Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
              01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot
              52. Opintolainojen valtiontakaus
              55. Opintoraha ja asumislisä
              57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki
              58. Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen
              59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

70. OpintotukiPDF-versio

Selvitysosa: Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen erääntyneet korot voidaan maksaa korkoavustuksena valtion varoista ilman takaisinmaksuvelvollisuutta. Opintolainan saaneella on oikeus opintolainavähennykseen verotuksessa. Opintolainahyvitykseen on oikeus opintolainaa saaneella henkilöllä, joka on ottanut opiskelupaikan vastaan ensimmäistä korkeakoulututkintoa varten 1 päivänä elokuuta 2014 tai sen jälkeen.

Opintotukitoiminnan tavoitteena on opiskeluaikaisen toimeentulon turvaaminen ja opintotuen mitoittaminen siten, että tuetaan omaehtoiseen koulutukseen hakeutumista ja päätoimista opiskelua. Opintotukea kehitetään koulutuspoliittisten tavoitteiden pohjalta. Tavoitteena on riittävä ja kannustava opintotuki, jolla edistetään suunnitelmallista ja päätoimista opiskelua ja opintoaikojen lyhenemistä.

Koulumatkatuen tarkoituksena on korvata lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden kohtuulliset päivittäiset koulumatkakustannukset. Tukea myönnetään, kun opiskelijan yhdensuuntainen koulumatka on vähintään kymmenen kilometriä ja koulumatkakustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa. Opiskelijan omavastuuosuus on 43 euroa kuukaudessa. Koulumatkakustannusten laskentaperusteista säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella.

Opintotuen toimeenpanotehtävät hoitaa Kansaneläkelaitos. Korkeakoulujen opintotukilautakunnat voivat myöntää opintotuen oman korkeakoulunsa opiskelijoille Kansaneläkelaitoksen kanssa solmitun sopimuksen perusteella. Kansaneläkelaitos maksaa korvauksen sopimuksen perusteella korkeakouluissa hoidettavista tehtävistä. Myös muilla oppilaitoksilla on opintotukiasioiden hoitamiseen liittyviä tehtäviä. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa opintotukitoiminnan yleisestä johtamisesta, ohjauksesta ja kehittämisestä.

Opintotukimäärärahat ja opintotuen saajat

 201120132015
arvio
    
Opintotukimenot (milj. euroa)   
Opintoraha   
— korkea-aste352,5337,9381,3
— toinen aste135,0129,9138,6
Asumislisä267,2259,2280,1
Koulumatkatuki41,950,752,9
Ateriatuki25,429,631,4
Opintotuen saajat   
Opintoraha   
— korkea-aste187 856184 091185 000
— toinen aste140 812135 411141 500
Asumislisä   
— korkea-aste153 999150 173155 000
— toinen aste66 558 66 54266 500
Koulumatkatuki67 14268 22069 000
Valtiontakauksen saajat   
Korkea-aste171 148181 418185 000
Toinen aste40 82842 38943 000

Valtion takaamien opintolainojen lainakanta oli vuoden 2013 lopussa 1 621,63 milj. euroa, josta ns. vanhojen opintolainojen osuus oli 1,66 milj. euroa. Opintolainaa oli vuoden 2013 lopussa 321 586 henkilöllä. Keskimääräinen opintolainan määrä oli ammatillisen perustutkinnon suorittaneella 4 400 euroa, ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella 7 000 euroa ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneella 8 800 euroa.

Määrärahan mitoitusperusteet

Keskimääräinen opintotuki201120132015
arvio
    
Opintoraha, €/kk   
— korkea-aste288287299
— toinen aste154156162
Asumislisä, €/kk191193195
Koulumatkatuki, €/kk147167173

Vuonna 2015 määrärahan mitoituksessa säännönmukaisesti opintorahaa saavien määräksi arvioidaan 243 300, joista korkeakouluopiskelijoita 147 300 ja muita opiskelijoita 96 000. Asumislisän saajamääräksi arvioidaan 160 500. Koulumatkatuen säännönmukaisen saajamäärän arvioidaan olevan 35 400 opiskelijaa.

Opintorahan perusmäärä eri koulutusasteilla 1.8.2014 lukien ja arvio perusmäärästä 1.8.2015 lukien (euroa/kk)

 1.8.20141.8.20151)
   
Korkeakouluopiskelijat  
— vanhempiensa luona asuvat, alle 20-vuotiaat55 ,7255,96
— vanhempiensa luona asuvat, 20 vuotta täyttäneet123,59124,12
— muualla asuvat, alle 18-vuotiaat146,89147,52
— muualla asuvat, 18 vuotta täyttäneet301,89303,19
Muissa oppilaitoksissa opiskelevat  
— vanhempiensa luona asuvat, alle 20-vuotiaat38,5038,66
— vanhempiensa luona asuvat, 20 vuotta täyttäneet81,0481,39
— muualla asuvat, alle 18-vuotiaat101,31101,74
— muualla asuvat, 18 vuotta täyttäneet249,21250,28

1) Indeksikorotus tehdään 2015 0,4 %:n suuruisena.

Opintorahan määrä korkea-asteella opiskelijalla, joka on ottanut ensimmäisen opiskelupaikan vastaan korkeakoulussa 1.8.2014 tai sen jälkeen (euroa/kk)

 1.8.20141.8.20151)
   
Korkeakouluopiskelijat  
— vanhempiensa luona asuvat, alle 20-vuotiaat61,8062,06
— vanhempiensa luona asuvat, 20 vuotta täyttäneet136,76137,35
— muualla asuvat, alle 18-vuotiaat163,10163,80
— muualla asuvat 18 vuotta täyttäneet335,32336,76

1) Indeksikorotus tehdään 2015 0,4 %:n suuruisena.

Opintotuen asumislisän määrä on 80 prosenttia määritellystä asumismenosta. Asumislisää myönnettäessä asumismenoja ei oteta huomioon 252 euron ylittävältä osalta. Ulkomailla opiskelevan asumislisän määrä on enintään 210 euroa kuukaudessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista säädettäviä laskennallisten kustannusten perusteita voidaan tarkistaa kustannuskehityksen perusteella 1.8.2015 lukien.

Opintotuen saajamäärän ja käyttöasteen arvioitu kehitys

 201120132015
arvio
    
Lukio30 393 (29 %)27 786 (25 %)26 500 (25 %)
Ammatillinen koulutus109 585 (66 %)107 172 (65 %)107 000 (65 %)
Ammattikorkeakoulu91 287 (69 %)89 283 (70 %)90 000 (71 %)
Yliopisto91 409 (63 %)88 094 (62 %)90 000 (64 %)

01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 700 000 euroa.

Selvitysosa: Opintotuen muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena opintotukiasioissa. Vuonna 2015 arvioidaan valituksia tulevan vireille noin 3 000. Valitusten tavoitteellinen keskimääräinen käsittelyaika on korkeintaan 5,5 kuukautta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Atk-laitteiden uusiminen ja tietoliikennekustannukset50
Tuottavuustoimet-45
Palkkaliukumasäästö-1
Palkkausten tarkistukset3
Toimintamenojen lisäsäästö -8
Toimintamenojen tuottavuussäästö-4
Vuokramenojen indeksikorotus1
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-1
Yhteensä-5

2015 talousarvio700 000
2014 talousarvio705 000
2013 tilinpäätös701 000

52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 30 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisista valtiontakauksista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Takausvastuusuoritukset 20 000 000
Maksuvapautukset 4 000 000
Tileistä poistot 5 500 000
Korkoavustukset 700 000
Yhteensä 30 200 000

2015 talousarvio30 200 000
2014 talousarvio30 200 000
2013 tilinpäätös28 830 733

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 799 962 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahojen ja opintotuen asumislisän maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Korkeakouluopiskelijoiden opintorahat381 277 600
Muiden oppilaitosten opiskelijoiden opintorahat138 573 600
Asumislisä280 110 800
Yhteensä799 962 000

Rakennepoliittinen ohjelma lisää opintotukimenoja yhteensä 13,3 milj. eurolla, josta 6,5 milj. euroa osoitetaan korkeakoulujen hakijasuman purkuun ja 6,8 milj. euroa opintotuen 11 prosentin tasokorotukseen ja opintotukeen oikeuttavan ajan lyhentämiseen 1.8.2014 alkaen (1243/2013).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Indeksikorotus, vuoden 2014 kokovuotinen vaikutus (HO)2 053
Indeksikorotus 1.8.2015 (HO)1 145
Korkeakouluopiskelijoiden opintotuen rakenteelliset muutokset (lait 52/2011 ja 53/2011)-2 000
Opintotuen rakenteellinen muutos 1.8.2014 alkaen (laki 1243/2013, asetus 360/2014)1 915
Opintotuen vapaaehtoisten palautusten määrän kasvu-7 400
Poliisiammattikorkeakouluopiskelijat korkea-asteen tuen piiriin 1.8.2014 (siirto momentilta 26.10.01)593
Saajamäärämuutokset9 600
Toisen asteen opintojen enimmäistukiajan rajaaminen (HO)-500
Rakennepoliittinen ohjelma13 300
Yhteensä18 706

2015 talousarvio799 962 000
2014 I lisätalousarvio2 096 000
2014 talousarvio781 256 000
2013 tilinpäätös727 064 276

57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 31 329 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksen maksamiseen opiskelijaravintoloille Suomessa suomalaisessa korkeakoulussa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden sekä opintotukeen oikeuttaviin korkeakoulujen ammatillisiin täydennyskoulutusohjelmiin, erikoistumiskoulutusohjelmiin taikka ammatilliseen kelpoisuuteen tai virkakelpoisuuteen tähtääviin lisäopintoihin osallistuvien opiskelijoiden aterioiden hinnan alentamiseksi 1,94 eurolla ateriaa kohti

2) ylimääräisen avustuksen maksamiseen muualla kuin korkeakoulun tiloissa sijaitsevan opiskelijaravintolan pitäjälle enintään 1 euroa, kuitenkin enintään opiskelijaruokailusta aiheutuvien tila- ja laitekustannusten määrä, sellaista ateriaa kohden, josta maksetaan ateriatukea.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki29 337 000
Opiskelijaravintoloiden ylimääräinen avustus1 992 000
Yhteensä31 329 000

Rakennepoliittisen ohjelman mukainen hakijasuman purku lisää määrärahatarvetta 500 000 eurolla.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Poliisiammattikorkeakouluopiskelijat ateriatuen piiriin 1.8.2014 (siirto momentilta 26.10.01)79
Rakennepoliittinen ohjelma500
Yhteensä579

2015 talousarvio31 329 000
2014 I lisätalousarvio137 000
2014 talousarvio30 750 000
2013 tilinpäätös29 635 906

58. Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustuksen maksamiseen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitoa varten tarvittavien tilojen vuokrakustannusten korvaamiseen.

Selvitysosa: Vuokrat on hinnoiteltu siten, että ne sisältävät arvonlisäveron määrän, jonka yliopistot joutuvat maksamaan Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle jälleenvuokraamistaan tiloista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Säästöpäätös-3 777
Yhteensä-3 777

2015 talousarvio2 100 000
2014 talousarvio5 877 000
2013 tilinpäätös5 549 000

59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 52 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) mukaisen tuen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Matkalippujen hinnan nousu ja taksa-asetuksen tarkistus 1.8.20151 300
Yhteensä1 300

2015 talousarvio52 000 000
2014 talousarvio50 700 000
2013 tilinpäätös50 701 294