Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

Huvudtitel 35

MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

Förklaring:Miljöministeriet arbetar för en hållbar livsmiljö och grön tillväxt. De strategiska prioriteringarna i verksamheten är ett koldioxidsnålt och energieffektivt Finland, ett hållbart utnyttjande av naturresurserna och en fungerande cirkulär ekonomi, en god miljöstatus, biologisk mångfald och fungerande ekosystemtjänster samt boendeförhållanden som stöder välfärden och konkurrenskraften. Förvaltningsområdet har ett nära samarbete med andra förvaltningsområden och intressentgrupper.

Dämpandet av klimatförändringen och anpassning till förändringen för att uppnå EU:s klimat- och energimål som sträcker sig fram till 2020—2050 kräver effektiva åtgärder. Finland verkar för att beredningen av genomförandet av Parisavtalet och det övriga klimatsamarbetet framskrider enligt överenskommelse såväl i EU som inom ramen för FN:s klimatkonvention. Finland deltar i den fortsatta beredningen och verkställandet av EU:s klimat- och energipaket, som sträcker sig fram till 2030. Målet är att nå Finlands klimatmål för 2020 i god tid. Verkställigheten av klimatlagen och planen för regeringens klimatpolitik på medellång sikt som sträcker sig fram till 2030 bidrar till en mer förutsägbar klimatpolitik och till kostnadseffektivare utsläppsminskande åtgärder. Genom de ambitiösa klimatmålen skapas en ny slags tillväxt och en marknad för koldioxidsnåla teknologier och lösningar.

Den nationella klimat- och energipolitiken syftar bl.a. till att förtäta samhällsstrukturen, minska den energi som används i byggnader och vid boende och utsläppen från dem samt öka produktionen och användningen av förnybar energi. En tätare struktur i stadsregionerna främjas genom att man samordnar markanvändningen, boendet, tjänsterna och trafiken och genom att man samtidigt beaktar livsmiljöns kvalitet, de sociala konsekvenserna och kostnadseffektiviteten.

Övergången till nära-nollenergibyggande vid nybyggen genomförs. Man skapar möjligheter för och uppmuntrar till sådant byggande inom nybyggande och ombyggnad som är energieffektivare än de gällande minimikraven.

Bekämpandet av klimatförändringen och de begränsade naturresurserna ändrar produktions- och konsumtionsstrukturerna. Utgångspunkten är att naturresurserna ska utnyttjas material- och energieffektivt och med strävan till ett slutet återvinningskretslopp av material, vilket minskar växthusgasutsläppen och avfallet och inte äventyrar naturens ekosystemtjänster. Det behövs strukturella ändringar, styrmedel och försöksverksamhet genom vilka den gröna ekonomin — i synnerhet den cirkulära ekonomin och bioekonomin — och rena energilösningar främjas. De lösningar som genomförs på nationell nivå betjänar också den exportfrämjande verksamheten.

Beaktandet av den biologiska mångfalden, vatten- och havsskyddet, en hållbar användning av naturresurserna och möjligheterna att nyttja naturen för rekreation i beslutsfattandet främjas genom övergripande samarbete. Målet att uppnå en god status i yt- och grundvattnet och i Östersjön eftersträvas med hjälp av de vatten- och havsförvaltningsplaner som sträcker sig till 2021. Detta förutsätter att man minskar eutrofieringen och belastningen av skadliga ämnen, hanterar de risker som dessa medför och skyddar mångfalden i vatten- och havsnaturen. Med projekt inom ramen för programmet för återvinning av näringsämnen tar man fram de bästa lösningarna för att minska eutrofieringen av vattendragen och öka Finlands självförsörjning när det gäller näringsämnen, och omsätter lösningarna i praktiken. En minskning av spridningen av farliga kemikalier och av miljöbelastningen kräver gränsöverskridande samarbete mellan staterna. Den verksamhet som bedrivs på avrinningsområden och till havs inverkar på tillståndet både i Östersjön och i insjöarna och grundvattnet. Då sjöfarten och särskilt oljetransporterna på Finska viken ökar, ökar också risken för fartygsolje- och kemikalieolyckor och behovet av bekämpningsberedskap.

Man strävar efter att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden före 2020 genom att skydda ekosystem, arter och den genetiska mångfalden, minska trycket mot den biologiska mångfalden och stödja ett hållbart nyttjande av naturresurserna och en bioekonomi som beaktar naturens biologiska mångfald.

En totalreform av markanvändnings- och bygglagstiftningen bereds i syfte att svara på förändringarna i omvärlden, såsom klimat- och energifrågorna, differentieringen av regionstrukturen, befolkningsförändringar, stadsregionernas tillväxt och urbaniseringen, nya sätt att röra sig samt digitaliseringen och förändringar i förvaltningsstrukturerna. För att trygga en god livsmiljö utvecklar man sätt att förbättra planeringen av såväl växande stadsregioner som områden med minskande befolkningsunderlag.

I de stora tillväxtcentrumen, särskilt i huvudstadsregionen, bidrar det otillräckliga utbudet av bostäder till att höja hyrorna och priserna till en hög nivå. Efterfrågan på bostäder i centrumen kommer även i fortsättningen att öka snabbt i och med att arbetsplatserna starkt koncentreras till dessa områden. Rimliga boendekostnader har en central betydelse när det gäller att trygga verksamhetsförutsättningarna för näringslivet samt regionernas och medborgarnas välfärd. Genom det avtalsbaserade samarbetet (MBT) mellan staten samt städerna och kommunerna i tillväxtcentrumen ökar man utbudet av bostadstomter och bostäder. Statligt stöd inriktas på åtgärder för att minska bostadslösheten och förbättra bostadssituationen för de svagaste grupperna.

Man fortsätter arbetet med att effektivisera helheten av förfarandena för miljötillstånd och konsekvensbedömning, med målet att tjänsterna i samband med miljörelaterade förfaranden ska ges över en enda disk. Samtidigt främjas smidighet i miljörelaterade tillstånds- och bedömningsförfaranden för projekt samt säkerställs en hög nivå på miljöskyddet liksom medborgarnas möjligheter att påverka beslut som gäller miljön. Även avfallslagstiftningen görs smidigare.

Det nationella samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling ställer upp målen för hållbar utveckling på lång sikt (2050). Miljöministeriet genomför åtagandet i sin egen verksamhet och uppmuntrar också övriga aktörer att engagera sig.

Jämställdheten mellan könen främjas inom miljöministeriets förvaltningsområde genom författnings- och informationsstyrning bl.a. vid den styrning och det beslutsfattande som gäller den byggda miljön. Anslagen i budgeten bedöms inte ha någon nämnvärd inverkan på jämställdheten mellan könen. I förvaltningsområdets egen verksamhet och ledning betonas verksamhetsmetoder som stöder likställdhet och jämställdhet.

Hållbar utveckling

Miljöministeriet strävar efter att stoppa utarmningen av naturens mångfald genom ett mångsidigt urval förfaringssätt för att skydda främst naturtyper och hotade arter och genom att vidta åtgärder som ingår i handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) och i myrskyddet.

Miljöministeriet finansierar ett program för återvinning av näringsämnen (RAKI) samt vattenvårds- och havsvårdsåtgärder i syfte att utnyttja de allt bättre förutsättningarna för cirkulär ekonomi och öka dess verkningsfullhet.

Man ökar långsiktigheten i klimatpolitiken och kostnadseffektiviteten hos de utsläppsminskande åtgärderna genom att vidta de åtgärder som ingår i den klimatpolitiska plan på medellång sikt som sträcker sig till 2030 och genom att rapportera om dem till riksdagen i enlighet med klimatlagen. Åtgärdsprogrammet för cirkulär ekonomi genomförs genom att arbetet för att göra avfallslagstiftningen smidigare och tillhandahålla tjänsterna i samband med miljörelaterade förfaranden över en enda disk fortsätter, genom att återvinningen av näringsämnen främjas och genom att den tekniska kompetensutvecklingen och exporten av teknik påskyndas med hjälp av försöksprojektet för sanering av förorenade markområden.

Produktionen av hyresbostäder till skäligt pris utvidgas och bostadsförhållandena för olika befolkningsgrupper förbättras genom stöd från statens bostadsfond, och dessutom främjas träbyggande genom programmet för träbyggande. Ett riksomfattande program för hållbar stadsutveckling inleds som har koldioxidsnålhet, resurseffektivitet, smarta tjänster, hälsa och minskande av ojämlikhet som prioriterade områden. Arbetet i gruppen de ungas Agenda 2030 faciliteras genom att gruppens medlemmar bjuds in till möten och andra sammankomster som kommissionen för hållbar utveckling ordnar. Samarbetet mellan kommissionen för hållbar utveckling och utvecklingspolitiska kommissionen intensifieras genom att man ordnar gemensamma evenemang och möten under ledning av kommissionens generalsekreterare.

Miljöministeriet ställer upp följande mål för ansvarsområdets samhälleliga effekter:
Ett koldioxidsnålt och energieffektivt Finland
 • — Finlands växthusgasutsläpp minskar
 • — Lösningarna inom byggande, områdesanvändning och mobilitet stöder koldioxidsnålhet och energieffektivitet.
Ett hållbart nyttjande av naturresurserna och en fungerande cirkulär ekonomi
 • — Den gröna tillväxten framskrider
 • — Återvinningen ökar
 • — Återvinningen av näringsämnen effektiviseras genom att man minskar näringsutsläppen i vatten och skapar nya möjligheter till affärsverksamhet.
En god miljöstatus
 • — Vattenstatusen och Östersjöns tillstånd samt luftkvaliteten förbättras
 • — Utvecklingen i den byggda miljön bidrar till en sundare, tryggare och trivsammare livsmiljö.
Biologisk mångfald och fungerande ekosystemtjänster
 • — Naturens mångfald och ekosystemtjänsternas funktion säkerställs.
Boendeförhållanden som stöder välfärden och konkurrenskraften
 • — Bostadsbyggandet ökar i de områden där behovet av bostäder är störst och bostadspriserna och hyrorna är höga
 • — Bostadsområdena möjliggör en mångsidig boendestruktur och förebygger segregering
 • — Boendevillkoren för grupper som behöver särskilt stöd förbättras
 • — Lösningarna gällande markanvändningen, boendet och trafiken i stadsregionerna bildar en helhet som stöder smidighet i människornas vardag och stärker regionernas livs- och konkurrenskraft.
Förbättring av produktiviteten

Att öka produktiviteten inom den offentliga sektorn utgör ett led i regeringens finanspolitiska strategi. Ambitionen är att bevara verksamhetens effektivitet och serviceförmågan trots de minskade resurserna.

Fullmakter enligt moment under huvudtiteln (mn euro)

    2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
35.10.61 Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)    
  —fullmakt att ingå avtal - 1
35.10.63 Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)    
  — bevillningsfullmakt 10 10

Förvaltningsområdets anslag 2016—2018

    År 2016
bokslut
1000 €
År 2017
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2018
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2017—2018
    1000 € %
 
01. Miljöförvaltningens omkostnader 65 790 62 048 57 258 -4 790 -8
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 28 397 27 485 26 456 -1 029 -4
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) 29 815 25 878 22 637 -3 241 -13
29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 5 844 6 405 6 435 30 0
65. Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag 3 år) 1 734 2 280 1 730 -550 -24
10. Miljö- och naturvård 111 287 94 625 100 305 5 680 6
20. Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år) 6 420 5 900 6 900 1 000 17
21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år) 2 440 2 440 2 440 0
22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år) 15 825 14 725 16 025 1 300 9
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år) 39 616 29 656 30 906 1 250 4
60. Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år) 3 000 3 000 3 000 0
61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år) 11 072 6 042 8 592 2 550 42
63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år) 18 474 20 630 26 630 6 000 29
(64.) EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt (reservationsanslag 3 år) 4 500 4 500 -4 500 -100
65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reservationsanslag 3 år) 1 000 1 000 1 000 0
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 1 440 1 732 1 812 80 5
70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år) 7 500 5 000 3 000 -2 000 -40
20. Samhällen, byggande och boende 26 031 30 031 23 591 -6 440 -21
01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år) 4 931 5 181 4 741 -440 -8
(02.) Digitalisering av den byggda miljön och byggandet (reservationsanslag 3 år) 250 4 000 -4 000 -100
30. Förebyggande av ekonomiska problem bland hyresgäster (reservationsanslag 2 år) 1 000 1 000 0
52. Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år) 1 500 1 500 0
55. Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år) 20 000 20 000 15 500 -4 500 -22
60. Överföring till statens bostadsfond 0 0 0
64. Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år) 850 850 850 0
Sammanlagt 203 109 186 704 181 154 -5 550 -3
  Det totala antalet anställda 853 843 799