Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2017

60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 1 907 450 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sairausvakuutuslain (1224/2004) sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaisten valtion osuuksien maksamiseen

2) maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain (859/1984) mukaisen valtion osuuden maksamiseen

3) rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) mukaisten korvausten maksamiseen.

Kansaneläkelaitos saa käyttää Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaiseen harkinnanvaraiseen yksilökohtaiseen kuntoutukseen enintään 52 300 000 euroa ja saman lain mukaisen yksilökohtaisen kuntoutuksen kehittämishankkeisiin, sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin enintään 7 700 000 euroa.

Määrärahan mitoitus perustuu harkinnanvaraisen kuntoutuksen yksilökohtaisen kuntoutuksen osalta suoriteperusteeseen.

Selvitysosa:Sairausvakuutus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen. Valtio rahoittaa sairaanhoitovakuutuksen menoista EU-maihin maksettavat sairaanhoitokorvaukset, ulkomailla asuvien sairaanhoidosta kunnille aiheutuvat kustannukset ja osan Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista. Muutoin sairaanhoitovakuutuksen menot rahoitetaan vakuutettujen ja valtion yhtä suurella osuudella.

Työtulovakuutus rahoitetaan työnantajien, palkansaajien, yrittäjien ja valtion osuuksilla. Valtio rahoittaa työtulovakuutuksen menoista vähimmäismääräiset sairaus- ja vanhempainpäivärahat sekä vähimmäismääräiset kuntoutusrahat. Lisäksi valtio rahoittaa 0,1 %-osuuden vanhempainpäivärahamenoista sekä osuuden yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuollon menoista. Lisäksi valtio turvaa sairausvakuutusrahaston maksuvalmiuden.

Kansaneläkelaitoksen harkinnanvarainen kuntoutus jakaantuu yksilökohtaiseen kuntoutukseen, yksilökohtaisen kuntoutuksen kehittämishankkeisiin, sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta siten, että työnantajien sairausvakuutusmaksua alennetaan vuodesta 2017 lukien.

Naispuolisen työntekijän perhevapaista työnantajille aiheutuvia vanhemmuuden kustannuksia tasataan 1.4.2017 lukien 2 500 euron kertakorvauksella. Ehdotus lisää työtulovakuutuksen menoja vuositasolla 100 000 000 euroa ja 60 000 000 euroa vuonna 2017, joka rahoitetaan korottamalla työnantajien sairausvakuutusmaksua.

Vuonna 2017 sairaanhoitovakuutuksen rahoittamiseksi sairaanhoitomaksuina kaikilta vakuutetuilta peritään 0,07 % tuloista paitsi eläke- ja etuustulojen osalta kuitenkin 1,44 %. Työtulovakuutuksen rahoittamiseksi palkansaajilta peritään sairausvakuutuksen päivärahamaksua 1,60 %, yrittäjiltä sairausvakuutuksen päivärahamaksua 1,70 % ja työnantajilta sairausvakuutusmaksua 1,15 %.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta, sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta siten, että sairauspäivärahan määräytymisen tulorajoja ja korvausprosenttia muutetaan, sairausvakuutuskorvauksen maksamista julkisissa tiloissa annettuun yksityiseen hoitoon jatketaan vuoden 2018 loppuun sekä nuorten kuntoutusrahan sekä ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusrahan vähimmäismääräiset kuntoutusrahat korotetaan takuueläkkeen tasolle sekä näiden kuntoutusrahojen yläikärajaa korotetaan.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen sairausvakuutuslain muuttamisesta 1.1.2017 lukien siten, että lääkekorvauksia alennetaan 134 000 000 eurolla.

Erityiskorvattavien lääkkeiden luetteloon tehtävistä muutoksista aiheutuva kustannusten lisäys on vuositasolla enintään 8 400 000 euroa.

Turvapaikanhakijoita arvioidaan saapuvan vuosittain 10 000, joista 35 prosentin oletetaan saavan oleskeluluvan.

Sukupuolineutraalin avioliittolain vaikutus momentille on vähäinen.

Hallituksen esitykset huomioon ottaen sairausvakuutuksen menot ja valtionosuudet vuonna 2017 ovat arviolta seuraavat (milj. euroa)

   
Menot  
Työtulovakuutus  
Sairauspäivärahat 833
Vanhempainpäivärahat 1 180
Mata-päivärahat 6
Kuntoutusrahat 112
Työterveyshuolto 346
Yrittäjien lisäpäivät 7
Rahaston 8 % osuus -
Yhteensä 2 484
   
Sairaanhoitovakuutus  
Lääkekorvaukset 1 254
Matkat 287
Sairaanhoitokorvaukset EU-maihin 68
Lääkäripalkkiot 61
Hammaslääkärinpalkkiot 64
Muut sairaanhoitokorvaukset 78
Kuntoutuspalvelut 370
Rahaston 8 % osuus -4
Yhteensä 2 178
Menot yhteensä 4 662
   
Tulot  
Työtulovakuutuksen tuotot  
Vakuutettujen maksut 1 307
Työnantajamaksut 953
Yrittäjien lisäpäivät 5
Valtion rahoitusosuus 159
Vuoden 2015 yli-/alijäämä 59
Yhteensä 2 483
   
Sairaanhoitovakuutuksen tuotot  
Palkansaajien ja yrittäjien maksut 56
Etuudensaajien maksut 380
Valtion rahoitusosuus 1 718
Ulkomailta maksetut EU-korvaukset 9
Vuoden 2015 yli-/alijäämä -
Yhteensä 2 163
Tulot yhteensä 4 646
   
Valtion osuudet yhteensä 1 907
Työtulovakuutus  
Vanhempainpäivärahat 1
Vähimmäispäivärahat 155
Osuus yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuollosta 3
Sairaanhoitovakuutus  
Osuus sairaanhoidosta 1 689
Sairaanhoitokorvaukset EU-maihin 59

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Helikopteritaksan yhtenäistäminen (siirto momentille 26.20.01) -700
ICT-direktiivi 3 300
Indeksisidonnaisten menojen säästö (lääkekorvauksen kattoraja) 1 000
Indeksisidonnaisten menojen säästö (vähimmäispäivärahat) -1 200
Kausityöntekijädirektiivi 4 200
Kiky-sopimuksen mukainen kompensaatio (Kiky) 30 000
Nuorten kuntoutusrahan korottaminen 17 400
Oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden aiheuttamat kustannukset 1 400
Säästö lääkekorvauksista -60 000
Tarvearvion muutos 22 100
Työnantajan sairausvakuutusmaksun alennus (Kiky) 711 000
Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen vammaisetuuskytkennän poistaminen 6 300
Vuoden 2015 säästöpäätökset -2 000
Yhteensä 732 800

2017 talousarvio 1 907 450 000
2016 II lisätalousarvio 442 000
2016 talousarvio 1 174 650 000
2015 tilinpäätös 1 200 026 347