Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2016

Pääluokka 32

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Selvitysosa:Hallitusohjelman mukaan Suomessa palkitaan ahkeruudesta, työstä ja toimeliaisuudesta. Kasvava talous perustuu hyvään johtamiseen, vahvaan yrittäjyyteen ja omistajuuteen sekä koko Suomen voimavarojen hyödyntämiseen. Suomen kilpailukyky rakentuu korkealle osaamiselle, kestävälle kehitykselle sekä ennakkoluulottomalle uudistamiselle kokeiluja ja digitalisaatiota hyödyntäen. Yrittämisen, omistamisen ja investoimisen kannattavuutta on selvästi saatava kohennettua ja työllistäminen saatava houkuttelevaksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toimilla tuetaan eri keinoin hallitusohjelman tavoitteiden toteutumista, ennen kaikkea huolehtimalla Suomen innovaatiotoiminnan ja yritysten toimintaympäristöstä, työ-, hyödyke- ja energiamarkkinoiden toimivuudesta, työntekijöiden työllistymisedellytyksistä sekä alueiden kehittymisestä. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää panostamista huippuosaamiseen, innovaatioihin, yrittäjyyteen, luovuuteen, aktiiviseen työvoimapolitiikkaan, työelämän kehittämiseen, toimiviin hyödykemarkkinoihin, määrätietoiseen energia- ja ilmastopolitiikkaan, alueiden elinvoimaisuuteen sekä kansainvälisyyteen.

Lisäksi markkinoiden toimintaa, vapaata kilpailua ja pk-yritysten osallistumismahdollisuuksia edistetään uudistamalla keskeistä lainsäädäntöä ja purkamalla kilpailua estävää toimialakohtaista sääntelyä.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa hallituksen työ- ja elinkeinopolitiikkaa yhdessä hallinnonalan yksiköiden ja yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. Tärkeimpänä tavoitteena on kestävällä pohjalla oleva korkea työllisyys: työllisyysaste nostetaan hallituskauden aikana 72 prosenttiin, samalla työllisten määrä kasvaa 110 000 henkilöllä.

Tavoitteeseen pääsemiseksi toimenpiteet keskittyvät kasvun, tuottavuuden, osaamisen, biotalouden, digitalisaation sekä alueiden kansainvälisen kilpailukyvyn edistämistoimiin. Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa toimialalleen alustavasti seuraavat hallitusohjelmasta johdetut yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2016:

  • — Kilpailukyky vahvistuu parantamalla yrittäjyyden ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.
  • — Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan laatu ja vaikuttavuus paranevat; elinkeinorakenne monipuolistuu.
  • — Työllistämisen esteitä puretaan ja työvoimahallinto uudistuu työllistymistä tukevaksi.
  • — Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö.
  • — Energiaomavaraisuus kasvaa; siirrytään kustannustehokkaasti hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan; 2020 ilmastotavoitteet on saavutettu vaalikauden aikana.
  • — Aluehallinto uudistuu: nykyistä yksinkertaisempi ja asiakaslähtöisempi aluehallinto.
Talousarvioesitykseen liittyvät tasa-arvovaikutukset

Työmarkkinoiden jakautumista naisten ja miesten ammatteihin ja aloihin lievennetään muun muassa työllisyyden ja yrittäjyyden edistämistoimenpiteillä. Tehokkailla työvoima- ja yrityspalveluilla rohkaistaan osaamisen uudistamiseen ja ammatilliseen liikkuvuuteen, mikä on olennaisen tärkeää erityisesti rakennemuutostilanteissa.

Työnvälityksen työttömistä työnhakijoista naisia on ollut 43 % vuosina 2012—2014. Naisten osuus eri työvoimapalveluiden aloittaneista on ollut seuraava: ammatillinen työvoimakoulutus 36 % vuonna 2014, 43 % vuonna 2013 ja 40 % vuonna 2012, kotoutumiskoulutus 59 % vuosina 2012—2014, palkkatuettu työ 47 % vuonna 2014, 48 % vuonna 2013 ja 50 % vuonna 2012 ja starttiraha 46 % vuonna 2014 ja 46 % vuosina 2012—2013. Omaehtoisen opiskelun aloittaneista naisia oli 60 % vuosina 2013—2014 ja 64 % vuonna 2012.

Pääluokan valtuudet momenteittain (milj. euroa)

    2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
32.20.40 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)    
  — rahoitusvaltuus 360,015 231,015
32.20.43 Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 9,786 -
32.20.82 Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 200,000 500,000
32.20.83 Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 166,823 146,823
32.30.45 Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 21,678 7,678
32.30.51 Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)    
  — hankintasopimusvaltuus 90,000 102,100
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä    
  — lainojen hyväksymisvaltuus (turvavarastolainat) 8,400 8,400
  — myöntämisvaltuus 0,034 0,034
32.50.64 EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 328,549 326,965
32.60.40 Energiatuki (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 35,000 35,000

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2014—2016

    v. 2014
tilinpäätös
1000 €
v. 2015
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2016
esitys
1000 €
 
Muutos 2015—2016
    1000 € %
 
01. Hallinto 551 558 399 976 273 160 -126 816 -32
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 55 790 40 725 33 667 -7 058 -17
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 215 135 213 161 190 538 -22 623 -11
20. Siviilipalvelus (arviomääräraha) 4 097 4 939 4 939 0
21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 6 019 663 116 -547 -83
(22.) Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin aiheuttamien ympäristövahinkojen estäminen (siirtomääräraha 2 v) 50 000 0
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 130 511 88 961 30 622 -58 339 -66
40. Yleisavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen (siirtomääräraha 3 v) 4 751 4 751 0
60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha) 0 20 20 0
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 10 007 9 507 8 507 -1 000 -11
(87.) Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v) 80 000 0
(88.) Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n oman pääoman korottaminen (arviomääräraha) 42 000 -42 000 -100
(89.) Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 0
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 1 426 326 1 402 626 905 956 -496 670 -35
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 37 974 36 110 32 890 -3 220 -9
(02.) Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 90 012 0
(05.) Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 934 0
06. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 41 124 40 372 38 448 -1 924 -5
(07.) Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10 037 0
28. Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 500 500 500 0
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 386 296 367 571 328 970 -38 601 -11
41. Valtionavustus Finpron toimintaan (siirtomääräraha 3 v) 61 937 51 792 31 600 -20 192 -39
42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 10 600 9 800 4 800 -5 000 -51
43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha) 14 351 14 518 7 318 -7 200 -50
(44.) Valtionavustus yksittäisten yritysten hankevalmisteluun Venäjällä (siirtomääräraha 3 v) 1 400 0
(45.) Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu (siirtomääräraha 3 v) 2 000 0
(46.) Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v) 13 200 0
47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha) 53 255 54 338 56 735 2 397 4
48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha) 7 144 11 800 16 500 4 700 40
49. Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 111 020 91 770 -19 250 -17
50. Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v) 1 000 1 000 1 000 0
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha) 478 981 459 295 98 715 -360 580 -79
82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha) 0 10 10 0
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) 105 580 140 500 141 700 1 200 1
87. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v) 5 000 5 000 5 000 0
88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 80 000 80 000 30 000 -50 000 -62
89. Pääomasijoitus Tekes Pääomasijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 20 000 20 000 20 000 0
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 702 774 755 765 745 099 -10 666 -1
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 159 626 153 886 151 022 -2 864 -2
44. Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v) 5 067 5 000 5 000 0
45. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) 26 298 24 980 29 818 4 838 19
(50.) Palkkaturva (arviomääräraha) 0
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v) 504 475 563 899 553 259 -10 640 -2
64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) 7 307 8 000 6 000 -2 000 -25
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 76 242 83 645 85 490 1 845 2
01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11 362 10 820 10 058 -762 -7
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 1 140 2 016 5 851 3 835 190
(04.) Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 864 0
05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18 557 18 613 18 431 -182 -1
31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v) 5 011 5 731 4 731 -1 000 -17
50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle (kiinteä määräraha) 673 873 827 -46 -5
51. Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha) 2 079 2 572 2 572 0
52. Palkkaturva (arviomääräraha) 35 546 43 000 43 000 0
95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha) 10 20 20 0
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka 439 190 444 990 242 324 -202 666 -46
(43.) Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 6 066 0
(62.) Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) 433 124 444 990 242 324 -202 666 -46
60. Energiapolitiikka 140 760 337 202 367 279 30 077 9
01. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 872 8 994 8 857 -137 -2
(28.) Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
40. Energiatuki (arviomääräraha) 51 178 80 908 76 402 -4 506 -6
41. LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha) 0 30 750 32 650 1 900 6
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha) 517 1 950 1 310 -640 -33
43. Kioton mekanismit (arviomääräraha) 549 600 460 -140 -23
44. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha) 79 644 214 000 247 600 33 600 16
70. Kotouttaminen 108 860 97 073 107 702 10 629 11
03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 2 291 2 246 2 246 0
30. Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha) 106 569 94 827 105 456 10 629 11
Yhteensä 3 445 710 3 521 277 2 727 010 -794 267 -23
  Henkilöstön kokonaismäärä 11 428 9 000 9 000