Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

Huvudtitel 32

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

Förklaring:Arbets- och näringsministeriet genomför tillsammans med enheterna inom förvaltningsområdet och ministerierna en tillväxtpolitik som stöder att tillväxt- och sysselsättningsmålen enligt regeringsprogrammet uppnås. Tillväxtpolitiken bygger på en framgångsrik företagsverksamhet som bidrar till innovation och sysselsättning samt skapar välfärd i Finland.

Med hjälp av tillväxtpolitiken skapas det inom förvaltningsområdet förutsättningar för förnyelse i företagen och förbättring av företagens verksamhetsförutsättningar samt förutsättningar för tillväxt och internationalisering, sund konkurrens, sänkning av sysselsättningströskeln, sporrande av arbete och förnyande av arbetskraftsförvaltningen så att den stöder sysselsättningen.

Med hjälp av bioekonomi och ren energi skapas en ny och konkurrenskraftig affärsverksamhet och sysselsättning samt främjas hållbar utveckling.

Tillväxtpolitiken ändras i samband med landskapsreformen så att den omfattar också kundtjänsten på så sätt att företagstjänsterna och arbets- och näringstjänsterna slås samman till offentliga tillväxttjänster som grundar sig på affärsverksamhet.

Arbets- och näringsförvaltningen genomför tillväxtpolitiken i sina olika åtgärder och tjänster på ett sådant sätt att genomförandet är effektivt och verkningsfullt. Genom en aktiv dialog på marknaden stärks företagens tillväxtvilja.

Skapandet av en internationellt konkurrenskraftig verksamhetsmiljö syftar till att avveckla hinder för och begränsningar av konkurrensen samt till att lätta upp tillstånds- och myndighetsförfarandena.

Samhälleliga effektmål

Det viktigaste målet för statsminister Juha Sipiläs regering är att uppnå en hög sysselsättning på en stabil grund, med sikte på att sysselsättningsgraden ska stiga till 72 procent under regeringsperioden samtidigt som antalet sysselsatta ökar med 110 000 personer. För att detta mål ska nås måste tillväxten stödas.

Arbets- och näringsministeriet ställer för sitt ansvarsområde preliminärt upp följande samhälleliga effektmål för 2018:

  • — En internationellt konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för näringslivet stöds genom att utveckla både kapitalmarknaden för och innovationsfinansieringen till företagen
  • — Tillgången på finansiering till tillväxtorienterade företag förbättras och företag uppmuntras att inrikta sig på den internationella marknaden
  • — De arbetssökande ges en aktivare roll vid arbetssökandet
  • — Det ses till att företagen har en fungerande och konkurrenskraftig författningsmiljö
  • — Det satsas på att ekonomin är konkurrenskraftig och att marknaden fungerar
  • — Genom att gallra bland tillstånds- och anmälningsförfarandena försöker man lätta på arbetsgivarnas administrativa börda.
Konsekvenser för jämställdheten i anslutning till budgetpropositionen

Arbetsmarknadens indelning i kvinnliga och manliga yrken och branscher lindras bl.a. genom åtgärder som främjar sysselsättningen och företagsamheten. Genom effektiv arbetskrafts- och företagsservice uppmuntras arbetskraften och företagen till kompetensutveckling och rörlighet på arbetsmarknaden, vilket är av största vikt vid särskilt både positiva och negativa omstruktureringar.

Av de arbetslösa arbetssökandena hos arbetsförmedlingen var 44 % kvinnor åren 2014—2016. Kvinnornas andel av dem som börjat delta i arbetskraftsservice var följande: inom yrkesinriktad arbetskraftsutbildning 37 % år 2016, 37 % år 2015 och 36 % år 2014, inom integrationsutbildning 55 % år 2016, 60 % år 2015 och 59 % år 2014, inom lönesubventionerat arbete 47 % år 2016, 48 % år 2015 och 47 % år 2014 samt inom systemet med startpeng 46 % år 2016, 48 % år 2015 och 46 % år 2014. Av dem som inledde frivilliga studier var 59 % kvinnor år 2016 och 60 % åren 2014—2015.

Målet för Finlands strukturfondsprogram ”Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020” är både att främja jämställdheten mellan könen och att eliminera könsdiskriminering. I programmet utgör likabehandling och jämställdhet mellan könen horisontella och övergripande teman. Under de tre första åren av genomförande har det inom ramen för programmet inletts 155 projekt som delfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och 14 projekt som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och där likvärdighet utgör en central del av projektet. Dessa projekt utgör 17 % (78,7 miljoner euro) av den reserverade offentliga ESF-finansieringen och en halv procent (3,2 miljoner euro) av Eruf-finansieringen. Projekten där principen om likvärdighet utgör det centrala temat uppgår i fråga om ESF till 286 stycken (offentlig finansiering 167,2 miljoner euro, 36 % av ESF-finansieringen) och i fråga om Eruf till 667 stycken (offentlig finansiering 135, 5 miljoner euro, 23 % av Eruf-finansieringen). På motsvarande sätt uppgår projekten där genusperspektivet utgör det centrala temat till 253 stycken i fråga om ESF (offentlig finansiering 150,3 miljoner euro, 33 % av ESF-finansieringen) och till 641 stycken i fråga om Eruf (offentlig finansiering 121, 8 miljoner euro, 21 % av Eruf-finansieringen). Inom programmet har det inletts 45 projekt som förbättrar i synnerhet kvinnors ställning (Eruf+ESF) och 18 projekt som förbättrar mäns ställning.

Hållbar utveckling

Arbets- och näringsministeriet verkställer redogörelsen Agenda 2030 om hållbar utveckling genom att inleda genomförandet av energi- och klimatstrategin, skapa hållbara bioekonomiska lösningar och cleantech-lösningar, genomföra färdplanen för cirkulär ekonomi tillsammans med olika aktörer, stödja innovationer inom hållbar utveckling, främja tillgången på kunnig arbetskraft på den föränderliga arbetsmarknaden, förebygga marginalisering och främja integrering av invandrare.

År 2018 används för genomförande av energi- och klimatstrategin 55 miljoner euro av fullmakten för energistöd, utöver vilket det används 3,5 miljoner euro för informationsåtgärder och främjande åtgärder. Det beräknas att det för produktionsstödet för förnybar energi används 314 miljoner euro. För främjande av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar används det 24 miljoner euro av regeringens spetsprojektfinansiering. År 2018 införs som ett nytt stöd också investerings- och utvecklingsstöd för den cirkulära ekonomin, till vilket det används 2 miljoner euro.

Fullmakter enligt moment under huvudtiteln (mn euro)

    2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
32.20.40 Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)    
  — fullmakt för finansiering 240,515 270,515
32.20.82 Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)    
  — bevillningsfullmakt 500,000 1 000,000
32.20.83 Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)    
  — bevillningsfullmakt 146,823 156,823
32.30.51 Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)    
  — fullmakt för upphandlingskontrakt 127,800 70,000
32.40 Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet    
  — fullmakt att godkänna lån (lån för skyddsupplag) 8,400 8,400
  — bevillningsfullmakt 0,034 0,034
32.50.64 EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)    
  — bevillningsfullmakt 388,753 381,865
32.60.40 Energistöd (förslagsanslag)    
  — bevillningsfullmakt 35,000 55,000

Förvaltningsområdets anslag 2016—2018

    År 2016
bokslut
1000 €
År 2017
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2018
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2017—2018
    1000 € %
 
01. Förvaltning 476 381 372 007 270 324 -101 683 -27
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 33 559 33 558 33 054 -504 -2
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 193 012 172 660 168 025 -4 635 -3
20. Civiltjänst (förslagsanslag) 3 695 4 939 4 939 0
21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år) 2 316 2 326 2 056 -270 -12
(22.) Åtgärder för att förhindra miljöskador som orsakas av Talvivaara Sotkamo Oy:s konkurs (reservationsanslag 2 år) 0
29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 35 739 35 854 36 072 218 1
40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år) 13 371 14 143 17 651 3 508 25
60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag) 0 20 20 0
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år) 8 007 8 507 8 507 0
(88.) Höjande av Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s eget kapital (förslagsanslag) 4 182 0
(89.) Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 182 500 100 000 -100 000 -100
20. Närings- och innovationspolitik 894 512 868 816 895 861 27 045 3
01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 32 665 31 557 30 714 -843 -3
06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år) 38 152 43 523 82 671 39 148 90
28. Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år) 500 400 400 0
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag) 335 352 274 500 250 900 -23 600 -9
41. Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag) 1 972 2 500 1 500 -1 000 -40
42. Utvecklande av tillväxtekosystem och innovativ offentlig upphandling (reservationsanslag 3 år) 7 024 4 100 5 000 900 22
43. Stöd för kommersialisering av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar samt innovationer (reservationsanslag 3 år) 30 000 43 000 49 000 6 000 14
44. Investerings- och utvecklingsstöd för den cirkulära ekonomin (reservationsanslag 3 år) 2 000 2 000 0
47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag) 36 044 64 643 56 159 -8 484 -13
48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag) 15 444 40 300 42 300 2 000 5
49. Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet (reservationsanslag 2 år) 91 770 87 303 89 303 2 000 2
50. Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag 2 år) 1 000 1 000 1 000 0
51. Ett innovationspris för kvinnor (reservationsanslag 2 år) 118 118 0
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag) 97 977 82 462 96 986 14 524 18
82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag) 0 10 10 0
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag) 141 613 139 900 141 000 1 100 1
(87.) Kapitallån till Finnvera Abp (reservationsanslag 3 år) 5 000 5 000 -5 000 -100
88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år) 30 000 29 500 35 000 5 500 19
89. Kapitalinvestering i Tekes Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år) 30 000 20 000 11 800 -8 200 -41
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik 763 232 596 884 489 626 -107 258 -18
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 164 737 173 131 162 576 -10 555 -6
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år) 598 495 423 753 327 050 -96 703 -23
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet 65 407 76 401 79 731 3 330 4
01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 9 969 10 619 11 188 569 5
03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år) -2 920 6 055 8 297 2 242 37
05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 19 647 19 482 19 071 -411 -2
31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år) 4 731 4 731 4 731 0
50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag) 897 892 822 -70 -8
51. Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag) 2 085 2 572 2 572 0
52. Lönegaranti (förslagsanslag) 30 697 32 000 32 000 0
53. Hemtransport av och ersättning till resenärer (reservationsanslag 3 år) 1 000 1 000 0
95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag) 300 50 50 0
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik 334 094 437 981 390 449 -47 532 -11
40. Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år) 15 000 11 000 10 000 -1 000 -9
(41.) Statsunderstöd för Finpros verksamhet (reservationsanslag 3 år) 35 600 34 130 -34 130 -100
42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag) 25 150 20 078 12 171 -7 907 -39
43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag) 7 004 5 315 100 -5 215 -98
44. Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år) 5 000 5 000 5 000 0
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag) 240 701 357 458 361 478 4 020 1
65. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag) 5 639 5 000 1 700 -3 300 -66
60. Energipolitik 307 019 464 483 466 977 2 494 1
01. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 8 821 6 407 6 513 106 2
20. Främjande av energieffektivitet och användning av förnybar energi (reservationsanslag 3 år) 2 500 3 500 1 000 40
40. Energistöd (förslagsanslag) 53 572 70 076 57 694 -12 382 -18
41. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag) 23 610 28 465 14 950 -13 515 -47
(42.) Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag) 919 385 -385 -100
43. Kyotomekanismerna (förslagsanslag) 231 250 220 -30 -12
44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag) 171 866 273 400 314 100 40 700 15
45. Investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik (reservationsanslag 3 år) 20 000 40 000 40 000 0
46. Kompensationsstöd för utsläppshandelns indirekta kostnader (förslagsanslag) 43 000 27 000 -16 000 -37
47. Främjande av infrastrukturen för eltrafik och användning av biogas i trafiken (reservationsanslag 3 år) 3 000 3 000 0
(87.) Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 28 000 0
70. Integration 133 477 233 876 248 556 14 680 6
03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år) 2 168 1 631 1 631 0
30. Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag) 131 309 232 245 246 925 14 680 6
Sammanlagt 2 974 121 3 050 448 2 841 524 -208 924 -7
  Det totala antalet anställda 7 699 7 600 7 400