Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
              89. Osakehankinnat
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 109 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten

2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin

3) EU:n SOLID-rahastosta rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Työ- ja elinkeinoministeriö      
Hallituksen esitykset (kpl) 28 15 10
— Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) 70 > 80 > 80
— Muutoksia eduskunnassa säädösteknisten tai kielellisten puutteiden johdosta (%) 2,8 0 0
Valtioneuvoston asetukset (kpl) 40 30 20
Sisämarkkinalainsäädännön alaan kuuluvien direktiivien täytäntöönpanovaje (%) 0,8 < 1,0 < 1,0
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia      
Koulutukseen ja kehittämistoimintaan osallistuneiden määrä (henkilöä) 3 278 2 500 2 500

Työ- ja elinkeinoministeriön resurssien kohdentuminen tulosalueittain

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
  1 000
euroa
htv 1 000
euroa
htv 1 000
euroa
htv
             
Konserniohjaus 1 414 17,1 1 500 15 1 500 15
Työllisyys ja yrittäjyys 6 396 77,4 6 400 77 6 400 75
Työelämä ja markkinat 4 876 55,0 4 900 55 4 900 54
Elinkeino ja innovaatiot 6 395 64,5 9 000 72 9 000 71
Energia 4 133 47,2 4 000 47 4 000 46
Alueiden kehittäminen 3 832 55,4 3 800 54 3 700 53
Tieto 5 887 77,2 5 800 75 5 800 74
Johto ja ministeriön yhteiset 12 309 6,0 11 838 6 11 047 6
Strategiset hankkeet 2 771 6,0 - - - -
Viestintä 923 10,0 900 10 900 10
Henkilöstö ja hallinto 3 664 65,2 3 600 63 3 500 60
Tarkastus 360 4,0 360 4 350 4
Työneuvosto, valtakunnan sovittelijain toimisto ja yhteistoiminta-asiamiehen toimisto 591 7,0 650 7 650 7
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia 1 226 - 1 362 - 1 362 -
Yhteensä 54 777 492 54 110 485 53 109 475

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 569 541 518
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) 3,49 > 3,49 > 3,49

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Tutkimus- ja selvitystoiminta 1 220 000
Strategiset hankkeet 3 303 000
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian toimintamenot 1 362 000
Muut toimintamenot 47 224 000
Yhteensä 53 109 000

Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia on työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimiva alue- ja paikallishallinnon koulutus- ja kehittämiskeskus. Salmian koulutus- ja kehittämispalvelut edistävät työ- ja elinkeinopolitiikan toimeenpanoa sekä työ- ja elinkeinoministeriön alue- ja paikallishallinnon organisaatioiden toimintaa ja tuloksellisuutta. Asiakkaita ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, työ- ja elinkeinotoimistot sekä näiden keskeiset yhteistyökumppanit.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio

2015
esitys
       
Bruttomenot 67 509 62 110 65 109
Bruttotulot 12 732 8 000 12 000
Nettomenot 54 777 54 110 53 109
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 7 270    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 13 309    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Osaamiskeskuksen palkkaus- ja muut menot (siirto momentilta 32.70.03) 45
Siirto momentille 23.01.02 -150
TEM:n peruskorjaus (kertaluonteisen vähennyksen palautus) 340
Tuottavuusvähennykset (vanha tuottavuusohjelma) -284
Hallinnon tilatehokkuus (HO) -1 000
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -179
Palkkaliukumasäästö -90
Palkkausten tarkistukset 224
Säästöpäätös 1 000
Toimintamenojen lisäsäästö -628
Toimintamenojen tuottavuussäästö -271
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01) -5
Vuokramenojen indeksikorotus 73
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -76
Yhteensä -1 001

2015 talousarvio 53 109 000
2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio 54 110 000
2013 tilinpäätös 60 816 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 725 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

4) Biojalostamosuunnittelukilpailun palkinnon maksamiseen.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 4) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 4).

Muutos talousarvioesityksen 53 109 000 euroon nähden on 12 384 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 10 383 000 euroa (-33 htv) valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvana siirtona momentille 23.01.01, 1 362 000 euroa (-12 htv) koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian toimintamenojen siirtona momentille 32.01.02, 640 000 euroa yhdeksän henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentille 32.01.02 1.1.2015 perustettavaan kehittämis- ja hallintokeskukseen ja 15 000 euroa siirtona momentille 30.20.03 EU:n vähävaraisille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) toimeenpanoon liittyvien tehtävien menoina sekä lisäyksenä 16 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.


2015 talousarvio 40 725 000
2014 III lisätalousarvio 1 680 000
2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio 54 110 000
2013 tilinpäätös 60 816 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 725 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten

2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin

3) EU:n SOLID-rahastosta rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen

4) Biojalostamosuunnittelukilpailun palkinnon maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 643 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 104 000 euroa siirtona momentille 32.01.02 (-1 htv) johtuen ELY-keskusten yhteisen kehittämis- ja hallintoyksikön perustamisesta sekä lisäyksenä 500 000 euroa julkisen työvoima- ja yrityspalvelun toimintamalliuudistuksen käynnistämisestä digitaalisen työnvälityksen kehitystyöllä ja 247 000 euroa liittyen Euroopan globalisaatiorahastosta haettuun rahoitukseen (EGR1), jonka rahoitussuunnitelmasta on toimeenpanoajan päättyessä jäänyt käyttämättä yhteensä 247 000 euroa ELY-keskuksille ja TE-toimistoille varattuja toimintamenoja (EU-osuus). Käyttämättä jäänyt osuus on palautettava Euroopan komissiolle alkuvuodesta 2015.


2015 I lisätalousarvio 643 000
2015 talousarvio 40 725 000
2014 III lisätalousarvio 1 680 000
2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio 54 110 000
2013 tilinpäätös 60 816 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 643 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentilta vähennetään 780 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 220 000 euroa valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisen johdosta tehtävistä palkkaus- ja muiden menojen resurssitarkistuksista siirtona momentilta 23.01.01 ja vähennyksenä 1 000 000 euroa kalustehankinnoista siirtona momentille 23.01.01.


2015 IV lisätalousarvio -780 000
2015 I lisätalousarvio 643 000
2015 talousarvio 40 725 000
2014 tilinpäätös 55 790 000
2013 tilinpäätös 60 816 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentilta vähennetään 780 000 euroa.