Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2017 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Hallinto ja tutkimus
       10. Maaseudun kehittäminen
       20. Maa- ja elintarviketalous
       40. Luonnonvaratalous
          (63.) Metsähallitus
       64. Metsähallitus
       70. Maanmittaus ja tietovarannot
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

Pääluokka 30

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Selvitysosa: Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala turvaa kotimaisen ruoan tuotannon ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön sekä luo edellytyksiä niihin perustuville elinkeinoille ja hyvinvoinnille.

Toimintaympäristön kuvaus

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan elinkeinot ovat merkittäviä uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäjiä. Ravinnon, energian, erilaisten tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen uusiutuvia luonnonvaroja kestävästi käyttävä biotalous luo merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Biotalouden keinoin pyritään vähentämään riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäisemään ekosysteemien köyhtymistä sekä edistämään talouskehitystä ja luomaan uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tärkeimpiä uusiutuvia luonnonvaroja ovat metsien, maaperän, peltojen, vesistöjen ja meren biomassa, makea vesi sekä eläimet. Ekosysteemipalveluiden eli luonnon tarjoamien palveluiden merkitys osana biotaloutta on merkittävä ilmastonmuutoksen hidastajana, luonnonvarojen säilyttäjänä ja niiden tilan parantajana sekä virkistysmahdollisuuksien lisääjänä.

Biotalous ja puhtaat ratkaisut on yksi hallituksen strategisista painopisteistä. Biotaloudelle on ominaista uusiutuvien luonnonvarojen kestävä ja monipuolinen käyttö sekä uusiutumattomien luonnonvarojen säästeliäs käyttö ja tehokas kierrätys. Tehostamalla alkutuotannosta, elintarviketeollisuuden prosesseista ja yhdyskuntien jätteistä peräisin olevien ravinteiden talteenottoa ja järjestämällä tarkoituksenmukainen kustannustehokas kierrätys sekä edistämällä sektorirajat ylittäviä tuotannollisia prosesseja luodaan uusia taloudellisia mahdollisuuksia, parannetaan ravinneomavaraisuutta sekä vähennetään ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin. Ministeriön tehtävänä on varmistaa, että lainsäädäntö ja muut ohjauskeinot tukevat biotalouden uusien ratkaisujen syntymistä ja edistävät biomassojen kestävää käyttöä. Suomen runsaat biomassavarannot jalostetaan kotimaassa, ravinteet kierrätetään tehokkaasti ja huolehditaan ruoan huoltovarmuudesta.

Luonnonvarojen määrä, saatavuus ja laatu, ilmastonmuutos, energian tuotantotavat ja puhtaan veden riittävyys sekä maaseudun elinkeino- ja väestörakenteen muutos vaikuttavat olennaisesti ministeriön toimialaan. Ministeriö koordinoi kansallista ilmastonmuutokseen sopeutumista. Haasteisiin vastaaminen edellyttää ratkaisuja, jotka vaikuttavat maataloustuotantoon ja koko ruokaketjun tuotantotekniikoihin ja -tapoihin, maankäyttöön ja energian kulutukseen. Aktiivisilla, toteuttamiskelpoisilla ja kustannustehokkailla toimenpiteillä voidaan luoda uusia mahdollisuuksia kannattavalle liiketoiminnalle ja elinkeinojen kehittymiselle.

Ministeriön toimialan menestyminen perustuu korkeatasoiseen ja laaja-alaiseen osaamiseen sekä innovaatioiden nopeaan hyödyntämiseen uusiutuvien luonnonvarojen kestävässä käytössä. Hallinnonalan tutkimus tuottaa ennakoivasti tietoa, osaamista ja innovaatioita päätöksenteon tueksi, elinkeinojen kilpailukyvyn kehittämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet. Lukuperusteluissa on kuvattu yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevia politiikkasektorin tavoitteita sekä niiden kehitystä kuvaavia tunnuslukuja.

  • — Maaseutu on elinvoimainen paikka yrittää ja asua
  • — Edellytykset biotalouteen ja ruokaan perustuvien liiketoimintojen kilpailukykyiselle kasvulle ovat hyvät
  • — Uusiutuvia luonnonvaroja käytetään kestävästi samalla sovittaen yhteen luonnonvarojen käytön ja suojelun tarpeet
  • — Ihmisten, eläinten ja kasvien terveys, hyvinvointi ja turvallisuus on varmistettu vastuullisella toiminnalla
  • — Luonnonvara-, kiinteistö- ja paikkatiedot palvelevat laajasti yhteiskunnan tarpeita tukien kilpailukykyä.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet ja voimavarojen hallinta
  • — Toiminta on tuloksellista ja voimavarat suunnataan tehokkaasti yhteiskunnallisen vaikuttavuuden saavuttamiseksi. Huolehditaan siitä, että tehtävät ovat tasapainossa voimavarojen kanssa.
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Maa- ja metsätalousministeriö jatkaa hallituksen sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista ja sisällyttämistä lainvalmisteluun, toiminnan ja talouden ohjaukseen sekä muihin tasa-arvon kannalta merkittäviin toimintoihin. Maa- ja metsätalousministeriön pääluokan menoista noin 90 % on siirtomenoja, joilla tuetaan eri politiikkasektoreiden vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista. Pääsääntöisesti tukien myöntämisperusteena ei ole niiden vaikutus sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

Pääluokan valtuudet momenteittain (milj. euroa)

  2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
30.10.40Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v)  
 — myöntämisvaltuus66,067,51)
30.10.41Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha)  
 — korkotukivaltuus250,0250,01)
30.10.64EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus127,8154,31)
30.20.40Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v)  
 — myöntämisvaltuus30,030,0
30.20.43Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v)  
 — myöntämisvaltuudet20,020,01)
30.40.44Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus58,059,0

1) Mikäli ohjelmakauteen 2014—2020 kohdistuvaa myöntämisvaltuutta (ja momentin 30.10.41 korkotukivaltuutta) on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2017.

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2015—2017

  v. 2015
tilinpäätös
1000 €
v. 2016
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2017
esitys
1000 €
 
Muutos 2016—2017
  1000 €%
 
01.Hallinto ja tutkimus148 124136 033125 988-10 045-7
01.Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)23 87424 55722 171-2 386-10
05.Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)90 99279 13970 311-8 828-11
(21.)Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)2 2690
22.Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)1 5931 3431 3430
23.Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v)4204200
29.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)25 65227 23827 3901521
66.Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha)3 7443 7564 35359716
10.Maaseudun kehittäminen314 424308 704330 96222 2587
40.Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v)22 00054 80071 97617 17631
41.Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha)12 67317 00014 000-3 000-18
42.Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v)76 63072 63057 230-15 400-21
43.Eläinten hyvinvointikorvaukset (siirtomääräraha 3 v)64 93367 76767 7670
(44.)Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v)20 0000
50.Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v)6 5685 8733 466-2 407-41
51.Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)1 7641 6961 8431479
54.Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla (siirtomääräraha 2 v)912872912405
55.Valtionapu 4H-toimintaan (siirtomääräraha 2 v)4 1703 9133 305-608-16
(61.)EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)57 1080
(62.)Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha)45 5770
63.Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)1 6981 5231 023-500-33
64.EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)39182 630109 44026 81032
20.Maa- ja elintarviketalous1 762 7041 865 0031 829 027-35 976-2
02.Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)41 75742 21239 075-3 137-7
03.Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)25 30723 96124 2022411
20.Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta (arviomääräraha)5 0666 0286 0280
40.Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v)324 750321 700325 4003 7001
41.EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha)457 908597 000530 000-67 000-11
(42.)Eräät korvaukset (siirtomääräraha 3 v)3 6304 500-4 500-100
43.Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v)338 334300 043300 0430
44.Luonnonhaittakorvaukset (siirtomääräraha 3 v)551 888546 888551 8885 0001
46.EU:n osarahoittama ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)3 6053 4054 6051 20035
47.Kansallinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)3 9092 2994 1691 87081
60.Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha)400350200-150-43
61.Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v)25011 00038 00027 000245
62.Eräät valtionavut (siirtomääräraha 2 v)5 9005 6175 417-200-4
40.Luonnonvaratalous217 132192 983194 2311 2481
20.Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 3 v)2 9003 0003 0000
21.Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v)12 75213 51913 52010
22.Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)9 01014 78016 8802 10014
31.Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen (siirtomääräraha 3 v)12 6797 1367 1360
40.Eräät luonnonvaratalouden korvaukset (arviomääräraha)6521 2451 2450
41.Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v)3 4003 4003 4000
42.Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)8 0008 0007 900-100-1
44.Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)57 71155 23056 2301 0002
45.Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v)6 0273 0273 0270
46.Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v)42 72040 80040 8000
(47.)Pienpuun energiatuki (siirtomääräraha 2 v)0
(48.)Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v)1000
50.Riistatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)10 21310 13010 1300
51.Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)9 73410 5508 700-1 850-18
53.Eräät luonnonvaratalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v)1 4431 2791 332534
62.Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)38 98420 83720 881440
(77.)Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v)7570
83.Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3 v)5050500
(63.)Metsähallitus0
64.Metsähallitus6 2505 7545 514-240-4
50.Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)6 2505 7545 514-240-4
70.Maanmittaus ja tietovarannot52 50651 13048 352-2 778-5
01.Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)47 50646 63045 352-1 278-3
40.Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha)5 0004 5003 000-1 500-33
Yhteensä2 501 1402 559 6072 534 074-25 533-1
 Henkilöstön kokonaismäärä4 3954 4554 200