Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2017

90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseenPDF-versio

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen arpajaislain muuttamisesta rahapeliyhteisöjen yhdistämiseksi 1.1.2017 lukien ja sitä koskevan uuden yhtiön perustamiseksi. Jatkossa ainoastaan uudella perustettavalla rahapeliyhtiöllä olisi yksinoikeus toimeenpanna rahapelejä Suomessa. Rahapelitoiminnasta saatavista varoista käytetään 43 % terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitettu tuotto käytetään avustusten myöntämiseen oikeuskelpoisille yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille, rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetussa laissa (1184/1988), eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetussa laissa (1039/1997) ja sotilasvammalain (404/1948) 6 d §:ssä säädettyihin menoihin sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen toiminnasta aiheutuneisiin henkilöstö- ja muihin kustannuksiin. Avustuksia myönnetään harkinnanvaraisina avustuksina hakemusten perusteella.

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen perustettava sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus käsittelee avustushakemukset, laatii avustusehdotuksen ja hallinnoi avustusten maksatusta, valvoo niiden käyttöä ja tekee avustetun toiminnan tuloksellisuusseurantaa. Avustuksista päättää sosiaali- ja terveysministeriö pääsääntöisesti kerran vuodessa.

Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta myönnettiin vuonna 2016 avustuksia 315,3 milj. euroa yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Kun lisäksi arpajaislain 22 §:n 2 momentin nojalla osoitettiin Valtiokonttorin käytettäväksi 30,0 milj. euroa sotilasvammakorvauksiin, 60,0 milj. euroa sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin, 18,0 milj. euroa rintamaveteraanien kuntoutukseen sekä 3,5 milj. euroa eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutukseen, Raha-automaattiyhdistyksen tuoton käyttö oli yhteensä 426,8 milj. euroa. Vuoden 2015 tuotosta jätettiin jakamatta 28,2 milj. euroa.

Rahapelitoiminnasta saatavaa tuottoa on tarkoitus käyttää vuonna 2017 yhteensä 429,2 milj. euroa. Tästä määrästä jaettaisiin avustuksina 317,6 milj. euroa momentilta 33.90.50. Lisäksi osoitetaan Valtiokonttorin käyttöön yhteensä 108,2 milj. euroa sotilasvammakorvauksiin, korvauksia sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin, eräisiin kuntoutustoiminnan menoihin sekä rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menoihin sekä 3,4 milj. euroa momentille 33.01.01 sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen toimintamenoihin. Vastaava tulo 429 163 000 euroa on merkitty momentille 12.33.90.

Luvun nimike on muutettu.

50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 317 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää arpajaislain (1047/2001) 17 §:n 2 momentissa ja 22 §:n 1 ja 3 momentissa mainittuihin tarkoituksiin.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut seuraavat tavoitteet avustustoiminnalle vuodelle 2017:

1) Järjestöjen toimintaedellytysten ja perusrahoituksen turvaaminen: Avustuksilla tuetaan järjestöjen toimintoja ja hankkeita kansalaistoiminnan, vaikuttamistoiminnan, oikeuksien- ja edunvalvonnan, asiantuntijuuden ja kehittämistoiminnan sekä vapaaehtois- ja vertaistoiminnan jatkuvuuden ja kehittymisen varmistamiseksi.

2) Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen: Avustuksia myönnetään toimintoihin ja kehittämishankkeisiin, joiden tavoitteena on terveyden edistäminen sekä ihmisten ja heidän lähiyhteisöjensä omaehtoisen suoriutumisen ja jaksamisen tukeminen.

3) Yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen: Avustuksia myönnetään toimintoihin ja kehittämishankkeisiin, joilla pyritään edistämään ihmisten mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä osallistumismahdollisuuksia monipuolisesti kansalaisyhteiskunnan eri toimintoihin.

4) Erityisryhmien asumisen tukeminen: Avustamisen tavoitteena on edistää erityisryhmien asumismahdollisuuksia ja -valmiuksia sekä vähentää asunnottomuutta. Asumisen edistämiseen keskittyvien toiminnallisten avustusten painoarvoa lisätään linjauskauden aikana suhteessa investointiavustuksiin.

5) Kriisiauttaminen ja arjen turvallisuuden edistäminen: Avustuksilla tuetaan toimintoja ja kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on auttaa ja tukea ihmisiä elämän erilaisissa kriisitilanteissa sekä ehkäistä arjen turvallisuutta uhkaavien ongelmien ja tapaturmien syntyä.

6) Työelämäosallisuuden vahvistaminen: Avustuksia myönnetään toimintoihin ja kehittämishankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää ihmisten työelämävalmiuksia sekä mahdollisuuksia osallistua työelämään.

Avustustoiminnan linjausten mukaisesti vuosille 2016—2019 käynnistyy viisi teemaa, joihin avustuksia suunnataan erillisellä teemarahoituksella. Teemat ovat edellä esiteltyihin tavoitealueisiin nähden osittain läpileikkaavia ja yhdistävät useampien tavoitealu­eiden toimintoja. Vuonna 2017 teemarahoitusta kohdennetaan hankkeisiin, joilla pyritään vähentämään yksinäisyyden kokemuksia.

Elinkeinotoimintaan verrattavaan, korvausta vastaan tapahtuvaan palvelutoimintaan ei avustuksia myönnetä kilpailun vääristymisen ehkäisemiseksi. Avustukset kohdennetaan raha-automaattiavustuksista annetun lain mukaisesti järjestötoimintaan, joka toteutetaan ostopalvelu- ja kilpailuttamisjärjestelmien ulkopuolella.

Palveluihin liittyvässä kehittämistoiminnassa edistetään soveltuvilta osin järjestöjen ja kuntien välistä yhteistoimintaa. Avustusten suuntaamisessa huomioidaan myös hallitusohjelman toteuttamiseen sisältyvät kehittämisohjelmat siltä osin kuin ne soveltuvat avustustoiminnan linjausten raamittamaan avustusjärjestelmään ja kansalaisjärjestöjen toimintaan.

Avustusmäärärahan käyttö vuosina 2016—2017

Vuodesta 2016 alkaen avustusmäärärahan käyttösuunnitelma tehdään avustustoiminnan linjausten (2016—2019) kuuden tavoitealueen mukaisella jaottelulla.

Avustustoiminnan linjausten tavoitealueiden mukainen esitys 2016—2017 (milj. euroa)

  2016 2017
     
Järjestöjen toimintaedellytysten ja perusrahoituksen turvaaminen 116 118
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 72 75
Yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen 55 60
Erityisryhmien asumisen tukeminen 30 20
Kriisiauttaminen ja arjen turvallisuuden edistäminen 24 25
Työelämäosallisuuden vahvistaminen 18 20
Yhteensä 315 318

Avustusmäärärahan käyttö avustuslajeittain vuosina 2015—2017 (milj. euroa)

  2015 2016 2017
       
Yleisavustukset 61 64 65
Kohdennetut toiminta-avustukset 147 156 159
Investointiavustukset 31 26 18
Projektiavustukset 70 69 76
Yhteensä 309 315 318

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Rahapelitoiminnan tarkentunut tuottoarvio momentilla 12.33.90 2 300
Yhteensä 2 300

Momentin määräraha on muutettu kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi.

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2017 talousarvio 317 600 000
2016 talousarvio 315 300 000
2015 tilinpäätös 309 300 000