Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2016 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       20. (32.20 ja 32.60, osa) Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
       30. (32.30, osa) Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
       40. (32.40 ja 32.30, osa) Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
       50. (50, osa) Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
       60. (32.60, osa) Energiapolitiikka
       70. Kotouttaminen
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

Pääluokka 32

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Selvitysosa: Hallitusohjelman mukaan Suomessa palkitaan ahkeruudesta, työstä ja toimeliaisuudesta. Kasvava talous perustuu hyvään johtamiseen, vahvaan yrittäjyyteen ja omistajuuteen sekä koko Suomen voimavarojen hyödyntämiseen. Suomen kilpailukyky rakentuu korkealle osaamiselle, kestävälle kehitykselle sekä ennakkoluulottomalle uudistamiselle kokeiluja ja digitalisaatiota hyödyntäen. Yrittämisen, omistamisen ja investoimisen kannattavuutta on selvästi saatava kohennettua ja työllistäminen saatava houkuttelevaksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toimilla tuetaan eri keinoin hallitusohjelman tavoitteiden toteutumista, ennen kaikkea huolehtimalla Suomen innovaatiotoiminnan ja yritysten toimintaympäristöstä, työ-, hyödyke- ja energiamarkkinoiden toimivuudesta, työntekijöiden työllistymisedellytyksistä sekä alueiden kehittymisestä. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää panostamista huippuosaamiseen, innovaatioihin, yrittäjyyteen, luovuuteen, aktiiviseen työvoimapolitiikkaan, työelämän kehittämiseen, toimiviin hyödykemarkkinoihin, määrätietoiseen energia- ja ilmastopolitiikkaan, alueiden elinvoimaisuuteen sekä kansainvälisyyteen.

Lisäksi markkinoiden toimintaa, vapaata kilpailua ja pk-yritysten osallistumismahdollisuuksia edistetään uudistamalla keskeistä lainsäädäntöä ja purkamalla kilpailua estävää toimialakohtaista sääntelyä.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa hallituksen työ- ja elinkeinopolitiikkaa yhdessä hallinnonalan yksiköiden ja yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. Tärkeimpänä tavoitteena on kestävällä pohjalla oleva korkea työllisyys: työllisyysaste nostetaan hallituskauden aikana 72 prosenttiin, samalla työllisten määrä kasvaa 110 000 henkilöllä.

Tavoitteeseen pääsemiseksi toimenpiteet keskittyvät kasvun, tuottavuuden, osaamisen, biotalouden, digitalisaation sekä alueiden kansainvälisen kilpailukyvyn edistämistoimiin. Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa toimialalleen alustavasti seuraavat hallitusohjelmasta johdetut yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2016:

  • — Kilpailukyky vahvistuu parantamalla yrittäjyyden ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.
  • — Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan laatu ja vaikuttavuus paranevat; elinkeinorakenne monipuolistuu.
  • — Työllistämisen esteitä puretaan ja työvoimahallinto uudistuu työllistymistä tukevaksi.
  • — Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö.
  • — Energiaomavaraisuus kasvaa; siirrytään kustannustehokkaasti hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan; 2020 ilmastotavoitteet on saavutettu vaalikauden aikana.
  • — Aluehallinto uudistuu: nykyistä yksinkertaisempi ja asiakaslähtöisempi aluehallinto.
Talousarvioesitykseen liittyvät tasa-arvovaikutukset

Työmarkkinoiden jakautumista naisten ja miesten ammatteihin ja aloihin lievennetään muun muassa työllisyyden ja yrittäjyyden edistämistoimenpiteillä. Tehokkailla työvoima- ja yrityspalveluilla rohkaistaan osaamisen uudistamiseen ja ammatilliseen liikkuvuuteen, mikä on olennaisen tärkeää erityisesti rakennemuutostilanteissa.

Työnvälityksen työttömistä työnhakijoista naisia on ollut 43 % vuosina 2012—2014. Naisten osuus eri työvoimapalveluiden aloittaneista on ollut seuraava: ammatillinen työvoimakoulutus 36 % vuonna 2014, 43 % vuonna 2013 ja 40 % vuonna 2012, kotoutumiskoulutus 59 % vuosina 2012—2014, palkkatuettu työ 47 % vuonna 2014, 48 % vuonna 2013 ja 50 % vuonna 2012 ja starttiraha 46 % vuonna 2014 ja 46 % vuosina 2012—2013. Omaehtoisen opiskelun aloittaneista naisia oli 60 % vuosina 2013—2014 ja 64 % vuonna 2012.

Pääluokan valtuudet momenteittain (milj. euroa)

  2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
32.20.40Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)  
 — rahoitusvaltuus360,015231,015
32.20.43Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus9,786-
32.20.82Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus200,000500,000
32.20.83Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus166,823146,823
32.30.45Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus21,6787,678
32.30.51Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)  
 — hankintasopimusvaltuus90,000102,100
40.Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä  
 — lainojen hyväksymisvaltuus (turvavarastolainat)8,4008,400
 — myöntämisvaltuus0,0340,034
32.50.64EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus328,549326,965
32.60.40Energiatuki (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus35,00035,000

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2014—2016

  v. 2014
tilinpäätös
1000 €
v. 2015
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2016
esitys
1000 €
 
Muutos 2015—2016
  1000 €%
 
01.Hallinto551 558399 976273 160-126 816-32
01.Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)55 79040 72533 667-7 058-17
02.Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)215 135213 161190 538-22 623-11
20.Siviilipalvelus (arviomääräraha)4 0974 9394 9390
21.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)6 019663116-547-83
(22.)Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin aiheuttamien ympäristövahinkojen estäminen (siirtomääräraha 2 v)50 0000
29.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)130 51188 96130 622-58 339-66
40.Yleisavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen (siirtomääräraha 3 v)4 7514 7510
60.Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha)020200
66.Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)10 0079 5078 507-1 000-11
(87.)Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v)80 0000
(88.)Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n oman pääoman korottaminen (arviomääräraha)42 000-42 000-100
(89.)Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)0
20.Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka1 426 3261 402 626905 956-496 670-35
01.Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)37 97436 11032 890-3 220-9
(02.)Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)90 0120
(05.)Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)5 9340
06.Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)41 12440 37238 448-1 924-5
(07.)Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)10 0370
28.Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)5005005000
40.Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)386 296367 571328 970-38 601-11
41.Valtionavustus Finpron toimintaan (siirtomääräraha 3 v)61 93751 79231 600-20 192-39
42.Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)10 6009 8004 800-5 000-51
43.Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha)14 35114 5187 318-7 200-50
(44.)Valtionavustus yksittäisten yritysten hankevalmisteluun Venäjällä (siirtomääräraha 3 v)1 4000
(45.)Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu (siirtomääräraha 3 v)2 0000
(46.)Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v)13 2000
47.Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha)53 25554 33856 7352 3974
48.Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha)7 14411 80016 5004 70040
49.Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan (siirtomääräraha 2 v)111 02091 770-19 250-17
50.Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v)1 0001 0001 0000
80.Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha)478 981459 29598 715-360 580-79
82.Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha)010100
83.Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)105 580140 500141 7001 2001
87.Pääomalaina Finnvera Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v)5 0005 0005 0000
88.Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)80 00080 00030 000-50 000-62
89.Pääomasijoitus Tekes Pääomasijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)20 00020 00020 0000
30.Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka702 774755 765745 099-10 666-1
01.Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)159 626153 886151 022-2 864-2
44.Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v)5 0675 0005 0000
45.Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)26 29824 98029 8184 83819
(50.)Palkkaturva (arviomääräraha)0
51.Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)504 475563 899553 259-10 640-2
64.Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha)7 3078 0006 000-2 000-25
40.Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä76 24283 64585 4901 8452
01.Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)11 36210 82010 058-762-7
03.Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)1 1402 0165 8513 835190
(04.)Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 8640
05.Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)18 55718 61318 431-182-1
31.Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v)5 0115 7314 731-1 000-17
50.Valtionavustus kuluttajajärjestölle (kiinteä määräraha)673873827-46-5
51.Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha)2 0792 5722 5720
52.Palkkaturva (arviomääräraha)35 54643 00043 0000
95.Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha)1020200
50.Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka439 190444 990242 324-202 666-46
(43.)Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v)6 0660
(62.)Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)0
64.EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)433 124444 990242 324-202 666-46
60.Energiapolitiikka140 760337 202367 27930 0779
01.Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)8 8728 9948 857-137-2
(28.)Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)0
40.Energiatuki (arviomääräraha)51 17880 90876 402-4 506-6
41.LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha)030 75032 6501 9006
42.Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha)5171 9501 310-640-33
43.Kioton mekanismit (arviomääräraha)549600460-140-23
44.Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha)79 644214 000247 60033 60016
70.Kotouttaminen108 86097 073107 70210 62911
03.Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v)2 2912 2462 2460
30.Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha)106 56994 827105 45610 62911
Yhteensä3 445 7103 521 2772 727 010-794 267-23
 Henkilöstön kokonaismäärä11 4289 0009 000