Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2016 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
       01. Ministeriö ja hallinto
       10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
       20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
       30. Syyttäjät
       40. Rangaistusten täytäntöönpano
            01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot
            74. Avolaitostyöt
       50. Vaalimenot
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

40. Rangaistusten täytäntöönpanoPDF-versio

Selvitysosa: Vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanossa huolehditaan täytäntöönpanon varmuudesta, luotettavuudesta ja turvallisuudesta. Rangaistusta suorittavien edellytyksiä rikoksettomaan elämäntapaan parannetaan ja riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin vähennetään. Rangaistusten täytäntöönpanon sisältöjä kehitetään erityisesti tehostamalla yhteiskunnan normaalipalvelujen käyttöä jatkumoiden turvaamiseksi.

Vankiluvun arvioidaan v. 2016 pysyvän edellisen vuoden tasolla. Valvotun koevapauden ja valvontarangaistuksen käytön lisääminen alentaa vankilassa olevien vankien määrää. Pitkäaikais-, tutkinta- ja ulkomaalaisten vankien suhteellinen osuus on koko 2000-luvun ajan noussut. Elinkautisvankien määrän kasvu näyttää kuitenkin taittuneen. Toisaalta enemmistöllä vangeista vankilassaoloaika on enintään kolme kuukautta. Yhdyskuntapalvelu on korvannut suuren osan lyhyistä vankeusrangaistuksista. Seuraamuksiin liittyvien asiantuntijalausuntojen ja yhdyskuntaseuraamusten määrän arvioidaan laskevan vuoden 2015 tasosta.

Toiminnan laajuus

 2014
toteutuma
2015
arvio
2016
arvio
    
Vankeja keskimäärin3 0973 0903 090
Vapaudesta vankilaan tulleet5 7495 7405 740
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa keskimäärin3 1373 1003 050
Täytäntöönpantaviksi tulleet yhdyskuntaseuraamukset4 1364 0503 980
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot 7 3197 1507 000

Rikosseuraamuslaitos jatkaa v. 2016 sopeuttamissuunnitelmansa toteuttamista. Toiminnan taso sopeutetaan käytettävissä olevien voimavarojen mukaiseksi.

Rikosseuraamuslaitoksen toimitilarakennetta uudistetaan siten, että se tukee Rikosseuraamuslaitokselle asetettuja yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita ja mahdollistaa uusintarikollisuuteen vaikuttavan toiminnan jatkumisen alenevista määrärahoista huolimatta. Tavoitteena on säilyttää vankilaverkosto alueellisesti kattavana ja huolehtia siitä, että vangeille järjestettävissä sosiaali-, terveys-, koulutus ja muissa kuntouttavissa palveluissa voidaan nykyistä enemmän tukeutua yhteiskunnan normaalipalveluihin ja varmistaa kuntoutuksen jatkuminen vapautumisen jälkeen. Rakenteellisten uudistusten myötä päästään eroon myös viimeisistä ilman wc-tiloja olevista ns. paljuselleistä.

Resursseja kohdennetaan valvontarangaistuksen toimeenpanoon, valvotun koevapauden valmisteluun ja valvontaan sekä vapauttamisvaiheen verkostoyhteistyöhön. Vapautumista suoraan suljetuista vankiloista vähennetään. Tavoitteena on, että v. 2016 valvotussa koevapaudessa on päivittäin keskimäärin 190 vankia. Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanon sisältöjä kehitetään. Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähankkeessa (Roti) jatketaan tuottavuutta parantavien toiminta- ja työprosessien kehittämistä.

Vankien terveydenhuollon järjestämis- ja rahoittamisvastuu siirretään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisuuteen 1.1.2016 lukien. Samalla vankiterveydenhuollon organisaatiovalvonta säädettäisiin Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ja aluehallintovirastojen tehtäväksi. Rikosseuraamuslaitos osallistuu poikkihallinnolliseen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan, jonka tavoitteena on vähentää rangaistuksista vapautuvien asunnottomuutta.

Tietoja henkilöstöstä

 2014
toteutuma
2015
arvio
2016
arvio
    
Henkilöstömäärä, htv2 7332 7092 491
Keski-ikä45,445,645,8
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv13,813,513,2

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 211 426 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen lainsäädännöksi vankiterveydenhuollon järjestämisestä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla.

Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2016 alustavasti seuraavat tavoitteet:

 2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
    
Toiminnalliset tavoitteet   
Laitosten säilytysvarmuus, %99,499,299,2
Vangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, %363840
Vankeusvangeista toiminnoissa keskimäärin päivässä, %646062
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % aloitetuista848280
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä848385
Tuottavuus   
Vangit, keskimäärin päivässä/htv1,321,441,60
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv13,012,912,8
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot vuodessa/htv244260260
Taloudellisuus   
Toimintamenot (netto)/vanki63 89665 87859 760
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava5 6296 3705 850

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Rangaistusten täytäntöönpano187 381
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto)6 188
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus2 376
Täytäntöönpanoyksikkö1 711
Ostopalvelut palvelukeskuksilta13 770
Yhteensä211 426

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot239 407242 716 225 196
Bruttotulot14 74113 77013 770
Nettomenot224 666228 946 211 426
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta11 614  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle16 154  

Rikosseuraamuslaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)

 2014
toteutuma
2015
arvio
2016
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot9 8509 3589 170
— muut tuotot992942924
Tuotot yhteensä10 84210 30010 094
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset10 1559 6479 454
— osuus yhteiskustannuksista10 1439 6369 443
Kustannukset yhteensä20 29819 28318 897
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-9 456-8 983-8 803
Kustannusvastaavuus, %535353

1) Sisältää työtoiminnan ja laitosmyymälöiden kustannusvastaavuuslaskelmat.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähanke (Roti) (siirto momentilta 28.70.20)3 200
Toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähanke (Roti) (vuoden 2015 talousarvion siirto momentilta 28.70.20)-530
Toimitilahankkeet-270
Täytäntöönpanon aloitustehtävien keskittäminen Rikosseuraamuslaitokselle (siirto momentilta 25.20.01)109
Vankien terveydenhuollon valvonnan uudet tehtävät (siirto momentille 28.40.01)-75
Vankiterveydenhuolto (siirto momentille 33.01.06)-16 409
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-149
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-6 806
Palkkaliukumasäästö-657
Palkkausten tarkistukset1 290
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015)4 287
Toimintamenojen tuottavuussäästö-1 150
Toimintamenosäästö (HO 2015)-559
Vuokramenojen indeksikorotus406
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-207
Yhteensä-17 520

2016 talousarvio211 426 000
2015 I lisätalousarvio-25 000
2015 talousarvio228 946 000
2014 tilinpäätös229 206 000

74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 5 400 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 700 000 euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteissa. Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin ja kansallisomaisuuden kunnon ylläpitämiseen. Työkohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu. Määrärahaa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa myös avolaitostyönä toteutettavien rakentamisprojektien edellytysten luomiseksi vaadittavien tarpeellisten tukitoimintojen menoihin, kuten vankien asuintilojen kunnostamiseen.

Selvitysosa: Avolaitosmäärärahalla kyetään työllistämään vankeja ja kunnostamaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Tavoitteena on työllistää keskimäärin 165 avolaitosvankia. Avolaitosten majoituskapasiteettia käytetään myös ko. laitoksiin sijoitettavien arviolta keskimäärin 40 laitoksen ulkopuolella siviilityössä tai opiskelemassa käyvän vangin majoittamiseen. Työllistämis- ja ylläpitomenot ovat noin 31 000 euroa vankia kohti vuodessa.


2016 talousarvio5 400 000
2015 talousarvio5 400 000
2014 tilinpäätös5 400 000