Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2017

80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoimintaPDF-versio

Selvitysosa:Lomitustoiminnan tarkoituksena on edistää maatalousyrittäjien ja poronhoitajien sekä turkistuottajien työssä jaksamista, terveyttä ja toimintakykyä. Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset korvataan valtion varoista kustannusperusteisesti. Turkistuottajien lomituspalveluista aiheutuvat kustannukset korvataan valtion talousarviossa tarkoitukseen osoitetun siirtomäärärahan rajoissa.

Maatalousyrittäjillä on oikeus 26 päivän vuosilomaan. Vuosiloma kuuluu vain kotieläintaloutta harjoittaville maatalousyrittäjille. Sijaisapua annetaan maatalousyrittäjälle, joka on sairauden tai muun tilapäisen syyn vuoksi estynyt hoitamasta maatalousyrityksen päivittäin välttämättömiä kotieläinten hoitotöitä. Vuosiloma on maksuton, mutta sijaisavusta peritään maksu. Maatalousyrittäjä voi lisäksi tietyin edellytyksin ostaa lomittaja-apua tuettuun hintaan enintään 120 tuntia vuodessa.

Turkistuottajalle voidaan järjestää tarkoitukseen varatun määrärahan rajoissa vuosilomalomitusta enintään 18 päivää ja maksullista lisävapaata enintään 120 tuntia vuonna 2017.

Laissa poronhoitajien sijaisavusta säädetään poronhoitajien mahdollisuudesta saada sijaisapua työkyvyttömyyden perusteella enintään 170 tuntia vuodessa.

Lomituspalvelujen yleinen johto, ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Vastuu lomituspalvelujen toimeenpanosta on Maatalousyrittäjien eläkelaitoksella (Mela). Lomituspalvelujen järjestämisestä vastaavina paikallisyksikköinä toimivat kunnat Melan kanssa tekemiensä toimeksiantosopimusten perusteella. Melalle ja paikallisyksiköille suoritetaan valtion varoista laskennallinen korvaus lomituspalvelujen hallintokustannuksiin.

Toiminnan laajuus

  2015
toteutunut
2016
arvio
2017
arvio
       
Maatalousyrittäjät      
1. Vuosilomatoiminta      
Palvelujen käyttäjien lukumäärä 19 800 18 200 16 900
Lomituspäivien lukumäärä 506 664 464 100 430 950
Lomituspäiviä/käyttäjä 25,59 25,50 25,50
Lomitustuntien lukumäärä 3 289 709 3 013 300 2 798 100
Lomituspäivien keskim. kesto tunteina 6,49 6,49 6,49
       
2. Sijaisaputoiminta      
Palvelujen käyttäjien lukumäärä 7 833 7 100 6 700
Lomituspäivien lukumäärä 330 580 297 760 281 000
Lomituspäiviä/käyttäjä 42,20 41,94 41,94
Lomitustuntien lukumäärä 2 268 759 2 000 000 1 887 300
Lomituspäivän keskim. kesto tunteina 6,86 6,72 6,72
       
3. Tuettu maksullinen lomittaja-apu      
Palvelujen käyttäjät 10 291 9 450 8 980
Lomituspäivät 95 313 71 240 67 340
Lomituspäiviä/käyttäjä 9,26 7,54 7,50
Lomitustunnit 628 094 471 000 445 080
Lomituspäivien keskim. kesto tunteina 6,59 6,61 6,61
       
Turkistuottajat      
1. Vuosiloma      
Palvelujen käyttäjien lukumäärä 640 640 640
Lomituspäivät 11 700 11 200 11 200
Lomituspäiviä/käyttäjä 17,45 17,50 17,50
Lomitustunnit 77 645 77 700 77 700
Lomituspäivien keskim. kesto tunteina 6,95 6,94 6,94
       
2. Lisävapaa      
Palvelujen käyttäjät 425 425 425
Lomitustunnit 46 489 46 500 46 500
Lomitustunteja/käyttäjä 109 109 109
       
Poronhoitajien sijaisapu      
Sijaisavun myöntämispäätöksiä 122 150 150
Lomitustunnit 10 124 13 750 13 750
Lomitustunteja/päätös 83 92 92
Käyttäjiä 92 110 110
Lomitustunteja/käyttäjä 110 170 170

40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 149 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) 35 §:ssä tarkoitettuihin lomituspalvelujen käyttökustannuksiin lain 37 §:n nojalla kunnille suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

2) enintään 182 000 euroa maatalouslomittajien oppisopimuskoulutuksesta paikallisyksiköille aiheutuneiden nettokustannusten korvaamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan mitoitus perustuu vuoden 2015 kustannuksia kuvaaviin alustaviin toteutumatietoihin ja niiden perusteella tehtyihin arvioihin toiminnan laajuuden ja kustannusten kehityksestä vuosina 2016 ja 2017.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Sopeutustoimi (HO 2015) (uudelleenkohdennus momentille 33.80.41) 50
Tarvearvion muutos -19 350
Yhteensä -19 300

2017 talousarvio 149 300 000
2016 talousarvio 168 600 000
2015 tilinpäätös 166 040 341

41. Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 550 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää turkistuottajien lomituspalvelulain (1264/2009) 25 §:n mukaiseen turkistuottajien lomituspalvelujen käyttökustannuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen lomituksen paikallisyksiköille.

Selvitysosa:Turkistuottajille järjestetään maksutonta vuosilomaa ja maksullista lisävapaata tarkoitukseen varatun määrärahan rajoissa. Lomituspalvelujen enimmäismäärät vahvistetaan vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Sopeutustoimi (HO 2015) (uudelleenkohdennus momentilta 33.80.40) -50
Yhteensä -50

2017 talousarvio 2 550 000
2016 talousarvio 2 600 000
2015 tilinpäätös 2 600 000

42. Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää poronhoitajien sijaisavusta annetun lain (1238/2014) 16 §:n mukaiseen sijaisavun kustannuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen.

Selvitysosa:Poronhoitajille järjestetään maksullista sijaisapua työkyvyttömyyden aikana enintään 170 tuntia ja 90 päivää kalenterivuoden aikana. Lomituspalvelujen enimmäismäärä vahvistetaan vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.


2017 talousarvio 300 000
2016 talousarvio 300 000
2015 tilinpäätös 300 000

50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 15 140 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 31 ja 32 §:n nojalla Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle ja kunnille lomituspalvelujen hallinnon järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

2) enintään 94 000 euroa lain 12 §:n 3 momentin mukaisen harkinnanvaraisen lisäkorvauksen maksamiseen paikallisyksiköille

3) turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain 24 §:n ja poronhoitajien sijaisavusta annettavan lain nojalla palvelujen hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:Määrärahasta arvioidaan käytettävän kuntien lomituspalvelujen kustannuksiin 13 521 000 euroa, mihin sisältyvät turkistuottajien lomituspalveluista kunnille aiheutuvat kustannukset sekä eräille kunnille maksettava harkinnanvarainen lisäkorvaus. Maataloustuottajien eläkelaitokselle lomituspalvelujen hallinnosta aiheutuviin kustannuksiin arvioidaan käytettävän 1 619 000 euroa, mihin sisältyvät turkistuottajien ja poronhoitajien lomituspalvelujen hallinnosta eläkelaitokselle aiheutuvat kustannukset.


2017 talousarvio 15 140 000
2016 talousarvio 15 140 000
2015 tilinpäätös 16 139 973