Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen

Statsbudgeten 2018

70. Lantmäteri och datalagerPDF-versio

Förklaring:Under detta kapitel har utgifterna för verksamheten vid Lantmäteriverket samt utgifterna för understödjande av fastighetsförrättningar budgeterats.

Omvärlden

De allmänna ekonomiska konjunkturerna påverkar särskilt lantmäteriförrättningar och inskrivningsärenden så att efterfrågan på dem följer konjunkturutvecklingen med viss fördröjning. Efterfrågan på de it-tjänster som Lantmäteriverket producerar påverkas i synnerhet av de behov som förvaltningsområdets kundämbetsverk har och av möjligheterna att möta den tekniska utvecklingen.

Serviceproduktionen styrs allt tydligare av kundernas och samhällets behov. Mobiltekniken används allt oftare i olika applikationer för slutanvändare. Positionering, geografisk information och navigationstjänster används i allt större utsträckning för näringslivets behov, för förbättrad säkerhet, i uträttande av ärenden i vardagen samt i fritidsaktiviteter. Den alltmer mångsidiga användningen av terrängdata och annan geografisk information t.ex. som utgångsuppgifter vid olika analyser leder till att det ställs högre krav på dem. Kraven hänför sig bl.a. till tredimensionell information, informationens livscykel, metauppgifter och informationens enhetlighet.

Informationstekniken och processerna som hänför sig till utnyttjandet av den och samarbetsstrukturerna är kritiska framgångsfaktorer som blir alltmer framträdande. De elektroniska tjänsterna utökas, de blir interaktiva och baserar sig på stark autentisering med målet att medborgarna ska använda centraliserade tjänster. Teknikens utveckling syns som ett kontinuerligt behov av att modernisera tekniken.

Den ökade internationella användningen av materialen och de tekniska, innehållsmässiga och juridiska kraven i anslutning till det förutsätter medverkan när det gäller standardisering, fastställande av gemensamma mål och annat samarbete.

Grunddatalagrens roll inom förvaltningen och vid ordnandet av tjänster i anslutning till den samt samanvändningen av data bl.a. vid informationsledningen stärks när den nationella servicearkitekturen (bl.a. informationsleden) utvecklas och förenhetligas. Genom förvaltning och förbättring av fastighetsdatasystemet skapas bl.a. förutsättningar för en fungerande marknadsekonomi och en hållbar användning av naturresurser. Terrängdatasystemet spelar en viktig roll som ett enhetligt basmaterial som innehåller rikstäckande geografisk information.

Den övergripande arkitekturen inom hela den offentliga förvaltningen förutsätter åtgärder för utveckling av datalager samt beskrivande uppgifter (metadata) och informationsservice i anslutning till datalagren. Samarbetet när det gäller insamling och användning av ändrings- och uppföljningsuppgifter som behövs för produktionen och förvaltningen av datalagren ökar. Byggandet av den nationella infrastrukturen för geografisk information och genomförandet av INSPIRE-direktivet framskrider, vilket förutsätter att tillgången till och samanvändningen av material utvecklas.

Avsikten är att det ur terrängdatasystemet utvecklas ett grunddatalager för terrängdata och kartuppgifter som förvaltas genom samarbetet mellan myndigheterna och gemensamma underhållsprocesser. Målet är att eliminera dubbelarbete, höja produktiviteten och förbättra möjligheterna att använda terrängdatamaterialet genom ökad interoperabilitet.

Utvecklandet av verksamheten och den tekniska infrastrukturen för den datatekniska servicecentral inom förvaltningsområdet som överförts till Lantmäteriverket fortsätter med beaktande av kundämbetsverkens behov och förändringarna i verksamhetsomgivningen. Målet är att ämbetsverken inom förvaltningsområdet ska ha tillgång till sakkunnig- och utvecklingstjänster för utvecklandet och användningen av elektroniska tjänster och processer. Man förbereder sig på omorganisering av funktionerna vid servicecentralen som en del av omstruktureringen av ämbetsverken inom förvaltningsområdet.

Verksamheten vid centralen för geografisk information består av främjande av utvecklandet av samanvändningen av geografisk information och den nationella infrastrukturen för geografisk information samt forskning som gäller hela lantmäterisektorn. Moderniseringen av den tekniska infrastrukturen vid forskningsstationen Metsähovi fortsätter genom att apparaturen förnyas.

Geografisk information har fått större betydelse i samhället och geografisk information används allt mer inom alla samhällssektorer. Målet för den redogörelse som påbörjats i fråga om politiken för geografisk information är att skapa en vision för hur produktionen av geografisk information kan effektiviseras och på vilket sätt olika sektorers verksamhetsförutsättningar kan förbättras med hjälp av geografisk information.

Inom spetsprojektet Digitalisering av offentliga tjänster, som hänför sig till regeringsprogrammet, har en projekthelhet startat som gäller den offentliga förvaltningens gemensamma plattform för geografisk information, med syftet att effektivisera förvaltningen och användningen av geografisk information. Med den gemensamma plattformen för geografisk information avses en ny informations- och servicehelhet med hjälp av vilken aktörerna inom den offentliga förvaltningen kan föra in egen geografisk information, som i allmänhet samlats in för något organisationsspecifikt syfte, i det gemensamma informationsmaterialet och via serviceplattformen göra den tillgänglig för olika användningsändamål.

Genomförandet av en ny register- och servicehelhet för bostadsaktier som möjliggör elektroniska processer när det gäller omsättning av bostadsaktier och säkerhetshantering inleds. Inrättandet av det elektroniska bostadsaktieregistret är ett omfattande förvaltningsövergripande samarbetsprojekt för digitalisering av de offentliga tjänsterna i enlighet med riktlinjerna i regeringsprogrammet.

Samhälleliga effektmål

Inom politikområdet lantmäteri och datalager uppnås utöver de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln dessutom följande mål:

  • — Genom förvaltningen av och tjänsterna inom fastighets- och terrängdatasystemen tryggas funktionen hos det nationella ägar- och garantisystemet och grunden för positionsbestämning samt informationsbehovet i ett allt mer digitaliserat samhälle
  • — förvaltningsområdets datalager kan utnyttjas på ett mångsidigt sätt och användas gemensamt samt förvaltas bra och är säkra
  • — de som samlar in och förvaltar geografisk information har tillgång till tjänster som forskningen tagit fram och stöder och som främjar samanvändning av den geografiska informationen och utvecklingen av den nationella infrastrukturen för geografisk information.

01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 43 137 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till Lantmäteriverkets självfinansieringsandel i samfinansierade forskningsprojekt

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

3) till betalning av medlemsavgifter som hänför sig till ämbetsverkets verksamhet.

Förklaring:Till Lantmäteriverkets uppgifter hör

  • — lantmäteriförrättningar, fastighetsinskrivningsärenden, förande av fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret samt administrering och utveckling av fastighetsdatasystemet, förvaltning av terrängdatabaser, flygbildstjänster samt utvecklande av terrängdatasystemet
  • — att skapa grundläggande geodetiska förutsättningar för lantmäteriet och användningen av geografisk information i hela landet, sörja för samanvändningen av geografisk information och att producera information som grundar sig på forskning i syfte att utveckla infrastrukturerna för fastighetsdata och geografisk information
  • — att sköta uppgifter som gäller registrering och informationsförvaltning, producera informationsförvaltningens sakkunnigtjänster och it-tjänster för ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområdet i enlighet med vad jord- och skogsbruksministeriet har bestämt och vad som överenskommits i avtal.

Lantmäteriverket stöder uppnåendet av de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln och i förklaringsdelen under kapitel 30.70.

Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2018 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Lantmäteriverket, utöver de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01:

Lantmäteriverket fördjupar samarbetet kring forskning och infrastruktur med andra forskningsinstitut, högskolor och företag genom att utnyttja LYNET-sammanslutningen och andra nätverk. Verket svarar för och utvecklar forskningsstationen Metsähovi och forskningsstationen i Virolahti. Med apparaturen i forskningsstationerna förvaltas riksomfattande positionsbestämningssystem och referenssystem. I syfte att förbättra positionsbestämningens tillförlitlighet fortsätter arbetet med att modernisera forskningsstationen Metsähovi och dess apparatur samt det permanenta nätverket för satellitbaserad positionsbestämning (GNSS) under 2016—2018.

Kostnader, intäkter och årsverken för Lantmäteriverkets huvudfunktioner

  2016 bokslut 2017 uppskattning 2018 uppskattning
  Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv. Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv. Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.
                   
Fastighetsförrättningar 41 633 42 088 565 38 923 38 744 521 38 204 38 204 520
Ägoregleringsuppgifter 3 808 - 50 3 677 - 49 3 500 - 49
Inskrivningsuppgifter 17 916 17 257 252 18 452 18 590 290 18 200 18 200 286
Upprätthållande av grunddatalager 33 671 1 989 510 34 428 1 814 491 34 733 2 454 476
Informationstjänst 12 646 12 594 57 10 845 11 244 54 11 660 11 540 59
Lantmäteri och forskning, utveckling och sakkunnigtjänster inom sektorn för geografisk information 10 942 5 207 183 11 641 5 078 220 11 817 4 250 220
Produktion av it-tjänster 14 452 13 067 147 13 762 12 655 140 14 105 12 705 147
Sammanlagt 135 068 92 202 1 764 131 728 88 125 1 765 132 219 87 353 1 757

Nyckeltal för ämbetsverket

  2016
utfall
2017
mål1)
2018
mål
       
Samhälleliga verkningar      
— effektivitetsförändring i fråga om terrängdata, % 19 4 4
— täckningsindex för programmet för grundlig förbättring FDS-2021 27 35 42
— utnyttjande av datalager, ökning från föregående år, % 3 3 2
— index för välkändhet och intresse avseende forskningen   100 102
— forskningens förtroende- och anseendeindex   3,50 3,55
— VIP-undersökningens resultat/ansvarsområdets medelvärde 7,7/7,5 7,8/7,5 7,9/7,5
— ägoregleringsproduktion (Mha) 6 204 6 900 6 500
       
Funktionell effektivitet      
— totalproduktivitet 105,5 102,0 102,0
— arbetsproduktivitet 102,1 102,0 102,0
— uppdatering av terrängdatabasen, euro/km² 124 134 129
Produktion och kvalitetsledning      
— förrättningsproduktion, förrättningar, st. 17 992 17 900 18 500
— ägoreglering (nyskifte), st. 7 5 6
— inskrivningsavgöranden, st. 217 510 230 000 220 000
— produktion av terrängdata sammanlagt, km² 54 652 54 000 54 000
— grundläggande förbättring av åkeruppgifterna, km² 54 134 54 000 54 000
— höjdmodell med en rutstorlek på 2 m, km² 40 010 30 000 21 000
— tiden för styckningar, mån. 5,1 5,3 5,0
— behandlingstid för lagfarter, dagar 56 23 20
— fullständigheten i fråga om terrängdata, % (fortsatt uppdatering) 98 95 95
— kundtillfredsställelse totalt, % 89 88 88
— refererade vetenskapliga publikationer, st. 132 110 110
— utfall i fråga om avtal och planer för it-tjänster, % 103 98 98
— störningsfria e-tjänster, % 99,5 99,5 99

1) Uppdaterats enligt resultatavtalet

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 136 668 130 645 130 490
Bruttoinkomster 92 185 85 293 87 3531)
Nettoutgifter 44 483 45 352 43 137
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 35 249    
— överförts till följande år 38 695    

1) Inbegriper inkomster till ett belopp av sammanlagt 6 630 000 euro som motsvarar de budgeterade utgifterna för informationsförvaltningstjänster (överenskoms närmare i serviceavtalen: jord- och skogsbruksministeriet 1 100 000 euro, Landsbygdsverket 3 600 000 euro, Livsmedelssäkerhetsverket 1 480 000 euro, Naturresursinstitutet 400 000 euro och övriga ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområdet 50 000 euro).

Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 70 420 66 997 66 484
— övriga intäkter - - -
Intäkter sammanlagt 70 420 66 997 66 484
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 48 051 41 224 40 908
— andel av samkostnader 29 088 25 773 25 576
Kostnader sammanlagt 77 139 66 997 66 484
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -6 719 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 91 100 100
       
Övriga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 2 420 2 400 2 010
— övriga intäkter - - -
Intäkter sammanlagt 2 420 2 400 2 010
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 1 789 1 340 1 486
— andel av samkostnader 875 940 424
Kostnader sammanlagt 2 664 2 280 1 910
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -244 120 100
Kostnadsmotsvarighet, % 91 105 105

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Investeringar i apparaturen vid forskningsstationen Metsähovi, bortfall av tillägg (överföring till moment 30.01.23) -520
Väg- och torrläggningsprojekt i samband med ägoregleringar (överföring till moment 30.70.40) -1 000
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -15
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -106
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -16
Indexhöjning av hyror 10
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -23
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -249
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -62
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) 33
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -4
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -263
Sammanlagt -2 215

2018 budget 43 137 000
2017 budget 45 352 000
2016 bokslut 47 929 000

40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 4 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter enligt lagen om stöd för nyskiften (1423/2014) samt utgifter för finansieringen av lån och räntestöd enligt 102 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977) och utgifter för inlösningar enligt 19 § i lagen om vissa regleringar av vattenägor (31/1980)

2) till betalning av utgifter enligt 21 och 22 § i lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt (451/1988)

3) till betalning av sådana kostnader och ersättningar som orsakas av en förrättning och som avses i 3 § 5 mom. i lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995) när det gäller nyskiften och regleringar av vattenägor.

Anslaget får användas till utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 8 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Förklaring:Anslaget används för att stödja ägoregleringar av åkrar samt ägoregleringar av skogar av pilotkaraktär. Man bedömer att användningen av anslaget fördelar sig så att den andel som återkrävs hos sakägare är ca 2 100 000 euro och statens slutgiltiga utgift blir ca 1 900 000 euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur (understödjande av fastighetsförrättningar) (riksdagen) -400
Väg- och torrläggningsprojekt i samband med ägoregleringar (överföring från moment 30.70.01) 1 000
Sammanlagt 600

2018 budget 4 000 000
2017 budget 3 400 000
2016 bokslut 4 500 000