Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

Huvudtitel 31

KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

Förklaring:Kommunikationsministeriets förvaltningsområde betjänar samhället genom att det på ett hållbart sätt ansvarar för fungerande och säkra trafik- och kommunikationsförbindelser samt tjänster för att stödja utvecklingen samt möjliggör en användningsmiljö för nya digitala tjänster.

Förvaltningsområdets verksamhet svarar mot utmaningarna i fråga om strukturomvandlingen och ekonomin, beaktar omvälvningen i fråga om affärsmodeller och konsumtionsvanor samt skapar tillväxt och nya möjligheter till affärsverksamhet.

Verksamhetsmiljö

Förvaltningsområdets verksamhetsmiljö formas i omfattande grad av den snabba tekniska utvecklingen, av nya former för utnyttjande av internet och av automatiken och robottekniken. Affärsverksamhet som baserar sig på innovations- och serviceplattformar blir allt vanligare. Den globala konkurrensen, förändrade användningsvanor och verksamhetens tillförlitlighet och säkerhet medför utmaningar för utvecklingen av tjänsterna, eftersom det krävs förnyelse och innovationer. Elektroniska kommunikationsnät och digitala tjänster är av största vikt för att samhället ska fungera.

Förvaltningsområdet måste bemöta de utmaningar som förändringarna på grund av digitaliseringen och trafiknätets försämrade skick har medfört inom ansvarsområdet. Eftersättningen av underhållet av trafiknätet är stor, och vägarnas och järnvägarnas skick har försämrats snabbt under de senaste åren. Den digitaliserade ärendehanteringen ersätter och kompletterar den fysiska rörligheten. Utnyttjandet av information, progressiva lösningar inom informations- och kommunikationsteknik samt mobil teknik förbättrar smidigheten, säkerheten och miljömedvetenheten i trafiken och möjliggör uppkomsten av nya affärsmodeller och tjänster. Kunderna deltar allt mera i planeringen och utvecklandet av tjänsterna.

Målen för förvaltningsområdets samhälleliga verkningar och de prioriteringar som förverkligar dem

Målen för förvaltningsområdets samhälleliga verkningar stöder digitaliseringen, bemöter kraven i fråga om strukturomvandlingen och ekonomisk hållbarhet samt beaktar omvälvningen i fråga om affärsmodeller och konsumtionsvanor inom både kommunikation och trafik.

Kommunikationsministeriet ställer för förvaltningsområdet upp följande mål och prioriteringar för de samhälleliga verkningarna:

  • — Innovativa kommunikations- och trafiktjänster upprätthåller välbefinnandet och skapar hållbar tillväxt och en nationell konkurrensfördel. Prioriteringar inom förvaltningsområdet som förverkligar effektmålen är bl.a. marknaden och tjänsterna i fråga om trafik och kommunikation, energireformen inom trafiksektorn samt livskraftiga medier.
  • — Genom utnyttjande av information uppkommer ny affärsverksamhet samt användarorienterade och tillförlitliga tjänster. Prioriteringar inom förvaltningsområdet som förverkligar effektmålen är också utnyttjandet av information och affärsmöjligheter samt förtroendet för de digitala tjänsterna.
  • — Trafik- och kommunikationsnäten skapar förutsättningar för utveckling och förnyelse i samhället. Prioriteringar inom förvaltningsområdet som förverkligar effektmålen är också trafik- och kommunikationsnäten samt finansieringen och den ekonomiska styrningen av trafiksystemet.

Förvaltningsområdet skapar en fungerande marknadsmiljö för efterfrågan och utbudet på olika trafik- och kommunikationstjänster samt digitala tjänster så att det uppstår nya affärsverksamhetsmöjligheter och export och så att urvalet av tjänster växer. Regleringen görs smidigare och man lättar på den administrativa bördan. Föråldrade normer och normer som utgör hinder för marknadsaktörernas verksamhet avvecklas. Nya verksamhetssätt främjas också genom försök och innovativa anskaffningar.

Trafik- och kommunikationstjänsterna ordnas i regel på marknadsvillkor. I situationer där tillräckliga trafik- och transporttjänster inte kan tillhandahållas på marknadsvillkor säkerställs en basnivå av tjänster. Nya slags gemensamma rese- och transporttjänster medför potential för färre resor och minskad energianvändning i fråga om trafiken. Målet är att nya drivkrafter ska minska oljeberoendet inom alla trafikformer och att trafiksektorn ska ha en betydande roll som föregångare inom ren teknik.

I fråga om media säkerställer man genom förvaltningsområdets åtgärder att den finländska mediebranschen bibehåller sin livskraft och konkurrenskraft i en allt mer internationell verksamhetsmiljö som formas av internets utveckling och digitaliseringen.

Genom sina åtgärder vill förvaltningsområdet skapa bättre förutsättningar än tidigare för affärsverksamhet som baserar sig på nyttjande och delning av data. Åtgärderna gäller identifiering och avlägsnande av hinder och flaskhalsar, främjande av eget användande av uppgifter samt bättre utnyttjande av trafikens datalager.

Till förvaltningsområdets mål hör att stärka användarnas förtroende för digitala tjänster och nya digitala affärsmodeller. Förvaltningsområdets åtgärder koncentreras på att säkerställa att lagstiftningen fungerar och skapa förutsättningar för en tillväxt på marknaden för kvalitativa och informationssäkra digitala produkter och tjänster. Dessutom är avsikten att upprätthålla och öka informationssäkerhetskompetensen och riskhanteringen.

Säkerheten i trafiken främjas genom att trafiksystemet utvecklas så att det blir förebyggande och baseras på riskanalys och ansvar. Verksamheten är långsiktig och tvärsektoriell. I trafiksäkerhetsarbetet utnyttjar man också möjligheterna inom digitalisering och automatisering.

När det gäller kommunikationsnäten satsar man på att utbudet av trådlösa och fasta kommunikationsförbindelser som behövs för nya digitala tjänster och tjänster som utnyttjar automatisering utökas samt att den kommersiella tillgången på snabba bredband förbättras. Man ser till att överföringshastigheterna ytterligare ökar och att kvaliteten förbättras utan att glömma kraven på energieffektivitet. Infrastrukturen ska ur såväl nationellt som internationellt perspektiv vara sådan att den tillhandahåller tidsenliga förutsättningar för ett konkurrensutsatt och rimligt prissatt kommersiellt utbud av tjänster samt säkerställer högklassiga kommunikationsförbindelser och -tjänster för kunderna.

Inom trafikledshållningen satsar man i synnerhet på trafikledernas skick och kvalitet. Målet är att få den ökande eftersättningen av underhållet att bli betydligt långsammare. Markanvändningen, boendet, trafiken och tjänsterna samordnas så att vårt lands konkurrenskraft stärks. Genom prissättningen av trafiken inverkar man vid sidan av finansieringsaspekten på styrningen av trafiken. Målet är att skapa långsiktiga förutsättningar för en hållbar finansiering av trafikens infrastruktur och underhåll.

Förvaltningsområdets övriga mål

Dessutom uppställer kommunikationsministeriet följande tvärsektoriella mål för hela förvaltningsområdet:

  • — Den kompetens och ledning som behövs inom trafik- och kommunikationssektorn har förbättrats
  • — Påverkningsmöjligheterna och intressentgruppssamarbetet har utvecklats i ett samarbete inom hela förvaltningsområdet
  • — Regleringen har gjort smidigare och den administrativa bördan har mildrats
  • — Innovativa försök och anskaffningar har främjats.
Statliga bolag

Under kommunikationsministeriets ägarstyrning verkar de statliga bolagen Finrail Oy och Air Navigation Services Finland Oy som har som mål att stödja genomförandet av de mål för samhälleliga verkningar som uppställts för trafiksektorn.

Sammanfattande granskning av verksamhet som har betydande könskonsekvenser

Inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde beaktas könskonsekvenserna i beredningen av lagstiftningen och resultatstyrningen. Målet är att producera prestationer och offentliga tjänster där man beaktar behoven hos olika befolkningsgrupper, såsom kvinnor, män, barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Målet för personalplaneringen inom förvaltningsområdet är en rätt dimensionerad och kunnig personal som arbetar i en god arbetsgemenskap där arbetsklimatet följs upp och utvecklas enligt godkända jämställdhets- och likabehandlingsplaner. Anslagen fördelas jämställdhetsneutralt.

Hållbar utveckling

Inom förvaltningsområdet förverkligas också målen för prioritetsområdet ”Ett koldioxidneutralt och resurssmart Finland” inom handlingsprogrammet Agenda 2030 genom att man understöder miljövänliga färdsätt och fordon för konsumenterna samt energieffektiva fordonsanskaffningar för den offentliga sektorn och företagen.

Säkerheten i trafiken främjas genom att trafiksystemet utvecklas så att det blir förebyggande och baseras på riskanalys och ansvar. Verksamheten är långsiktig och tvärsektoriell. I trafiksäkerhetsarbetet utnyttjar man också möjligheterna inom digitalisering och automatisering.

Fullmakter enligt moment under huvudtiteln (mn euro)

    2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
31.10.36 Statsbidrag för byggande av spårtrafiksprojekt (reservationsanslag 3 år)    
  — jord- och vattenbyggnadsfullmakt 155,0 -
31.10.77 Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)    
  — jord- och vattenbyggnadsfullmakt 624,7 84,5
31.30.64 Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år)    
  – fullmakt att bevilja understöd 10,7 -

Förvaltningsområdets anslag 2016—2018

    År 2016
bokslut
1000 €
År 2017
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2018
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2017—2018
    1000 € %
 
01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter 427 984 485 236 495 221 9 985 2
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 15 534 15 182 14 281 -901 -6
21. Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 1 660 1 660 1 660 0
29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 410 790 468 394 479 280 10 886 2
10. Trafiknätet 1 705 679 1 912 460 2 014 311 101 851 5
01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 78 265 74 313 73 014 -1 299 -2
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år) 1 061 400 1 271 950 1 398 000 126 050 10
35. Statsunderstöd för byggandet av västmetron (reservationsanslag 3 år) 20 850 83 000 31 500 -51 500 -62
36. Statsunderstöd för spårvägsprojekt (reservationsanslag 3 år) 0 16 100 16 100 0
41. Statsbidrag för byggande och upprätthållande av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år) 1 150 1 000 1 000 0
50. Statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år) 8 000 13 000 13 000 0
76. Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden (förslagsanslag) 21 259 34 997 34 997 0
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år) 347 729 272 800 323 700 50 900 19
(78.) Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år) 58 000 54 400 -54 400 -100
79. Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år) 109 026 107 000 123 000 16 000 15
20. Myndighetstjänster för trafiken 47 703 56 709 69 953 13 244 23
01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 47 703 47 609 46 853 -756 -2
40. Skrotningspremie för fordon (reservationsanslag 2 år) 8 000 8 000 0
41. Främjande av säkerhetsverksamheten inom vägtrafiken (reservationsanslag 2 år) 9 100 9 100 0
42. Stöd för anskaffning av eldrivna personbilar samt stöd för gas- och etanolkonverteringar av personbilar (reservationsanslag 3 år) 6 000 6 000 0
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster 194 855 209 278 214 421 5 143 2
42. Statsunderstöd för utbildning (reservationsanslag 3 år) 841 841 841 0
43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag) 89 237 101 420 101 420 0
51. Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år) 4 200 4 200 4 200 0
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år) 82 774 84 524 89 974 5 450 6
64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år) 12 500 12 990 12 683 -307 -2
66. Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster (reservationsanslag 3 år) 5 303 5 303 5 303 0
40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation 542 594 518 997 523 104 4 107 1
01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 10 490 11 049 13 156 2 107 19
(44.) Innovationsstöd till medierna (reservationsanslag 3 år) 9 860 0
45. Stöd till nyhets- och aktualitetsverksamhet vid tv-kanaler som betjänar allmänintresset (reservationsanslag 3 år) 2 000 2 000 0
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år) 14 296 0 0
60. Överföring till statens televisions- och radiofond (reservationsanslag 3 år) 507 948 507 948 507 948 0
50. Väder-, havs- och klimattjänster 44 123 45 184 45 545 361 1
01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 44 123 45 184 45 545 361 1
Sammanlagt 2 962 938 3 227 864 3 362 555 134 691 4
  Det totala antalet anställda 2 205 2 184 2 184