Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2016 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
       01. Ministeriö ja hallinto
       10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
       20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
            01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot
       30. Syyttäjät
       40. Rangaistusten täytäntöönpano
       50. Vaalimenot
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvontaPDF-versio

Selvitysosa: Ulosoton tavoitteina ovat tehokas velkojen perintä samalla asianosaisten oikeusturvasta huolehtien, hyvä maksumoraali yhteiskunnassa ja hyvät toimintaedellytykset luottoyhteiskunnalla. Yhdessä konkurssiasiamiehen toimiston kanssa tavoitteena on, että taloudellisten väärinkäytösten tekemis- ja hyötymismahdollisuudet ovat vähentyneet.

Ulosottolaitoksessa jatketaan v. 2012 aloitettua ulosottotoimen rakennusuudistushanketta (URA). Hankkeen tavoitteena on tuottavuuden ja taloudellisuuden lisääminen asianosaisten oikeusturvaa vaarantamatta. Hankkeen käytännön toteutusta jatketaan Valtakunnanvoudinviraston laatiman toteuttamissuunnitelman pohjalta. Erityisesti keskitytään sähköisen asioinnin ja automaation lisäämiseen, eri henkilöstöryhmien tarkoituksenmukaiseen hyödyntämiseen ulosottoprosessissa sekä virka- ja palkkausrakenteen, käsittelyketjujen ja organisaatiorakenteen kehittämiseen. Hankkeeseen liittyvää lainsäädäntöuudistuksen toista vaihetta valmistellaan. Oikeusministeriön asettamien tavoitteiden mukaan hankkeen tulisi olla valmis v. 2018.

Talousrikollisuuden torjunnassa ja harmaan talouden vastaisessa toiminnassa jatketaan tehokasta velkojen maksamisen välttelyyn liittyvien väärinkäytösten käsittelyä, väärinkäytösten ennaltaehkäisyä sekä erikoisperintään liittyvän viranomaisyhteistyön kehittämistä. Menettelytapoja kehitetään uusien erikoisperintävelallisten yhä paremmaksi tunnistamiseksi ulosotossa vireillä olevien velallisten joukosta. Erikoisperinnän ja vaativan perinnän avulla pyritään puuttumaan aikaa vieviin ja laajaa selvitystyötä edellyttäviin tapauksiin, joissa ulosottoa pyritään tarkoituksellisesti välttelemään erilaisin omaisuusjärjestelyin.

Konkurssimenettelyä voidaan konkurssiasiamiehen hakemuksesta jatkaa julkisselvityksenä, jos sitä voidaan pitää perusteltuna pesän vähävaraisuuden taikka velalliseen tai konkurssipesään kohdistuvien selvitystarpeiden vuoksi. Erityistarkastusten kohteena ovat raukeavat ja vähävaraiset konkurssipesät, joihin erityistarkastus tehdään konkurssivelallisen tekemien talousrikosten ja väärinkäytösten selvittämiseksi. Sekä julkisselvitysmenettelyllä että erityistarkastuksilla pyritään torjumaan harmaata taloutta ja talousrikollisuutta. Erityistarkastusmenoista arvioidaan saatavan perityksi valtiolle takaisin 15 %. Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaan liittyvää viranomaisyhteistyötä jatketaan ja hyvää pesänhoitotapaa kehitetään pesänhoitajien koulutuksella sekä hyvää pesänhoitotapaa koskevien suositusten päivityksellä yhdessä konkurssiasiain neuvottelukunnan kanssa.

Tietoja henkilöstöstä

 2014
toteutuma
2015
arvio
2016
arvio
    
Valtakunnanvoudinvirasto   
Henkilötyövuodet252633
Keski-ikä444545
Naisten osuus, %646565
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv6,65,05,0
    
Ulosottovirastot   
Henkilötyövuodet1 2331 2141 184
Keski-ikä484848
Naisten osuus, %676666
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv8,99,09,2
    
Konkurssiasiamiehen toimisto   
Henkilötyövuodet10111)111)
Keski-ikä494950
Naisten osuus, %403636
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv5,65,65,6

1) Lisätty yksi työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama Talvivaaran julkisselvitykseen liittyvä määräaikainen virka 1.5.2015—31.12.2016.

01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 104 275 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Valtakunnanvoudinviraston, ulosottovirastojen, Ahvenanmaan maakunnanvoudinviraston ja konkurssiasiamiehen toimiston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot, yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot sekä konkurssiasiamiehen toimiston erityistilintarkastuksista takaisin perittävät korvaukset.

Selvitysosa: Ulosottoon arvioidaan v. 2016 saapuvan 2,9 milj. asiaa (v. 2014 2,7 milj. asiaa, v. 2015 arviolta 2,8 milj. asiaa). Vuosittain ulosotossa olevien velallisten määrä on viime vuodet pysynyt melko tasaisena (529 000 eri velallista v. 2012, 538 000 eri velallista v. 2013 ja 536 000 eri velallista v. 2014). Uusia velallisia eli velallisia, joilla ei ole ollut asioita vireillä edeltävän vuoden aikana, oli v. 2014 yhteensä 160 835 (162 835 v. 2013). Vuoden 2014 lopussa ulosotossa oli kaikkiaan 238 600 velallista, joista pitkäkestoisessa ulosotossa eli yli kolme vuotta ulosotossa yhtäjaksoisesti oli ollut 19 %.

Konkurssien määrä laski v. 2014 edellisvuoden tasosta. Vireillä olevien asioiden määrä on kuitenkin pysynyt korkealla tasolla. Isoja ympäristön kannalta ongelmallisia konkurssitapauksia on tullut konkurssiasiamiehen toimiston käsiteltäväksi, mikä on lisännyt toimiston työmäärää. Vuoden 2015 keväällä konkurssiasiamiehen toimiston valvonnassa oli noin 3 700 vireillä olevaa konkurssimenettelyä, joista 470 oli julkisselvitystä.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on asettanut ulosottolaitoksen ja konkurssiasiamiehen toimiston toiminnalle vuodelle 2016 alustavasti seuraavat tulostavoitteet:

Tunnuslukutaulukko

 2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite/arvio
    
Käsitellyt asiat (1 000 kpl)2 8282 7002 700
Peritty (milj. euroa)1 0581 000960
Perityn euron kustannukset (euroa)0,10,10,1
Perittyjen ja varattomien rahasaamisten suhde   
Asiamääristä, %524545
Rahamääristä, %504545
Keskimääräinen käsittelyaika, kk7,17,37,3
Taloudellisuus (euroa/käsitelty asia)373838
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv)2 4122 2242 280
Erikoisperinnästä tilitetty suoraan velkojille (milj. euroa)182014
Erikoisperinnän käsiteltäväksi otettu euromäärä (milj. euroa)21210080
Konkurssipesien erityistarkastuksia117130140
Aloitetaan konkurssipesien julkisselvityksiä647070
Ulosottokanteluiden määrä697070
Ulosottokanteluiden käsittelyaika, kk666

Ulosottomaksutuloina arvioidaan momentille 12.25.20 kertyvän 71 500 000 euroa. Ulosottomaksutulojen määrä vastaa noin 70 % ulosottovirastojen kokonaismenoista.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot105 432103 843 104 395
Bruttotulot226120120
Nettomenot105 206103 723104 275
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta10 105  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle10 276  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Harmaan talouden torjunta, lisärahoituksen päättyminen-1 343
Kirjanpitoyksikkörakenteen muutos sekä valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän (Kieku) käyttöönotto135
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 28.10.01)-6
Täytäntöönpanon aloittamistehtävien keskittäminen Rikosseuraamuslaitokselle (siirto momentille 25.40.01)-109
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-610
Palkkaliukumasäästö-368
Palkkausten tarkistukset658
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015)3 001
Toimintamenojen tuottavuussäästö-511
Toimintamenosäästö (HO 2015)-274
Vuokramenojen indeksikorotus80
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-101
Yhteensä552

2016 talousarvio104 275 000
2015 talousarvio103 723 000
2014 tilinpäätös105 377 000