Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
              89. Osakehankinnat
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

89. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

 

I lisätalousarvioesitys täydentävä HE 367/2014 vp (24.2.2015)

Momentille myönnetään 97 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Terrafame Oy:n oman pääoman korottamiseen sekä valtion Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssiin liittyvien saatavien siirtämiseen apporttiomaisuutena Terrafame Oy:lle.

Lisäksi valtio saa luopua omistuksestaan Terrafame Oy:ssä.

Selvitysosa:Momentti lisätään vuoden 2015 lisätalousarvioesitykseen.

Talvivaara Sotkamo Oy on asetettu konkurssiin 6.11.2014 ja edelleen 1.12.2014 julkisselvitykseen. Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä pyrkii löytämään kaivostoiminnalle uuden toiminnanharjoittajan. Terrafame Oy on valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, joka on perustettu siinä tarkoituksessa, että se voi tarvittaessa osallistua Talvivaaran kaivosta koskeviin mahdollisiin yritys- ja omistusjärjestelyihin tai muihin asiaa koskeviin sopimusjärjestelyihin. Jos kaivostoiminnalle Talvivaarassa ei löydy jatkajaa, voi Terrafame Oy ottaa vastattavakseen tai muuten osallistua kaivostoiminnan alasajon toteuttamiseen.


2015 I lisätalousarvio 97 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään 97 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Terrafame Oy:n oman pääoman korottamiseen sekä valtion Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssiin liittyvien saatavien siirtämiseen apporttiomaisuutena Terrafame Oy:lle.

Lisäksi valtio saa luopua omistuksestaan Terrafame Oy:ssä.

 

II lisätalousarvioesitys HE 9/2015 vp (17.6.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 112 000 000 euroa.

Selvitysosa:Talvivaara Sotkamo Oy on asetettu konkurssiin 6.11.2014 ja edelleen 1.12.2014 julkisselvitykseen. Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä on pyrkinyt löytämään kaivostoiminnalle uuden toiminnanharjoittajan. Konkurssipesä on myyntiprosessinsa perusteella solminut maaliskuussa 2015 ehdollisen kauppasopimuksen, jonka loppuun viemiseen liittyvät edellytykset eivät kuitenkaan ole sellaisenaan varmistuneet.

Uudessa tilanteessa valtion on varauduttava osallistumaan kaivostoiminnan jatkamiseen aiemmin suunniteltua suuremmalla panostuksella tai vaihtoehtoisesti huolehtimaan kaivoksen sulkemisesta. Valtio voi toimia asiassa erityisyhtiö Terrafame Oy:n kautta. Momentille ehdotettu lisäys mahdollistaa Terrafame Oy:n toimintakyvyn molemmissa mainituissa vaihtoehdoissa. Lisäyksessä on myös otettu huomioon vedenpuhdistuksen tehostamista koskevien uusien teknologioiden selvittäminen.

Mikäli kaivos siirtyy konkurssipesältä uuden yhtiön vastuulle, päättyy samalla kaivoksen rahoittaminen ympäristövahinkojen estämiseksi julkisselvityksen kautta. Tällöin osa vuoden 2015 ensimmäisessä lisätalousarviossa momentille 32.01.22 varatuista määrärahoista jäisi käyttämättä.


2015 II lisätalousarvio 112 000 000
2015 I lisätalousarvio 97 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 1/2015 vp (25.6.2015)

Momentille ehdotetaan 112 milj. euron lisäystä Terrafame Oy:n oman pääoman korottamiseen.

Valiokunta pitää esitystä perusteltuna, jotta valtio voi osallistua kaivostoiminnan jatkamiseen aiemmin suunniteltua suuremmalla panostuksella tai vaihtoehtoisesti huolehtia kaivoksen sulkemisesta. Tämä on tässä tilanteessa tarpeellista, koska Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän maaliskuussa 2015 solmiman ehdollisen kauppasopimuksen loppuun viemiseen liittyvät edellytykset eivät ole vielä varmistuneet. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan neuvotteluja käydään yhä aktiivisesti.

Valiokunta viittaa vuoden 2015 ensimmäistä lisätalousarviota koskevaan mietintöönsä (VaVM 48/2014 vp — HE 362/2014 vp, HE 367/2014 vp) ja korostaa, että päätös kaupallisen toiminnan jatkamisesta tai kaivostoiminnan hallitusta alasajosta on tehtävä nopeasti, sillä nykyinen tilanne tuo jatkuessaan lisäkustannuksia valtiolle ja lisää riskiä ympäristöongelmien pahenemiseen.

Hyväksyessään em. mietinnön eduskunta edellytti, että hallitus käyttää osan momentin määrärahasta Talvivaara Sotkamo Oy:n nykyisten vesiongelmien määrätietoiseen ratkaisemiseen ja poistamiseen ympäristön kannalta kestävällä tavalla kustannustehokkaasti.

Valiokunta on tyytyväinen siihen, että nyt esitetystä määrärahasta on tarkoitus käyttää 2 milj. euroa vesienpuhdistuksen pilotointiin. Valiokunta painottaa, että myös näiden pilotointien antamien mahdollisuuksien toimivuus ja riittävyys on pystyttävä arvioimaan nopealla aikataululla osana toiminnan jatkamiseen liittyvää kokonaisarviota.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 4/2015 vp (30.6.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 112 000 000 euroa.