Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

Pääluokka 32

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa: Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan (TEM-konserni) perustehtävänä on huolehtia Suomen innovaatiotoiminnan ja yritysten toimintaympäristöstä, työ-, hyödyke- ja energiamarkkinoiden toimivuudesta, työntekijöiden työllistymisedellytyksistä sekä alueiden tasapainoisesta kehittymisestä globaalissa taloudessa.

TEM-konsernin visiossa Suomi on kestävän taloudellisen kehityksen, vakaan tuottavuuden kasvun ja korkean työllisyyden maa. Myös kansainvälisissä kilpailukyky- ja hyvinvointivertailuissa Suomi on maailman huippua. Tämä menestys perustuu huippuosaamiseen, innovaatioihin, yrittäjyyteen, luovuuteen, aktiiviseen työvoimapolitiikkaan, työelämän kehittämiseen, toimiviin hyödykemarkkinoihin, määrätietoiseen energia- ja ilmastopolitiikkaan, alueiden elinvoimaisuuteen ja kansainvälisyyteen.

Toimintaympäristö

Kansainväliset talousnäkymät ovat parantuneet hieman ja monissa Suomen keskeisissä vientimaissa kysyntä on alkanut elpyä. Suomen talouskasvu käynnistyy kuitenkin viiveellä ja on vuosina 2014 ja 2015 edelleen vaatimatonta. Työllisyys heikkenee edelleen. Työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,7 prosenttiin vuonna 2014, jonka jälkeen työttömyyden kasvu taittuu. Elinkeinopolitiikkaa ja sen tavoitteita tukevia muita politiikka-alueita on kehitettävä siten, että Suomen talouskasvu pystytään turvaamaan myös talouden volatiliteetin kasvaessa. On olennaista asemoitua globaaleihin arvoketjuihin siten, että arvo kanavoituu omaan kansantalouteemme ja antaa mahdollisimman hyvät edellytykset myös kotimaiselle työlle. Tahtotilana on osallistua kansainväliseen työnjakoon mieluummin korkean kuin matalan tuottavuuden työpaikkojen ja tehtävien kautta. Lisäksi on tärkeää, että kansantalouteen virtaa omistamisen myötä enenevässä määrin pääomatuloja. Kilpailun lisääminen markkinoilla vahvistaa osaltaan kasvun edellytyksiä ja turvaa myös kuluttajien edun.

Maailmankaupan ja -talouden vapautuminen yhdessä teknologisen kehityksen kanssa muovaa voimakkaasti yleistä toimintaympäristöä. Digitalisaatio läpileikkaavana teknologiana voimistuu. Ympäristö- ja energiakysymykset sekä muut globaalit haasteet muovaavat nekin osaltaan toimintaympäristöä. Energian ja raaka-aineiden kysyntä kasvaa.

Keskeinen muutostrendi on globaalien arvoverkkojen pilkkoutuminen. Yritykset hajauttavat toimintojaan parhaimmaksi ja edullisimmaksi katsomaansa paikkaan, mutta uudet tuotantotavat alkavat muuttaa tuotannon allokaatiota osaltaan myös paikallisemmaksi. Talouden palveluvaltaistuminen jatkuu ja vahvistuu tuotannon sekä palvelujen kietoutuessa yhteen. Menestyminen globaalissa taloudessa edellyttää yhä suurempaa innovaatiokyvykkyyttä, erikoistumista ja tuottavuuden kasvua mm. digitalisaation ja uusien toimintatapojen kautta sekä kykyä siirtyä nopeasti ja joustavasti uusiin tehtäviin. Myös yksilöiden on pystyttävä ketterästi omaksumaan uusia asioita ja toimintatapoja. Työmarkkinoilla korostuu siirtymä yhä korkeamman tuottavuuden tehtäviin aineettoman arvonluonnin yleistyessä.

Ilmaston lämpenemisen globaali torjunta edellyttää yhä laajempaa ympäristön huomiointia kaikessa taloudellisessa toiminnassa. Ekologinen tuotanto, vähähiilisen energian ja biopolttoaineiden käyttöönotto sekä investoinnit teknologiaan ovat tulevina vuosina nopeasti kasvavia talouden osa-alueita. Globaalisti kiristyvässä kilpailussa Suomen runsaissa luonnonvaroissa ja osaamisessa piilee merkittäviä mahdollisuuksia tuottaa arvonlisää ja hyvinvointia. Keskeisimmät mahdollisuudet perustuvat biotalouden, mineraalitalouden ja vesitalouden kehittämiseen.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa hallituksen työ- ja elinkeinopolitiikkaa yhdessä hallinnonalan yksiköiden ja yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. TEM-konserni on suomalaisen työ- ja elinkeinoelämän toimintaympäristön rakentaja. Konsernin tärkeimpänä tavoitteena on kestävällä pohjalla oleva korkea työllisyys. Tavoitteeseen pääsemiseksi konserni edistää kasvua, tuottavuutta, osaamista sekä talouden ja alueiden kansainvälistä kilpailukykyä. Konsernin toimenpitein on keskeistä kasvattaa yksityisrahoitteisten työpaikkojen määrää.

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut toimialalleen seuraavat konsernistrategian tavoitelinjauksista johdetut yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2015:

  • — Korkean arvonlisän yritystoiminta kasvaa.
  • — Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys vähenee ja työelämän laatu parantuu.
  • — Rakenteelliset kilpailun esteet vähenevät.
  • — Suomen energiaomavaraisuus kasvaa.
Talousarvioesitykseen liittyvät tasa-arvovaikutukset

Työmarkkinoiden jakautumista naisten ja miesten ammatteihin ja aloihin lievennetään muun muassa työllisyyden ja yrittäjyyden edistämistoimenpiteillä. Tehokkailla työvoima- ja yrityspalveluilla rohkaistaan osaamisen uudistamiseen ja ammatilliseen liikkuvuuteen, mikä on olennaisen tärkeää erityisesti rakennemuutostilanteissa.

Työnvälityksen työttömistä työnhakijoista naisia on ollut 43 % vuosina 2011—2013. Naisten osuus eri työvoimapalveluiden aloittaneista on ollut seuraava: ammatillinen työvoimakoulutus 40 % vuosina 2012—2013 ja 38 % vuonna 2011, kotoutumiskoulutus 60 % vuosina 2012—2013 ja 58 % vuonna 2011, palkkatuettu työ 48 % vuonna 2013 ja 50 % 2011—2012 ja starttiraha 47 % vuonna 2013 ja 45 % vuosina 2011—2012. Omaehtoisen opiskelun aloittaneista naisia on ollut 63 % 2011—2013.

Tuottavuuden parantaminen

Julkisen sektorin tuottavuuden lisääminen on osa hallitusohjelmaan kirjattua hallituksen talouspoliittista strategiaa. Aiempi valtionhallinnon tuottavuusohjelma on korvattu vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla, jossa aiemmin toimintojen tehokkuuden lisäämiselle asetetut tavoitteet säilyvät taloudellisilta kokonaisvaikutuksiltaan ennallaan. Tavoitteena on, että kaikkien virastojen tuottavuus kasvaa 0,5 % vuonna 2015.

Pääluokan valtuudet momenteittain (milj. euroa)

  2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
32.20.40Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)  
 — rahoitusvaltuus399,640359,015
32.20.43Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus14,7869,786
32.20.82Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus200,000200,000
32.20.83Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus106,823166,823
32.30.45Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus25,67821,678
32.30.51Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)  
 — hankintasopimusvaltuus91,50090,000
32.30.64Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus4,000-
40.Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä  
 — lainojen hyväksymisvaltuus (turvavarastolainat)8,4008,400
 — myöntämisvaltuus0,0340,034
32.50.64EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus291,194328,549
32.60.40Energiatuki (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus60,00035,000
32.60.41LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus90,000-
32.60.42Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus4,800-

Hallinnonalan määrärahat

  TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
LTA IV
1000 €
Yhteensä
1000 €
01.Hallinto399 976198 662112 000130322711 090
01.Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
40 725643-78040 588
02.Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
213 1611 144130214 435
20.Siviilipalvelus
(arviomääräraha)
4 9394 939
21.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
(siirtomääräraha 2 v)
663-125538
22.Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin aiheuttamien ympäristövahinkojen estäminen
(siirtomääräraha 2 v)
100 000100 000
29.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
88 961088 961
41.Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin
(arviomääräraha)
1 1021 102
60.Siirrot hallinnonalan rahastoihin
(arviomääräraha)
2020
66.Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
(siirtomääräraha 2 v)
9 5079 507
88.Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n oman pääoman korottaminen
(arviomääräraha)
42 00042 000
89.Osakehankinnat
(siirtomääräraha 3 v)
97 000112 000209 000
20.Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka1 402 126108 6760036 3551 547 157
01.Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
36 11036 110
06.Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot
(siirtomääräraha 3 v)
40 37220040 572
40.Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen
(arviomääräraha)
367 571367 571
41.Valtionavustus yritysten kansainvälistymisen ja kasvun edistämiseen
(siirtomääräraha 3 v)
51 792303052 095
42.Innovaatiokeskittymien kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
9 80009 800
43.Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin
(arviomääräraha)
14 51814 518
(46.)Laivanrakennuksen innovaatiotuki
(siirtomääräraha 3 v)
20 00020 000
47.Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset
(arviomääräraha)
54 33844 00598 343
48.Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille
(arviomääräraha)
11 80011 800
49.Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan
(siirtomääräraha 2 v)
111 02019 168130 188
80.Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan
(arviomääräraha)
459 29544 355503 650
82.Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan
(arviomääräraha)
10010
83.Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan
(arviomääräraha)
140 500-8 000132 500
87.Pääomalaina Finnvera Oyj:lle
(siirtomääräraha 3 v)
5 0005 000
88.Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle
(siirtomääräraha 3 v)
80 00025 000105 000
89.Pääomasijoitus alkavien yritysten pääomasijoitustoimintaan
(kiinteä määräraha)
20 00020 000
30.Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka798 7652 400022 0002 800825 965
01.Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
153 886-800400153 486
44.Alueellinen kuljetustuki
(siirtomääräraha 3 v)
5 0005 000
45.Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen
(arviomääräraha)
24 9803 20028 180
50.Palkkaturva
(arviomääräraha)
43 00043 000
51.Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut
(siirtomääräraha 2 v)
563 899021 6002 800588 299
64.Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin
(arviomääräraha)
8 0008 000
40.Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä40 645-116006440 593
01.Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
10 82010 820
03.Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot
(siirtomääräraha 3 v)
2 016-1161 900
05.Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
18 6136418 677
31.Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä
(siirtomääräraha 2 v)
5 7315 731
50.Valtionavustus kuluttajajärjestölle
(kiinteä määräraha)
873873
51.Eräät merimiespalvelut
(arviomääräraha)
2 5722 572
95.Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset
(arviomääräraha)
2020
50.Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka446 688000-60 000386 688
62.Maaseudun kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
1 6981 698
64.EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin
(arviomääräraha)
444 990-60 000384 990
60.Energiapolitiikka337 702-5 44000-63 030269 232
01.Energiaviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
8 9948 994
28.Materiaalitehokkuuden edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
500500
40.Energiatuki
(arviomääräraha)
80 908-5 440-10 00065 468
41.LNG-terminaalien investointituki
(arviomääräraha)
30 750-19 03011 720
42.Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi
(arviomääräraha)
1 9501 950
43.Kioton mekanismit
(arviomääräraha)
600600
44.Uusiutuvan energian tuotantotuki
(arviomääräraha)
214 000-36 000178 000
87.Osakehankinnat
(siirtomääräraha 3 v)
2 0002 000
70.Kotouttaminen97 0731 500009 400107 973
03.Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen
(siirtomääräraha 2 v)
2 2462 246
30.Valtion korvaukset kunnille
(arviomääräraha)
94 8271 5009 400105 727
 Yhteensä3 522 975305 682112 00022 130-74 0893 888 698

 Henkilöstön kokonaismäärä12 20412 1009 360