Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2016 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
       01. Ministeriö ja hallinto
       10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
       20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
       30. Syyttäjät
            01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot
       40. Rangaistusten täytäntöönpano
       50. Vaalimenot
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

30. SyyttäjätPDF-versio

Selvitysosa: Syyttäjälaitoksen vaikuttavuustavoitteena on huolehtia rikosvastuun toteuttamisesta osana rikosasioiden käsittelyketjua tehokkaasti ja laadukkaasti asianosaisten oikeusturva huomioon ottaen. Asianosaisten kannalta keskeisiä mitattavissa olevia laatuun ja yhdenvertaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat käsittelyn nopeus ja erot syyttäjänvirastojen välisissä syyteharkinta-ajoissa.

Rikosprosessin laatua ja nopeutta parannetaan kehittämällä syyttäjän ja poliisin esitutkintayhteistyötä ja käyttämällä tarkoituksenmukaisinta prosessimenettelyä. Vuoden 2014 alusta voimaan tulleen uuden esitutkintalain velvoitteet sitovat syyttäjien työpanosta enenevässä määrin esitutkintayhteistyöhön, mutta nopeuttavat siirtymävaiheen jälkeen syyteharkintaa. Vuoden 2015 alusta voimaan tullut syyteneuvottelumenettely aiheuttaa lisätyötä syyttäjille, mutta säästää aikaa puolestaan asioiden tuomioistuinkäsittelyssä.

Paikallissyyttäjille saapui v. 2014 yhteensä 84 409 asiaa. Ratkaistujen asioiden määrä oli 84 846 asiaa. Lisäksi ratkaistiin noin 210 000 rangaistusmääräystä. Jos sakon ja rikesakon määräämisestä annettu laki (754/2010) tulee voimaan vuoden 2016 alusta, syyttäjät käsittelevät jatkossa noin 70 000 summaarista asiaa. Sekä saapuvien että ratkaistujen asioiden määrän arvioidaan pysyvän noin 85 000 asiassa. Painotetulla työmäärällä laskettuna työmäärän arvioidaan edelleen kasvavan, mikä johtuu vaativien asioiden osuuden sekä laajuuden kasvusta.

Tietoja henkilöstöstä

 2014
toteutuma
2015
arvio
2016
arvio
    
Syyttäjälaitos   
Henkilötyövuodet537535544
— joista syyttäjiä1)367367373
— joista paikallissyyttäjät346346352
Keski-ikä46,846,846,4
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv6,47,07,0

1) Syyttäjiin lasketaan myös valtakunnansyyttäjänviraston neuvotteleva virkamies, ylitarkastajat ja lakimies.

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 009 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.

Selvitysosa: Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2016 alustavasti seuraavat tavoitteet:

 2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
    
Joutuisuus   
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk2,02,02,0
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna2 1732 2002 200
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna209200170
Tuottavuus   
— ratkaistut asiat/htv (koko henkilöstö)171171171
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1)899827827
— ratkaistut asiat/htv (syyttäjät)245248248
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät)1 3161 2231 270
Taloudellisuus   
— toimintamenot/ratkaisu, euroa464,5458,0458,0
— toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa95,0102,0102,0

1) Painotetussa työmäärässä huomioidaan se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja sitovat enemmän resursseja. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot45 93246 28347 049
Bruttotulot386040
Nettomenot45 89446 223 47 009
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta6 097  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle6 126  

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Valtakunnansyyttäjänvirasto4 918
Paikalliset syyttäjäyksiköt40 000
Yhteiset menot2 091
Yhteensä47 009

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Harmaan talouden torjunta-3 296
Kirjanpitoyksikkörakenteen muutos sekä valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän (Kieku) käyttöönotto135
Tallinnan yhteyssyyttäjä (siirto momentille 24.01.01)-39
Tasomuutos (vastaa harmaan talouden torjuntaan vuoden 2015 talousarviossa osoitettua määrärahaa), josta 400 000 euroa on siirtoa momentilta 25.10.043 300
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-303
Palkkaliukumasäästö-168
Palkkausten tarkistukset280
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015)1 302
Toimintamenojen tuottavuussäästö-213
Toimintamenosäästö (HO 2015)-206
Vuokramenojen indeksikorotus40
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-46
Yhteensä786

2016 talousarvio47 009 000
2015 talousarvio46 223 000
2014 tilinpäätös45 923 000