Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaPDF-versio

20. Turvatekniikan keskuksen tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 1 175 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1032/1996) mukaisia lupa- ja tarkastusmaksuja, sähköturvallisuuslain (410/1996), laitteiden energiatehokkuudesta annetun lain (1241/1997), painelaitelain (869/1999) ja jalometallituotteita koskevan lain (1029/2000) mukaisia korvauksia testauksista ja tutkimuksista aiheutuneista kustannuksista sekä korvaus Mittatekniikan keskukselle ja Energiamarkkinavirastolle tuotetuista hallintopalveluista. Tuloarviossa on otettu vähennyksenä huomioon 8 000 euroa momentille 12.31.99 budjetoituina Turvatekniikan keskuksen liikenne- ja viestintäministeriölle tuottamien palveluiden tuloina.


2009 talousarvio 1 175 000
2008 talousarvio 1 320 000
2007 tilinpäätös 1 511 298

30. (12.32.10) Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä työvoima- ja elinkeinokeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista

Momentille arvioidaan kertyvän 200 000 euroa.

Selvitysosa:Pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista annetun lain (971/2004) perusteella vuonna 2009 osaamisen kehittämispalveluihin osallistuvilta peritään rahoitusosuus, joka on noin kuudesosa niistä erilliskustannuksista, joita palvelujen tuottamisesta aiheutuu. Rahoitusosuudet kertyvät työ- ja elinkeinoministeriön sekä työvoima- ja elinkeinokeskusten toimeksiannosta pk-yrityksille järjestetyistä yrittäjäkoulutustilaisuuksista, tuotteistetuista asiantuntijapalveluista, alueellisista elinkeinojen kehittämisprojekteista sekä muista momentilta 32.30.01 rahoitettavista osaamisen kehittämispalveluista.


2009 talousarvio 200 000
2008 talousarvio 1 800 000
2007 tilinpäätös 4 873 229

31. (12.32.90) Palkkaturvamaksujen palautukset

Momentille arvioidaan kertyvän 21 327 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat palkkaturvalain (866/1998) 31 §:n ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) 29 §:n mukaisia työttömyysvakuutusrahaston suorituksia sekä työnantajilta ja niiden konkurssipesiltä kyseisen vuoden aikana takaisin perittyjen saatavien pääomia. Palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain mukaiset menot 22 000 000 euroa on budjetoitu momentille 32.30.50.


2009 talousarvio 21 327 000
2008 talousarvio 21 327 000
2007 tilinpäätös 17 524 915

50. (12.32.70) Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 181 500 000 euroa.

Selvitysosa:Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osalta tulot kertyvät ohjelmakauden 2007—2013 alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitetta toteuttavien Itä-Suomen, Pohjois-Suomen, Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen toimenpideohjelmien EU-tuen maksuista vuoden 2009 osuutena.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osalta tulot kertyvät sekä ohjelmakauden 2000—2006 tavoite 1-, 2-, 3- ja Equal -ohjelmien että Manner-Suomen ESR -ohjelman 2007—2013 toteuttamiseen myönnettävän EU-tuen maksuista vuoden 2009 osuutena.

Tulojen arvioitu kertymä
   
EAKR  
Ohjelmakausi 2007—2013  
Itä-Suomi 39 500 000
Pohjois-Suomi 20 500 000
Etelä-Suomi 15 000 000
Länsi-Suomi 17 500 000
EAKR yhteensä 92 500 000
   
ESR  
Ohjelmakausi 2000—2006  
Tavoite 1 14 500 000
Tavoite 2 5 500 000
Tavoite 3 22 500 000
Equal 3 500 000
Yhteensä 46 000 000
   
Ohjelmakausi 2007—2013  
Manner-Suomi 43 000 000
ESR yhteensä 89 000 000
   
EAKR ja ESR yhteensä 181 500 000


2009 talousarvio 181 500 000
2008 talousarvio 304 230 000
2007 tilinpäätös 295 312 258

99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 18 000 000 euroa.

Selvitysosa:

Tulojen arvioitu kertymä
   
Matkailun edistämiskeskuksen tulot 3 000
Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus 7 380 000
Kilpailuviraston tulot 2 000
Valtausmaksut 750 000
Palkkaturvapalautusten korot 1 000 000
Muut tulot 8 865 000
Yhteensä 18 000 000

Matkailun edistämiskeskuksen tulot kertyvät sekalaisista tuloista.

Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen tulot perustuvat kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen (1254/1997) viraston maksuista. Lisäksi momentille kertyy tuloja Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen osallistumisesta eurooppalaisiin yhteistyöhankkeisiin. Vastaavat menot on merkitty momenteille 32.20.06, 20 ja 40.

Kilpailuviraston tulot perustuvat kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen (185/2000) kilpailuviraston maksullisista suoritteista.

Valtausmaksuista saatavat tulot perustuvat kaivoslakiin (503/1965).

Palkkaturvapalautusten korot ovat palkkaturvalain (866/1998) 17 §:n ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) 15 §:n mukaan palkkaturvana maksetuille määrille kertyviä korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisia korkoja, jotka työnantaja tai tämän konkurssipesä on velvollinen maksamaan.


2009 talousarvio 18 000 000
2008 II lisätalousarvio 1 895 000
2008 talousarvio 12 635 000
2007 tilinpäätös 8 773 128