Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
              01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot
              02. Opetushallituksen toimintamenot
              03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot
              04. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenot
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              22. Eräät käyttöoikeuskorvaukset
              (23.) Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              50. Eräät avustukset
              51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan
              66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 005 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 650 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) enintään 50 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen.

Selvitysosa: Opetushallitus toimii opetustoimialan toimeenpanon, seurannan ja kehittämisen asiantuntijakeskusvirastona, joka toteuttaa toimialan opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden valmistelu-, päätös- ja toimeenpanotehtävät sekä koulutuksen tuloksellisuuden parantamiseen tähtäävän informaatio-ohjauksen ja hanketoiminnan. Opetushallitus toteuttaa virastolle erikseen säädetyt ja määrätyt hallinto- ja palvelutehtävät. Opetushallitus vastaa auktorisoitujen kääntäjien sekä kielitutkintojen tutkintojärjestelmien kehittämisestä ja valvonnasta. Opetushallituksen yhteydessä toimii 26 koulutustoimikuntaa ja 147 tutkintotoimikuntaa, joiden hallintotehtävistä Opetushallitus huolehtii. Opetushallitus tulosohjaa Opetushallituksen kirjanpitoyksikköön kuuluvia valtion oppilaitoksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Opetushallitukselle seuraavat tavoitteet:

Koulutuksen normatiivinen ohjaus
 • — Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden valmistelu
 • — Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanon tukeminen
 • — Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen
 • — Ammatillisten tutkintojen ja valmistavien koulutusten perusteiden uudistaminen ja muiden määräysten uudistaminen uusien säädösten mukaiseksi
 • — Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämiseen osallistuminen
 • — Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen ja sähköistäminen.
Informaatio-ohjaus ja hanketoiminta
 • — Kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeiden toteuttaminen koulutuspoliittisten ohjelmien mukaisesti
 • — Hyvien käytäntöjen, toimintamallien ja -menetelmien tuottaminen ja levittäminen yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten kanssa
 • — Nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen kehittäminen sekä yksilöllisten opintopolkujen ja joustavien tutkinnon suorittamistapojen vahvistamiseen osallistuminen
 • — Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön edistäminen
 • — Oppilaitosten työrauhaa sekä oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevien uudistusten toimeenpanon tuki
 • — Koulutuksen tasa-arvon toimenpideohjelman toimeenpanoon osallistuminen.
Koulutuksen järjestäminen ja koulutuksen tuloksellisuuden parantaminen
 • — Koulutuspoliittisen päätöksenteon ja koulutuksen kehittämisen tietoperustaisuuden vahvistaminen sekä indikaattori- ja tilannekatsaustuotanto päätöksentekijöiden ja koulutuksen kehittäjien tarpeisiin
 • — Mallit ja käytännöt opintojen läpäisyasteen nostamiseksi ja opintojen nopeuttamiseksi
 • — Ennakointitiedon tuottaminen, määrällisen ja laadullisen ennakoinnin yhteensovittaminen
 • — Ammatillisen koulutuksen laatustrategian toimeenpano
 • — Paikallisen ja alueellisten kehittämissuunnitelmien valmistelun tukeminen opetustoimen johdon kehittämisohjelmalla sekä kehittämisverkoston avulla tavoitteena opetushallinnon tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen sekä koulutuksen järjestäjäkentän muutoksesta nousevien opetushallinnon uudistamistarpeiden tukeminen
 • — Jatketaan Opintopolku.fi -palvelukokonaisuuden kehittämistä ja laajentamista. Osana SADe-ohjelmaa toteutetaan aikuiskoulutuksen hakujärjestelmän aikuiskoulutustarjonnan kattava käyttöönotto. Korkeakoulujen sähköistä hakujärjestelmää kehitetään toisen vaiheen edellyttämin toiminnallisuuksin.
Rakenteellinen kehittäminen
 • — Kehittämistoiminnan kokoaminen laajoihin, kansallista koulutuspolitiikkaa tukeviin hankkeisiin
 • — Opetustoimen henkilöstökoulutuksen kehittäminen tukemaan eri koulutusmuotojen ja koko opetustoimen kansallisia kehittämisohjelmia siten, että yhteyttä opettajien peruskoulutukseen tiivistetään
 • — Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen rakenteellisen kehittämisen tukeminen
 • — Koulutustoimikuntien toiminnan kehittäminen.
Toiminnallinen tehokkuus
 • — Opetushallitus kehittää rakenteitaan, toimintatapojaan ja -prosessejaan sekä palveluitaan tehokkaan ja laadukkaan toiminnan turvaamiseksi keskittyen ydintehtäviinsä
 • — Opetushallitus tukee maksullisella palvelutoiminnallaan koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista ja edistää opetustoimen tuloksellisuutta
 • — Opetushallitus turvaa vähälevikkisen oppimateriaalin saatavuuden
 • — Opetushallituksen liiketaloudellisen toiminnan tavoitteena on taloudellisen kannattavuuden säilyminen.
Tuotokset ja laadunhallinta

Opetushallituksen suoritteet (kpl)

 2011
toteutuma
2012
toteutuma
2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
      
1. Perustoiminnan tuotoksia     
Opetussuunnitelmien perusteet 12-3-
Tutkinnon perusteet/ammattikoulutus     
— Perustutkinnot211541)521)
— Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot3245403030
— Ammatillisen, lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulun ja yliopistojen yhteishaun hakijamäärät306 500314 500349 035500 0001 500 000
— Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistuneiden määrät25 00033 04227 94620 00020 000
      
2. Maksullisen palvelutoiminnan tuotokset     
Julkisoikeudelliset suoritteet     
— Opetushallinnon tutkinto382345460300300
— Päätös korkeakoulututkinnon tunnustamisesta7517208979501050
— Valtionhallinnon kielitutkinnot1 2001 2001 2491 2001 200
— Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen tutkintomaksut (kpl)54 00048 00049 41947 00047 000
Liiketaloudelliset suoritteet     
— Koulutettavapäivät13 68212 99510 92210 00010 000
— Tilatut konsultoinnit ja arvioinnit61592744
— Myydyt julkaisut ja oppimateriaalituotteet78 00069 14073 67260 00060 000
— Ulkomaisten tutkintojen vastaavuuslausunnot7171605050
3. Palvelukyvyn tunnuslukuja     
— Tutkinnon tunnustamista koskevien päätösten käsittelyaika (kk)2,53,53,53,53,5
— Maksullisten koulutusten asiakastyytyväisyys (1—5)4,14,34,34,14,1

1) mukaan laskettu myös muutokset

Henkilöstövoimavarat
 • — Opetushallitus kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön jaksaminen, hyvä työkyky ja työhyvinvointi
 • — Opetushallitus kehittää johtamista ja esimiestyötä
 • — Opetushallitus turvaa riittävät resurssit ydintehtävien hoitamiseen kehittämällä henkilöstörakennetta, henkilöstösuunnittelua, työtä ja osaamista sekä toimimalla verkostoyhteistyössä.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2011
toteutuma
2012
toteutuma
2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
      
Henkilötyövuodet (momentti 29.01.02)263264261228217
Henkilötyövuodet (muut momentit)2423242020
Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä %12,88,215,56,96,1
Työtyytyväisyysindeksi3,43,43,53,63,6
Sairaspoissaolot, työpäivää/htv10,48,68,19,09,0
Koulutustasoindeksi6,16,16,26,06,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma

2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot31 76830 66828 005
Bruttotulot8 2268 0008 000
Nettomenot23 54222 66820 005
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta5 116  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle4 230  

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot1 2181 3001 250
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset2 1302 0501 900
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-912-750-650
Kustannusvastaavuus, %576366
    
Hintatuki912750650
    
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, %100100100

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot2 4502 5502 550
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset2 4782 3002 100
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-28250450
Kustannusvastaavuus, %99111121

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot3 3023 2003 500
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset3 6523 2003 500
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-350--
Kustannusvastaavuus, %90100100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Hallinnonalan rakenteen uudistaminen -351
Opiskelijavalintapalveluiden kehittämiseen osoitettu lisäys (siirrot momenteilta 29.10.01, 29.20.30, 29.30.21)302
Opiskelijavalintapalveluiden kehittämiseen osoitetun lisäyksen poistuminen (siirto momentille 28.90.30)-822
Opiskelijavalintapalveluiden turvaamiseen osoitetun kertaluonteisen lisäyksen poistuminen-704
Oppimistulosten arviointitoiminnan menot (siirto momentille 29.01.04)-563
Tuottavuustoimet-225
Palkkaliukumasäästö-30
Palkkausten tarkistukset77
Toimintamenojen lisäsäästö -236
Toimintamenojen tuottavuussäästö-102
Vuokramenojen indeksikorotus19
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-28
Yhteensä-2 663

2015 talousarvio20 005 000
2014 talousarvio22 668 000
2013 tilinpäätös22 656 000