Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

Pääluokka 32

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Selvitysosa: Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan (TEM-konserni) perustehtävänä on huolehtia Suomen innovaatiotoiminnan ja yritysten toimintaympäristöstä, työ-, hyödyke- ja energiamarkkinoiden toimivuudesta, työntekijöiden työllistymisedellytyksistä sekä alueiden tasapainoisesta kehittymisestä globaalissa taloudessa.

TEM-konsernin visiossa Suomi on kestävän taloudellisen kehityksen, vakaan tuottavuuden kasvun ja korkean työllisyyden maa. Myös kansainvälisissä kilpailukyky- ja hyvinvointivertailuissa Suomi on maailman huippua. Tämä menestys perustuu huippuosaamiseen, innovaatioihin, yrittäjyyteen, luovuuteen, aktiiviseen työvoimapolitiikkaan, työelämän kehittämiseen, toimiviin hyödykemarkkinoihin, määrätietoiseen energia- ja ilmastopolitiikkaan, alueiden elinvoimaisuuteen ja kansainvälisyyteen.

Toimintaympäristö

Kansainväliset talousnäkymät ovat parantuneet hieman ja monissa Suomen keskeisissä vientimaissa kysyntä on alkanut elpyä. Suomen talouskasvu käynnistyy kuitenkin viiveellä ja on vuosina 2014 ja 2015 edelleen vaatimatonta. Työllisyys heikkenee edelleen. Työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,7 prosenttiin vuonna 2014, jonka jälkeen työttömyyden kasvu taittuu. Elinkeinopolitiikkaa ja sen tavoitteita tukevia muita politiikka-alueita on kehitettävä siten, että Suomen talouskasvu pystytään turvaamaan myös talouden volatiliteetin kasvaessa. On olennaista asemoitua globaaleihin arvoketjuihin siten, että arvo kanavoituu omaan kansantalouteemme ja antaa mahdollisimman hyvät edellytykset myös kotimaiselle työlle. Tahtotilana on osallistua kansainväliseen työnjakoon mieluummin korkean kuin matalan tuottavuuden työpaikkojen ja tehtävien kautta. Lisäksi on tärkeää, että kansantalouteen virtaa omistamisen myötä enenevässä määrin pääomatuloja. Kilpailun lisääminen markkinoilla vahvistaa osaltaan kasvun edellytyksiä ja turvaa myös kuluttajien edun.

Maailmankaupan ja -talouden vapautuminen yhdessä teknologisen kehityksen kanssa muovaa voimakkaasti yleistä toimintaympäristöä. Digitalisaatio läpileikkaavana teknologiana voimistuu. Ympäristö- ja energiakysymykset sekä muut globaalit haasteet muovaavat nekin osaltaan toimintaympäristöä. Energian ja raaka-aineiden kysyntä kasvaa.

Keskeinen muutostrendi on globaalien arvoverkkojen pilkkoutuminen. Yritykset hajauttavat toimintojaan parhaimmaksi ja edullisimmaksi katsomaansa paikkaan, mutta uudet tuotantotavat alkavat muuttaa tuotannon allokaatiota osaltaan myös paikallisemmaksi. Talouden palveluvaltaistuminen jatkuu ja vahvistuu tuotannon sekä palvelujen kietoutuessa yhteen. Menestyminen globaalissa taloudessa edellyttää yhä suurempaa innovaatiokyvykkyyttä, erikoistumista ja tuottavuuden kasvua mm. digitalisaation ja uusien toimintatapojen kautta sekä kykyä siirtyä nopeasti ja joustavasti uusiin tehtäviin. Myös yksilöiden on pystyttävä ketterästi omaksumaan uusia asioita ja toimintatapoja. Työmarkkinoilla korostuu siirtymä yhä korkeamman tuottavuuden tehtäviin aineettoman arvonluonnin yleistyessä.

Ilmaston lämpenemisen globaali torjunta edellyttää yhä laajempaa ympäristön huomiointia kaikessa taloudellisessa toiminnassa. Ekologinen tuotanto, vähähiilisen energian ja biopolttoaineiden käyttöönotto sekä investoinnit teknologiaan ovat tulevina vuosina nopeasti kasvavia talouden osa-alueita. Globaalisti kiristyvässä kilpailussa Suomen runsaissa luonnonvaroissa ja osaamisessa piilee merkittäviä mahdollisuuksia tuottaa arvonlisää ja hyvinvointia. Keskeisimmät mahdollisuudet perustuvat biotalouden, mineraalitalouden ja vesitalouden kehittämiseen.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa hallituksen työ- ja elinkeinopolitiikkaa yhdessä hallinnonalan yksiköiden ja yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. TEM-konserni on suomalaisen työ- ja elinkeinoelämän toimintaympäristön rakentaja. Konsernin tärkeimpänä tavoitteena on kestävällä pohjalla oleva korkea työllisyys. Tavoitteeseen pääsemiseksi konserni edistää kasvua, tuottavuutta, osaamista sekä talouden ja alueiden kansainvälistä kilpailukykyä. Konsernin toimenpitein on keskeistä kasvattaa yksityisrahoitteisten työpaikkojen määrää.

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut toimialalleen seuraavat konsernistrategian tavoitelinjauksista johdetut yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2015:

  • — Korkean arvonlisän yritystoiminta kasvaa.
  • — Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys vähenee ja työelämän laatu parantuu.
  • — Rakenteelliset kilpailun esteet vähenevät.
  • — Suomen energiaomavaraisuus kasvaa.
Talousarvioesitykseen liittyvät tasa-arvovaikutukset

Työmarkkinoiden jakautumista naisten ja miesten ammatteihin ja aloihin lievennetään muun muassa työllisyyden ja yrittäjyyden edistämistoimenpiteillä. Tehokkailla työvoima- ja yrityspalveluilla rohkaistaan osaamisen uudistamiseen ja ammatilliseen liikkuvuuteen, mikä on olennaisen tärkeää erityisesti rakennemuutostilanteissa.

Työnvälityksen työttömistä työnhakijoista naisia on ollut 43 % vuosina 2011—2013. Naisten osuus eri työvoimapalveluiden aloittaneista on ollut seuraava: ammatillinen työvoimakoulutus 40 % vuosina 2012—2013 ja 38 % vuonna 2011, kotoutumiskoulutus 60 % vuosina 2012—2013 ja 58 % vuonna 2011, palkkatuettu työ 48 % vuonna 2013 ja 50 % 2011—2012 ja starttiraha 47 % vuonna 2013 ja 45 % vuosina 2011—2012. Omaehtoisen opiskelun aloittaneista naisia on ollut 63 % 2011—2013.

Tuottavuuden parantaminen

Julkisen sektorin tuottavuuden lisääminen on osa hallitusohjelmaan kirjattua hallituksen talouspoliittista strategiaa. Aiempi valtionhallinnon tuottavuusohjelma on korvattu vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla, jossa aiemmin toimintojen tehokkuuden lisäämiselle asetetut tavoitteet säilyvät taloudellisilta kokonaisvaikutuksiltaan ennallaan. Tavoitteena on, että kaikkien virastojen tuottavuus kasvaa 0,5 % vuonna 2015.

Pääluokan valtuudet momenteittain (milj. euroa)

  2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
32.20.40Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)  
 — rahoitusvaltuus399,640359,015
32.20.43Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus14,7869,786
32.20.82Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus200,000200,000
32.20.83Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus106,823166,823
32.30.45Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus25,67821,678
32.30.51Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)  
 — hankintasopimusvaltuus91,50090,000
32.30.64Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus4,000-
40.Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä  
 — lainojen hyväksymisvaltuus (turvavarastolainat)8,4008,400
 — myöntämisvaltuus0,0340,034
32.50.64EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus291,194328,549
32.60.40Energiatuki (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus60,00035,000
32.60.41LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus90,000-
32.60.42Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus4,800-

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2013—2015

  v. 2013
tilinpäätös
1000 €
v. 2014
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2015
esitys
1000 €
 
Muutos 2014—2015
  1000 €%
 
01.Hallinto382 219372 828335 441-37 387-10
01.Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)60 81654 11053 109-1 001-2
02.Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)215 204215 897209 207-6 690-3
20.Siviilipalvelus (arviomääräraha)5 5055 0834 939-144-3
21.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)4 7776 019663-5 356-89
29.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)85 91081 69257 996-23 696-29
60.Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha)020200
66.Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)10 00710 0079 507-500-5
(87.)Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v)0
20.Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka1 871 9031 279 5721 393 644114 0729
01.Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)39 31437 97436 098-1 876-5
(02.)Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)89 18791 039-91 039-100
(05.)Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)5 9655 934-5 934-100
06.Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)40 63941 28440 362-922-2
(07.)Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)11 09110 037-10 037-100
40.Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)430 661405 320366 871-38 449-9
41.Valtionavustus yritysten kansainvälistymisen ja kasvun edistämiseen (siirtomääräraha 3 v)36 12226 63749 34222 70585
42.Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)7 60010 6009 800-800-8
43.Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha)15 97720 51514 518-5 997-29
(44.)Valtionavustus yksittäisten yritysten hankevalmisteluun Venäjällä (siirtomääräraha 3 v)7001 400-1 400-100
(45.)Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu (siirtomääräraha 3 v)4 0002 000-2 000-100
(46.)Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v)26 1003 200-3 200-100
47.Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha)60 31052 72254 3381 6163
48.Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha)10 46910 00011 8001 80018
49.Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan (siirtomääräraha 2 v)105 710105 7100
(50.)Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v)1 000-1 000-100
(63.)Velkakonversiosta aiheutuvien maksusuoritusten hoitaminen (siirtomääräraha 3 v)0
80.Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha)803 256414 500459 29544 79511
(81.)Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n rahoitukseen kotimaisille alustoimituksille (arviomääräraha)179 0000
82.Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha)010100
83.Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)101 51290 400140 50050 10055
87.Pääomalaina Finnvera Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v)10 0005 0005 0000
88.Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)30 00080 00050 000167
89.Pääomasijoitus alkavien yritysten pääomasijoitustoimintaan (kiinteä määräraha)20 00020 0000
30.Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka822 859739 398798 71759 3198
01.Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)160 975156 961153 838-3 123-2
44.Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v)5 0395 0675 000-67-1
45.Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)24 17629 23924 980-4 259-15
50.Palkkaturva (arviomääräraha)39 11137 00043 0006 00016
51.Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)579 254503 975563 89959 92412
64.Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha)14 3037 1568 00084412
40.Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä40 79341 70039 442-2 258-5
01.Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)10 93711 36210 816-546-5
03.Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)1 4342 1332 016-117-5
(04.)Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 2061 864-1 864-100
05.Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)18 23018 55718 607500
31.Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v)5 2115 0114 731-280-6
50.Valtionavustus kuluttajajärjestölle (kiinteä määräraha)7736736730
51.Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha)2 0022 0802 57949924
95.Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha)020200
50.Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka480 446573 929446 613-127 316-22
(43.)Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v)11 8666 066-6 066-100
62.Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)2 2732 2731 623-650-29
64.EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)466 307565 590444 990-120 600-21
60.Energiapolitiikka97 570271 177327 70256 52521
01.Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)5 1698 8728 9941221
(20.)Energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistäminen sekä energiatiedotus (siirtomääräraha 3 v)3 4000
28.Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)5005005000
40.Energiatuki (arviomääräraha)29 28272 90580 9088 00311
41.LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha)042 00030 750-11 250-27
42.Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha)1351 5001 95045030
43.Kioton mekanismit (arviomääräraha)1 5511 000600-400-40
44.Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha)57 532144 400204 00059 60041
70.Kotouttaminen102 92896 97197 0731020
03.Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v)6612 2912 246-45-2
30.Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha)102 26794 68094 8271470
Yhteensä3 798 7183 375 5753 438 63263 0572
 Henkilöstön kokonaismäärä12 20412 1009 360