansieringsandelar av finländska projekt som hänför sig till EU:s ERA-NET-program. Andra statliga ämbetsverks och inrättningars finansieringsandelar till projekt för samarbetsforskning som finansieras av detta anslag och som omfattas av jord- och skogsbruksministeriets helhetsansvar intäktsförs under detta moment. Även EU:s medfinansiering i forskningsprojekt intäktsförs under detta moment, varvid inkomsterna under momentet beräknas uppgå till ca 500 000 euro.


2018 budget 1 343 000
2017 budget 1 343 000
2016 bokslut 1 343 000

23. Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 5 120 000 euro.

Anslaget får användas till anskaffning av investeringar, forskning och undersökningar som främjar produktiviteten inom förvaltningsområdet samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 20 årsverken.

Förklaring:Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför. Avsikten är att anslaget ska användas för projekt som stöder en förbättrad produktivitet inom förvaltningsområdet. Ämbetsverken får finansiera sådana projekt med anslaget som jord- och skogsbruksministeriet särskilt har avtalat om med ämbetsverket.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Naturresursinstitutet 500 000
Livsmedelssäkerhetsverket 1 800 000
Landsbygdsverket 2 700 000
Finlands miljöcentral 120 000
Sammanlagt 5 120 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Investeringar i apparaturen vid forskningsstationen Metsähovi, bortfall av tillägg (överföring från moment 30.70.01) 520
Projekt för digitalisering av Naturtjänsters besökarundersökning (överföring till moment 30.64.50) -170
Revidering av stödtillämpningen, bortfall av tillägg (överföring från moment 30.20.03) 1 850
Utgifter för omorganisering av statens vattenbruk, bortfall av tillägg (överföring från moment 30.01.05) 280
Utveckling av informationssystemet för veterinärförvaltningen (Elvi) och Vati-projektet inom miljö- och hälsoskyddet, bortfall av tillägg (överföring från moment 30.20.02) 920
Överföring av engångsnatur från moment 30.01.01 1 300
Sammanlagt 4 700

2018 budget 5 120 000
2017 I tilläggsb. 1 000 000
2017 budget 420 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 27 532 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Valtori (överföring från moment 28.01.29) 142
Sammanlagt 142

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 27 532 000
2017 budget 27 390 000
2016 bokslut 24 536 053

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 4 353 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till sådana internationella organisationer med anknytning till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som är verksamma i Finland och andra länder samt till andra betalningar som föranleds av internationella åtaganden. Av anslaget får högst 1 600 000 euro användas för basfinansiering av Europeiska skogsinstitutet.


2018 budget 4 353 000
2017 budget 4 353 000
2016 bokslut 3 756 000