Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              50. Eräät avustukset
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 005 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 650 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) enintään 50 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen.

Selvitysosa:Opetushallitus toimii opetustoimialan toimeenpanon, seurannan ja kehittämisen asiantuntijakeskusvirastona, joka toteuttaa toimialan opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden valmistelu-, päätös- ja toimeenpanotehtävät sekä koulutuksen tuloksellisuuden parantamiseen tähtäävän informaatio-ohjauksen ja hanketoiminnan. Opetushallitus toteuttaa virastolle erikseen säädetyt ja määrätyt hallinto- ja palvelutehtävät. Opetushallitus vastaa auktorisoitujen kääntäjien sekä kielitutkintojen tutkintojärjestelmien kehittämisestä ja valvonnasta. Opetushallituksen yhteydessä toimii 26 koulutustoimikuntaa ja 147 tutkintotoimikuntaa, joiden hallintotehtävistä Opetushallitus huolehtii. Opetushallitus tulosohjaa Opetushallituksen kirjanpitoyksikköön kuuluvia valtion oppilaitoksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Opetushallitukselle seuraavat tavoitteet:

Koulutuksen normatiivinen ohjaus
 • — Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden valmistelu
 • — Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanon tukeminen
 • — Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen
 • — Ammatillisten tutkintojen ja valmistavien koulutusten perusteiden uudistaminen ja muiden määräysten uudistaminen uusien säädösten mukaiseksi
 • — Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämiseen osallistuminen
 • — Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen ja sähköistäminen.
Informaatio-ohjaus ja hanketoiminta
 • — Kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeiden toteuttaminen koulutuspoliittisten ohjelmien mukaisesti
 • — Hyvien käytäntöjen, toimintamallien ja -menetelmien tuottaminen ja levittäminen yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten kanssa
 • — Nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen kehittäminen sekä yksilöllisten opintopolkujen ja joustavien tutkinnon suorittamistapojen vahvistamiseen osallistuminen
 • — Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön edistäminen
 • — Oppilaitosten työrauhaa sekä oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevien uudistusten toimeenpanon tuki
 • — Koulutuksen tasa-arvon toimenpideohjelman toimeenpanoon osallistuminen.
Koulutuksen järjestäminen ja koulutuksen tuloksellisuuden parantaminen
 • — Koulutuspoliittisen päätöksenteon ja koulutuksen kehittämisen tietoperustaisuuden vahvistaminen sekä indikaattori- ja tilannekatsaustuotanto päätöksentekijöiden ja koulutuksen kehittäjien tarpeisiin
 • — Mallit ja käytännöt opintojen läpäisyasteen nostamiseksi ja opintojen nopeuttamiseksi
 • — Ennakointitiedon tuottaminen, määrällisen ja laadullisen ennakoinnin yhteensovittaminen
 • — Ammatillisen koulutuksen laatustrategian toimeenpano
 • — Paikallisen ja alueellisten kehittämissuunnitelmien valmistelun tukeminen opetustoimen johdon kehittämisohjelmalla sekä kehittämisverkoston avulla tavoitteena opetushallinnon tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen sekä koulutuksen järjestäjäkentän muutoksesta nousevien opetushallinnon uudistamistarpeiden tukeminen
 • — Jatketaan Opintopolku.fi -palvelukokonaisuuden kehittämistä ja laajentamista. Osana SADe-ohjelmaa toteutetaan aikuiskoulutuksen hakujärjestelmän aikuiskoulutustarjonnan kattava käyttöönotto. Korkeakoulujen sähköistä hakujärjestelmää kehitetään toisen vaiheen edellyttämin toiminnallisuuksin.
Rakenteellinen kehittäminen
 • — Kehittämistoiminnan kokoaminen laajoihin, kansallista koulutuspolitiikkaa tukeviin hankkeisiin
 • — Opetustoimen henkilöstökoulutuksen kehittäminen tukemaan eri koulutusmuotojen ja koko opetustoimen kansallisia kehittämisohjelmia siten, että yhteyttä opettajien peruskoulutukseen tiivistetään
 • — Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen rakenteellisen kehittämisen tukeminen
 • — Koulutustoimikuntien toiminnan kehittäminen.
Toiminnallinen tehokkuus
 • — Opetushallitus kehittää rakenteitaan, toimintatapojaan ja -prosessejaan sekä palveluitaan tehokkaan ja laadukkaan toiminnan turvaamiseksi keskittyen ydintehtäviinsä
 • — Opetushallitus tukee maksullisella palvelutoiminnallaan koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista ja edistää opetustoimen tuloksellisuutta
 • — Opetushallitus turvaa vähälevikkisen oppimateriaalin saatavuuden
 • — Opetushallituksen liiketaloudellisen toiminnan tavoitteena on taloudellisen kannattavuuden säilyminen.
Tuotokset ja laadunhallinta

Opetushallituksen suoritteet (kpl)

  2011
toteutuma
2012
toteutuma
2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
           
1. Perustoiminnan tuotoksia          
Opetussuunnitelmien perusteet 1 2 - 3 -
Tutkinnon perusteet/ammattikoulutus          
— Perustutkinnot 2 1 1 541) 521)
— Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 32 45 40 30 30
— Ammatillisen, lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulun ja yliopistojen yhteishaun hakijamäärät 306 500 314 500 349 035 500 000 1 500 000
— Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistuneiden määrät 25 000 33 042 27 946 20 000 20 000
           
2. Maksullisen palvelutoiminnan tuotokset          
Julkisoikeudelliset suoritteet          
— Opetushallinnon tutkinto 382 345 460 300 300
— Päätös korkeakoulututkinnon tunnustamisesta 751 720 897 950 1050
— Valtionhallinnon kielitutkinnot 1 200 1 200 1 249 1 200 1 200
— Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen tutkintomaksut (kpl) 54 000 48 000 49 419 47 000 47 000
Liiketaloudelliset suoritteet          
— Koulutettavapäivät 13 682 12 995 10 922 10 000 10 000
— Tilatut konsultoinnit ja arvioinnit 61 59 27 4 4
— Myydyt julkaisut ja oppimateriaalituotteet 78 000 69 140 73 672 60 000 60 000
— Ulkomaisten tutkintojen vastaavuuslausunnot 71 71 60 50 50
3. Palvelukyvyn tunnuslukuja          
— Tutkinnon tunnustamista koskevien päätösten käsittelyaika (kk) 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5
— Maksullisten koulutusten asiakastyytyväisyys (1—5) 4,1 4,3 4,3 4,1 4,1

1) mukaan laskettu myös muutokset

Henkilöstövoimavarat
 • — Opetushallitus kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön jaksaminen, hyvä työkyky ja työhyvinvointi
 • — Opetushallitus kehittää johtamista ja esimiestyötä
 • — Opetushallitus turvaa riittävät resurssit ydintehtävien hoitamiseen kehittämällä henkilöstörakennetta, henkilöstösuunnittelua, työtä ja osaamista sekä toimimalla verkostoyhteistyössä.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2011
toteutuma
2012
toteutuma
2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
           
Henkilötyövuodet (momentti 29.01.02) 263 264 261 228 217
Henkilötyövuodet (muut momentit) 24 23 24 20 20
Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä % 12,8 8,2 15,5 6,9 6,1
Työtyytyväisyysindeksi 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6
Sairaspoissaolot, työpäivää/htv 10,4 8,6 8,1 9,0 9,0
Koulutustasoindeksi 6,1 6,1 6,2 6,0 6,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma

2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 31 768 30 668 28 005
Bruttotulot 8 226 8 000 8 000
Nettomenot 23 542 22 668 20 005
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 116    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 230    

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 1 218 1 300 1 250
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 2 130 2 050 1 900
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -912 -750 -650
Kustannusvastaavuus, % 57 63 66
       
Hintatuki 912 750 650
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % 100 100 100

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 2 450 2 550 2 550
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 2 478 2 300 2 100
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -28 250 450
Kustannusvastaavuus, % 99 111 121

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 3 302 3 200 3 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 3 652 3 200 3 500
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -350 - -
Kustannusvastaavuus, % 90 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan rakenteen uudistaminen -351
Opiskelijavalintapalveluiden kehittämiseen osoitettu lisäys (siirrot momenteilta 29.10.01, 29.20.30, 29.30.21) 302
Opiskelijavalintapalveluiden kehittämiseen osoitetun lisäyksen poistuminen (siirto momentille 28.90.30) -822
Opiskelijavalintapalveluiden turvaamiseen osoitetun kertaluonteisen lisäyksen poistuminen -704
Oppimistulosten arviointitoiminnan menot (siirto momentille 29.01.04) -563
Tuottavuustoimet -225
Palkkaliukumasäästö -30
Palkkausten tarkistukset 77
Toimintamenojen lisäsäästö -236
Toimintamenojen tuottavuussäästö -102
Vuokramenojen indeksikorotus 19
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -28
Yhteensä -2 663

2015 talousarvio 20 005 000
2014 talousarvio 22 668 000
2013 tilinpäätös 22 656 000