Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

64. ForststyrelsenPDF-versio

I fråga om Forststyrelsens affärsverksamhet sätts följande mål och fattas följande beslut som förutsätts i lagen om Forststyrelsen (234/2016):

1. Centrala servicemål och övriga verksamhetsmål för affärsverksamheten

I sin affärsverksamhet och i sin styrning av dotterbolagen beaktar Forststyrelsen de allmänna samhälleliga förpliktelserna enligt lagen om Forststyrelsen. De fördelar som uppnåtts genom beaktandet av de samhälleliga förpliktelserna minskar inte. Lönsamheten för Forststyrelsens affärsverksamheter förbättras ytterligare.

2. Ändringar i grundkapitalet

Forststyrelsens grundkapital kan minskas med 1,003 miljoner euro.

3. Maximibeloppet av upplåningen för affärsverksamheten

Forststyrelsen får för sin affärsverksamhet uppta lån utanför koncernen till ett belopp av högst 60 miljoner euro.

4. Maximibeloppet av affärsverksamhetens investeringar och investeringsförbindelser

Forststyrelsens investeringar får år 2018 medföra utgifter till ett belopp av högst 20 miljoner euro. Dessutom får Forststyrelsen år 2018 ingå förbindelser om investeringar som under senare räkenskapsperioder får medföra utgifter till ett belopp av högst 25 miljoner euro.

5. Maximibeloppet av säkerheterna för affärsverksamheten

Forststyrelsen får ställa sådana säkerheter som behövs för Forststyrelsens affärsverksamhet till koncernexterna aktörer till ett värde av högst 2,5 miljoner euro.

Förklaring:Forststyrelsen är ett statligt affärsverk från och med den 15 april 2016. Forststyrelsens allmänna uppgift är att på ett hållbart sätt använda, vårda och skydda statens jord- och vattenegendom som den besitter och att bedriva en resultatrik verksamhet. Forststyrelsen bedriver affärsverksamhet inom det ekonomiska utnyttjandet av statens jord- och vattenegendom som anvisats i dess besittning samt genom att administrera aktierna i de dotter- och intressebolag som bedriver affärsverksamhet som ansluter till besittningen av jord- och vattenegendomen.

Centrala servicemål och övriga verksamhetsmål för affärsverksamheten

Med beaktande av de servicemål och övriga verksamhetsmål för 2018 som godkänts av riksdagen i beslutsdelen har jord- och skogsbruksministeriet för Forststyrelsens affärsverksamhet för 2018 som resultatmål (räkenskapsperiodens resultat) preliminärt uppställt 98,8 miljoner euro. Målet motsvarar en avkastning på 3,4 procent på det kapital som är placerat i Forststyrelsens affärsverksamhet. År 2019 uppgår det preliminära målet för intäktsföringen till 100,7 miljoner euro. För att uppnå intäktsföringsmålet fortsätter Forststyrelsen försäljningen av mark som är oändamålsenlig med tanke på statens verksamhet och ekonomi och förbättrar affärsverksamhetens lönsamhet. Statsrådet fattar beslut om det belopp som ska intäktsföras i samband med fastställandet av bokslutet för 2018.

Forststyrelsen förverkligar de mål för skogsbruket som satts upp för den genom ägarstyrning av dotterbolaget Metsähallitus Metsätalous Oy, som bedriver skogsbruk, och genom att sätta upp resultatmål och målnivåer för dotterbolaget i fråga om de viktigaste kännetecken som beskriver verksamhetens effekter. I enlighet med detta har jord- och skogsbruksministeriet preliminärt satt upp som mål för Forststyrelsen att styra verksamheten vid Metsähallitus Metsätalous Oy så att de fördelar som uppnåtts genom beaktandet av de samhälleliga förpliktelserna i affärsverksamheten inte minskar. Forststyrelsen utvecklar rapporteringen om fördelarna med de allmänna samhälleliga förpliktelserna så att den blir mer mångsidig.

Skogsmarkens areal inom Forststyrelsens affärsverksamhet uppgick i slutet av 2016 till 3 482 000 ha, varav 523 578 ha omfattades av användningsbegräsningar till följd av de allmänna samhälleliga förpliktelserna enligt lagen om Forststyrelsen. På 285 153 ha utfördes inga avverkningar eller enbart plockhuggning och 238 425 ha var i begränsad användning. Detta innebär att 15,0 % av skogsmarkens areal inom skogsbruket (19,8 % av trädbeståndet inom skogsbruket) omfattas av användningsbegränsningar av olika grad till följd av de allmänna samhälleliga förpliktelserna. Nivån på de totala satsningar som beaktandet av de samhälleliga förpliktelserna föranleder var 56,1 miljoner euro i slutet av 2016.

Ändringar i grundkapitalet

Enligt bokslutet för perioden den 15 april till den 31 december 2016 uppgick grundkapitalet den 31 december 2016 till 2 601,5 miljoner euro. I budgeten för 2017 godkände riksdagen sänkningen av grundkapitalet med 5,0 miljoner euro. Ministeriet har med stöd av riksdagens fullmakt fattat beslut om det exakta beloppet av grundkapitalet.

Det föreslås att grundkapital 2018 höjs med 1,043 miljoner euro. Grundkapitalet ökar med 1,104 miljoner euro som effekt av överföringar av besittningsrätter, arv som tillfallit staten och ändringar i markanvändningen och andra ändringar. Dessutom föreslås det att grundkapital förs över till övrigt eget kapital till ett värde av 0,061 miljoner euro som effekt av ändringar i markanvändningen och andra ändringar. Dessutom föreslås det att grundkapitalet sänks med högst 2,046 miljoner euro till följd av kampanjen Min naturgåva inom ramen för Finland 100 år. För statens del klarnar det exakt hur mycket mark som skyddas och priset för det först när kampanjen stängs den 31 december 2017.

Investeringar

Enligt den preliminära investeringsplanen gör Forststyrelsen investeringar i affärsverksamheten för 16,7 miljoner euro. De viktigaste investeringsobjekten är förvärv av mark- och vattenområden för försvarsmaktens, Gränsbevakningsväsendets och forskningens behov. Avsikten är att områden till ett värde av ca 3,4 miljoner euro ska förvärvas för dessa behov. Andra betydande investeringsobjekt är vägar och konstruktioner för vindkraftsparker samt jord- och vattenbyggnadsprojekt.

Tabell med nyckeltal för Forststyrelsens affärsverksamhet

  2016 utfall 2017 prognos 2018 budgetprop.
  Affärsverksamhet Affärsverksamhetskoncernen Affärsverksamhet Affärsverksamhetskoncernen Affärsverksamhet Affärsverksamhetskoncernen
             
Omsättning, mn € 163,6 332,9 99,8 335,8 101,5 346,2
— förändring, % -50 -1 -39 1 2 3
Driftsbidrag, % 62 32 94 36 97 37
Rörelsevinst/förlust, mn € 99,2 103,3 91,6 114,6 95,1 121,8
Räkenskapsperiodens resultat, mn € 88,5 93,7 86,4 104,6 98,8 111,1
— % av omsättningen 54 28 87 31 97 32
— % av grundkapitalet 3,4 3,6 3,3 4,0 3,8 4,3
Intäktsföring i statsbudgeten, mn € 116,61)   86,02)   94,93)  
             
Avkastning på investerat kapital, %4) 3,7 3,9 3,3 4,1 3,4 4,4
Investeringar, % av omsättningen 7 4 14 4 16 5
Soliditet, % 97 97 98 98 98 98
Balansomslutning, mn € 2 998 3 017 3 020 3 025 3 025 3 030
Antal anställda i genomsnitt (årsv.) 328 883 151 653 147 730

1) 106,6 mn euro från 2015 och 10 mn euro från perioden 1.1—14.4.2016.

2) Intäktsföringen 2017 enligt framställning av Forststyrelsens styrelse.

3) Intäktsföringen 2018 enligt planen för de offentliga finanserna.

4) Avkastningsprocenten på investerat kapital inbegriper utdelning från dotterbolagen.

Forststyrelsens affärsverksamhet omfattar Forststyrelsens affärsverksamhet utom den affärsverksamhet som bedrivs av dotterbolagen.

Forststyrelsens affärsverksamhetskoncern omfattar Forststyrelsens affärsverksamhet och dotterbolagen inom Forststyrelsens affärsverksamhet.

Affärsverkets intäktsföring och finansiering specificerade enligt moment (mn euro)

  2016
utfall
2017
prognos
2018
budgetprop.
       
Intäktsföring av Forststyrelsens inkomster under inkomstmoment      
13.05.01 Intäktsföring av vinst 116,569 86,000 94,900
Sammanlagt 116,569 86,000 94,900
       
Anslagsfinansiering som gäller de offentliga förvaltningsuppgifterna      
30.64.50 Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter 5,754 5,514 6,454
JSM:s förvaltningsområde sammanlagt 5,754 5,514 6,454
       
35.10.52 Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter 39,616 29,656 30,906
MM:s förvaltningsområde sammanlagt 39,616 29,656 30,906
       
Sammanlagt (JSM och MM) 43,370 35,170 37,360
Offentliga förvaltningsuppgifter

Servicemålen och de övriga verksamhetsmålen för de offentliga förvaltningsuppgifterna enligt lagen om Forststyrelsen och finansieringen av dem tas i fråga om jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde upp under moment 30.64.50 och i fråga om miljöministeriets ansvarsområde under moment 35.10.52.

Finansieringen av de offentliga förvaltningsuppgifterna och utgiftsstrukturen (1 000 euro, omfattar hela verksamheten, även den andel som hänför sig till miljöministeriets ansvarsområde)

  2016
utfall
2017
prognos
2018
budgetprop.
       
Finansiering1)      
Jord- och skogsbruksministeriet (30.64.50) 6 374 6 700 6 454
Miljöministeriet (35.10.52) 37 898 36 400 30 906
Miljöministeriet (35.10.63) 1 729 - -
Miljöministeriet (35.10.22) 103 180 780
Finansiering från andra ministerier 1 457 1 200 1 200
Finansiering från Europeiska unionen 2 340 4 400 5 000
Utgifter som betalats genom inkomstfinansiering 10 216 10 900 11 200
Annan finansiering 2 728 2 700 2 100
Sammanlagt 62 845 62 480 57 640
       
Utgifter      
Löneutgifter 26 024 26 000 25 100
Övriga konsumtionsutgifter 32 721 34 480 30 990
Anskaffning av jordområden 1 679 - -
Övriga investeringar 2 420 2 000 1 550
Sammanlagt 62 844 62 480 57 640

1) I de finansiella posterna 2016—2017 ingår även poster som överförts från tidigare år.

Tabell med nyckeltal för utvecklingen av de offentliga förvaltningsuppgifterna

  2016
utfall
2017
prognos
2018
budgetprop.
       
Intäkter (1 000 euro)      
Avgiftsbelagd verksamhet 11 327 10 900 11 200
Andra intäkter 2 880 2 000 2 000
Finansiering ur statsbudgeten - 45 380 40 040
Intäkter sammanlagt 14 207 58 280 53 240
       
Kostnader (1 000 euro)      
Personalkostnader 26 024 26 000 25 100
Övriga kostnader 35 090 32 280 28 140
Kostnader sammanlagt 61 114 58 280 53 240
Finansiering ur statsbudgeten 46 002 - -
       
Räkenskapsperiodens resultat -905 1) -1)
       
Antal anställda (årsv.) 520 517 512
— varav tjänstemän (årsv.) 58 58 58

1) Resultaträkningarna för 2017 och 2018 har gjorts upp på det sätt som anges i lagen om Forststyrelsen (243/2016) och den förordning (1368/2016) som trädde i kraft den 1 januari 2017, så att resultatet under räkenskapsperioden för de offentliga förvaltningsuppgifterna bokförs som en ändring i övrigt eget kapital.

50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 6 454 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde enligt 5 § i lagen om Forststyrelsen (234/2016)

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

3) för byggande som tjänar användningen av naturen för rekreation och jakt- och fisketjänster och för betalning av utgifter för ombyggnad, reparation, underhåll och rivning av befintliga byggnader, konstruktioner, vägar och vägavsnitt samt för köp av byggnader som tjänar eller behövs för användningen av naturen för rekreation och jakt- och fisketjänster

4) för anskaffning av maskiner, apparatur och utrustning vars ekonomiska livslängd överstiger tre år.

Dessutom får Forststyrelsen för de ovannämnda offentliga förvaltningsuppgifterna använda de inkomster som inflyter till den från de offentliga förvaltningsuppgifterna och som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde.

Verksamhetens effektmål inom jord- och skogbruksministeriets ansvarsområde är följande:

  • — vilt- och fiskbestånden är fortsatt livsdugliga och jakten och fisket är etiskt och ansvarsfullt
  • — heltäckande jakt- och fisketjänster erbjuds på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt som skapar välfärd
  • — rekreation i naturen ökar välbefinnandet och uppskattningen för naturen, vilket stöds genom aktiv information.

Förklaring:Jord- och skogsbruksministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde:

  • — medborgarna erbjuds omfattande jakt- och fiskemöjligheter på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt och verksamhetens effekter följs
  • — det informeras effektivt om vården av vilt- och fiskbestånden och om möjligheterna att använda statsägda strövområden och andra statsägda områden och således främja de positiva effekterna av vildmarksliv och rekreation i naturen
  • — det säkerställs att kundbelåtenheten förblir god
  • — verksamheten för myndigheternas samarbetsnätverk i fråga om jakt- och fiskeövervakningen samt nya samarbetsmodeller utvecklas tillsammans med aktörerna inom viltvårdskoncernen och fiskerinäringssektorn
  • — man deltar i projekt för att återställa vandringsfiskarnas livscykel
  • — förutsättningar för naturturism och användning av naturen för rekreation skapas genom att serviceutrustningen, guidningen och slitagetåligheten inom de strövområden som är viktiga med tanke på användningen förbättras samt områdenas ekonomiska betydelse och annan nytta följs.

De offentliga förvaltningsuppgifter för Forststyrelsen som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde beräknas inbringa uppskattningsvis 5 800 000 euro i inkomster till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter, varav inkomsterna av jakt och fiske är 5 100 000 euro och inkomsterna av försäljningen av frö från skogsträd 700 000 euro.

Kvantitativa mål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter

  2016
utfall
2017
mål
2018
budgetprop.
       
Antal besök: nationalparker, statens strövområden, naturum, historiska objekt, andra populära objekt 5 746 600 5 850 000 5 890 000
Kundbelåtenhet när det gället naturum, service i naturen och tillståndskunder (skala 1—5) 4,10 4,04 4,10
Jakttillstånd (st.) 56 659 50 000 60 000
Fisketillstånd (st.) 81 859 85 000 85 000
Antal jakt- och fiskeövervakningsfall 11 287 11 000 11 000

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Användning av naturen för rekreation 4 446 000
Vildmarksärenden 1 690 000
Övriga uppgifter 318 000
Sammanlagt 6 454 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Projektet Turism 4.0: stärkande av förutsättningarna för naturturism (överföring från moment 32.50.41) 770
Projekt för digitalisering av Naturtjänsters besökarundersökningar (överföring från moment 30.01.23) 170
Sammanlagt 940

2018 budget 6 454 000
2017 budget 5 514 000
2016 bokslut 5 754 000