Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              50. Eräät avustukset
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menotPDF-versio

Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat tavoitteet:

1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja ministeriön toimialaa ohjaavaa. Tiedolla johtaminen tukee ministeriön päätöksentekoa ja strategista toimintaa.

2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa.

3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa varaudutaan talouden ja työllisyyden kehityksestä sekä muusta yhteiskunnallisesta kehityksestä aiheutuviin vaikutuksiin. Jatketaan hallinnonalan rakenteen uudistamista. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.

4. Ministeriön johtaminen ja toimintatavat tukevat asetettujen tulostavoitteiden saavuttamista ja henkilöstön työhyvinvointia. Kehitetään ministeriön henkilöstöstrategian mukaisesti pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua ja johtamista.

01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 488 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 27 168 27 976 26 688
Bruttotulot 1 191 200 200
Nettomenot 25 977 27 776 26 488
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 410    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 8 057    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan rakenteen uudistaminen -645
Siirto momentille 23.01.02 -75
Siirto momentilta 29.01.23 39
Tuottavuustoimet -45
Hallinnon tilatehokkuus (HO) -100
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -93
Palkkaliukumasäästö -43
Palkkausten tarkistukset 114
Toimintamenojen lisäsäästö -313
Toimintamenojen tuottavuussäästö -135
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01) -2
Vuokramenojen indeksikorotus 48
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -38
Yhteensä -1 288

2015 talousarvio 26 488 000
2014 talousarvio 27 776 000
2013 tilinpäätös 27 624 000

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 005 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 650 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) enintään 50 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen.

Selvitysosa:Opetushallitus toimii opetustoimialan toimeenpanon, seurannan ja kehittämisen asiantuntijakeskusvirastona, joka toteuttaa toimialan opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden valmistelu-, päätös- ja toimeenpanotehtävät sekä koulutuksen tuloksellisuuden parantamiseen tähtäävän informaatio-ohjauksen ja hanketoiminnan. Opetushallitus toteuttaa virastolle erikseen säädetyt ja määrätyt hallinto- ja palvelutehtävät. Opetushallitus vastaa auktorisoitujen kääntäjien sekä kielitutkintojen tutkintojärjestelmien kehittämisestä ja valvonnasta. Opetushallituksen yhteydessä toimii 26 koulutustoimikuntaa ja 147 tutkintotoimikuntaa, joiden hallintotehtävistä Opetushallitus huolehtii. Opetushallitus tulosohjaa Opetushallituksen kirjanpitoyksikköön kuuluvia valtion oppilaitoksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Opetushallitukselle seuraavat tavoitteet:

Koulutuksen normatiivinen ohjaus
 • — Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden valmistelu
 • — Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanon tukeminen
 • — Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen
 • — Ammatillisten tutkintojen ja valmistavien koulutusten perusteiden uudistaminen ja muiden määräysten uudistaminen uusien säädösten mukaiseksi
 • — Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämiseen osallistuminen
 • — Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen ja sähköistäminen.
Informaatio-ohjaus ja hanketoiminta
 • — Kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeiden toteuttaminen koulutuspoliittisten ohjelmien mukaisesti
 • — Hyvien käytäntöjen, toimintamallien ja -menetelmien tuottaminen ja levittäminen yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten kanssa
 • — Nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen kehittäminen sekä yksilöllisten opintopolkujen ja joustavien tutkinnon suorittamistapojen vahvistamiseen osallistuminen
 • — Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön edistäminen
 • — Oppilaitosten työrauhaa sekä oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevien uudistusten toimeenpanon tuki
 • — Koulutuksen tasa-arvon toimenpideohjelman toimeenpanoon osallistuminen.
Koulutuksen järjestäminen ja koulutuksen tuloksellisuuden parantaminen
 • — Koulutuspoliittisen päätöksenteon ja koulutuksen kehittämisen tietoperustaisuuden vahvistaminen sekä indikaattori- ja tilannekatsaustuotanto päätöksentekijöiden ja koulutuksen kehittäjien tarpeisiin
 • — Mallit ja käytännöt opintojen läpäisyasteen nostamiseksi ja opintojen nopeuttamiseksi
 • — Ennakointitiedon tuottaminen, määrällisen ja laadullisen ennakoinnin yhteensovittaminen
 • — Ammatillisen koulutuksen laatustrategian toimeenpano
 • — Paikallisen ja alueellisten kehittämissuunnitelmien valmistelun tukeminen opetustoimen johdon kehittämisohjelmalla sekä kehittämisverkoston avulla tavoitteena opetushallinnon tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen sekä koulutuksen järjestäjäkentän muutoksesta nousevien opetushallinnon uudistamistarpeiden tukeminen
 • — Jatketaan Opintopolku.fi -palvelukokonaisuuden kehittämistä ja laajentamista. Osana SADe-ohjelmaa toteutetaan aikuiskoulutuksen hakujärjestelmän aikuiskoulutustarjonnan kattava käyttöönotto. Korkeakoulujen sähköistä hakujärjestelmää kehitetään toisen vaiheen edellyttämin toiminnallisuuksin.
Rakenteellinen kehittäminen
 • — Kehittämistoiminnan kokoaminen laajoihin, kansallista koulutuspolitiikkaa tukeviin hankkeisiin
 • — Opetustoimen henkilöstökoulutuksen kehittäminen tukemaan eri koulutusmuotojen ja koko opetustoimen kansallisia kehittämisohjelmia siten, että yhteyttä opettajien peruskoulutukseen tiivistetään
 • — Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen rakenteellisen kehittämisen tukeminen
 • — Koulutustoimikuntien toiminnan kehittäminen.
Toiminnallinen tehokkuus
 • — Opetushallitus kehittää rakenteitaan, toimintatapojaan ja -prosessejaan sekä palveluitaan tehokkaan ja laadukkaan toiminnan turvaamiseksi keskittyen ydintehtäviinsä
 • — Opetushallitus tukee maksullisella palvelutoiminnallaan koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista ja edistää opetustoimen tuloksellisuutta
 • — Opetushallitus turvaa vähälevikkisen oppimateriaalin saatavuuden
 • — Opetushallituksen liiketaloudellisen toiminnan tavoitteena on taloudellisen kannattavuuden säilyminen.
Tuotokset ja laadunhallinta

Opetushallituksen suoritteet (kpl)

  2011
toteutuma
2012
toteutuma
2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
           
1. Perustoiminnan tuotoksia          
Opetussuunnitelmien perusteet 1 2 - 3 -
Tutkinnon perusteet/ammattikoulutus          
— Perustutkinnot 2 1 1 541) 521)
— Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 32 45 40 30 30
— Ammatillisen, lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulun ja yliopistojen yhteishaun hakijamäärät 306 500 314 500 349 035 500 000 1 500 000
— Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistuneiden määrät 25 000 33 042 27 946 20 000 20 000
           
2. Maksullisen palvelutoiminnan tuotokset          
Julkisoikeudelliset suoritteet          
— Opetushallinnon tutkinto 382 345 460 300 300
— Päätös korkeakoulututkinnon tunnustamisesta 751 720 897 950 1050
— Valtionhallinnon kielitutkinnot 1 200 1 200 1 249 1 200 1 200
— Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen tutkintomaksut (kpl) 54 000 48 000 49 419 47 000 47 000
Liiketaloudelliset suoritteet          
— Koulutettavapäivät 13 682 12 995 10 922 10 000 10 000
— Tilatut konsultoinnit ja arvioinnit 61 59 27 4 4
— Myydyt julkaisut ja oppimateriaalituotteet 78 000 69 140 73 672 60 000 60 000
— Ulkomaisten tutkintojen vastaavuuslausunnot 71 71 60 50 50
3. Palvelukyvyn tunnuslukuja          
— Tutkinnon tunnustamista koskevien päätösten käsittelyaika (kk) 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5
— Maksullisten koulutusten asiakastyytyväisyys (1—5) 4,1 4,3 4,3 4,1 4,1

1) mukaan laskettu myös muutokset

Henkilöstövoimavarat
 • — Opetushallitus kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön jaksaminen, hyvä työkyky ja työhyvinvointi
 • — Opetushallitus kehittää johtamista ja esimiestyötä
 • — Opetushallitus turvaa riittävät resurssit ydintehtävien hoitamiseen kehittämällä henkilöstörakennetta, henkilöstösuunnittelua, työtä ja osaamista sekä toimimalla verkostoyhteistyössä.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2011
toteutuma
2012
toteutuma
2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
           
Henkilötyövuodet (momentti 29.01.02) 263 264 261 228 217
Henkilötyövuodet (muut momentit) 24 23 24 20 20
Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä % 12,8 8,2 15,5 6,9 6,1
Työtyytyväisyysindeksi 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6
Sairaspoissaolot, työpäivää/htv 10,4 8,6 8,1 9,0 9,0
Koulutustasoindeksi 6,1 6,1 6,2 6,0 6,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma

2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 31 768 30 668 28 005
Bruttotulot 8 226 8 000 8 000
Nettomenot 23 542 22 668 20 005
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 116    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 230    

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 1 218 1 300 1 250
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 2 130 2 050 1 900
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -912 -750 -650
Kustannusvastaavuus, % 57 63 66
       
Hintatuki 912 750 650
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % 100 100 100

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 2 450 2 550 2 550
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 2 478 2 300 2 100
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -28 250 450
Kustannusvastaavuus, % 99 111 121

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 3 302 3 200 3 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 3 652 3 200 3 500
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -350 - -
Kustannusvastaavuus, % 90 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan rakenteen uudistaminen -351
Opiskelijavalintapalveluiden kehittämiseen osoitettu lisäys (siirrot momenteilta 29.10.01, 29.20.30, 29.30.21) 302
Opiskelijavalintapalveluiden kehittämiseen osoitetun lisäyksen poistuminen (siirto momentille 28.90.30) -822
Opiskelijavalintapalveluiden turvaamiseen osoitetun kertaluonteisen lisäyksen poistuminen -704
Oppimistulosten arviointitoiminnan menot (siirto momentille 29.01.04) -563
Tuottavuustoimet -225
Palkkaliukumasäästö -30
Palkkausten tarkistukset 77
Toimintamenojen lisäsäästö -236
Toimintamenojen tuottavuussäästö -102
Vuokramenojen indeksikorotus 19
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -28
Yhteensä -2 663

2015 talousarvio 20 005 000
2014 talousarvio 22 668 000
2013 tilinpäätös 22 656 000

03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 422 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) 1 600 000 euroa ulkomailla tapahtuvan Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilön, palkkaukseen

2) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin.

Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot.

Selvitysosa:Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on asiantuntija- ja palveluvirasto, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän, kulttuurin ja kansalaistoiminnan alueilla sekä nuorison keskuudessa erilaisten liikkuvuus- ja yhteistyöinstrumenttien sekä tiedon avulla.

Toiminnan tavoitteena on aidosti kansainvälinen ja avarakatseinen yhteiskunta, jonka jäsenet osaavat ja haluavat toimia monikulttuurisessa yhteisössä ja näkevät erilaisuuden rikkautena.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOlle seuraavat tavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

 • — toimeenpanee apuraha- ja muita liikkuvuus- ja yhteistyöohjelmia sekä vastaa Euroopan unionin Erasmus + -ohjelman sekä Luova Eurooppa -ohjelman, Kansalaisten Eurooppa ja Management Partnership -ohjelman kansallisesta toimeenpanosta ja pohjoismaisen Nordplus- ja Nordkurs-ohjelman toimeenpanosta
 • — vahvistaa kansainvälistä liikkuvuutta ja yhteistyötä sekä edistää suomalaisen koulutuksen ja kulttuurin kansainvälistä näkyvyyttä ja kilpailukykyä varsinkin painopistealueina olevien Kiinan, Pohjois-Amerikan sekä Venäjän kanssa
 • — koordinoi Science without Borders -ohjelman opiskelijaliikkuvuusosiota Brasilian kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti
 • — kehittää Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa sekä järjestää ulkomaisille yliopisto-opiskelijoille suomen kielen kursseja Suomessa
 • — vahvistaa omaa asiantuntijarooliaan, lisää eri kohderyhmille tarkoitettujen ohjelmien osallistujamääriä sekä tehostaa informaation ja tiedon tuottamista ja levittämistä koskien suomalaisten ja ulkomaisten toimijoiden liikkuvuutta ja yhteistyötä
 • — edistää kansalaisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua ohjelmiin tiedottamalla kansainvälistymisen mahdollisuuksista ja seuraamalla toiminnan kansallista ja alueellista vaikuttavuutta.

Määrälliset tavoitteet

  2011
toteutuma
2012
toteutuma
2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
           
EU:n Erasmus + -ohjelma1) 20 466 21 998 22 056 18 660 18 990
— Suomesta lähteneet 13 793 15 236 14 941 10 600 10 900
— Suomeen saapuvat 6 673 6 762 7 115 7 000 7 000
— Nuoriso-ohjelmaan osallistujat       1 060 1 090
EU:n nuorisotoimintaohjelmaan (YiA) osallistuvat 2) 3 413 3 744 3 954    
Rahoitus Pohjoismaiden ministerineuvoston ohjelmista          
— Nordplus Högre utbildning (opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuus)     3 330 3 800 3 800
Rahoitus kansallisista määrärahoista          
— Eurooppa     390  290  300
— Aasia 3)  99  126  200  200  250
— Pohjois-Amerikka  159  116  250  250  250
— Venäjä  483  889  500  850  850
— Muut apurahat ja kansainvälinen harjoittelu  850  686  510  360  360
North-South -kehitysmaaohjelma  279  492  300  450  450
Suomen kielen ja kulttuurin edistäminen          
— kesäkurssiapurahat ja opetusvierailut  200  223  270  270  270
Yhteensä 25 949 28 274 31 760 25 130 25 520

1) Vuoteen 2013 EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelma, vuodesta 2014 yhdistetty Erasmus + -ohjelma

2) Vuodesta 2014 yhdistetty Erasmus + -ohjelma

3) Vuodesta 2013 vain Kiina

Toiminnallinen tehokkuus

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn tuottavuuden lisäämiseksi jatketaan toimintaprosessien ja sähköisten palveluiden kehittämistä sekä vahvistetaan kestävän kehityksen mukaista toimintaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön, CIMOn ja Opetushallituksen yhteistyötä ja yhteisiä toimintoja kartoitetaan tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Toiminnan tuloksellisuutta tuetaan panostamalla henkilöstökoulutukseen ja osaamisen kehittämiseen päämääränä tasa-arvoinen, ammatillisesti korkeatasoinen työyhteisö, jossa henkilöstön asiantuntijuus kasvaa sisäisen ja ulkoisen vuorovaikutuksen avulla.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2011
toteutuma
2012
toteutuma
2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
   
Henkilötyövuodet:        
— CIMO  108,5  109,4  107,0  107,5  107,0
— Ulkomaanlehtorit  21,5  20,8  19,3  20,0  19,0
Yhteensä  130,0  130,2  126,3  127,5  126,0
Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä %  21,8  21,4  18,9  21,0  19,0
Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1—5)  3,4  3,3  3,6  3,6  3,6
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv  10,4  8,7  9,3  8,0  8,0
Koulutustasoindeksi  6,1  6,1  6,2  6,1  6,2

Päätösosan kohdassa 1) tarkoitetut palkkausmenot määräytyvät soveltuvin osin ulkomailla työskentelevien Suomen kielen ja kulttuurin yliopisto-opettajien ohjesäännön mukaisesti.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 37 783 38 700 38 962
Bruttotulot 28 946 30 045 30 540
Nettomenot 8 837 8 655 8 422
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 394    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 346    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan rakenteen uudistaminen -149
Tuottavuustoimet -45
Virkamiesvaihto (siirto momentilta 28.01.01) 120
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -33
Palkkaliukumasäästö -15
Palkkausten tarkistukset 38
Toimintamenojen lisäsäästö -100
Toimintamenojen tuottavuussäästö -43
Vuokramenojen indeksikorotus 7
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -12
Tasomuutos -1
Yhteensä -233

2015 talousarvio 8 422 000
2014 talousarvio 8 655 000
2013 tilinpäätös 8 789 000

04. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 891 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös avustusten myöntämiseen opetuksen ja koulutuksen sekä korkeakoulujen arviointitoimintaan ja laadunhallinnan tukemiseen.

Selvitysosa:Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toimii koulutuksen ulkopuolista arviointia suorittavana riippumattomana asiantuntijaorganisaationa, joka tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen kehittämistä varten.

Arviointikeskuksen tehtävänä on:

 • — toteuttaa koulutukseen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen toimintaan liittyviä arviointeja arviointisuunnitelman mukaisesti
 • — tehdä arviointisuunnitelman mukaisesti perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tuntijaon ja opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden saavuttamista koskevia oppimistulosten arviointeja, ammatillisesta koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden ja ammatillisesta aikuiskoulutuksen tutkinnon perusteiden sekä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden saavuttamista koskevia oppimistulosten arviointeja
 • — tukea opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä sekä korkeakouluja arviointia ja laadunhallintaa koskevissa asioissa
 • — kehittää koulutuksen arviointia
 • — huolehtia muista tehtävistä, jotka säädetään tai määrätään sen tehtäviksi.

Arviointikeskuksen yhteydessä toimiva arviointineuvosto osallistuu arviointikeskuksen strategiseen suunnitteluun, päättää laajakantoisista tai periaatteellisesti merkittävistä lausunnoista ja aloitteista, laatii esityksen arviointisuunnitelmasta arvioitavista kohteista aikatauluineen sekä esityksen arviointisuunnitelman muutoksista.

Arviontineuvoston yhteydessä toimivan korkeakoulujen arviointijaosto päättää korkeakouluja koskevien arviointien hankesuunnitelmasta, suunnittelu- ja arviointiryhmien kokoonpanosta sekä korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointien lopputulosten hyväksymisestä.

Arviointikeskuksen asettaman arviointiasiain neuvottelukunnan tehtävänä on edistää arviointikeskuksen ja sidosryhmien välistä yhteistyötä sekä arviointikeskuksen tuottaman arviointitiedon hyödyntämistä.

Arviointikeskuksen toimintaperiaatteena on:

 • — noudattaa arvioinnin riippumattomuuden ja kehittävän arvioinnin periaatetta
 • — julkistaa käyttämänsä arviointiperusteet ja arviointiensa tulokset
 • — huolehtia tiedonvälityksestä sidosryhmille
 • — toimittaa arvioinnissa mukana olleille oppilaitoksille, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä korkeakouluille niitä koskevat arviointitulokset
 • — osallistua kansainväliseen arviointitoimintaan ja yhteistyöhön
 • — osallistua säännöllisesti oman toimintansa ulkopuoliseen arviointiin.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tavoitteena on suorittaa:

 • — ennen 1.5.2014 laaditun arviointisuunnitelman mukaiset tehtävät kunnes opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt uuden arviointisuunnitelman
 • — 1.5.2014 jälkeen hyväksytyn arviointisuunnitelman mukaiset tehtävät.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 2 471 3 615 3 991
Bruttotulot 122 40 100
Nettomenot 2 349 3 575 3 891
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 892    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 082    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan rakenteen uudistaminen -64
Oppimistulosten arviointitoiminnan menot (siirto momentilta 29.01.02) 563
Palkkaliukumasäästö -3
Palkkausten tarkistukset 20
Säästöpäätös -200
Yhteensä 316

Momentin nimike on muutettu.


2015 talousarvio 3 891 000
2014 talousarvio 3 575 000
2013 tilinpäätös 2 539 000

21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 526 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) menoihin, jotka aiheutuvat osallistumisesta kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja pohjoismaiseen kulttuuriyhteistyöhön

2) kulttuurisopimusten ja vaihto-ohjelmien toimeenpanosta aiheutuviin menoihin

3) ulkomaille suuntautuvan kulttuuri- ja sivistystoiminnan edellyttämiin palkkaus- ja ohjelmamenoihin tarkoitettujen avustusten ja apurahojen maksamiseen henkilöille ja yhteisöille, jotka edistävät opetus-, tiede- ja kulttuurivaihtoa sekä Suomen kulttuurin tunnetuksi tekemistä ulkomailla.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Koulutuksen ja tieteen toimialan kansainväliset hankkeet 422 000
Fulbright-stipendivaihtotoiminta 277 000
Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen toimialan kansainväliset hankkeet 2 033 000
Muut kansainväliset hankkeet 794 000
Yhteensä 3 526 000

Määrärahalla rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan monenkeskiseen ja kahdenväliseen kansainväliseen yhteistyöhön, ulkosuomalaistoimintaan sekä sukukansayhteistyöhön liittyviä hankkeita.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Sopeutustoimi -200
Yhteensä -200

2015 talousarvio 3 526 000
2014 talousarvio 3 726 000
2013 tilinpäätös 3 790 000

22. Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 18 488 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen

2) enintään 4 225 000 euroa suojattujen teosten tekijöille maksettavan lainauskorvauksen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:Määrärahasta maksetaan tekijänoikeuslakiin perustuvia korvauksia oppilaitoksissa, yleisissä kirjastoissa, valtionhallinnossa ja julkisen rahoituksen piirissä olevissa kulttuuriperintölaitoksissa tapahtuvasta suojatun aineiston käytöstä tekijänoikeuksien haltijoita edustavien järjestöjen kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 150
Yhteensä 150

2015 talousarvio 18 488 000
2014 talousarvio 18 338 000
2013 tilinpäätös 18 088 000

(23.) Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 29.01.01 -39
Tasomuutos -1 955
Yhteensä -1 994

2014 talousarvio 1 994 000

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 30 111 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Valtori (siirto momentille 28.01.29) -651
Tasomuutos -41
Yhteensä -692

2015 talousarvio 30 111 000
2014 talousarvio 30 803 000
2013 tilinpäätös 33 627 530

50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 648 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain (1331/2003) mukainen valtionavustus 575 000
2. Paasikivi-Seura 10 000
3. Tammenlehvän perinneliitto 63 000
Yhteensä 648 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -100
Yhteensä -100

2015 talousarvio 648 000
2014 talousarvio 748 000
2013 tilinpäätös 685 000

51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 3 143 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Avustus Ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) 2 377 000
2. Avustukset Suomen Merimieskirkolle, eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen 566 000
  — mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) 452 000
3. Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 200 000
Yhteensä 3 143 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aiemmin lästimaksuilla rahoitetun Merimieskirkon toiminnan avustaminen (siirto momentilta 31.30.(50)) 48
Indeksikorotus Ortodoksisen kirkon avustukseen 47
Säästöpäätös -100
Tasomuutos -150
Yhteensä -155

2015 talousarvio 3 143 000
2014 talousarvio 3 298 000
2013 tilinpäätös 3 195 259

66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 2 198 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Unescon ja muiden hallitustenvälisten monenkeskisen sivistyksellisen yhteistyön järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Suomen maksuosuus Unescolle 1 450 000
Suomen maksuosuus Euroopan nuorisosäätiöön 37 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston nuorisokortin osittaissopimuksesta 5 000
Suomen maksuosuus WIPOlle 110 000
Suomen maksuosuus ICCROMille 22 000
Maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelua koskevasta sopimuksesta aiheutuvat menot 15 000
OECD/CERI jäsenmaksu 26 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston EURIMAGES-rahastoon 320 000
Suomen maksuosuus Euroopan audiovisuaaliselle observatoriolle 22 000
Suomen maksuosuus Euroopan nykykielten keskukselle 32 000
Suomen maksuosuus WADAlle 57 000
OECD/INES jäsenmaksu 28 000
Suomen maksuosuus kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevasta UNESCOn yleissopimuksesta 20 000
Suomen maksuosuus urheilun dopinginvastaisesta UNESCOn yleissopimuksesta 20 000
Suomen maksuosuus aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevasta UNESCOn yleissopimuksesta 16 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston urheilua koskevasta laajennetusta osittaissopimuksesta 18 000
Yhteensä 2 198 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Suomen maksuosuus aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevasta Unescon yleissopimuksesta 16
Yhteensä 16

2015 talousarvio 2 198 000
2014 talousarvio 2 182 000
2013 tilinpäätös 2 071 862