Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2017

40. EläkkeetPDF-versio

Selvitysosa:Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan omavastuuajan rahoittamiseen sekä vammaisetuuksien rahoittamisesta.

Eläketurva muodostuu työeläkkeestä sekä sitä täydentävästä kansaneläkkeestä. Työeläkkeen tehtävänä on turvata kohtuullinen toimeentulo ja kansaneläkkeen tehtävänä on turvata vähimmäistoimeentulo vanhuuden, työkyvyttömyyden, työttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman varalta. Eläkkeensaajia oli 31.12.2015 yhteensä 1 540 972, joista vanhuuseläkkeellä 1 270 408, perhe-eläkkeellä 275 213, työkyvyttömyyseläkkeellä 221 952, osa-aikaeläkkeellä 12 066 sekä muilla eläkkeillä 15 322. Henkilön on mahdollista saada samanaikaisesti usean lajin mukaista eläkettä.

Vuosina 2013—2015 maksetut eläkkeet (milj. euroa)

  2013 2014 2015
       
Yksityinen sektori 14 715 15 410 15 944
Kunnalliset eläkkeet 4 142 4 375 4 569
Valtion eläkkeet 4 194 4 327 4 412
Muut julkiset yhteensä 312 329 340
Työeläkkeet yhteensä 23 363 24 441 25 265
Solita-eläkkeet 528 513 515
Kelan eläkkeet 2 615 2 560 2 503
Lakisääteiset eläkkeet yhteensä 26 506 27 514 28 283
       
Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk 1 394 1 436 1 464

Työeläkkeet rahoitetaan työnantajien ja vakuutettujen vakuutusmaksuilla. Työeläkkeet ovat talousarvion ulkopuolella lukuun ottamatta valtion eläkkeitä, joiden rahoitus kuuluu valtiovarainministeriön pääluokkaan. Valtio osallistuu merimieseläkkeiden, yrittäjäeläkkeiden, maatalousyrittäjäeläkkeiden ja lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvän eläkkeen rahoitukseen. Kansaneläkkeet, yleiset perhe-eläkkeet ja takuueläkkeet rahoitetaan valtion varoista.

Toiminnan laajuus 2014—2017

Eläkkeen saajia 2014
toteutunut
2015
toteutunut
2016
arvio
2017
arvio
         
Merimieseläkkeen saajia 8 834 8 480 8 547 8 638
Maatalousyrittäjäeläkkeen saajia 159 396 154 571 148 644 142 425
Yrittäjäeläkkeen saajia 229 904 229 998 237 866 244 784
Tapaturmavakuutustapahtumia, maatalousyrittäjät 4 539 3 677 4 213 4 068
Sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan päivärahatapauksia, maatalousyrittäjät ja apurahansaajat 11 251 10 662 10 205 9 816
Lapseneläkkeen saajia 18 304 17 630 17 600 17 600
Leskeneläkkeen saajia 5 650 5 505 5 500 5 400
Kansaneläkkeen saajia 629 208 620 458 615 200 610 700
Takuueläkkeen saajia 101 521 100 947 110 400 110 700

Toiminnan laajuus 2014—2017

Vakuutettujen lukumäärä 2014
toteutunut
2015
toteutunut
2016
arvio
2017
arvio
         
MEL-vakuutettuja 8 645 8 553 8 630 8 630
MYEL-vakuutettuja 67 859 64 474 62 012 59 535
YEL-vakuutettuja 237 295 235 200 234 500 235 700
MYEL-vakuutettuja apurahansaajia 2 876 2 876 2 876 2 872
Tapaturmavakuutettuja maatalousyrittäjiä 88 443 85 836 83 355 80 839

Toiminnan laajuus 2014—2017

Keskimääräisiä eläkkeitä 2014
toteutunut
2015
toteutunut
2016
arvio
2017
arvio
         
Keskimääräinen merimieseläke (€/kk) 1 341 1 380 1 410 1 440
Keskimääräinen maatalousyrittäjäeläke (€/kk) 398 423 445 472
Keskimääräinen yrittäjäeläke (€/kk) 433 453 456 456
Keskimääräinen tapaturmaeläke (€/kk), maatalousyrittäjät 621 630 636 650
Keskimääräinen leskeneläke (€/kk) 178 176 175 175
Keskimääräinen kansaneläke (€/kk) 303 301 296 293
Keskimääräinen takuueläke (€/kk) 122 133 145 146

Toiminnan laajuus 2014—2017, eläkkeen saajan asumistuki ja vammaisetuudet

  2014
toteutunut
2015
toteutunut
2016
arvio
2017
arvio
         
Eläkkeensaajan asumistuki, saajat 194 401 197 870 201 300 205 200
Maksetut eläkkeensaajan asumistuet, milj. 497,9 532,2 560,2 586,3
Eläkettä saavan hoitotuki, saajat 232 919 233 082 232 700 232 600
Vammaistuki, saajat 46 214 49 911 53 100 55 900
Ruokavaliokorvaukset, saajat 33 514 34 520 - -
Maksetut vammaisetuudet (milj.) 612,8 619,5 613,2 617,8

Yksityisen työnantajan työsuhteessa olevat merimiehet on vakuutettu merimiesten eläkelain (MEL) mukaisesti. Itsenäisten liikkeen- ja ammatinharjoittajien sekä osan yrityksen omistajista on vakuutettava ansiotoimintansa yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisesti ja maanviljelijöiden, kalastajien, apurahansaajien ja poronhoitajien maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisesti. Valtio osallistuu näiden rahoitukseen. Valtio korvaa alle kolmevuotiaan lapsen hoidon ja opiskelun ajalta karttuvat eläkkeet.

Työtapaturmasta ja ammattitaudista suoritetaan korvauksia tapaturmavakuutuslainsäädännön mukaisesti työntekijöille ja maatalousyrittäjille. Korvauksia maksetaan muun muassa sairaanhoidosta ja ansionmenetyksestä. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki koskee niitä henkilöitä, joille MYEL-vakuutus on pakollinen. Tapaturmavakuutus rahoitetaan työnantajien tapaturmavakuutusmaksuin, mutta valtio osallistuu maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoitukseen.

Omaeläkkeen lisäksi eläkettä voidaan maksaa perheenhuoltajan kuoltua. Yleisen perhe-eläkkeen tavoitteena on turvata vähimmäistoimeentulo perheenhuoltajan kuoltua. Perhe-eläkettä maksetaan leskelle ja alaikäiselle lapselle. Leskeneläkettä yhteen sovitetaan laskennallisen omaeläkkeen kanssa.

Kansaneläkkeen tavoitteena on turvata vähimmäistoimeentulo niille eläkkeensaajille, jotka eivät saa muuta eläkettä tai joiden muu eläketurva on vähäinen. Kansaneläkkeen määrä pienenee työeläketulojen kasvaessa, eikä kansaneläkettä jää maksettavaksi työeläkkeiden ylitettyä tietyn määrän. Eläkkeeseen voi kuulua myös eläkettä saavan hoitotuki, asumistuki ja lapsikorotus. Kansaneläkejärjestelmästä maksetaan myös työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea ja yksilöllistä varhaiseläkettä, jos henkilö ei saa muuta eläkettä tai eläke on pieni.

Valtio rahoittaa vammaisetuudet kokonaisuudessaan. Vammaisetuuksien tarkoituksena on tukea vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden henkilöiden itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua. Vammaisetuuksia ovat eläkettä saavan hoitotuki, alle 16-vuotiaan vammaistuki ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuki.

50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 60 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää merimieseläkelain (1290/2006) 152 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtion osuus merimieseläkemenoista on 31 %.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eläkemenoarvion tarkentuminen 700
Yhteensä 700

2017 talousarvio 60 100 000
2016 talousarvio 59 400 000
2015 tilinpäätös 60 400 000

51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 659 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 135 §:n ja 135 a §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) 41 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtio korvaa maatalousyrittäjien eläkkeiden aiheuttamat kustannukset siltä osin kuin vakuutusmaksut ja sijoitusten tuotto eivät niihin riitä, ryhmähenkivakuutuksen korvausmenoista valtion osuus on kuitenkin 1/3. Valtion osuuden etuus- ja hoitokulumenoista arvioidaan vuonna 2017 olevan 79 %.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon yksityisten alojen työeläkelainsäädännön sekä luopumistukijärjestelmän muutokset.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos 14 700
Yhteensä 14 700

2017 talousarvio 659 300 000
2016 talousarvio 644 600 000
2015 tilinpäätös 624 800 000

52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 149 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yrittäjän eläkelain (1272/2006) 140 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtio korvaa yrittäjäeläkkeiden aiheuttamat kustannukset siltä osin kuin vakuutusmaksurahasto ei niihin riitä.

Yrittäjien maksuprosentin on vuonna 2017 oletettu olevan 24,1 % alle 53-vuotiaiden osalta ja 25,6 % 53-vuotiaiden ja sitä vanhempien osalta, jolloin vakuutusmaksutulo olisi 1 113 600 000 euroa. Kokonaiseläkemenoksi arvioidaan 1 186 000 000 euroa. Valtion osuuteen vaikuttavat lisäksi YEL 10 §:n 2 momentissa tarkoitetut avoimet maksut, joiden määräksi on arvioitu 88 000 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos 26 500
Yhteensä 26 500

2017 talousarvio 149 000 000
2016 talousarvio 122 500 000
2015 tilinpäätös 90 300 000

53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 12 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmevuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003) 8 §:n mukaiseen valtion korvaukseen.

Selvitysosa:Alle kolmevuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta myönnetyn eläkkeen aiheuttamat kustannukset korvataan kokonaan valtion varoista.

Valtion korvaus on maksettu vuoden viiveellä. Vuonna 2017 siirrytään menettelyyn, jossa valtio maksaa osuutensa ennakkona kuluvan vuoden aikana. Tämän johdosta vuoden 2017 talousarvioon varattava määräraha koskee sekä vuoden 2016 että vuoden 2017 korvauksia.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos 2 500
Valtion osuuden maksamisen muutos ennakkomenettelyksi 4 200
Yhteensä 6 700

2017 talousarvio 12 200 000
2016 talousarvio 5 500 000
2015 tilinpäätös 2 417 514

54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 15 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 15 §:n ja 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/1991) 10 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtion välitön osuus kokonaiskustannuksista on 29,5 % ja maatalousyrittäjien osuus on 33,5 %. Perusturvaosuus rahoitetaan Kansaneläkelaitoksen ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kautta. Kansaneläkelaitoksen osuus kokonaiskustannuksista on 27,6 % ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 9,4 %.

Sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille aiheutuvat kustannukset maksetaan kokonaan valtion varoista. Momentilta maksetaan myös apurahansaajille maksettavat tapaturmavakuutuksen mukaiset korvaukset ja sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta aiheutuvat kustannukset.


2017 talousarvio 15 000 000
2016 talousarvio 15 000 000
2015 tilinpäätös 13 670 000

60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 3 597 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansaneläkelain (568/2007) 101—103 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

3) eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

4) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

5) eräiden pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuesta annetun lain (39/2005) mukaisten vuosien 2005—2009 etuuksien maksatuksen oikaisuun

6) takuueläkelain (703/2010) 36 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

7) maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain (1192/2002) mukaisten etuuksien maksatuksen oikaisuun.

Selvitysosa:Valtio rahoittaa kansaneläkkeet, takuueläkkeet, perhe-eläkkeet, eläkkeensaajan asumistuet ja vammaisetuudet kokonaisuudessaan. Lisäksi valtio turvaa kansaneläkerahaston rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän sekä maksuvalmiuden.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta siten, että eläkkeensaajan asumistukiin sovelletaan edelleen samoja asumismenojen enimmäismääriä kuin vuonna 2015 indeksisidonnaisten menojen säästön saavuttamiseksi eläkkeensaajan asumistuessa.

Sukupuolineutraalin avioliittolain vaikutus momentille on vähäinen.

Kun hallituksen esitykset on otettu huomioon kansaneläkevakuutuksen valtion osuudet, muut menot ja tulot vuonna 2017 ovat arviolta seuraavat (milj. euroa)

   
Menot  
Kansaneläkemenot 2 210
Takuueläke 191
Vammaisetuudet 615
Eläkkeensaajan asumistuki 582
Yhteensä 3 598
   
Tulot  
Omaisuuden tuotot 1
Valtion osuudet etuuksista 3 597
Rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän turvaaminen (valtio) -
Yhteensä 3 598

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Enimmäisasumismenojen alennus 3,3 % -9 000
Indeksisidonnaisten menojen säästö -25 500
Indeksisidonnaisten menojen säästönä vuoden 2017 enimmäisasumismenojen jäädytys -4 500
Tarvearvion muutos 5 200
Yhteensä -33 800

2017 talousarvio 3 597 500 000
2016 II lisätalousarvio -4 600 000
2016 talousarvio 3 631 300 000
2015 tilinpäätös 3 702 561 991