Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
              44. Kompensationsersättningar
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2018

20. Jordbruk och livsmedelsekonomiPDF-versio

Förklaring:Förklaringsdelen under kapitel 30.20 ingår i förklaringsdelen under kapitel 30.10.

02. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 38 125 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av veterinärmedicinska skadenämndens verksamhet

2) till en sänkning av priserna på avgiftsbelagda djurundersökningar som syftar till att upptäcka och följa farliga djursjukdomar och djursjukdomar som ska bekämpas, högst 576 000 euro

3) till betalning av ersättningar som motsvarar kostnaderna för utarbetande av planer för bekämpning av flyghavre enligt lagen om bekämpning av flyghavre (185/2002)

4) för utgifter som betalas med stöd som avses i den förordning av Europaparlamentet och rådet (EU) nr 652/2014 som gäller förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial

5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Livsmedelssäkerhetsverket (Evira) har till uppgift att övervaka och undersöka säkerheten hos och kvaliteten på livsmedel och jord- och skogsbrukets produktionsförnödenheter, djurens hälsa och välfärd samt växthälsa. Evira säkerställer säkerheten och kvaliteten i fråga om livsmedel och primärproduktionsprodukter samt produktionskedjan för dem.

Evira stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

 • — leder, utvecklar och övervakar den riskhantering som myndigheterna på områdena för livsmedelssäkerhet, djurens hälsa och välfärd och växthälsa ansvarar för på det regionala och det lokala planet och genomför övervakning inom sitt eget ansvarsområde
 • — bygger upp system som tryggar livsmedelssäkerheten tillsammans med producenterna, livsmedelsindustrin och livsmedelshandeln
 • — utför analys och diagnostik som hänför sig till djursjukdomar och växtskadegörare samt livsmedelssäkerhet för påvisande och bekämpning av sjukdomar och för att öka livsmedelssäkerheten
 • — är referenslaboratorium inom sitt eget område
 • — bedriver vetenskaplig forskning, utför riskbedömningar samt företar uppföljningsundersökningar
 • — svarar för riskkommunikationen mellan myndigheterna och konsumenterna samt aktörerna inom livsmedelssektorn.

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2018 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Evira:

 • — aktörernas ansvar, växelverkan mellan övervakningen och aktörerna samt öppenheten i myndighetsverksamheten främjas i syfte att öka övervakningens verkningsfullhet. Principen att flytta tyngdpunkten från övervakning till handledning stärks
 • — bekämpningen av antimikrobiell resistens fortsätter i enlighet med det nationella handlingsprogrammet
 • — säkerställandet av förutsättningarna för export av produkter inom livsmedelskedjan och öppnandet av nya målländer för export påverkas aktivt
 • — bioekonomin och nya tekniker och innovationer särskilt när det gäller utnyttjande av näringsämnen och flödet av biprodukter främjas
 • — beredskapen när det gäller hoten mot livsmedelssäkerheten, djursjukdomar och växtskadegörare utvecklas och en tillräcklig övervakning av dem säkerställs
 • — det livsmedelspolitiska programmet verkställs och ett hållbart livsmedelssystem främjas
 • — man bidrar till att säkerställa verksamhetsförutsättningarna för företagarna inom livsmedelskedjan och stärka deras konkurrenskraft och till att trygga landsbygdens livskraft genom att främja företagsamhet
 • — myndighetssamarbetet stärks i syfte att förebygga kriminell verksamhet inom livsmedelskedjan
 • — forskningsverksamheten och riskbedömningen riktas så att de tjänar lagstiftningsarbetet, tillsynen och näringens behov i enlighet med förvaltningsområdets strategi
 • — reformen av arbetssätten och arbetsmetoderna inom förvaltningen fortsätter med målet att minska den administrativa bördan
 • — man deltar i reformen av lokal- och regionförvaltningens strukturer och genomför sammanslagningen av Evira, Mavi och de uppgifter som överförs från Lantmäteriverket på ett kontrollerat och inkluderande sätt
 • — servicen och informationssystemen utvecklas på ett kundorienterat sätt. Utvecklandet av informationslager och informationssystem som förbättrar den elektroniska kommunikationen och effektiviteten i myndighetsverksamheten samt ibruktagandet av ny teknik i verksamheten fortsätter.
Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2018 ställer jord- och skogsbruksministeriet för Evira upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01.

Kostnader, intäkter och årsverken för Livsmedelssäkerhetsverkets huvudfunktioner

  2016 utfall 2017 uppskattning 2018 uppskattning
  Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv. Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv. Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.
                   
Livsmedelssäkerhet 28 526 13 422 324 31 109 14 956 329 30 098 14 956 325
Djurens hälsa och välbefinnande 19 661 2 892 179 21 243 3 496 192 20 551 3 496 192
Växtproduktionsförutsättningar och växthälsa 11 451 6 290 124 9 756 3 715 123 9 439 3 715 123
Sammanlagt 59 638 22 604 627 62 108 22 167 644 60 088 22 167 640

Nyckeltal för ämbetsverket

  2016
utfall
2017
budget
2018
mål
       
Funktionell effektivitet      
— Lönsamhetsindex 103 100 100
— Produktivitetsindex 101 101 101

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 60 356 62 108 60 292
Bruttoinkomster 22 604 22 167 22 167
Nettoutgifter 37 752 39 941 38 125
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 6 374    
— överförts till följande år 10 549    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 18 714 18 683 18 683
— övriga intäkter 2 - -
Intäkter sammanlagt 18 716 18 683 18 683
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 14 794 14 518 14 518
— andel av samkostnader 3 827 4 165 4 165
Kostnader sammanlagt 18 621 18 683 18 683
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 95 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 101 100 100
       
Övriga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 2 822 2 184 2 184
— övriga intäkter 2 - -
Intäkter sammanlagt 2 824 2 184 2 184
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 2 352 2 001 2 001
— andel av samkostnader 938 759 759
Kostnader sammanlagt 3 290 2 760 2 760
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -466 -576 -576
Kostnadsmotsvarighet, % 86 79 79
       
Prisstöd 317 576 576
       
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd -149 - -

I syfte att upptäcka djursjukdomar som ska bekämpas och nya, farliga djursjukdomar samt i syfte att övervaka förekomsten av endemiska djursjukdomar behövs det prover från sjuka djur. För att det vid undersökningarna av djursjukdomar ska vara möjligt att få en med tanke på övervakningen tillräcklig mängd prover förutsätts det att djurens ägare eller veterinärerna på eget initiativ sänder in prover. Om kostnaderna för undersökningen tas ut till fullt belopp av den som sänder in proverna minskar antalet prover avsevärt, och därför är det motiverat med ett prisstöd. Prisstödet uppgår till högst 576 000 euro.

De utgifter som betalas med stöd som avses i den förordning av Europaparlamentet och rådet (EU) nr 652/2014 som gäller förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial har beaktats som inkomster under moment 12.30.04.

Av anslaget används 1 480 000 euro för it-tjänster som skaffas hos Lantmäteriverket.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Projekt för den offentliga förvaltningens gemensamma användargränssnitt för miljö- och hälsoskyddet (finansiering 2017) (överföring till moment 28.70.20) -1 194
Projekt för den offentliga förvaltningens gemensamma användargränssnitt för miljö- och hälsoskyddet (finansiering 2018) (överföring från moment 28.70.20) 657
Utveckling av informationssystemet för veterinärförvaltningen (Elvi) och Vati-projektet inom miljö- och hälsoskyddet, bortfall av tillägg (överföring till moment 30.01.23) -920
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -13
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -30
Indexhöjning av hyror 13
Löneglidningsbesparing -48
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -21
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -195
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -41
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -8
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -16
Sammanlagt -1 816

2018 budget 38 125 000
2017 budget 39 941 000
2016 bokslut 41 927 000

03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 178 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av ersättning till kommunerna i landskapet Åland enligt lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013)

2) till betalning av överföringsutgifter som hänför sig till det europeiska biståndet till dem som har det sämst ställt.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Till Landsbygdsverkets (Mavi) uppgifter hör förvaltnings- och verkställighetsuppdrag som gäller åtgärder enligt EU:s gemensamma jordbrukspolitik, sådana åtgärder för landsbygdens utveckling som EU delvis finansierar samt nationella åtgärder som kompletterar dessa.

Mavi stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

 • — främjar genom sin verksamhet utnyttjandet av de möjligheter som digitaliseringen medför vid verkställigheten av stödsystemen och säkerställer att informationssystemen fungerar
 • — beaktar näringsverksamheten på ett mångsidigt sätt i sin egen verksamhet
 • — åtgärderna enligt landsbygdsprogrammet genom vilka näringsverksamheten i landsbygdsområdena och invånarnas utvecklingsinitiativ diversifieras kan sökas under hela programperioden så att den ram som reserverats kan utnyttjas fullt ut
 • — stöder genom sin verksamhet genomförandet av principerna för Leaderverksamheten och säkerställer att den lokala utvecklingens roll beaktas i sektorstyrningen
 • — främjar genom sin verksamhet uppnåendet av målen för regeringsprogrammet och dess verkställighetsplan.

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2018 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Mavi:

 • — vid verkställigheten och utvecklandet av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, programperioden 2014—2020 samt de kompletterande nationella åtgärderna främjas enklare och effektivare system som ett samarbete inom hela förvaltningsområdet
 • — Mavis verksamhet stöder uppnåendet av de strategiska och kvantitativa mål samt mål för kommunikationen som uppställs i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020
 • — införandet av elektroniska processer och tjänster inom förvaltningen fortsätter på ett kundorienterat sätt
 • — samarbetet mellan Mavi och Lantmäteriverket utvecklas i fråga om informationsförvaltningen och inom sektorn för geografisk information
 • — välfungerande processer för jordbrukarstöden säkerställs så att stöden kan betalas i enlighet med den planerade tidtabellen
 • — man deltar i reformen av lokal- och regionaförvaltningens strukturer och genomför sammanslagningen av Evira, Mavi och de uppgifter som överförs från Lantmäteriverket på ett kontrollerat och inkluderande sätt.
Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2018 ställer jord- och skogsbruksministeriet för Mavi upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01.

Kostnader, intäkter och årsverken för Landsbygdsverkets huvudfunktioner (även andra än moment 30.20.03)1)

  2016 utfall1) 2017 uppskattning1) 2018 uppskattning1)
  Kostnader
1 000 €
Intäkter 1 000 € Årsv. Kostnader
1 000 €
Intäkter 1 000 € Årsv. Kostnader
1 000 €
Intäkter 1 000 € Årsv.
                   
Jordbrukarstöd 16 919 622 97 18 485 737 98 16 785 773 93
Marknadsstöd 3 277 297 26 3 150 294 26 3 145 245 24
Företags-, projekt- och strukturstöd 6 126 1 817 53 5 285 1 869 54 5 165 816 50
Landsbygdsnätverkssamarbete 1 742 1 386 10 1 495 1 495 10 1 255 1 255 10
Skogsbruk 322 12 4 330 10 4 325 10 4
Fiskerinäringens uppgifter 437 108 5 590 140 6 615 140 6
Vilthushållning 134 2 1 130 3 1 135 3 1
Renhushållning 13 - - 15 - - 15 - -
Fead, livsmedelsbistånd till de sämst ställda 250 124 3 255 120 3 245 120 3
Styrfunktioner 396 18 4 415 15 4 410 15 4
Sammanlagt2) 29 616 4 386 203 30 150 4 683 206 28 095 3 377 195

1) Kostnaderna och intäkterna inbegriper det tekniska biståndets andel av det operativa program som finansieras med medel ur fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt, men inte kostnaderna och intäkterna i anslutning till den egentliga anskaffningen, distributionen och lagringen av maten. Uppgifterna för 2018 innehåller inte den uppgift för det attesterande organet som man har för avsikt att överföra från Mavi till jord- och skogsbruksministeriet vid ingången av 2018.

2) Vid uppskattningen av antalet årsverken har som tillägg av engångsnatur i anslutning till produktivitetsmedel följande beaktats: 2 årsv. 2016 och 3 årsv. 2017. I fråga om det attesterande organets uppgifter, som finansieras under moment 30.01.01, har 5,4 årsv. 2016 och 6 årsv. 2017 beaktats. Det attesterande organets uppgifter har man för avsikt att överföra från Mavi till jord- och skogsbruksministeriet vid ingången av 2018.

Nyckeltal för ämbetsverket

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Effektivitet      
Elektroniska stödansökningar vid arealbaserade stöd, % 88 90 92
Elektroniska stödansökningar vid företags-, projekt- och strukturstöd, % 83 86 86
Reserverat för företags-, projekt- och strukturstöd, % 35 50 50
Utbetalat av de reserverade medlen för företags-, projekt- och strukturstöd, % 21 30 30
Utbetalat av medlen för företags-, projekt- och strukturstöd från programmets finansieringsplan 7 15 20
       
Funktionell effektivitet      
Lönsamhetsindex (2011=100) - 100 -
Produktivitetsindex (2011=100) - 110 -
       
Produktion och kvalitetsledning      
Kundtillfredsställelse med användarstödet (skala 4—10) - 8,2 8,2
Kundtillfredsställelse med tillsynen (skala 4—10) 8,2 - 8,4

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 33 183 32 231 29 224
Bruttoinkomster 8 006 8 029 7 046
Nettoutgifter 25 177 24 202 22 178
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 520    
— överförts till följande år 4 593    

Vid dimensioneringen av anslaget har 2 806 000 euro i utgifterna och inkomsterna beaktats som ett belopp för tekniskt bistånd inom ramen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Av anslaget används 3 600 000 euro för it-tjänster som skaffas hos Lantmäteriverket.

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats de ersättningar som betalas till kommunerna i landskapet Åland för skötseln av uppgifter som avses i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013). Ersättningen fastställs på basis av antalet stödansökningar och ersättningsbeloppet anges i en förordning av statsrådet.

Mavi är förvaltningsmyndighet för fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (fonden för dem som har det sämst ställt), som arbets- och näringsministeriet ansvarar för. När det gäller årsverkena för genomförandet av det operativa program för bistånd till dem som har det sämst ställt som finansieras ur fonden används fondens tekniska bistånd och när det gäller anskaffning, distribution och lagring av livsmedel används finansieringen för själva programmet. Vid dimensioneringen av anslaget har 3 862 000 euro i utgifterna och inkomsterna beaktats med anledning av administrationen och genomförandet av biståndet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Revidering av stödtillämpningen, bortfall av tillägg (överföring till moment 30.01.23) -1 850
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -7
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -8
Indexhöjning av hyror 2
Löneglidningsbesparing -18
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -12
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -114
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -15
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) 2
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -4
Sammanlagt -2 024

2018 budget 22 178 000
2017 budget 24 202 000
2016 bokslut 26 250 000

20. Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 5 948 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter som föranleds av ersättningar som ska betalas till kommunerna med stöd av veterinärvårdslagen (765/2009)

2) till betalning av utgifter som föranleds av bekämpning av djursjukdomar med stöd av lagen om djursjukdomar (441/2013), djurskydd med stöd av djurskyddslagen (247/1996) och ersättningar, utbildningar och utredningar i anslutning till dem samt till betalning av andra utgifter som är nödvändiga för genomförande av veterinärvården

3) till betalning av ersättningar enligt lagen om skydd för växters sundhet (702/2003)

4) till betalning av utgifter som är nödvändiga för bekämpning av växtskadegörare.

Anslaget får också användas till utgifter och ersättningar som ansluter sig till ovan nämnda utgifter och som hänför sig till tidigare år samt till överföringsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Med stöd av 23 § i veterinärvårdslagen får kommunen ersättning för uppgifter som kommunalveterinärerna sköter med stöd av lagen om djursjukdomar (441/2013), lagen on animaliska biprodukter (517/2015), djurskyddslagen (247/1996), lagen om transport av djur (1429/1996), lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014) och lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013).

De avgifter som aktörerna betalar för de avgiftsbelagda prestationer som kommunalveterinären utför med stöd lagen om djursjukdomar och lagen on animaliska biprodukter intäktsförs under moment 12.30.99.

Med stöd av lagen om skydd för växters sundhet (702/2003) kan det till aktören betalas ersättning för kostnaderna för utrotning av växtskadegörare, om de skador som orsakats växtproduktionen är exceptionellt stora och ersättningen behövs för att aktören ska kunna fortsätta med sin näring. Ersättning för kostnaderna för utrotning av skadegörare kan betalas också i fråga om växande träd i skog. Anslaget får också användas till betalning av utgifter för kartläggnings- och bekämpningsåtgärder som är nödvändiga för bekämpning av skadegörare.

Av anslaget är statens andel 5 818 000 euro och EU:s andel 130 000 euro. Europeiska unionens medfinansiering för bekämpning av djursjukdomar och växtskadegörare intäktsförs under moment 12.30.04.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Ersättningar till kommunerna 4 400 000
Utgifter för bekämpning av djursjukdomar och djurskydd 710 000
Bekämpning av växtskadegörare 838 000
Sammanlagt 5 948 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
EU-finansierade utgifter för bekämpning av rabies -80
Sammanlagt -80

Anslaget står delvis utanför ramen.


2018 budget 5 948 000
2017 budget 6 028 000
2016 bokslut 5 329 367

40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 325 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till nationellt stöd enligt lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) (nationellt stöd till södra Finland, nordligt stöd, annat stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen)

2) till betalning av stöd som beviljats 2017 och tidigare år

3) till betalning av sådana nationella stöd och ersättningar som stödmottagaren är berättigad till med stöd av ett beslut som har vunnit laga kraft, men för vilka anslaget inte längre är disponibelt.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen och i fråga om punkt 3 enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

Stödbeslut som fattas 2018 får föranleda utgifter för nordligt stöd på högst 30 000 000 euro som betalas av anslagen för 2019 och senare år.

Förklaring:Nationellt stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen betalas med stöd av EU-lagstiftningen och inom de gränser som anges i EU-lagstiftningen. Det nationella stödet har samordnats med de stödsystem som helt eller delvis finansieras av EU (EU:s inkomststöd, kompensationsersättningarna, miljöersättningen och ersättningarna för djurens välbefinnande). Stödet tryggar för sin del jordbrukets och trädgårdsodlingens verksamhetsförutsättningar och produktionens lönsamhet samt bevarandet av landsbygdens livskraft. Stödsystemen omfattar nationellt stöd till södra Finland, nordligt stöd och vissa andra nationella stöd.

Nationellt stöd till södra Finland betalas för svin- och fjäderfähushållning samt trädgårdsodling i stödområdena A och B på grundval av det stödprogram som kommissionen godkände år 2014. Nordligt stöd betalas i mellersta och norra Finland (stödområde C) för husdjursskötsel, trädgårdsodling, växtodling och vissa andra objekt på basis av ett långsiktigt system för nordligt stöd som kommissionen godkände 2016. Av anslaget betalas dessutom vissa andra nationella stöd.

Anslaget under momentet får även användas till betalning av sådana nationella stöd och ersättningar som stödmottagaren är berättigad till t.ex. med stöd av ett lagakraftvunnet beslut i samband med en besvärsprocess, men för vilka anslaget inte längre är disponibelt.

Den beräknade fördelningen av det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen på olika objekt under 2016—2018 (mn euro)

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
       
Stöd för årets produktion sammanlagt 316,4 327,9 325,4
Nationellt stöd till södra Finland 27,1 25,1 23,3
Nordligt stöd 284,0 294,7 296,4
Övriga nationella stöd 5,3 8,1 5,7

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (mn euro)

  2018 2019 2020 2021 2022 Sammanlagt fr.o.m. 2018
             
Förbindelser 2018 - 30,0 - - - 30,0

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg som ingick i jordbrukets krispaket 2016 -2 500
Sammanlagt -2 500

2018 budget 325 400 000
2017 budget 327 900 000
2016 bokslut 321 700 000

41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 531 130 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av direktstöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013

2) till betalning av utgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 för stöd för privat lagring, vissa andra åtgärder som stöder marknaden för jordbruksprodukter och åtgärder som direkt hänför sig till produkterna

3) till betalning av stöd som beviljats 2017 och tidigare år

4) till betalning av Finlands åtaganden som föranleds av utbetalning av stöd som betalats ut efter EU:s betalningsdatum (artikel 5 i kommissionens förordning (EU) nr 907/2014.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen i fråga om EU-inkomststöd och enligt principen om betalningsbeslut i fråga om EU-marknadsstöd.

Förklaring:Vid dimensioneringen av anslaget har man beaktat de EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd som helt finansieras med EU-medel och som betalas enligt den gemensamma jordbrukspolitiken.

EU:s inkomststöd tryggar jordbruksproduktionens lönsamhet och uppnåendet av andra mål för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Villkor för stöden är bl.a. att krav gällande miljön samt djurhälsa och växters sundhet, dvs. de s.k. tvärvillkoren, ska iakttas. Förgröningsstödets andel är 30 % av EU-inkomststödet, och stödet till unga jordbrukare högst 2 % av EU-inkomststödet.

Största delen av EU:s inkomststöd betalas i form av grundstöd som är frikopplat från produktionen. Andelen stöd som är kopplat till produktionen utgör 19,6 % av maximibeloppet av EU:s direktstöd åren 2017—2020.

Det beräknas att beloppet av de EU-marknadsstöd som betalas med medel under momentet ökar med 1 130 000 euro jämfört med 2017 års nivå i och med införandet av det system med utdelning i skolan som helt finansieras av EU. I anslaget har den ökade EU-finansieringen beaktats samtidigt som programmet utvidgades till att omfatta förutom skolmjölksstödet även stöd till frukt i skolan. De kompletterande åtgärder som ingår i systemet har budgeterats under moment 30.20.46.

Under momentet är det möjligt att betala även Finlands åtaganden som föranleds av utbetalning av stöd som betalats ut efter EU:s betalningsdatum (artikel 5 i kommissionens förordning (EU) nr 907/2014) helt och hållet nationellt.

Anslaget föreslås bli budgeterat enligt kontantprincipen i fråga om EU-inkomststöden och enligt principen om betalningsbeslut i fråga om EU-marknadsstöden.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.01.

Fördelning av EU:s inkomststöd och marknadsstöd 2018 enligt användningsändamål (euro)

   
EU:s inkomststöd sammanlagt 525 000 000
— Grundstöd 254 000 000
— Förgröningsstöd 157 500 000
— Stöd till unga jordbrukare 10 500 000
— Stöd som är kopplat till produktionen 103 000 000
   
EU:s marknadsstöd (stöd för den inre marknaden) sammanlagt 6 130 000
— EU-stöd för privat lagring 1 200 000
— Systemet med utdelning i skolan 4 930 000
Sammanlagt 531 130 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägget för EU:s krisfinansiering -10 000
Finansiering av systemet med utdelning i skolan 1 130
Sammanlagt -8 870

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 531 130 000
2017 I tilläggsb. 1 100 000
2017 budget 540 000 000
2016 bokslut 587 810 345

43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 290 710 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020

2) till betalning av miljöstöd för jordbruket enligt det miljöprogram för jordbruket som Europeiska kommissionen har godkänt för åren 1995—1999 och det horisontella program för utveckling av landsbygden som kommissionen har godkänt för åren 2000—2006 och till betalning av sådana miljöstöd för jordbruket och stöd för icke-produktiva investeringar enligt det för åren 2007—2013 godkända programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som förlängts med ett år till 2014

3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Fullmakt

År 2018 får de förbindelser och avtal som gäller miljöersättningar och som hänför sig till EU:s programperiod 2014—2020 samt förbindelser som gäller ekologisk produktion ingås så att de föranleder utgifter på högst 20 000 000 euro som betalas av anslaget för 2019 och senare år.

Om en del av den i punkt 1 avsedda fullmakt för 2016 eller 2017 som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får förbindelser och avtal som gäller miljöersättningar samt förbindelser som gäller ekologisk produktion ingås beträffande den oanvända delen 2018.

Förklaring:Miljöersättningarna, ersättningen för ekologisk produktion, ersättningen för rådgivning och ersättningen för icke-produktiva investeringar ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020. Syftet med ersättningarna är att åstadkomma en situation där jordbruks- och trädgårdsproduktion kan bedrivas på ett hållbart sätt så, att produktionen belastar miljön mindre än i dagens läge, bevarandet av naturens mångfald och jordbrukets kulturlandskap tryggas och förutsättningarna för bedrivandet av produktion förblir goda också på lång sikt. Syftet med rådgivningen är att svara på det behov av rådgivning som jordbrukarna upplever för att främja målen för unionens gemensamma jordbrukspolitik och för att uppnå målen för programmet för utveckling av landsbygden. Genom rådgivningen är det möjligt att öka jordbrukarens kunnande när det gäller skötseln av jordbruket bl.a. inom miljöfrågor och djurens hälsa och välbefinnande, minska gårdarnas klimatpåverkan, förbättra energieffektiviteten och förhindra de risker som klimatförändringen medför.

Miljöersättningarna inbegriper miljöförbindelser, miljöavtal och förvaring i genbanker. Miljöersättningsåtgärderna riktas regionalt samt gårds- och skiftesspecifikt. Den gårdsspecifika åtgärden, som är obligatorisk för alla som förbundit sig till åtgärder, siktar till balanserad användning av näringsämnen och planmässig odling. Genom de skiftesspecifika åtgärderna genomförs sådana riktade åtgärder som främjar vattenvården och markstrukturen, minskar utsläppen av växthusgaser och/eller främjar åkernaturens mångfald. En del av vattenvårdsåtgärderna genomförs på annat sätt i det s.k. styrningsområdet (avrinningsområdena för åar och älvar som mynnar ut i Finska viken, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Bottenviken). Miljöersättningar och ersättning för icke-produktiva investeringar kan också beviljas föreningar för en grundläggande röjning och vård av våtmarker och kulturbiotoper samt för främjande av naturens och landskapets mångfald.

Vid dimensioneringen av anslaget har också de avtal om miljöspecialstöd som ingåtts åren 1995—1999 och 2000—2006 beaktats. Cirka 86 % av jordbrukarna har förbundit sig till systemet för programperioden 2014—2020 och förbindelsearealen omfattar totalt ca 90 % av den disponibla jordbruksmarken.

De stöd som främjar djurens välbefinnande enligt programperioden 2007—2013 och som förlängts med ett år till 2014, vilka tidigare betalades med medel under detta moment har överförts till moment 30.10.43.

År 2018 behövs det ett anslag på uppskattningsvis sammanlagt 290 710 000 euro, varav EU:s medfinansiering är 122 098 000 euro och den nationella medfinansieringen 168 612 000 euro. EU:s medfinansiering under programperioden 2014—2020 är 42 %.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02.

De ekonomiska ramarna under programperioden och den beräknade användningen av anslaget under moment 30.20.43 (mn euro)

  De ekonomiska ramarna under
programperioden 2014—2020
Anslag
Åtgärd EU Staten Offentlig finansiering
sammanlagt
betalat
2014—2016
budgeterat 2017 budgetprop.
2018
             
Miljöersättningar 666,259 920,072 1 586,331 773,975 238,027 240,027
Ekologisk produktion 136,920 189,080 326,000 104,293 48,683 48,683
Rådgivning 14,280 19,720 34,000 4,096 10,333 1,000
Icke-produktiva investeringar 2,520 3,480 6,000 0,094 3,000 1,000
Sammanlagt 819,979 1 132,352 1 952,331 882,458 300,043 290,710

Utgifter på grund av fullmakten för miljöersättningar och ekologisk produktion, statens och EU:s andelar sammanlagt (mn euro)

  2018 2019 2020 2021 2022— Sammanlagt
fr.o.m.
2018
Fullmakt
fr.o.m. 2019
               
Åtgärder som gäller åren 2014—2020, varav 288,210 288,210 10,000 10,000 10,000 606,420 20,000
 förbindelser och avtal som ingås 2018 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000 20,000
— ekologisk produktion 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000 20,000
 förbindelser och avtal som ingåtts före 2018 283,210 283,210 5,000 5,000 5,000 581,420 -
— miljöersättningar 239,527 239,527 - - - 479,054 -
— ekologisk produktion 43,683 43,683 5,000 5,000 5,000 102,366 -
Åtgärder som gäller åren 2000—2006 0,100 - - - - 0,100 -
Åtgärder som gäller åren 1995—1999 0,400 0,300 - - - 0,700 -
Utgifter sammanlagt 288,710 288,510 10,000 10,000 10,000 607,220 20,000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring som hänför sig till genomförandet av stödprogrammet -9 333
Sammanlagt -9 333

Anslaget står delvis utanför ramen.


2018 budget 290 710 000
2017 budget 300 043 000
2016 bokslut 300 043 000

44. Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 518 738 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för kompensationsersättning enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 samt kompensationsersättning som ingår i programmet och som helt och hållet finansieras nationellt

2) till betalning av kompensationsbidrag enligt det program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som Europeiska kommissionen godkänt för åren 2007—2013 och som 2014 förlängts med ett år

3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Kompensationsersättningarna ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020. Med kompensationsersättning ersätts lantbruksföretagarna för den olägenhet som permanenta ogynnsamma naturförhållanden orsakar jordbruksproduktionen. Syftet med kompensationsersättning är att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar och kontinuitet och bevara jordbruksmarken i jordbruksanvändning. Åtgärden bidrar till en balanserad utveckling i fråga om antalet gårdar samt till att gårdsbruksenheter som är ekonomiskt livskraftiga bevaras och på detta sätt till att sysselsättningen på landsbygden upprätthålls och den ekonomiska utvecklingen i landsbygdsområdena främjas. Det finns ingen åldersgräns för erhållande av kompensationsersättning, och ersättningen per hektar minskar när gårdens storlek överskrider vissa gränsvärden. Kompensationsersättning betalas också för permanent gräsmark. Ersättningen betalas förhöjd om gården överskrider den föreskrivna djurtäthetsgränsen. Kompensationsersättningarna är ettåriga.

EU:s medfinansiering under programperioden 2014—2020 är 42 %. Av anslaget betalas dessutom kompensationsersättningar som helt och hållet finansieras av staten.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02.

Den beräknade fördelningen av anslagen för systemet med kompensationsersättning 2018 (euro)

   
Sammanlagt, varav 518 738 000
— EU:s andel 97 113 000
— statens andel 134 108 000
— kompensationsersättning som i sin helhet finansieras nationellt 287 517 000

De ekonomiska ramarna under programperioden och användningen av anslaget under moment 30.20.44 (mn euro)

  De ekonomiska ramarna programperioden 2014—2020 Anslag
Åtgärd EU staten helt nationell finansiering Offentlig finansiering
sammanlagt
betalat
2014—2016
budgeterat
2017
budgetprop.
2018
               
Kompensationsersättningar 760,200 1 049,800 1 860,300 3 670,300 1 468,182 551,888 518,738

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nationell finansiering enligt landsbygdsprogrammet (besparing enligt regeringsprogr. 2015) -20 150
Strukturella ändringar (besparing enligt regeringsprog. 2015) -13 000
Sammanlagt -33 150

Anslaget står delvis utanför ramen.


2018 budget 518 738 000
2017 budget 551 888 000
2016 bokslut 546 888 000

46. Av EU finansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 705 000 euro.

Anslaget får användas

1) för information om och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter i enlighet med rådets förordning (EG) nr 3/2008 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014

2) för utgifter som föranleds av programmet för utvecklandet av produktionen och marknadsföringen av honung i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

3) till betalning av utgifter för verksamhetsprogrammen för frukt- och grönsaksproducentorganisationerna i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

4) för kompletterande åtgärder som hänför sig till systemet med utdelning i skolan i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Under momentet finansieras utgifter för EU:s program för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014. Programmen finansieras helt och hållet ur Europeiska garantifonden för jordbruket.

Av anslaget för utvecklande av biodlingen och främjande av produktionen och marknadsföringen av honung i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 uppgår EU:s medfinansiering till 50 %.

Till sådana organisationer för marknadsföring inom sektorn för frukt och grönsaker som producenterna bildar, dvs. till producentorganisationer, betalas stöd för genomförande av verksamhetsprogrammet. Det stöd som betalas till producentorganisationerna finansieras i sin helhet ur Europeiska garantifonden för jordbruket.

Av anslaget för de kompletterande åtgärder som hänför sig till systemet med utdelning i skolan i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 uppgår EU:s medfinansiering till 100 %. Finansieringen av det egentliga systemet med utdelning i skolan tas upp under moment 30.20.41 (EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd).

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.01.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  Sammanlagt, varav EU:s andel
     
Säljfrämjande åtgärder på den inre marknaden och utanför gemenskapen, (EG) nr 3/2008 och (EU) nr 1144/2014 2 200 000 2 200 000
Främjande av produktionen och marknadsföringen av honung, (EU) nr 1308/2013 205 000 103 000
Producentorganisationernas verksamhetsprogram, (EU) nr 1308/2013 2 800 000 2 800 000
Kompletterande åtgärder inom systemet med utdelning i skolan, (EU) nr 1308/2013 500 000 500 000
Sammanlagt 5 705 000 5 603 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
EU-finansierat stöd till producentorganisationer 600
Kompletterande åtgärder inom systemet med utdelning i skolan 500
Minskning av den nationella andelen -500
Återföring av en överföring av engångsnatur (motsvarande minskning under moment 30.10.50) 500
Sammanlagt 1 100

Momentets rubrik har ändrats.

Anslaget står delvis utanför ramen.


2018 budget 5 705 000
2017 I tilläggsb. 500 000
2017 budget 4 605 000
2016 bokslut 4 305 000

47. Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 169 000 euro.

Anslaget får användas

1) i enlighet med statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av livsmedelskedjans verksamhet (SRF 680/2014) för understöd för projekt som hänför sig till genomförandet av utvecklings- och informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder för livsmedelskedjan

2) för nationella och internationella åtgärder som främjar uppnåendet av målen i redogörelsen om livsmedelspolitik

3) för utvecklings- och försöksprojekt som gäller livsmedelskedjans och jordbrukets marknader i syfte att utveckla nya innovationer

4) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 15 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Av anslaget får understöd beviljas även offentliga samfund.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Anslaget används för finansiering av nationella och internationella åtgärder som stöder målen i redogörelsen om livsmedelspolitik. Med anslaget stöds dessutom de åtgärder som ingår i de utvecklingsprogram som gäller den ekologiska branschen och närproducerad mat samt uppnåendet av de mål som i form av statsrådets principbeslut satts upp för sektorn för ekologisk och närproducerad mat för perioden fram till 2020. Med anslaget stöds dessutom åtgärder enligt handlingsprogrammet för naturproduktbranschen 2020 samt utvecklings- och försöksprojekt som gäller livsmedelskedjans och jordbrukets marknader i syfte att utveckla nya innovationer.

Av anslaget under momentet har 1 500 000 euro reserverats för genomförande av spetsprojekt 4 (Den finländska matproduktionen ska bli lönsam, handelsbalansen bättre och den blå bioekonomin större) som ingår i regeringsprogrammets strategiska mål för bioekonomi och ren teknik med målet att öka efterfrågan på och exporten av inhemska livsmedel.

Med de medel som är avsedda för åtgärder för utvecklande av livsmedelskedjan kan även omfattande riksomfattande projekt stödjas.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bioekonomi och ren teknik: Finländsk matproduktion, bortfall av tillägg (motsvarande ökning under moment 30.01.01) -1 500
Bioekonomi och ren teknik: Finländsk matproduktion (upphörande av spetsprojektfinansieringen under momentet) -1 000
Bioekonomi och ren teknik: Finländsk matproduktion (överföring från moment 30.01.01) 1 500
Bortfall av tillägg av engångsnatur (Arktiset aromit - Arktiska aromer ry) (riksdagen) -100
Bortfall av tillägg av engångsnatur (EkoCentria) (riksdagen) -150
Sammanlagt -1 250

Momentets rubrik har ändrats.


2018 budget 3 169 000
2017 I tilläggsb. 2 000 000
2017 budget 4 419 000
2016 bokslut 2 299 000

60. Överföring till interventionsfonden (fast anslag)

Under momentet beviljas 200 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av en överföring till Interventionsfonden för jordbruket. Anslaget får användas till betalning av sådana utgifter för fonden som inte finansieras ur Europeiska garantifonden för jordbruket.

Förklaring:Med budgetöverföringen täcks de utgifter för Interventionsfonden för jordbruket som staten svarar för. De utgifter som staten ska svara för beräknas närmast utgöra utgifter för interventionslagringen, och beloppet av dem går inte att uppskatta exakt. De utgifter som staten ska svara för beräknas uppgå till 233 000 euro, för vilket det uppskattningsvis behövs en budgetöverföring på 200 000 euro. Det beräknas att resten täcks av fondens eget kapital.


2018 budget 200 000
2017 budget 200 000
2016 bokslut 350 000

61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 49 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den överföring som avses i 2 § i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966).

Förklaring:Avsikten är att med budgetöverföringen finansiera åtgärder inom spetsprojekt 4 (Den finländska matproduktionen ska bli lönsam, handelsbalansen bättre och den blå bioekonomin större) som ingår i regeringsprogrammets strategiska mål för bioekonomi och ren teknik.

Anslaget används för att finansiera investeringsbidrag till jordbruket som i sin helhet finansieras nationellt. Dessutom kan finansiering användas även för andra åtgärder som främjar det mål i regeringsprogrammet som gäller tryggande av livsmedelsproduktionens lönsamhet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bioekonomi och ren teknik: Finländsk matproduktion 11 000
Bioekonomi och ren teknik: Finländsk matproduktion (ändring av tidpunkten för spetsprojektfinansieringen) 8 000
Sammanlagt 19 000

2018 budget 49 000 000
2017 I tilläggsb. 3 000 000
2017 budget 30 000 000
2016 bokslut 11 000 000

62. Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 5 717 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsunderstöd för uppsamling och bortskaffande av produktionsdjur som dött på gårdarna (SRF 96/2010)

2) för statsunderstöd till riksomfattande djurskyddsorganisationer (SRF 166/2005)

3) till beviljande av statsbidrag för specialiseringspraktik för veterinärer vid Helsingfors universitet

4) till beviljande av statsunderstöd för främjande av alternativa metoder som ersätter djurförsök och som ska användas vid Tammerfors universitet.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Ett mål är att säkerställa att produktionsdjur som dör på gårdarna bortskaffas i enlighet med kraven i EU:s biproduktsförordning, (EG) nr 1069/2009).

Avsikten är att statsunderstöd och statsbidrag beviljas djurskyddsorganisationer och för specialiseringspraktik för veterinärer vid Helsingfors universitet. Utöver det beviljas statsunderstöd till Tammerfors universitet (FICAM, centret för alternativa metoder till djurförsök) för främjande av alternativa metoder till djurförsök och forskning och utbildning i anslutning till detta.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Bortskaffande av produktionsdjur som dör på gårdarna 5 130 000
Statsunderstöd till riksomfattande djurskyddsorganisationer 87 000
Statsbidrag till Helsingfors universitet 400 000
Statsbidrag till Tammerfors universitet, FICAM 100 000
Sammanlagt 5 717 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur (riksdagen) -50
Sammanlagt -50

2018 budget 5 717 000
2017 budget 5 767 000
2016 bokslut 5 617 000