Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
              89. Osakehankinnat
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 209 207 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) euroneuvontakeskuksista sekä Innovaatiorahoituskeskus Tekesin projektiluonteisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen mukaan lukien henkilöstön osaamisen kehittäminen

2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen

3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

4) Yritys-Suomi -portaalin kehittämiseen ja ylläpitoon

5) keksintötoiminnan edistämistehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen sekä keksinnöistä teetettävien selvitysten hankkimiseen.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015:

Vaikuttavuus

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Alueiden elinvoimaisuus      
— työllisyysaste (%, vähintään) 68,5 70 69
— työttömyysaste (%, enintään) 8,2 7,9 8,3
— vilkkaasti liikennöityjen teiden kunto (huonokuntoisen tieverkon %-osuus, enintään) 6,5 6,0 4,2
— väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus kaupunkiseudun väestöstä (%) - 64,1 66,5
— asemakaava-alueelle rakennettujen asuinhuoneistojen osuus koko laajemmalle kaupunkiseudulle rakennetuista huoneistoista (%) - 92 89
— kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä (1 000 t/v) 600 600 425
— maatalouden fosforitase (kg/ha) - < 3,8 < 5,0
— maatalouden typpitase (kg/ha) - < 46 < 46
— luonnonsuojelualueiden määrä (1 000 ha) - 3 010 3 075
       
Elinkeinoelämän menestystekijät      
— rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus (%, enintään) 28 29 26
— elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen (asteikko 1—5) 3,9 3,9 4,0
       
Väestön hyvinvointi      
— alle 25-vuotiaiden työttömyysaste (%, enintään) 19,9 15,6 15
— kansalaisten tyytyväisyys matkojen sujuvuuteen (asteikko 1—5, yleistyytyväisyys) 3,2 3,7 3,4
— pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat (lkm) 1 196 2 000 2 000
— ulkomaalaisten työttömyysaste (%, enintään) 28,4 17,9 20
— säädösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoiden osuus (%, vähintään) - 95 95
— henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä (lkm) 2 745 < 2 880 < 2 797

Ohjaavien ministeriöiden yhteisesti asettamien alustavien vaikuttavuustavoitteiden lisäksi ELY-keskusten tulee ottaa toiminnassaan huomioon kunkin ohjaavan ministeriön pääluokka- ja lukuperusteluissa mainitut vaikuttavuustavoitteet siltä osin kuin ELY-keskukset hoitavat kyseisen hallinnonalan tehtäviä.

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Sidonnat ELY-keskukselle käyttöön osoitetuista valtuuksista (%)      
— EAKR-sidonnat 76 100 100
— ESR-sidonnat 97 100 100
Maksatukset ELY-keskuksen sidonnoista (%)      
— EAKR-maksatukset 67 95 100
— ESR-maksatukset 80 95 100
Maatalouden tukivalvontojen toteutumisaste 100 100 100
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5) 3,6 - 3,6

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 3 996 3 907 3 578
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) 3,4 - > 3,4

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 282 044 276 897 275 207
Bruttotulot 62 532 61 000 66 000
Nettomenot 219 512 215 897 209 207
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 19 697    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 15 389    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 9 099 8 000 12 000
— muut tuotot -1 - -
Tuotot yhteensä 9 098 8 000 12 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 5 489 7 000 9 300
— osuus yhteiskustannuksista 3 472 3 000 4 000
Kustannukset yhteensä 8 961 10 000 13 300
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 137 -2 000 -1 300
Kustannusvastaavuus, % 102 80 90

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 32 077 35 000 32 000
— EU:lta saatava rahoitus 399 300 300
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 39 - -
— yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot 3 485 2 500 3 500
Tuotot yhteensä 36 000 37 800 35 800
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 42 064 44 000 42 000
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -6 064 -6 200 -6 200
Omarahoitusosuus, % 86 86 85

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 30.10.41, 51, 61 ja 62, 30.20.43, 30.40.20, 31, 51, 62 ja 77, 31.10.20, 50 ja 76, 31.30.63 ja 64, 32.30.44, 45, 51 ja 64, 32.50.64, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31 ja 52, 35.10.21, 22, 61 ja 63 sekä 35.20.64.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aluehallinnon tehostaminen (HO) -2 500
Henkilöstösiirtoon liittyvät muut menot (siirto momentilta 32.01.20) 144
Siirto momentilta 28.40.01 (0,5 htv) 39
Tuottavuusvähennykset (vanha tuottavuusohjelma) -5 535
Valtori (siirto momentille 28.40.01) -865
Valtori (siirto momentille 28.40.02) -546
Palkkaliukumasäästö -477
Palkkausten tarkistukset 1 716
Säästöpäätös -1 000
Toimintamenojen tuottavuussäästö -1 053
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50) -20
Vuokramenojen indeksikorotus 201
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -294
Tasomuutos 3 500
Yhteensä -6 690

2015 talousarvio 209 207 000
2014 I lisätalousarvio -1 152 000
2014 talousarvio 215 897 000
2013 tilinpäätös 215 204 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 213 161 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 209 207 000 euroon nähden on 3 954 000 euroa, mistä 1 800 000 euroa aiheutuu kertaluonteisesta lisäyksestä EU:n ohjelmakausien taitekohdan edellyttämiin tehtäviin, 1 362 000 euroa (12 htv) koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian toimintamenojen siirrosta momentilta 32.01.01, 640 000 euroa yhdeksän henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momentilta 32.01.01 1.1.2015 perustettavaan kehittämis- ja hallintokeskukseen, 67 000 euroa yhden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momentilta 30.01.01 ja 85 000 euroa palkkojen tarkistuksista johtuen.


2015 talousarvio 213 161 000
2014 III lisätalousarvio 390 000
2014 I lisätalousarvio -1 152 000
2014 talousarvio 215 897 000
2013 tilinpäätös 215 204 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

ELY-keskusten toimintamenoihin kohdistuu vuonna 2015 noin 2 736 000 euron leikkaus. Kehyskaudella 2015—2018 toimintamenosäästöjä on saatava aikaan noin 33 milj. euroa. Keskusten toimintamenoista yli 80 prosenttia on henkilöstömenoja. Näin ollen ELY-keskuksissa käynnistettiin syyskuussa 2014 yt-menettelyt, jotka tähtäävät noin 700 henkilötyövuoden vähentämiseen. Toistaiseksi henkilöstön poistumat ovat pääsääntöisesti tapahtuneet eläköitymisen kautta. Kun eläkkeelle jääneiden tilalle on vain harvoin voitu palkata uutta henkilöstöä, on syntynyt sattumanvaraisia ja alueellisesti epätasapainoisia osaamisaukkoja. Kuormittavuus ja resurssit eivät aina ole jakautuneet tasaisesti.

Valiokunta katsoo, että säästöjen hakeminen viranomaistoimintoja uudelleen järjestelemällä ja tehostamalla on välttämätöntä. Samoin valiokunta pitää prosessien sähköistämistä, asiantuntijaresurssien yhteiskäyttöä, toimintojen keskittämistä ja tiettyihin erityisosaamista vaativiin kysymyksiin erikoistumista myönteisenä kehityksenä. On lähtökohtaisesti järkevää, että esimerkiksi rakennerahastotehtävien ja yritystukien hallinnointi on keskitetty neljään ELY-keskukseen.

Keskittämisellä ja tehostamisella on kuitenkin rajansa. Kun keskuksen toiminta-alue laajenee ja henkilöstö jatkuvasti vähenee, voi esimerkiksi yritystuki- tai rakennerahastoasioissa tarpeellisten yrityskäyntien toteuttaminen tulla käytännössä lähes mahdottomaksi. Samoin saatetaan menettää esimerkiksi ympäristövastuualueella tarpeellinen fyysisen ympäristön ja paikallisten olosuhteiden tuntemus. Valiokunta on huolissaan siitä, että mikäli yritysten rahoitus- ja lupahakemusten käsittelyajat pidentyvät, ei jäljempänä luvun 32.20 yhteydessä käsiteltäviä kasvupanostuksia tai luvun 32.50 yhteydessä käsiteltäviä rakennerahastovaroja välttämättä saada täysimääräisesti hyödynnettyä. Esimerkiksi Tekesin rahoitustyöstä kolmasosa tehdään ELY-keskusten henkilöresursseilla.

Pahimmassa tapauksessa esimerkiksi ympäristövastuualueen voimavarojen vähentyminen voi johtaa yhtäältä lupamenettelyjen ruuhkautumiseen ja toisaalta ympäristölupien noudattamisen puutteelliseen valvontaan. Saavutettavat säästöt menettävät helposti merkityksensä, mikäli niiden johdosta ympäristön tila heikentyy ja elinkeinotoiminta sekä uusien investointien käynnistyminen hidastuvat.

ELY-keskusten toiminnan jatkuminen nykyisellä tehtävärakenteella ja toimintatavoilla ei näytä mahdolliselta. Tästä huolimatta keskuksille ollaan edelleen antamassa lisää tehtäviä esimerkiksi ympäristönsuojelulain ja -asetuksen uudistusten myötä. Valiokunta pitää välttämättömänä, että tulevaisuudessa ELY-keskusten tavoitteet ja lakisääteisetkin tehtävät arvioidaan, määritellään uudelleen ja priorisoidaan tarkasti. Sääntelyn keventämistä sekä lupahallinnon virtaviivaistamista on harkittava ennakkoluulottomasti, ja tietyistä tehtävistä on myös voitava luopua kokonaan. Vähenevät resurssit tulee kohdistaa tarkoituksenmukaisesti ja varmistaa, että keskuksilla on tarvittava osaaminen, tehokkaat prosessit ja asianmukaiset organisaatiorakenteet ydintehtäviensä hoitamiseksi.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 213 161 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) euroneuvontakeskuksista sekä Innovaatiorahoituskeskus Tekesin projektiluonteisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen mukaan lukien henkilöstön osaamisen kehittäminen

2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen

3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

4) Yritys-Suomi -portaalin kehittämiseen ja ylläpitoon

5) keksintötoiminnan edistämistehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen sekä keksinnöistä teetettävien selvitysten hankkimiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 1 144 000 euroa.

Lisäksi momentin päätösosan toisen kappaleen kohta 5) muutetaan muotoon:

5) yritystoiminnan kehittämispalveluihin ja niiden hankinnasta aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lisäyksestä 800 000 euroa aiheutuu siirrosta momentilta 32.30.01 (17 htv) ja 104 000 euroa siirrosta momentilta 32.01.01 (1 htv) johtuen ELY-keskusten yhteisen kehittämis- ja hallintoyksikön perustamisesta sekä 240 000 euroa määräaikaisen lisähenkilöstön (4 htv) palkkaamisesta tuulivoimarakentamisen ympäristövaikutusten arvioinnin käsittelyn nopeuttamiseksi.

Perustelujen muutos johtuu julkisten työvoimapalvelujen uudistuksesta, jonka johdosta myös palvelutarjoama on muuttunut.


2015 I lisätalousarvio 1 144 000
2015 talousarvio 213 161 000
2014 III lisätalousarvio 390 000
2014 I lisätalousarvio -1 152 000
2014 talousarvio 215 897 000
2013 tilinpäätös 215 204 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 1 144 000 euroa.

Lisäksi momentin päätösosan toisen kappaleen kohta 5) muutetaan muotoon:

5) yritystoiminnan kehittämispalveluihin ja niiden hankinnasta aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.

 

III lisätalousarvioesitys HE 19/2015 vp (17.9.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 130 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys johtuu Microsoftin irtisanomistilanteen käsittelyn helpottamiseksi tarvittavista kahden henkilötyövuoden lisäresursseista ELY-keskuksissa.


2015 III lisätalousarvio 130 000
2015 I lisätalousarvio 1 144 000
2015 talousarvio 213 161 000
2014 tilinpäätös 215 135 000
2013 tilinpäätös 215 204 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 10/2015 vp (9.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 130 000 euroa.