Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2017 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
       10. (33.10 ja 60, osa) Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet
       50. Veteraanien tukeminen
       60. (33.60, osa) Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
       70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
       80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
       90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

Pääluokka 33

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 12 d §:n mukaisten sosiaaliturvan yleisrahastoon kuuluvien etuuksien tilapäiseen suorittamiseen saa käyttää muun saman rahaston etuuden maksamiseen varattua määrärahaa seuraavilta momenteilta: 33.10.50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60 ja 33.20.51, 52, 56.

Selvitysosa:

Toimintaympäristö

Suomalaisten hyvinvointi ja elämänlaatu ovat pysyneet hyvinä kuluneen kymmenen vuoden aikana. Sosioekonomiset terveys- ja hyvinvointierot ovat kuitenkin kansainvälisesti verrattuna edelleen suuret. Polarisaation ja sosiaalisen eriarvoisuuden lisääntyminen on haaste sekä sosiaalisen kestävyyden että yhteiskunnan vakauden kannalta. Työllisyys, terveys ja hyvinvointi ja niitä tukevat palvelut vahvistavat kansalaisten osallisuutta ja estävät syrjäytymistä. Väestön ikärakenteen muuttumisen myötä julkisen talouden menot kasvavat. Samaan aikaan työikäisten määrä vähenee ja kansantalouden kasvumahdollisuudet heikkenevät. Ihmisten liikkuvuus rajojen yli kasvaa ja maiden sisällä monikulttuurisuus lisääntyy.

Hyvinvointi ja vauraus luodaan työllä ja kaikkien osallisuudella. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus nojaa talouden tasapainoiseen kehitykseen, joka edellyttää talouskasvua ja rakenteellisia uudistuksia. Sosiaali- ja terveyspalvelut, eläkkeet ja muu sosiaaliturva on kyettävä tarjoamaan kaikille. Sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden ehtona on korkea työllisyysaste, terveet ja toimintakykyiset kansalaiset sekä vaikuttavat ja tehokkaat sosiaali- ja terveyspalvelut.

Sosiaali- ja terveyspolitiikalla tuetaan työllisyysasteen nousua ja työn tuottavuutta huolehtimalla työhyvinvoinnista ja työntekijöiden terveydestä ja työ- ja toimintakyvystä. Vuoden 2017 alussa voimaan astuva työeläkeuudistus kannustaa pidempiin työuriin ja vähentää kestävyysvajetta. Kansalaisten terveydentilan ja toimintakyvyn parantuessa sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve vähenee, mikä hillitsee sosiaalimenojen kasvua. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on julkisen talouden kestävyyden vahvistaminen ja nykyistä asiakaslähtöisemmät, vaikuttavammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut.

Talousarvioesityksen lähtökohdat

Hallituksen tavoitteena on nostaa Suomen talous kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle sekä turvata julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan rahoitus. Hyvinvointipalvelujen ja tulonsiirtojen rahoituksen turvaamiseksi toteutetaan työn kannustavuutta ja työllistämisen houkuttelevuutta parantavat uudistukset. Sosiaali- ja terveydenhuollossa painopiste on ennaltaehkäisyssä, hoitoketjujen sujuvuudessa, henkilöstön hyvinvoinnissa ja toimivissa tietojärjestelmissä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen tavoitteena on terveyserojen kaventaminen ja kustannusten hallinta. Uudistus toteutetaan palvelujen täydellisellä horisontaalisella ja vertikaalisella integraatiolla sekä vahvistamalla järjestäjien kantokykyä.

Pääosa, kaksi kolmannesta, sosiaalimenoista rahoitetaan työnantajien ja työntekijöiden sosiaaliturvamaksuin, kuntien verovaroin sekä asiakasmaksuin. Sosiaali- ja terveysministeriön pääluokan osuus sosiaalimenoista on vajaa viidennes. Pääluokan suurimmat menoerät ovat siirtomenot kotitalouksille, kunnille ja kuntayhtymille.

Strategiset tavoitteet hallituskaudelle

Hyvinvointi ja terveys -painopistealueen kymmenen vuoden tavoitteen mukaisesti suomalaiset voivat paremmin ja kokevat pärjäävänsä erilaisissa elämäntilanteissa. Jokainen ihminen kokee voivansa vaikuttaa, tehdä valintoja ja ottaa vastuuta. Sosiaali- ja terveydenhuollossa painopiste on ennaltaehkäisyssä, hoitoketjut ovat sujuvia, henkilöstö voi hyvin ja tietojärjestelmät toimivat. Uudistuksen myötä yhteisillä varoilla saadaan enemmän terveyttä ja hyvinvointia.

Tavoitteet 2016—2019 (suluissa viittaus seurantaindikaattoreihin):

  • — Terveyden edistäminen ja varhainen tuki ovat vahvistuneet poikkihallinnollisesti päätöksenteossa, palveluissa ja työelämässä lainsäädäntömuutoksilla sekä paremmalla toimeenpanolla. Terveys- ja hyvinvointierot ovat kaventuneet (Elintapojen kehitys)
  • — Eri-ikäisten ihmisten vastuuta omasta terveydentilasta sekä elämäntavoista on tuettu. Julkinen palvelulupaus on määritelty yhteiskunnan taloudellisen kantokyvyn puitteissa. Ihmisten erilaisissa elämäntilanteissa toimivia valintoja on mahdollistettu enemmän (Elintapojen kehitys)
  • — Lasten ja perheiden hyvinvointi ja omat voimavarat ovat vahvistuneet (Lapsiperheiden ennaltaehkäisevät palvelut)
  • — Ikääntyneiden ihmisten kotiin saatavia palveluja on painotettu. Omaishoitoa on vahvistettu (Ikääntyneiden palvelujen rakenne)
  • — Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on parantanut peruspalveluja ja tietojärjestelmiä (Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset, Sosiaali- ja terveyspalvelujen odotusajat)
  • — Sosiaaliturvaa on uudistettu osallistavaksi ja työhön kannustavaksi (Osatyökykyisten tukeminen työmarkkinoille)
  • — Järjestötyö ja vapaaehtoistoiminta ovat helpottuneet ja yhteisöllisyys lisääntynyt normeja purkamalla (Järjestö- ja vapaaehtoistoiminta).

Sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi suunnitelmallisesti hallituksen tasa-arvopolitiikkaa, edistää sukupuolten tasa-arvoa ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista kaikessa valtioneuvoston valmistelussa ja päätöksenteossa. Valtavirtaistamista valtioneuvostossa vahvistetaan ministeriöittäin räätälöidyn tuen avulla. Sukupuolinäkökulma sisällytetään merkittäviin hankkeisiin kuten sote-uudistukseen. Kolmikantaisen samapalkkaisuusohjelman toteutus työmarkkinaosapuolten kanssa ja eduskunnan edellyttämä valtioneuvoston tasa-arvoselonteon valmistelu jatkuvat.

Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa soveltuvin osin lakia alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014) sekä lakia alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014). Euroopan unionin rakennerahastovarojen kohdentamisessa neuvotellaan sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan valtakunnallisiin hankkeisiin tulevat voimavarat vastuuministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, kanssa. Voimavarat suunnataan Kestävää kasvua ja työtä 2014—2020 -ohjelman mukaisesti ja niiden tarkoituksenmukainen hyödyntäminen varmistetaan käyttösuunnitelmalla.

Seurantaindikaattori 2012—2017

 20122013201420152016
arvio
2017
arvio
       
Elintapojen kehitys       
% ikäryhmästä      
— Aikuisten ylipaino545554545453
— Aikuisten humalajuominen141212111110
— Liikuntaa harrastamattomat aikuiset252523262524
— Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneet aikuiset141413131212
— Ylipainoiset nuoret..16,4..15,5..14,4
— Tosi humalaan vähintään kuukausittain juovat nuoret..12,1..9,9..9,0
— Vähän liikuntaa harrastavat nuoret..32,1..22,4..20
Lapsiperheiden ennaltaehkäisevät palvelut      
Perheitä/käyntejä vuoden aikana      
— Lastensuojelun tehostettu perhetyö (perheitä)......9 0001)9 0008 000
— SHL:n mukainen perhetyö (perheitä)......10 0001)11 00012 000
— Lastensuojelun kodin- ja lastenhoitopalvelut (perheitä)......3 0001)3 0002 000
— SHL:n mukaiset kodin- ja lastenhoitopalvelut (perheitä)......9 0001)10 00011 000
— Erityisen tuen tarpeen mukaiset käynnit äitiys- tai lastenneuvolassa tai koulu- tai opiskeluterveydenhuollossa......14 0691)25 45535 000
Ikääntyneiden palvelujen rakenne      
% 80 vuotta täyttäneistä      
— Omaishoidon tuen 80 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana5,45,55,55,61)5,75,8
— Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 80 vuotta täyttäneet asiakkaat16,316,616,517,01)18,019,0
— Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 80 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12.8,79,39,810,01)10,210,4
— Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 80 vuotta täyttäneet 31.12.5,34,53,93,51)3,02,5
Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset      
€/asukas      
— Käyttökustannukset (defl.)3 5283 5793 6213 7661)3 9164 073
Sosiaali- ja terveyspalvelujen odotusajat      
% asiakkaista      
— Lastensuojelun selvitystä yli 3 kk odottaneet....10,05,71)54
— Perusterveydenhuollossa lääkärille yli 7 päivää odottaneet..5356521)4845
— Perusterveydenhuollossa hoitajalle yli 3 päivää odottaneet..4448321)3028
— Erikoissairaanhoidossa yli 90 vuorokautta odottaneet..15,213,614,51)14,013,5
Osatyökykyisten tukeminen työmarkkinoille      
Lkm      
— Kelan kuntoutusrahan saajat53 12755 52156 73157 29247 10048 800
— Työeläkekuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa saaneet6 9118 4408 6748 6478 9079 177
— Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet4 1495 1574 8424 8374 9005 000
— Kokoaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet18 42917 80316 40516 06316 30016 200
Järjestö- ja vapaaehtoistoiminta      
— Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen, milj. euroa282,2301,0308,0309,3315,3317,6

1) Arvio

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2015—2017

  v. 2015
tilinpäätös
1000 €
v. 2016
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2017
esitys
1000 €
 
Muutos 2016—2017
  1000 €%
 
01.Hallinto79 56592 68395 4042 7213
01.Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)30 56929 00831 3992 3918
02.Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 7302 5922 536-56-2
03.Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)5 5105 0635 102391
04.Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)590576563-13-2
05.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 0311 0161 011-50
06.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)42116 65916 085-574-3
25.Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)17 33015 33016 3301 0007
29.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)17 35218 60918 671620
66.Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v)4 0323 8303 707-123-3
02.Valvonta69 83264 29559 951-4 344-7
03.Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)14 44113 30312 438-865-7
05.Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)12 61311 75810 762-996-8
06.Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 2674 0883 879-209-5
07.Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)27 44925 58224 308-1 274-5
20.Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)11 0628 5648 5640
(87.)Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)1 000-1 000-100
03.Tutkimus- ja kehittämistoiminta101 261110 570137 24726 67724
04.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)60 41256 22849 153-7 075-13
25.Kansallinen genomikeskus ja kansallinen syöpäkeskus (siirtomääräraha 2 v)5 8005 8000
31.Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)23 50056 00032 500138
50.Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v)33 28725 28023 222-2 058-8
63.Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v)7 5625 5623 072-2 490-45
10.Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut3 054 5623 367 3274 017 285649 95819
50.Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen adoptioon (arviomääräraha)10 32011 30010 700-600-5
51.Lapsilisät (arviomääräraha)1 377 8001 383 0001 378 200-4 8000
52.Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha)2 9043 3004 6001 30039
53.Sotilasavustus (arviomääräraha)17 10018 40017 000-1 400-8
54.Asumistuki (arviomääräraha)924 3001 042 1001 165 300123 20012
55.Elatustuki (arviomääräraha)202 278214 100213 300-8000
56.Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut (arviomääräraha)41 50044 80047 8003 0007
57.Perustoimeentulotuki (arviomääräraha)326 061330 847833 638502 791152
60.Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v)152 300319 480346 74727 2679
20.Työttömyysturva2 830 3242 859 7842 856 090-3 6940
31.Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha)22 89331 78426 840-4 944-16
50.Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha)1 083 3571 087 0001 053 810-33 190-3
51.Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha)234 065214 000129 300-84 700-40
52.Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha)1 368 0001 394 0001 567 140173 14012
55.Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha)73 00090 00053 000-37 000-41
56.Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha)49 00943 00026 000-17 000-40
30.Sairausvakuutus1 201 2981 174 6501 907 450732 80062
(28.)Kansallisen yhteyspisteen ja terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston toimintakulut (siirtomääräraha 2 v)1 2720
60.Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)1 200 0261 174 6501 907 450732 80062
40.Eläkkeet4 494 1504 478 3004 493 10014 8000
50.Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha)60 40059 40060 1007001
51.Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)624 800644 600659 30014 7002
52.Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)90 300122 500149 00026 50022
53.Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha)2 4185 50012 2006 700122
54.Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha)13 67015 00015 0000
60.Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha)3 702 5623 631 3003 597 500-33 800-1
50.Veteraanien tukeminen236 416235 865207 396-28 469-12
30.Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha)1 0851 4501 4500
50.Rintamalisät (arviomääräraha)24 89120 46016 000-4 460-22
51.Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha)110 688117 904105 000-12 904-11
52.Valtion korvaus sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)62 50060 00057 000-3 000-5
53.Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)3 1003 1003 1000
54.Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v)555550-5-9
55.Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)3 5003 5003 5000
56.Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)20 98817 98817 688-300-2
57.Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)9 60811 4083 608-7 800-68
60.Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto200 058203 790152 770-51 020-25
30.Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)5005005000
31.Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tuki ja eräät muut menot (siirtomääräraha 3 v)2 3002 2005 6003 400155
32.Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen (kiinteä määräraha)21 70018 00015 000-3 000-17
33.Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha)101 16992 57094 1401 5702
34.Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha)9 58815 20015 2000
36.Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha)4804804800
(40.)Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v)29 07128 990-28 990-100
(50.)Valtionavustus valtakunnallista julkista terveydenhoitoa antavan lastensairaalan perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)15 00025 000-25 000-100
52.Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin (siirtomääräraha 2 v)11 55011 55013 5502 00017
63.Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha)2 4003 0002 000-1 000-33
64.Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)6 3006 3006 3000
70.Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen19 20225 42034 4789 05836
20.Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)11 79018 79027 9909 20049
21.Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v)850780750-30-4
22.Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v)660590580-10-2
50.Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)2 9302 4302 330-100-4
51.Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)1 9001 9001 9000
52.Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan (siirtomääräraha 2 v)1 072930928-20
80.Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta185 080186 640167 290-19 350-10
40.Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha)166 040168 600149 300-19 300-11
41.Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)2 6002 6002 550-50-2
42.Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)3003003000
50.Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin (kiinteä määräraha)16 14015 14015 1400
90.Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen309 300315 300317 6002 3001
50.Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v)309 300315 300317 6002 3001
Yhteensä12 781 04713 114 62414 446 0611 331 43710