Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2017

Pääluokka 32

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Selvitysosa:Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan yksikköjen ja ministeriöiden kanssa kasvupolitiikkaa, jolla tuetaan hallitusohjelman kasvu- ja työllisyystavoitteiden saavuttamista. Kasvupolitiikan perustana on menestyvä yritystoiminta, joka innovoi, työllistää ja luo hyvinvointia Suomeen.

Kasvupolitiikalla luodaan hallinnonalalla edellytyksiä yritysten uudistumiselle ja toimintaedellytysten parantumiselle, kasvulle ja kansainvälistymiselle, terveelle kilpailulle, työllistämiskynnyksen alentamiselle ja työnteon kannustavuudelle sekä työvoimahallinnon uudistamiselle työllistymistä tukevaksi.

Biotaloudella ja puhtailla ratkaisuilla luodaan uutta ja kilpailukykyistä liiketoimintaa ja työllisyyttä sekä edistetään kestävää kehitystä.

Kasvupolitiikka ulotetaan asiakaspalveluun asti yhdistämällä maakuntauudistuksen yhteydessä yritys- ja TE-palvelut liiketoimintalähtöiseksi julkiseksi kasvupalveluksi.

Työ- ja elinkeinohallinto toteuttaa kasvupolitiikkaa eri toimenpiteissään ja palveluissaan kiinnittäen huomiota vaikuttavaan ja tulokselliseen toteuttamistapaan. Aktiivisen markkinavuoropuhelun kautta vahvistetaan yritysten kasvuhalukkuutta.

Kansainvälisesti kilpailukykyisen toimintaympäristön rakentamisessa tavoitellaan kilpailun esteiden ja rajoitusten purkamista sekä lupa- ja viranomaismenettelyjen keventämistä.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Kasvupolitiikan tärkeimpänä tavoitteena on kestävällä pohjalla oleva korkea työllisyys: työllisyysaste nostetaan hallituskauden aikana 72 prosenttiin, samalla työllisten määrä kasvaa 110 000 henkilöllä.

Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa toimialalleen alustavasti seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2017:

  • — Yksityisen sektorin suorituskyky paranee ja liiketoiminta suuntautuu vahvemmin kansainvälisille markkinoille
  • — Yritykset hyödyntävät aiempaa enemmän uudenlaisia arvonluontiverkostojen tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia
  • — Yrityksiä kannustetaan eri keinoin uusien toimintamallien, tuotteiden ja asiakastarpeiden kehittämiseen sekä nopeaan reagointiin markkinoilla
  • — T&k-panostuksia kohdentuu riittävästi merkittävien uusien avauksien kehittämiseen
  • — Työelämän rakenteet kehittyvät niin, että jokaisen työpanos ja osaaminen saadaan muuttuvan elinkeinorakenteen oloissa täysimääräisesti hyödynnettyä
  • — Energia-alan ja muiden alojen infrastruktuuri rakentuu kasvua tukevalla tavalla
  • — Aluekehityksessä hyödynnetään kasvupolitiikan tarjoamia mahdollisuuksia. Aluehallintouudistuksessa varmistetaan liiketoimintalähtöinen kasvua ja työllisyyttä tukeva toteuttamistapa
  • — Talouden kilpailullisuutta kasvatetaan ja markkinaehtoisen liiketoiminnan edellytyksiä parannetaan.
Talousarvioesitykseen liittyvät tasa-arvovaikutukset

Työmarkkinoiden jakautumista naisten ja miesten ammatteihin ja aloihin lievennetään muun muassa työllisyyden ja yrittäjyyden edistämistoimenpiteillä. Tehokkailla työvoima- ja yrityspalveluilla rohkaistaan osaamisen uudistamiseen ja ammatilliseen liikkuvuuteen, mikä on olennaisen tärkeää erityisesti rakennemuutostilanteissa.

Työnvälityksen työttömistä työnhakijoista naisia on ollut 43 % vuosina 2013—2015. Naisten osuus eri työvoimapalveluiden aloittaneista on ollut seuraava: ammatillinen työvoimakoulutus 37 % vuonna 2015, 36 % vuonna 2014 ja 43 % vuonna 2013, kotoutumiskoulutus 60 % vuonna 2015 ja 59 % vuosina 2013—2014, palkkatuettu työ 48 % vuonna 2015, 47 % vuonna 2014 ja 48 % vuonna 2013 ja starttiraha 48 % vuonna 2015, 46 % vuonna 2014 ja 47 % vuonna 2013. Omaehtoisen opiskelun aloittaneista naisia oli 60 % vuosina 2013—2015.

Pääluokan valtuudet momenteittain (milj. euroa)

    2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
32.20.40 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)    
  — rahoitusvaltuus 241,015 231,015
32.20.41 Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 5,000 -
32.20.82 Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 500,000 500,000
32.20.83 Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 146,823 146,823
32.30.51 Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)    
  — hankintasopimusvaltuus 140,430 127,800
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä    
  — lainojen hyväksymisvaltuus (turvavarastolainat) 8,400 8,400
  — myöntämisvaltuus 0,034 0,034
32.50.42 Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 5,000 -
32.50.43 Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 1,000 -
32.50.64 EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 326,965 378,684
32.60.40 Energiatuki (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 35,000 35,000

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2015—2017

    v. 2015
tilinpäätös
1000 €
v. 2016
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2017
esitys
1000 €
 
Muutos 2016—2017
    1000 € %
 
01. Hallinto 712 648 284 540 271 643 -12 897 -5
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 40 588 33 645 33 610 -35 0
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 214 435 193 120 179 626 -13 494 -7
20. Siviilipalvelus (arviomääräraha) 4 192 4 939 4 939 0
21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 3 v) 538 616 836 220 36
(22.) Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin aiheuttamien ympäristövahinkojen estäminen (siirtomääräraha 2 v) 100 000 0
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 92 388 30 622 30 854 232 1
40. Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen (siirtomääräraha 3 v) 13 571 13 251 -320 -2
60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha) 0 20 20 0
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 9 507 8 007 8 507 500 6
(88.) Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n oman pääoman korottaminen (arviomääräraha) 42 000 0
(89.) Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 209 000 0
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 1 473 137 925 551 858 972 -66 579 -7
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 36 110 32 890 31 597 -1 293 -4
06. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 40 572 38 448 36 057 -2 391 -6
28. Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 500 500 400 -100 -20
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 367 195 330 370 273 500 -56 870 -17
41. Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin (arviomääräraha) 1 102 3 500 2 500 -1 000 -29
42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 9 800 7 024 2 300 -4 724 -67
43. Cleantech- ja biotalousratkaisujen sekä innovaatioiden kaupallistamisen tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 30 000 43 000 13 000 43
(46.) Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v) 20 000 0
47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha) 90 497 56 735 64 643 7 908 14
48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha) 9 886 20 200 40 300 20 100 100
49. Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 130 188 91 770 87 303 -4 467 -5
(50.) Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v) 1 000 -1 000 -100
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha) 505 068 106 404 82 462 -23 942 -23
82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha) 0 10 10 0
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) 132 219 141 700 139 900 -1 800 -1
87. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v) 5 000 5 000 5 000 0
88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 105 000 30 000 30 000 0
89. Pääomasijoitus Tekes Pääomasijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 20 000 30 000 20 000 -10 000 -33
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 741 785 750 512 594 574 -155 938 -21
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 153 486 165 117 156 131 -8 986 -5
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v) 588 299 585 395 438 443 -146 952 -25
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 64 048 85 600 76 791 -8 809 -10
01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10 820 10 058 9 899 -159 -2
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) -2 118 4 541 7 235 2 694 59
05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18 677 19 781 19 482 -299 -2
31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v) 5 731 4 731 4 731 0
50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle (kiinteä määräraha) 873 897 822 -75 -8
51. Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha) 2 524 2 572 2 572 0
52. Palkkaturva (arviomääräraha) 27 501 43 000 32 000 -11 000 -26
95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha) 40 20 50 30 150
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka 443 259 342 160 437 451 95 291 28
40. Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (siirtomääräraha 3 v) 15 000 11 000 -4 000 -27
41. Valtionavustus Finpron toimintaan (siirtomääräraha 3 v) 52 095 35 600 33 600 -2 000 -6
42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) 24 428 30 218 20 078 -10 140 -34
43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha) 11 051 8 018 5 315 -2 703 -34
44. Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v) 5 000 5 000 5 000 0
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) 344 970 242 324 357 458 115 134 48
65. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) 5 716 6 000 5 000 -1 000 -17
60. Energiapolitiikka 212 752 383 379 486 917 103 538 27
01. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 994 8 857 6 587 -2 270 -26
20. Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 500 2 500 0
40. Energiatuki (arviomääräraha) 45 932 76 402 70 076 -6 326 -8
41. LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha) 11 721 41 750 25 519 -16 231 -39
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha) 1 111 1 310 385 -925 -71
43. Kioton mekanismit (arviomääräraha) 597 460 250 -210 -46
44. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha) 142 398 234 600 298 600 64 000 27
45. Uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituki (siirtomääräraha 3 v) 20 000 40 000 20 000 100
46. Päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiotuki (arviomääräraha) 43 000 43 000 0
(87.) Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 2 000 0
70. Kotouttaminen 98 913 164 471 264 660 100 189 61
03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 2 246 2 246 2 091 -155 -7
30. Valtion korvaukset kotouttamisesta (arviomääräraha) 96 667 162 225 262 569 100 344 62
Yhteensä 3 746 542 2 936 213 2 991 008 54 795 2
  Henkilöstön kokonaismäärä 8 190 8 000 8 000