Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2016 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Hallinto ja tutkimus
       10. (30.10 ja 32.50, osa) Maaseudun kehittäminen
       20. Maa- ja elintarviketalous
       40. Luonnonvaratalous
       63. Metsähallitus
       70. Maanmittaus ja tietovarannot
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

Pääluokka 30

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Selvitysosa: Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala turvaa kotimaisen ruuan tuotannon ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön sekä luo edellytyksiä niihin perustuville elinkeinoille ja hyvinvoinnille.

Toimintaympäristön kuvaus

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan elinkeinot ovat tärkeitä uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäjiä. Ravinnon, energian, erilaisten tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen uusiutuvia luonnonvaroja kestävästi käyttävä biotalous luo merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Biotalouden keinoin pyritään vähentämään riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäisemään ekosysteemien köyhtymistä sekä edistämään talouskehitystä ja luomaan uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tärkeimpiä uusiutuvia luonnonvaroja ovat metsien, maaperän, peltojen, vesistöjen ja meren biomassa, makea vesi sekä eläimet. Ekosysteemipalveluiden eli luonnon tarjoamien palveluiden merkitys osana biotaloutta on merkittävä ilmastonmuutoksen hidastajana, luonnonvarojen säilyttäjänä ja niiden tilan parantajana sekä virkistysmahdollisuuksien lisääjänä. Biotaloudelle on ominaista, että uusiutumattomia luonnonvaroja käytetään säästeliäästi ja uusiutuvia luonnonvaroja kierrätetään tehokkaasti. Maa- ja metsätalousministeriön tehtävänä on varmistaa, että lainsäädäntö ja muut ohjauskeinot tukevat biotalouden uusien ratkaisujen syntymistä ja edistävät biomassojen kestävää käyttöä. Suomen runsaat biomassavarannot jatkojalostetaan kotimaassa, maataloudessa ravinteet kierrätetään tehokkaasti ja huolehditaan elintarvikkeiden ja ruuan huoltovarmuudesta.

Luonnonvarojen määrä, saatavuus ja laatu, ilmastonmuutos, energian tuotantotavat ja puhtaan veden riittävyys sekä maaseudun elinkeino- ja väestörakenteen muutos vaikuttavat olennaisesti ministeriön toimialaan. Keskeisiä haasteita ovat vesistöjen ravinnekuormituksen vähentäminen sekä ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen. Maa- ja metsätalousministeriö koordinoi Suomen ilmastonmuutokseen sopeutumista kansallisesti. Haasteisiin vastaaminen edellyttää ratkaisuja, jotka vaikuttavat maataloustuotantoon ja koko ruokaketjun tuotantotekniikoihin ja -tapoihin, maankäyttöön ja energian kulutukseen. Aktiivisilla, toteuttamiskelpoisilla ja kustannustehokkailla toimenpiteillä voidaan luoda uusia mahdollisuuksia kannattavalle liiketoiminnalle ja elinkeinojen kehittymiselle.

Ministeriön toimialan menestyminen perustuu korkeatasoiseen ja laaja-alaiseen osaamiseen sekä innovaatioiden nopeaan hyödyntämiseen uusiutuvien luonnonvarojen kestävässä käytössä, uusiutuvan energian tarjoamissa mahdollisuuksissa sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja sen hillitsemisessä. Hallinnonalan tutkimus tuottaa ennakoivasti tietoa, osaamista ja innovaatioita päätöksenteon tueksi, elinkeinojen kilpailukyvyn kehittämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet. Lukuperusteluissa on kuvattu yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevia politiikkasektorin tavoitteita sekä niiden kehitystä kuvaavia tunnuslukuja.

  • — Maaseutu on elinvoimainen paikka yrittää ja asua
  • — Edellytykset uusiutuviin luonnonvaroihin ja ruokaan perustuvien liiketoimintojen kilpailukykyiselle kasvulle ovat hyvät
  • — Uusiutuvia luonnonvaroja käytetään kestävästi samalla sovittaen yhteen luonnonvarojen käytön ja suojelun tarpeet
  • — Ihmisten, eläinten ja kasvien terveys, hyvinvointi ja turvallisuus on varmistettu vastuullisella toiminnalla
  • — Luonnonvara-, kiinteistö- ja paikkatiedot palvelevat laajasti yhteiskunnan tarpeita tukien kilpailukykyä.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet ja voimavarojen hallinta
  • — Toiminta on tuloksellista ja voimavarat suunnataan tehokkaasti yhteiskunnallisen vaikuttavuuden saavuttamiseksi. Huolehditaan siitä, että tehtävät ovat tasapainossa voimavarojen kanssa.
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Maa- ja metsätalousministeriö jatkaa hallituksen sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista ja sisällyttämistä lainvalmisteluun, toiminnan ja talouden ohjaukseen sekä muihin tasa-arvon kannalta merkittäviin toimintoihin. Maa- ja metsätalousministeriön pääluokan menoista noin 90 % on siirtomenoja, joilla tuetaan eri politiikkasektoreiden vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista. Pääsääntöisesti tukien myöntämisperusteena ei ole niiden vaikutus sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

Pääluokan valtuudet momenteittain (milj. euroa)

  2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
30.10.40Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v)  
 — myöntämisvaltuus66,066,01)
30.10.41Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha)  
 — korkotukivaltuus250,0250,0
30.10.64EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus176,9127,81)
30.20.40Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v)  
 — myöntämisvaltuus30,030,0
30.20.43Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v)  
 — myöntämisvaltuudet1 039,020,01)
30.40.44Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus35,058,0

1) Mikäli ohjelmakauteen 2014—2020 kohdistuvaa myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2016.

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2014—2016

  v. 2014
tilinpäätös
1000 €
v. 2015
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2016
esitys
1000 €
 
Muutos 2015—2016
  1000 €%
 
01.Hallinto ja tutkimus72 575147 965135 626-12 339-8
01.Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)29 84323 81824 5487303
(02.)Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)6 1530
(04.)Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
05.Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)90 44279 139-11 303-12
(21.)Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)6696692-667-100
22.Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)2 7951 5931 343-250-16
(23.)Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v)0
29.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)29 00127 72927 238-491-2
66.Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)4 1143 7143 356-358-10
10.Maaseudun kehittäminen355 177410 495318 304-92 191-22
40.Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v)22 00054 80032 800149
41.Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha)12 51732 80029 000-3 800-12
42.Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v)84 39076 63072 630-4 000-5
43.Eläinten hyvinvointikorvaukset (siirtomääräraha 3 v)55 39964 93367 7672 8344
(44.)Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v)20 0000
50.Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v)7 0686 5684 573-1 995-30
51.Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)1 7641 7641 696-68-4
54.Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla (siirtomääräraha 2 v)952912872-40-4
55.Valtionapu 4H-toimintaan (siirtomääräraha 2 v)4 2204 1703 313-857-21
(61.)EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)84 59570 500-70 500-100
(62.)Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha)81 63473 400-73 400-100
63.Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)2 2731 6981 023-675-40
64.EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)36555 12082 63027 51050
20.Maa- ja elintarviketalous1 880 2741 833 2881 847 00713 7191
(01.)Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)32 2680
02.Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)41 52141 75741 346-411-1
03.Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)27 02125 30723 561-1 746-7
20.Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta (arviomääräraha)5 7956 2786 028-250-4
40.Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v)498 800325 400321 700-3 700-1
41.EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha)517 231531 000597 00066 00012
(42.)Eräät korvaukset (siirtomääräraha 3 v)3 722230-230-100
43.Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v)310 236338 334300 043-38 291-11
44.Luonnonhaittakorvaukset (siirtomääräraha 3 v)422 673551 888546 888-5 000-1
46.EU:n osarahoittama ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)6 6053 6053 405-200-6
47.Kansallinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)8 5243 5091 169-2 340-67
60.Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha)354400350-50-12
(61.)Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v)0
62.Eräät valtionavut (siirtomääräraha 2 v)5 5245 5805 517-63-1
40.Luonnonvaratalous225 324211 787181 433-30 354-14
(01.)Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)16 1040
20.Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 3 v)2 5002 9003 0001003
21.Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v)15 75412 75213 5197676
22.Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)2 5409 0104 880-4 130-46
31.Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen (siirtomääräraha 3 v)13 63912 6795 636-7 043-56
40.Eräät luonnonvaratalouden korvaukset (arviomääräraha)1 2611 2451 2450
41.Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v)3 4003 4003 4000
42.Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)9 0804 3008 0003 70086
44.Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)59 10951 23055 2304 0008
45.Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v)6 1356 0273 027-3 000-50
46.Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v)44 04342 72040 800-1 920-4
(47.)Pienpuun energiatuki (siirtomääräraha 2 v)20 0007 000-7 000-100
(48.)Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v)841100-100-100
50.Riistatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)10 24010 21310 130-83-1
51.Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)9 4069 57710 4008239
53.Eräät luonnonvaratalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v)1 1141 4431 279-164-11
62.Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)9 39036 38420 837-15 547-43
(77.)Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v)757757-757-100
83.Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3 v)1050500
(60.)Metsätalous44 1410
(01.)Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)44 1410
63.Metsähallitus6 3876 2505 754-496-8
50.Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)6 3876 2505 754-496-8
70.Maanmittaus ja tietovarannot60 96252 50650 630-1 876-4
01.Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)50 46347 50646 630-876-2
(02.)Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)5 4990
40.Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha)5 0005 0004 000-1 000-20
Yhteensä2 644 8402 662 2912 538 754-123 537-5
 Henkilöstön kokonaismäärä1)4 7874 9044 455  

1) Valtionhallinnon tuottavuusohjelma on voimassa vuoden 2015 loppuun asti. Vuodesta 2016 lukien talousarviossa on ilmoitettu arvioitu henkilöstömäärä henkilötyövuosina. Vuoden 2014 talousarviossa hallinnonalan henkilöstön enimmäismäärä eli henkilöstökiintiö oli 5 030 henkilötyövuotta. Valtiokonttorin TAHTI-tietojen mukaan vastaava toteutuma oli 4 787 henkilötyövuotta. Vuoden 2015 talousarviossa henkilöstökiintiö on 4 904 henkilötyövuotta. Lisäksi hallinnonalan tehtäviä hoitaa toisten pääluokkien henkilöstömäärissä yhteensä noin 1 040 htv: TEM: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset noin 830 htv EU:n maatalous-, maaseutu-, kasvinterveys- ja kalastuspolitiikan toimeenpanotehtävissä sekä vesivarojen käyttö- ja hoitotehtävissä ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto noin 22 htv kasvinsuojeluaineiden riskinarvioinnin, hyväksymisen ja rekisteröinnin tehtävissä, YM: noin 25 htv vesivarojen käyttö- ja hoitotehtävissä SYKE:ssä, VM: Aluehallintovirastot: noin 57 htv eläinlääkintähuollon ja elintarvikevalvonnan tehtävissä ja noin 100 htv Tullissa tarkastustehtävissä sekä UM: 6 erityisasiantuntijaa.