Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
              20. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot
              21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen
              30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin
              31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen
              32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen
              33. Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja aikuisten osaamisperustan vahvistaminen
              51. Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin
              53. Valtionavustus järjestöille
         40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

30. AikuiskoulutusPDF-versio

Selvitysosa: Tämän luvun momenteilta rahoitetaan ammatillista lisäkoulutusta, oppisopimuskoulutusta, vapaata sivistystyötä, sivistys- ja neuvontajärjestöjä, opetustoimen henkilöstökoulutusta sekä aikuiskoulutuksen kehittämistä. Aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön voimavaroja sisältyy opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla lisäksi lukujen 29.10, 29.20, 29.40 ja 29.90 määrärahoihin.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Aikuiskoulutuspolitiikan tehtävänä on työvoiman saatavuuden ja osaamisen turvaaminen, koko aikuisväestön koulutus- ja sivistysmahdollisuuksista huolehtiminen sekä yhteiskunnan eheyden ja tasa-arvon vahvistaminen. Aikuiskoulutuspolitiikalla tuetaan pyrkimyksiä työurien pidentämiseen, työllisyysasteen nostamiseen, tuottavuuden parantamiseen, aikuiskoulutuksen suhteen aliedustettujen ryhmien osallistumisen lisäämiseen, monikulttuurisuuden vahvistumiseen sekä elinikäisen oppimisen edellytysten toteutumiseen. Aikuiskoulutusta suunnataan myös opetustoimen henkilöstön osaamisen varmistamiseen sekä maahanmuuttajien työllistymisen ja integraation tukemiseen. Vapaa sivistystyö vahvistaa toiminnallaan yhteiskunnan eheyttä, aktiivista kansalaisuutta sekä elinikäistä oppimista. Vapaa sivistystyö vastaa muutoin koulutustarjonnan ulkopuolelle jäävien ryhmien sivistyksellisiin tarpeisiin.

Tavoitteeksi asetetaan, että vuosittain koulutukseen osallistuvien osuus työikäisestä aikuisväestöstä kasvaa 60 prosenttiin. Tavoitteena on, että mikään osa aikuisväestöstä ei jää pysyvästi aikuiskoulutuksen ulkopuolelle.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Toteutetaan nuorten aikuisten osaamisohjelmaa ja nuorisotakuun toimenpiteitä. Näyttötutkintojärjestelmää kehitetään edelleen osana ammatillisen tutkintojärjestelmän kokonaisuutta. Näyttötutkintojärjestelmää vahvistetaan työelämässä hankitun osaamisen osoittamisen ja kehittämisen välineenä sekä joustavana osaamisen tunnustamisjärjestelmänä.

Edistetään nuorten oppisopimuskoulutusta ja nuorten oppilaitosmuotoisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen yhdistämistä suoritettavissa tutkinnoissa.

Korkeakoulujen erikoistumiskoulutus otetaan käyttöön.

Valmistellaan vapaan sivistystyön rahoituksen kehittämistä koskevat linjaukset siten, että muutokset voivat tulla voimaan vuonna 2016. Tuetaan vapaan sivistystyön laadun kehittämistä. Maahanmuuttajataustaisen ja maahanmuuttajien opetuksessa toimivan opetustoimen henkilöstön SPECIMA-tyyppistä täydennyskoulutusohjelmaa jatketaan.

Opetushenkilökunnan mahdollisuuksia ammatillisen osaamisen kehittämiseen parannetaan jatkamalla Osaava-täydennyskoulutusohjelmaa. Tavoitteena on, että vuonna 2015 osaamista parantavaan täydennyskoulutukseen osallistuu 45 000 opetustoimen henkilöstöön kuuluvaa.

Elinikäistä oppimista tukevia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehitetään.

Toiminnan laajuus

Opetushallinnon alaista aikuiskoulutusta järjestetään kaikilla koulutussektoreilla. Tutkintoon johtavassa ammatillisessa aikuiskoulutuksessa opiskelee vuosittain noin 120 000 opiskelijaa. Näistä runsas puolet opiskelee oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa ja vajaa puolet oppisopimuskoulutuksessa. Vapaana sivistystyönä järjestettyyn koulutukseen osallistuu vuosittain noin miljoona henkilöä. Näistä kansalaisopistojen opiskelijoita on noin 600 000.

Omaehtoisen aikuiskoulutuksen opiskelijamäärä ja suoritetut tutkinnot koulutusmuodoittain opetushallinnon alaisessa aikuiskoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä

Koulutusmuoto2011
toteutuma
2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
2015
arvio
      
Aikuisten perusopetus     
tutkinto-opiskelijat2 3902 5302 5002 5002 500
aineopiskelijat1 4911 5611 5001 5001 500
Aikuisten lukiokoulutus     
tutkinto-opiskelijat9 7789 35710 00010 00010 000
aineopiskelijat17 518 18 58617 50017 50017 500
Ammatillinen peruskoulutus     
näyttötutkintoon valmistava oppilaitosmuotoinen koulutus, opiskelijat27 17528 75927 80028 00028 000
oppisopimuskoulutus, opiskelijat23 37819 77621 00024 00024 000
suoritetut tutkinnot, yhteensä11 91110 48313 00013 00013 000
Ammatillinen lisäkoulutus     
näyttötutkintoon valmistava koulutus, opiskelijat35 19035 40237 00038 50039 500
oppisopimuskoulutus, opiskelijat33 35635 67027 00028 50028 500
suoritetut tutkinnot16 15317 46815 40015 60015 600
ei-tutkintoon valmistava lisäkoulutus, muu kuin oppisopimuskoulutus1)3 2803 2783 3003 1003 100
ei-tutkintoon valmistava lisäkoulutus, oppisopimuskoulutus 5 0584 6543 2003 2003 200
Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutus     
amk-tutkinto, opiskelijat21 49221 59821 82721 90021 900
ylempi amk-tutkinto, opiskelijat7 3217 8348 5668 6008 600
avoin ammattikorkeakoulu, opiskelijat2)9 155 8 36810 10510 00010 000
suoritetut amk-tutkinnot3 9863 7594 0114 1004 100
suoritetut ylemmät amk-tutkinnot1 5211 7081 9482 0002 000
Yliopistojen aikuiskoulutus     
avoin yliopisto-opetus ja erilliset opinnot, opiskelijat3)82 59782 62984 64685 00085 000
Vapaan sivistystyön oppilaitokset4)     
kansalaisopistot, opiskelijat1 144 8091 140 4551 094 0001 094 0001 033 000
kansanopistot, opiskelijat135 168138 702124 700124 700119 600
kesäyliopistot, opiskelijat52 25653 00851 20051 20049 700
opintokeskukset, opiskelijat228 967238 507226 500226 500225 400
liikunnan koulutuskeskukset, opiskelijat95 99986 84290 00090 00090 000

1) Henkilötyövuosia.

2) Mukana ainoastaan ulkopuoliset osallistujat, ei amk:n omia tutkinto-opiskelijoita, jotka suorittavat amk:n opintoja.

3) Luvut eivät sisällä ikäihmisten yliopistossa opiskelevia, joita ei tilastoida vuodesta 2010 lähtien. Rahoitus perustuu muiden kuin yliopiston omien opiskelijoiden suorittamiin opintosuorituksiin.

4) Vapaan sivistystyön oppilaitosten opiskelijamäärät ovat osallistujien bruttomääriä, nettomäärät ovat tässä esitettyjä pienempiä.

20. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 21 647 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) opetustoimen ja sitä tukevan henkilöstön henkilöstö- ja lisäkoulutukseen sekä sen seurantaan ja arviointiin

2) ammattitutkintojen ja kielitutkintojen kehittämiseen, auktorisoitujen kääntäjien koulutuksen ja tutkintojen kehittämiseen, oikeustulkkirekisterin kehittämiseen sekä näyttötutkintomestarikoulutukseen

3) erityisryhmien koulutukseen

4) enintään seitsemää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös siirtomenojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
1. Opetustoimen henkilöstökoulutus 
Yleissivistävään koulutukseen liittyvä henkilöstökoulutus, ml varhaiskasvatus5 200 000
Ammatilliseen koulutukseen liittyvä henkilöstökoulutus2 000 000
Aikuiskoulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön liittyvä henkilöstökoulutus1 100 000
Aluehallinnon toteuttama henkilöstön täydennyskoulutus 700 000
Koko opetustoimen henkilöstöä koskeva täydennyskoulutus500 000
Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunnan kustannukset sekä opetustoimen henkilöstökoulutuksen seurannan ja arvioinnin kehittäminen228 000
Maahanmuuttajataustaisen opetus- ja opetuksen tukihenkilöstön koulutus (Specima)1 500 000
Opetushenkilöstön erikoistumiskoulutus1 600 000
Opetustoimen henkilöstön Osaava-ohjelma (ml. TALIS 2013)6 000 000
Yhteensä18 828 000
  
2. Ammattitutkintojen ja kielitutkintojen kehittäminen ja toimeenpano 
Ammattitutkintojen kehittäminen ja toimeenpano1 395 000
Näyttötutkintojärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen400 000
Kielitutkintojen kehittäminen ja toimeenpano372 000
Oikeustulkkirekisterin kehittäminen50 000
Auktorisoitujen kääntäjien tutkintojärjestelmän kehittäminen102 000
Yhteensä2 319 000
  
3. Erityisryhmien koulutus 
Suomessa asuvien ulkomaalaisten opetus500 000
Yhteensä500 000
  
Kaikki yhteensä21 647 000

Valtion rahoittamaan opetustoimen lyhyt- ja pitempikestoiseen perus- ja toisen asteen sekä ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön henkilöstökoulutukseen osallistuu yhteensä noin 60 000 henkilöä vuonna 2015. Opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen varmistamiseksi jatketaan Osaava-ohjelmaa, jonka tarkoituksena on edistää työurien pidentämistä sekä lisätä ammatillista kehittymistä, parantaa työolosuhteita ja edistää koulutukseen osallistumista. Kehitetään opetushenkilöstön digitaalisia valmiuksia. Käynnistetään direktiivissä 2010/64/EU tarkoitetun oikeustulkkirekisterin kehittämistoimet.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Uudelleenkohdentaminen-1 500
Yhteensä-1 500

2015 talousarvio21 647 000
2014 talousarvio23 147 000
2013 tilinpäätös25 347 000

21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 6 440 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) aikuiskoulutuspolitiikkaa, aikuisopiskelua, tutkintojärjestelmiä, koulutustarjontaa ja elinikäistä oppimista koskevasta valtakunnallisesta tutkimus-, kehittämis- ja kokeilutoiminnasta, maahanmuuttajien koulutuksen kehittämisestä sekä aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämisestä aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

2) muista kuin rakennerahastoista rahoitettavista EU:n tutkimus- ja koulutushankkeista aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen sekä OECD:n toteuttaman aikuisten osaamista mittaavan kansainvälisen aikuistutkimuksen (PIAAC) kansallisesta toimeenpanosta ja käytöstä aiheutuviin kustannuksiin

3) korkeakoulujen erikoistumiskoulutuksen kehittämiseen ja siirtymävaiheen tukemiseen

4) enintään kahtatoista henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen yliopistolain (558/2009) ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta siten, että laissa säädetään yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen järjestämistä työelämässä jo toimineille suunnatuista ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävistä erikoistumiskoulutuksista. Lain nojalla on tarkoitus säätää koulutusten maksullisuudesta.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen kehittäminen310 000
Korkeakoulujen aikuiskoulutuksen kehittäminen240 000
Vapaan sivistystyön ja yleissivistävän aikuiskoulutuksen kehittäminen240 000
Maahanmuuttajien koulutuksen kehittäminen 190 000
Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittäminen 150 000
Aikuisopiskelua ja elinikäistä oppimista koskeva tutkimus, arviointi ja seuranta (ml. PIAAC, aikuiskoulutustutkimus)750 000
Aikuiskoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvä EU- ja kansainvälinen yhteistyö390 000
Muu elinikäisen oppimisen ja aikuiskoulutusjärjestelmän kehittäminen170 000
Korkeakoulujen erikoistumiskoulutuksen kehittäminen ja siirtymävaiheen tukeminen4 000 000
Yhteensä6 440 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Opiskelijavalintapalvelut (siirto momentille 29.01.02)-70
Siirto momentilta 29.30.32 (josta 1 milj. LTA I 2014)4 000
Säästöpäätös-500
Yhteensä3 430

2015 talousarvio6 440 000
2014 I lisätalousarvio1 000 000
2014 talousarvio3 010 000
2013 tilinpäätös4 010 000

30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 156 345 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) mukaisen valtionosuuden maksamiseen kansalaisopistoille, kansanopistoille, opintokeskuksille ja kesäyliopistoille sekä Snellman-korkeakoulu -nimiselle oppilaitokselle

2) enintään 5 838 000 euroa vapaasta sivistystyöstä annetun lain 14 §:n mukaisiin avustuksiin.

Valtionosuuteen oikeuttavat yksiköt

 enimmäismääräyksikkö
   
Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin1 793 625opetustunti
Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin255 187opiskelijaviikko
Valtionosuus opintokeskusten opintokerhotoimintaan255 000opintokerhotunti
Valtionosuus opintokeskusten muuhun opintotoimintaan166 358opetustunti
Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin55 747opetustunti

Kansanopistojen valtionosuuteen oikeuttavista laskennallisista opiskelijaviikoista suunnataan enintään 5 750 opiskelijaviikkoa Lehtimäen opisto -nimiselle kansanopistolle ja enintään 4 400 opiskelijaviikkoa Snellman-korkeakoulu -nimiselle vapaan sivistystyön oppilaitokselle. Tunti- tai opiskelijaviikkokiintiön estämättä määrärahaa saa käyttää oikaisupäätöksistä aiheutuvien valtionosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:

Valtionosuuksien ja -avustusten arvioitu jakautuminen (euroa)

 ValtionosuusValtionavustusYhteensä
    
Kansalaisopistot85 856 0003 158 00089 014 000
Kansanopistot46 694 0002 330 00049 024 000
Opintokeskukset12 704 000300 00013 004 000
Kesäyliopistot5 253 00050 0005 303 000
Yhteensä150 507 0005 838 000156 345 000

Määräraha käytetään vapaan sivistystyön oppilaitosten tehtävään järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Valtionavustusten painotuksena on tukea vapaan sivistystyön rakenteellista kehittämistä, laatua ja vaikuttavuutta sekä koulutuspoliittisesti tärkeiden kohderyhmien koulutusmahdollisuuksia. Nuorisotakuun opintoseteliavustukset suunnataan nuorten maahanmuuttajien opiskelu- ja kielitaitoa parantavaan koulutukseen.

Määrärahan mitoituksessa käytetyt keskimääräiset yksikköhinnat

  
Kansalaisopistot 83,51 euroa/opetustunti
Kansanopistot299,51 euroa/opiskelijaviikko
Opintokeskukset: 
  opintokerhotoiminta4 euroa/opintokerhotunti
  opintotoiminta108,05 euroa/opetustunti
Kesäyliopistot157,96 euroa/opetustunti

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kertamenon poistuminen-200
Kustannustason muutos (+1,1 %)1 727
Säästöpäätös-10 000
Yhteensä-8 473

2015 talousarvio156 345 000
2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio164 818 000
2013 tilinpäätös164 827 020

31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 133 006 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen

2) enintään 1 550 000 euroa koulutuksen laadun kehittämiseen, näyttötutkintojärjestelmän kehittämiseen ja koe- ja materiaalipalveluihin sekä edellisiin vuosiin kohdistuviin loppusuorituksiin ja oikaisuihin.

Valtionosuuteen oikeuttavia laskennallisia opiskelijatyövuosia on enintään 16 200. Opiskelijatyövuosikiintiön estämättä määrärahaa saa käyttää oikaisupäätöksistä aiheutuvien valtionosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) muuttamisesta, jossa työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän rahoitusta koskevat säännökset kumotaan ja jatketaan vuosille 2013 ja 2014 talousarvioissa toteutettujen menoleikkausten vuoksi käyttöön otetun yksikköhintakertoimen vaikutusta.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Valtionosuus käyttökustannuksiin131 456 000
Valtionavustus työelämän palvelutoiminnan ja koulutuksen laadun kehittämiseen, näyttötutkintojen koe- ja materiaalipalveluihin sekä edellisvuosien loppusuorituksiin ja oikaisuihin (enintään)1 550 000
Yhteensä133 006 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kustannustason muutos (+1,1 %)1 431
Rakennepoliittinen ohjelma-6 500
Yhteensä-5 069

2015 talousarvio133 006 000
2014 talousarvio138 075 000
2013 tilinpäätös141 852 810

32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 110 042 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien ja enintään 13 350 000 euroa valtionavustusten maksamiseen.

Oppisopimusopiskelijoiden enimmäismäärä ammatillisessa lisäkoulutuksessa on 22 120. Oppisopimuksena järjestettävän ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen yksikköhinta on 3 268,70 euroa ja muun ammatillisen lisäkoulutuksen 2 360,73 euroa opiskelijaa kohden.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 8 §:n mukaisen kunnan omarahoitusosuuden muuttamisesta.

Määrärahan arvioitu käyttö ja siihen vaikuttavat tekijät (euroa)

  
Peruskoulutuksen laskennalliset kustannukset (opiskelijat * yksikköhinta)96 976 000
— kunnallinen ammatillinen koulutus (10 180 * 7 003 €)71 225 000
— yksityinen ammatillinen koulutus (3 500 * 7 368 €, sis. alv)25 751 000
Kuntien rahoitusosuus -67 556 000
Lisäkoulutus 
— ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus (16 590 * 3 268,70 €)54 222 000
— muu lisäkoulutus (5 530 * 2 360,73 €)13 050 000
Valtionavustus nuorten oppisopimuskoulutuksen edistämiseen, tuettuun oppisopimuskoulutukseen ja muuhun kehittämiseen (enintään)5 850 000
Valtionavustus korotettuun koulutuskorvaukseen (enintään)5 000 000
Valtionavustus työpaikkaohjaajien koulutukseen (enintään)2 500 000
Yhteensä110 042 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirto momentille 29.30.21)-4 000
Kertamenon poistuminen-7 500
Kuntien omarahoitusosuuden muutos ammattikorkeakoulujen rahoitusuudistuksen vuoksi (siirto momentille 29.40.55)-11 203
Kustannustason muutos (+1,1 %)402
Siirto momentilta 32.30.517 500
Yhteensä-14 801

2015 talousarvio110 042 000
2014 I lisätalousarvio-1 000 000
2014 talousarvio124 843 000
2013 tilinpäätös117 855 890

33. Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja aikuisten osaamisperustan vahvistaminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 57 440 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten oppilaitosmuotoisesti ja oppisopimuksena järjestettävän ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavan ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuuksien maksamiseen

2) enintään 52 000 000 euroa valtionavustuksina näyttötutkintoon valmistavaan ammatilliseen peruskoulutukseen, ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen ja erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen, tutkintotilaisuuksien järjestämiseen sekä tuki-, ohjaus- ja neuvontapalveluihin. Rahoitusta voidaan käyttää tutkinnon osien suorittamiseen.

Valtionosuuteen oikeuttavia laskennallisia opiskelijatyövuosia on enintään 450. Oppisopimusopiskelijoiden enimmäismäärä ammatillisessa lisäkoulutuksessa on enintään 520. Oppisopimuksena järjestettävän ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen yksikköhinta on 3 268,70 euroa.

Suoritekiintiöiden estämättä määrärahaa saa käyttää oikaisupäätöksistä aiheutuvien sekä valtionavustusten enimmäismäärästä myöntämättä jätetyn euromäärän suuruisten valtionosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa: Nuorten aikuisten osaamisohjelman mukaisesti määrärahaa käytetään vailla perusasteen jälkeistä koulutusta olevien 20—29 -vuotiaiden nuorten aikuisten oppilaitosmuotoisesti tai oppisopimuskoulutuksena järjestettävään ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen, näyttötutkintoon valmistavaan oppilaitosmuotoiseen ammatilliseen peruskoulutukseen sekä tutkinnon osiin ja aikuisille suunnattujen ohjaus- ja neuvontapalvelujen vahvistamiseen. Tavoitteena on, että ohjelmakauden aikana opintonsa aloittaisi vuosittain noin 4 000 kohderyhmään kuuluvaa opiskelijaa. Määrärahasta 47 480 000 euroa on tarkoitus käyttää nuorten aikuisten osaamisohjelmaan.

Lisäksi aikuisten osaamisperustan vahvistamiseksi määrärahaa käytetään 30—50 -vuotiaiden, vailla toisen asteen tutkintoa olevien aikuisten oppilaitosmuotoisesti tai oppisopimuskoulutuksena järjestettävään ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen, näyttötutkintoon valmistavaan oppilaitosmuotoiseen ammatilliseen peruskoulutukseen sekä tutkinnon osiin ja aikuisille suunnattujen ohjaus- ja neuvontapalvelujen vahvistamiseen. Määrärahasta 10 000 000 euroa on tarkoitus käyttää aikuisten osaamisperustan vahvistamiseen.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Valtionavustus oppilaitosmuotoisen koulutuksen kustannuksiin42 000 000
Valtionosuus oppilaitosmuotoisena ja oppisopimuksena järjestettävän koulutuksen käyttökustannuksiin5 440 000
Valtionavustus ohjaus- ja neuvontapalveluihin10 000 000
Yhteensä57 440 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kasvupanostus aikuisten osaamisperustan vahvistamiseen10 000
Kustannustason muutos (+1,1 %)440
Nuorten yhteiskuntatakuu ja työllistämistoimenpiteet (HO)-5 000
Yhteensä5 440

Momentin nimike on muutettu.


2015 talousarvio57 440 000
2014 I lisätalousarvio10 000 000
2014 talousarvio52 000 000
2013 tilinpäätös22 418 597

51. Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 16 055 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisen valtionosuuden maksamiseen.

Valtionosuuteen oikeuttavia laskennallisia opiskelijatyöpäiviä on yhteensä enintään 221 530, josta Suomen Ilmailuopiston osuus on enintään 11 600 opiskelijatyöpäivää.

Selvitysosa: Valtionosuuden perusteena käytettävä yksikköhinta on 72,47 euroa opiskelijatyöpäivää kohden.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kustannustason muutos (+1,1 %)176
Yhteensä176

2015 talousarvio16 055 000
2014 talousarvio15 879 000
2013 tilinpäätös19 255 092

53. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 7 266 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) eräiden naisjärjestöjen valtionavusta annetun lain (663/2007) mukaisiin valtionavustuksiin

2) avustusten maksamiseen Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:lle, Marttaliitto ry:lle ja Käsi- ja taideteollisuusliitto TAITO ry:lle ja niiden edelleen jaettavaksi piiri- tai jäsenjärjestöilleen, Finlands svenska Marthaförbund rf:lle, Sami Duodji ry:lle, järjestöille sivistystyöhön, Karjalan Liitto ry:lle, Sofian kannatusyhdistys ry:lle sekä Kriittiselle korkeakoululle.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Eräiden naisjärjestöjen valtionavusta annetun lain (663/2007) mukaisiin valtionavustuksiin310 000
Kotitalousneuvontajärjestöjen toimintaan2 215 000
Käsi- ja taideteollisuusjärjestöjen toimintaan2 537 000
Opintokeskusta ylläpitävien järjestöjen sivistys- ja kulttuuritoimintaan1 290 000
Karjalan Liitolle151 000
Vapaan sivistystyön keskusjärjestöjen toimintaan ja muiden järjestöjen sivistystoimintaan573 000
Sofian kannatusyhdistys ry:n ulkosuomalaisten sivistystoimintaan100 000
Kriittisen korkeakoulun toimintaan90 000
Yhteensä7 266 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kertamenon poistuminen-100
Yhteensä-100

2015 talousarvio7 266 000
2014 talousarvio7 366 000
2013 tilinpäätös7 416 000