Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltningen
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2018

Huvudtitel 28

FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

Förklaring:

Förvaltningsområdets verksamhetsmiljö

I den globaliserade värld som nu håller på att digitaliseras påverkas det finländska samhället av tre centrala utvecklingstendenser som direkt påverkar finansministeriets ansvarsområde

 • — Finland fortsätter att åldras
 • — De internationella ekonomiska förhållandena är instabila och svåra att förutse
 • — Digitaliseringen inom samhället framskrider och dess effekter är tydligt märkbara inom alla sektorer. Samtidigt ökar den globala konkurrensen.

Befolkningens stigande medelålder försämrar i allt högre grad förutsättningarna för tillväxt och ökar utgifterna inom den offentliga ekonomin. Den utveckling mot åldrande som sker i Finlands åldersstruktur har bara börjat och den effekt utvecklingen har på kostnaderna för serviceproduktionen och på den långsammare ekonomiska tillväxten utjämnas inte förrän på 2030-talet. Åldrandet är inte enhetligt fördelat i Finland. Stadsregionerna växer medan befolkningen minskar i glesbygdsområdena.

Den ekonomiska situationen i Europa och i länderna i euroområdet är till följd av finans- och skuldkriserna fortfarande känslig för störningar. Den internationella verksamhetsmiljön och det säkerhetspolitiska läget är exceptionellt instabila och samtidigt har många europeiska länder en mycket dålig beredskap för nya ekonomiska chocker.

Konkurrenskraftsutmaningarna kommer inte att försvinna. Även om den traditionella globaliseringen inom produktionen av varor blivit långsammare och kanske rent av upphört efter finanskrisen kan digitaliseringens effekter på utrikeshandeln och ekonomin över lag börja skönjas först nu. Näthandeln växer och en allt större del av tjänsterna förmedlas via nätet. Således blir gränsdragningen mellan den konkurrensutsatta och den skyddade sektorn allt svårare. Denna utveckling påverkar såväl utformningen av marknaden som skattebasen och statens inkomster.

Inrättandet av landskapen, överföringen av ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster till landskapen och landskapens finansieringslösning är en betydande reformhelhet som också påverkar styrningen av de offentliga finanserna. Strävan att dämpa den ökning i behovet av social- och hälsovårdstjänster som befolkningens stigande medelålder medför ges genom reformen en mera direkt statlig styrning. I landskapslagstiftningen har man för styrningen av landskapen skapat en ram som ska säkra en dämpning av utgiftsökningen och en god ekonomi för landskapen.

Samhälleliga effektmål

Finansministeriet ställer upp följande samhälleliga effektmål för sitt ansvarsområde. I motiveringen till kapitlen beskrivs de verksamhetsmål genom vilka uppnåendet av de samhälleliga effektmålen främjas.

Statsfinanserna
 • — Statsfinanserna förbättras, hållbarhetsunderskottet minskar och skuldsättningsgraden sjunker.
Den kommunala ekonomin
 • — Saldot för den kommunala ekonomin förbättras.
Beskattning
 • — Det skattemässiga underskottet är lågt.
Statens regional- och lokalförvaltning
 • — Regional- och lokalförvaltningen är tydlig och enkel och stöder uppnåendet av de mål som uppställts för de offentliga finanserna.
Den allmänna utvecklingen av den offentliga förvaltningen
 • — Med hjälp av digitaliseringen och styrnings- och investeringsmodellen för den genomförs mer effektiva och resultatrika verksamhetssätt.
 • — Kostnaderna för statsförvaltningens centraliserade tjänster minskar och deras effektivitet ökar i fråga om lokalhantering, it-tjänster samt ekonomi- och personalförvaltningstjänster.
Statens finansförvaltning

Statens finansförvaltning bär det strategiska ansvaret för en ekonomisk politik som betonar en balanserad och hållbar tillväxt, för en god skötsel av statsfinanserna, för verksamhetsförutsättningar som möjliggör en hållbar kommunal ekonomi och för en resultatrik offentlig förvaltning.

Det är statens finansförvaltning som reviderar och styr ekonomin, den offentliga förvaltningen och de offentliga tjänsterna. Målet för verksamheten inom statens finansförvaltning är en hållbar, konkurrenskraftig och innovativ samhällsekonomi med en offentlig sektor som är effektiv och håller hög standard. Finansförvaltningen bidrar till att trygga den ekonomiska grunden och valmöjligheterna för kommande generationer.

Verksamheten inom statens finansförvaltning grundar sig på ett gediget kunskapsunderlag och en klar uppfattning om framtida ändringsbehov och styrprocesser som stöder dem, på en effektiv produktion av kundorienterade offentliga tjänster och på en effektiv organisering av gemensamma statliga tjänster.

Finansministeriet planerar och leder sin verksamhet genom följande helheter:

 • — beredning av den ekonomiska politiken
 • — beredning av förvaltningspolitiken
 • — styrning av förvaltningsområdet.
Beredningen av den ekonomiska politiken

Finansministeriet bereder och driver regeringens ekonomiska politik. Ministeriet bereder för Finlands del också samordningen av EU:s ekonomiska politik euroområdets ekonomiska politik.

Ekonomisk forskning och prognostisering

Beredningen av den ekonomiska politiken förutsätter att man följer, analyserar och prognostiserar den ekonomiska utvecklingen. Finansministeriets prognoser utarbetas självständigt på ministeriets ekonomiska avdelning. Ministeriet har ett intensivt samarbete med Statens ekonomiska forskningscentral och utnyttjar i allt större utsträckning centralens sakkunskap inom beredningen av den ekonomiska politiken. Till Statens ekonomiska forskningscentrals forskningsområden hör effekterna av de offentliga tjänsterna, finansieringen av den offentliga ekonomin och inkomstöverföringarna samt arbetsmarknaden och en politik som främjar en hållbar tillväxt.

Den offentliga förvaltningen och ekonomin

Finansministeriet har allt mer kopplat samman beredningen av den ekonomiska politiken och beredningen av förvaltningspolitiken. Detta märks bl.a. i planen för de offentliga finanserna. Ministeriet inriktar i allt högre grad sina resurser på analyser av den offentliga ekonomin och servicestrukturen och bereder även i fortsättningen åtgärder för att stärka balansen inom den offentliga ekonomin. Det centrala är iakttagandet av utgiftslinjerna i regeringsprogrammet och bedömningen av deras konsekvenser. En viktig uppgift är beredningen av planen för de offentliga finanserna.

Tryggandet av basservicen förutsätter en strukturell sänkning av de offentliga utgifterna i enlighet med regeringsprogrammet i och med att befolkningens åldersstruktur förändras och utgiftstrycket på kommunerna ökar. I den offentliga verksamheten är det viktigt att förbättra effektiviteten och resultatet bl.a. genom en ökning av antalet elektroniska verksamhetsprocesser, koncentrering på kärnfunktionerna samt en översyn av arbetsfördelningen och finansieringsförhållandena mellan staten och kommunerna.

EU:s budget

Finansministeriet påverkar beredningen av EU:s budget sett ur nettobetalarens synvinkel. Ministeriet strävar efter att EU:s verksamhet och resurser ska styras till sådana ärenden där EU:s och medlemsstaternas samarbete ger ett mervärde för unionen.

Regleringen av finansmarknaden

Genom finansmarknadspolitiken stärker och skapar finansministeriet sådana verksamhetsförutsättningar och spelregler för finansmarknaden som upprätthåller allmänhetens förtroende för verksamheten på finansmarknaden såväl i Finland som internationellt. Under den ekonomiska krisen i EU har Finland haft som mål att trygga den ekonomiska stabiliteten, tillväxten och sysselsättningen inom euroområdet och att begränsa riskerna för Finland så mycket som möjligt och på så sätt trygga de finländska skattebetalarnas intressen.

Beskattningen och Tullen

Ett mål för skattepolitiken är att behålla det finländska skattesystemets konkurrenskraft och trygga skattebasen i olika skatteformer. Det är finansministeriets uppgift att utveckla skattesystemen och utvärdera effekterna av de skattepolitiska åtgärderna.

Skatteförvaltningen verkställer beskattningen och överför skatter och avgifter av skattenatur till skattetagarna. Tullen tryggar en smidig utrikeshandel för företagen, sörjer för verkställandet av EU:s handelspolitik och tillsynen över punktbeskattningen och garanterar en resultatrik brottsbekämpning.

Statens finansförvaltning

Finansministeriet ansvarar för den strategiska styrningen och målsättningarna i fråga om hur statsskulden sköts, och Statskontoret utför de finansieringsoperationer som behövs inom skuldskötseln. Ett strategiskt mål för statens skuldhantering är att tillgodose statens finansieringsbehov och minimera kostnaderna för skulden på en risknivå som kan anses godtagbar på lång sikt. Betydelsen av detta framhävs ytterligare i och med att staten har övergått från amortering av sina skulder till ny upplåning.

Med hjälp av statens pensionsfond gör staten sig redo att betala pensionsutgifter och att utjämna de årliga utgifter som uppkommer på grund av dem. Statens pensionsfond är en fond utanför budgeten från vilken medel kan överföras för att täcka budgeten.

Statistikväsendet

Statistikcentralen sörjer för statistikframställningen och för utvecklandet av det nationella statistikväsendet i samarbete med övriga statliga myndigheter som framställer statistik.

Beredningen av förvaltningspolitiken

Finansministeriet bereder de allmänna principerna för utvecklingen av den offentliga förvaltningen. Beredningen omfattar utöver statsförvaltningen även utvecklingen av de allmänna förutsättningarna för kommunernas verksamhet. Målet är att utifrån målsättningen i regeringsprogrammet utveckla förvaltningsstrukturerna och styrsystemen, förbättra ministeriernas resultat- och ekonomistyrning, utveckla informationsförvaltningen och utnyttjandet av informationsteknik inom den offentliga förvaltningen samt fördjupa koncernstyrningen och koncernlösningarna.

Statsförvaltningens koncernstyrning och utvecklingen av gemensamma tjänster

Statens gemensamma funktioner och tjänster ska styras och utvecklas med målet att skapa en enhetligt verkande statskoncern som ger mervärde och stordriftsfördelar och där kunnande förenas.

Finansministeriet upprättar koncernprinciper och koncerntjänster för den serviceproduktion som är på statens ansvar.

Styrningen av användningen av personalresurser och ett effektivare utnyttjande av informationsteknik framhävs såväl inom serviceproduktionen som inom statsförvaltningens interna system.

Finansministeriet ska garantera staten en enhetlig och ekonomisk politik i fråga om upphandling, lokaler och resor.

Statens finansförvaltning främjar statens konkurrenskraft som arbetsgivare. Finansministeriet bereder författningar om statens arbetsgivarpolitik och pensionsskyddet.

Reformen av uppgifterna inom ekonomi- och personaladministrationen fortsätter. Servicecenterprocesserna och verksamhetskulturen förenhetligas i syfte att uppnå effektivitetsvinster.

Statens center för informations- och kommunikationsteknik (Valtori) utvecklar och producerar under ledning av finansministeriet kostnadseffektivt icke-branschspecifika IKT-tjänster för statsförvaltningen.

Den allmänna styrningen av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningens myndigheter

Finansministeriet svarar för styrningen och utvecklingen av den verksamhet inom den offentliga förvaltningen som avser informations- och kommunikationsteknik (IKT). Målet för styrningen är att för statsförvaltningen, kommunalförvaltningen och den landskapsförvaltning som är under beredning åstadkomma sådana offentliga tjänster och en sådan informationshantering som är kundinriktade, i första hand digitala, interoperabla, kostnadseffektiva och informationssäkra. Styrningsstrukturerna och investeringsmodellen revideras 2018.

Uppmuntran till prioritering av e-tjänster fortskrider genom både elektronisk förmedling av meddelanden och tjänster som i första hand tillhandahålls digitalt. En klientorienterad förändring möjliggörs inte bara genom en utveckling och kartläggning av tjänsterna utan också genom att lagstiftningen utvecklas och att information om betydande förändringar riktas till både medborgare och myndigheter.

Finansministeriet har inlett en utredning om en revidering av finländska personbeteckningar och identitetshantering garanterad av staten. Syftet med utredningen är att före utgången av 2019 lägga fram ett förslag om en nationell verksamhetsmodell, som sträcker sig över decennier, för personidentifiering i Finland och att beskriva myndigheternas roll vid hanteringen av grundläggande personuppgifter.

Genom programmet för utveckling av kommunernas ekonomi- och verksamhetsuppgifter, statistikföring och informationsförsörjning förbättras produktionen av och de automatiska processerna för sådan ekonomisk information som gäller kommuner och samkommuner och som ska ingå i planen för de offentliga finanserna och kommunekonomiprogrammet och som behövs för kommunernas eget beslutsfattande. Även tillgången till och kompatibiliteten hos uppgifterna förbättras. De resultat som kommuninformationsprogrammet ger och programmets verksamhetsmodeller tas i bruk i de processer och uppgiftspecifikationer som gäller planeringen av de offentliga finanserna i de nya landskapen.

Jämställdheten mellan könen

Av utgifterna under finansministeriets huvudtitel är ca 95 % olika förmåner, medlemsavgifter och stöd som grundar sig på författningar eller avtal och som inte har några direkta könskonsekvenser.

Inom finansministeriets förvaltningsområde beaktas könskonsekvenserna i beredningen av lagstiftningen, personal- och arbetsgivarpolitiken, projekt, beredningen av budgeten och ämbetsverkens resultatstyrning.

Fullmakter enligt moment under huvudtiteln (mn euro)

    2017
ordinarie
budget

2018
budgetprop.
       
28.60.02 Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag)    
  — fullmakt att ingå avtal 4,6 4,6
28.92 EU och internationella organisationer    
  — fullmakt att ingå avtal 4 586,0 4 586,0

Förvaltningsområdets anslag 2016—2018

    År 2016
bokslut
1000 €
År 2017
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2018
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2017—2018
    1000 € %
 
01. Förvaltningen 142 525 136 165 168 081 31 916 23
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 30 363 29 920 30 748 828 3
20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år) 1 215 245 245 0
(21.) Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 117 0
29. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 110 830 106 000 124 088 18 088 17
69. Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (fast anslag) 13 000 13 000 0
10. Beskattningen och Tullen 646 971 609 257 577 946 -31 311 -5
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 444 657 405 820 368 601 -37 219 -9
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 172 251 159 837 163 018 3 181 2
20. Utgifter för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 2 år) 1 727 1 727 0
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag) 13 369 15 900 15 900 0
95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag) 12 470 22 700 22 700 0
97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag) 4 223 5 000 6 000 1 000 20
20. Tjänster för statssamfundet 45 161 38 838 39 881 1 043 3
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 28 616 22 837 24 721 1 884 8
02. Kursdifferenser på centraliserade valutakonton (förslagsanslag) 1 240 1 50 49 4900
06. Gemensamma e-tjänster för service och förvaltning (reservationsanslag 2 år) 2 733 1 000 110 -890 -89
07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år) -289 2 000 2 000 0
(08.) Utvecklande av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år) 2 862 0
09. Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år) 3 000 3 000 3 000 0
10. Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år) 5 000 10 000 10 000 0
(11.) Tryggande av verksamheten vid Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år) 2 000 0
88. Senatfastigheter 0 0 0
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen 61 516 60 140 75 162 15 022 25
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 50 179 47 138 46 014 -1 124 -2
02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 714 3 382 3 312 -70 -2
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 7 623 9 620 25 836 16 216 169
40. Statens regional- och lokalförvaltning 87 755 82 081 79 846 -2 235 -3
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 56 022 53 300 50 345 -2 955 -6
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 31 111 28 429 27 399 -1 030 -4
03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år) 622 352 2 102 1 750 497
50. Pensioner och ersättningar 4 728 476 4 836 802 4 953 587 116 785 2
15. Pensioner (förslagsanslag) 4 485 031 4 577 377 4 673 697 96 320 2
16. Extra pensioner (förslagsanslag) 1 608 2 096 2 050 -46 -2
17. Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag) 574 2 625 2 643 18 1
50. Skadestånd (förslagsanslag) 38 875 40 500 40 500 0
63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag) 180 548 198 471 217 200 18 729 9
95. Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och förskott som de betalat till staten (förslagsanslag) 21 840 15 733 17 497 1 764 11
60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen 16 615 16 105 15 865 -240 -1
02. Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag) 13 25 15 -10 -40
10. Främjande av säkerheten i arbetet (reservationsanslag 2 år) 900 850 850 0
12. Kompetensutveckling (reservationsanslag 2 år) 15 500 15 000 15 000 0
(60.) Överföringar till Utbildningsfonden (förslagsanslag) 202 230 -230 -100
70. Utvecklande av statsförvaltningen 77 389 150 730 259 575 108 845 72
01. Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år) 3 800 6 000 4 900 -1 100 -18
02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år) 12 260 5 300 5 000 -300 -6
(03.) Styrning och utveckling av den nationella informationsbranschen (reservationsanslag 3 år) 27 500 27 500 -27 500 -100
05. Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen (reservationsanslag 3 år) 31 300 180 530 149 230 477
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år) 17 799 49 730 30 268 -19 462 -39
21. Inrättande av ett nationellt inkomstregister (reservationsanslag 3 år) 15 855 15 828 15 663 -165 -1
22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år) 175 15 072 15 114 42 0
40. Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år) 8 100 8 100 0
80. Överföringar till landskapet Åland 240 174 252 576 265 158 12 582 5
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag) 219 561 224 576 237 158 12 582 6
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag) 9 509 15 000 15 000 0
33. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag) 11 105 13 000 13 000 0
90. Stöd till kommunerna 9 058 264 8 626 479 8 469 121 -157 358 -2
20. Utveckling av den offentliga sektorns gemensamma informationsförvaltning och informationshantering (reservationsanslag 3 år) 7 000 1 400 3 000 1 600 114
22. Utveckling av och stöd till förvaltnings- och servicestrukturerna (reservationsanslag 3 år) 800 200 200 0
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag) 9 024 697 8 597 754 8 457 931 -139 823 -2
31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag) 25 247 27 125 7 990 -19 135 -71
(34.) Finansiering av lokala försök i kommunerna (reservationsanslag 3 år) 520 0
91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet 243 224 251 000 261 000 10 000 4
41. Energiskattestöd (förslagsanslag) 243 224 251 000 261 000 10 000 4
92. EU och internationella organisationer 1 979 885 1 930 050 2 011 777 81 727 4
03. Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år) 1 900 2 450 2 947 497 20
20. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år) 1 500 1 500 1 500 0
40. Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag) 10 770 11 100 11 550 450 4
67. Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag) 46 170 170 0
(68.) Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens grundkapital (förslagsanslag) 0
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag) 1 951 000 1 903 000 1 984 000 81 000 4
87. Finlands andel av grundkapitalet för Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (förslagsanslag) 11 402 11 030 11 610 580 5
(95.) Prestationer i samband med statsborgen (förslagsanslag) 3 267 800 -800 -100
99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen 45 367 35 450 17 850 -17 600 -50
95. Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag) 247 300 300 0
96. Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år) 5 000 5 000 5 000 0
97. Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag) 120 150 150 0
98. Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag) 40 000 30 000 12 400 -17 600 -59
(99.) Ramreserveringar 0
Sammanlagt 17 373 321 17 025 673 17 194 849 169 176 1
  Det totala antalet anställda 11 965 11 929 11 841