Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
              22. Tutkimus ja kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         63. Metsähallitus
         64. Metsähallitus 2016
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 79 139 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen valiotaimituotannon osalta enintään 80 000 euroa

2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

5) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.

Selvitysosa:Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:

1) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa

2) tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi

3) harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa

4) tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle

5) ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä

6) hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä

7) edistää kansainvälistä yhteistyötä

8) hoitaa muut sille laissa tai sen nojalla säädetyt tehtävät

9) hoitaa maa- ja metsätalousministeriön sille erikseen määräämät tehtävät.

Luonnonvarakeskus tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden sekä luvun 30.01 selvitysosassa esitettyjen tutkimuksen painopisteiden saavuttamista.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Luonnonvarakeskukselle vuoden 2016 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todettujen toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteiden lisäksi seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tehokkuus
  • — Vahvistetaan asiakas- ja sidosryhmäyhteistyötä sekä toiminnan kansainvälistä ulottuvuutta.
  • — Hyödynnetään Lynet-yhteistyön (Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä) ja yliopistoyhteistyön mahdollisuudet toiminnan tehostamisessa.
  • — Uudistetaan luonnonvara- ja muita seurantoja niiden tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2014 toteutuma1) 2015 arvio 2016 arvio
  Kust.2)
1 000 €
Tuotot3)
1 000 €
Htv4) Kust.2)
1 000 €
Tuotot3)
1 000 €
Htv4) Kust.2)
1 000 €
Tuotot3)
1 000 €
Htv4)
                   
Tutkimus- ja kehittämistehtävät 90 344 24 361 1 075 87 000 26 160 1 033 79 264 25 137 859
Viranomais- ja asiantuntijatehtävät 37 905 7 667 428 35 000 6 500 395 30 136 6 023 295
Tilastoviranomaistehtävät 4 280 90 45 4 100 100 42 4 100 100 42
Asiakasrahoitteinen toiminta 10 896 10 653 117 9 320 9 240 100 9 500 9 740 104
Yhteensä 143 425 42 771 1 665 135 420 42 000 1 570 123 000 41 000 1 300

1) Tiedot on koottu lopettaneiden laitosten tilinpäätöstiedoista.

2) Kustannuslaskennassa tukitoimintoihin kohdistuneet tuotot on huomioitu kustannuksia pienentävänä tekijänä n. 3 milj. euroa vuodessa.

3) Vain suoraan ydintoimintoihin kohdistuneet tuotot.

4) Momentin 30.01.05 henkilötyövuosikiintiö: 1 602 htv TA 2015 ja arvio henkilöstön määrästä 1 300 htv TAE 2016.

Luonnonvarakeskuksen tunnusluvut

  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
       
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset 1 000 €/kokonaishtv 86 88 98
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset 1 000 €/julkaisu 63 55 52
Referoidut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv 0,8 1,0 1,0
Muut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv 0,4 0,4 0,4
Muut julkaisut/tutkijahtv 1,9 2,0 2,0
Tilastot/tilastohtv   1,0 1,03
Tilastojulkistukset/tilastohtv   3,28 3,33
Referoidut tieteelliset julkaisut (kpl) 615 700 700
Muut tieteelliset julkaisut (kpl) 276 280 280
Muut julkaisut (sis. ammattiyleisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut) (kpl) 1 393 1 400 1 400
Tilastotiedon verkkolatausmäärät (kpl) 113 7031) 116 000 127 000
Suora tiedonkeruu rekistereistä (%) ..2) 70 77
Sähköisen tiedonkeruun käyttö (% vastanneista) ..2) 60 62

1) Vuoden 2014 tiedot perustuvat maataloustilastojen raportointiin. Luken yhdistetystä tilastoverkkopalvelusta saadaan yhteismitalliset lataustiedot 1.6.2015 lähtien.

2) Eri tiedonkeruista ei ole saatavilla vertailukelpoista tietoa vuodelta 2014.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
     
Bruttomenot 134 199 122 534
Bruttotulot 43 757 43 395
Nettomenot 90 442 79 139

Bruttotulot ovat yhteensä 43 395 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 29 500 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 8 805 000 euroa, EU-maataloustukia 1 100 000 euroa sekä muita tuloja 3 990 000 euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 118 100 100
— muut tuotot - - -
Tuotot yhteensä 118 100 100
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 56 60 60
— osuus yhteiskustannuksista 39 40 40
Kustannukset yhteensä 95 100 100
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 23 - -
Kustannusvastaavuus, % 124 100 100
       
Muut suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 10 479 9 120 9 535
— muut tuotot 56 20 20
Tuotot yhteensä 10 535 9 140 9 555
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 6 305 5 160 5 215
— osuus yhteiskustannuksista 4 496 4 060 4 100
Kustannukset yhteensä 10 801 9 220 9 315
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -266 -80 240
Kustannusvastaavuus, % 98 99 103
       
Hintatuki 80 80 80
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen -186 - 320

Kotimaisen marjakasvien tuotannon turvaamiseksi sekä ilmastonmuutoksen ja ulkomaisten kasvintuhoojien riskien hallitsemiseksi tarvitaan puhdasta taimiaineistoa. Varmennetun valiotaimiaineiston tuotannon jatkuminen edellyttää hintatukea, joka on enintään 80 000 euroa.

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 15 036 16 000 17 570
— EU:lta saatava rahoitus 2 944 3 500 3 800
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 10 520 9 700 10 800
Tuotot yhteensä 28 500 29 200 32 170
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 58 569 57 200 58 000
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -30 069 -28 000 -25 830
Omarahoitusosuus, % 51 49 45

Määrärahasta käytetään vähintään 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen, mikä on otettu huomioon määrärahassa totopelien tuotto-osuutena momentille 12.30.20 kertyvistä varoista.

Määrärahasta käytetään 400 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.

Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.

Tuloina otetaan huomioon muut kuin momentille 12.30.99 kertyvät Luonnonvarakeskuksen toiminnan tulot. Puutarhakasvien jalostusmaksuina vuonna 2016 kertyvät tulot 80 000 euroa ja pääomaluonteiset tulot on merkitty momentille 12.30.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (EK) -50
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 28.10.01) -5
Tuottavuussäästön tilapäinen käyttö 200
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -1 418
Palkkaliukumasäästö -508
Palkkausten tarkistukset 522
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) -8 181
Toimintamenojen tuottavuussäästö -407
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) -1 461
Vuokramenojen indeksikorotus 84
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -79
Yhteensä -11 303

2016 talousarvio 79 139 000
2015 talousarvio 90 442 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)

Momentille ehdotetaan 79,139 milj. euron määrärahaa, joka on 11,303 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2015. Luonnonvarakeskus (Luke) perustettiin vuonna 2015 yhdistämällä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Metsäntutkimuslaitos (Metla), Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) tilastotuotanto. Lukessa on tehty 210 henkilötyövuoden vähennys ja tiivistetty toimitiloja. Talousarvioesitys tarkoittaa viranomais- ja asiantuntijatehtävien vähentämistä edelleen 20 prosentilla vuonna 2016. Lisäksi valmistelussa on toimitila- ja toimipaikkaratkaisu, joka tähtää 25 prosentin säästöön vuoteen 2018 mennessä.

Valiokunta toteaa, että näin suuret muutokset eivät voi olla vaikuttamatta Luken kykyyn selvitä tehtävistään. Momentin määrärahaan jo tehdyt ja tulevat leikkaukset yhdistettynä ulkopuolisen rahoituksen vähenemiseen johtavat toiminnan supistamiseen nopeassa tahdissa. Tilannetta vaikeuttaa myös se, että Luken perustaminen muodostaa alkuvuosina lisärahoitustarpeen, kun fuusion synnyttämät synergiahyödyt toteutuvat vasta vuosien viiveellä. Säästöjen lisäksi suurin syy määrärahojen supistumiseen on vuonna 2013 päätetty tutkimusrahoitusuudistus. Rahoituksen väheneminen kohdistuu erityisen voimakkaasti luonnonvaratutkimukseen, jossa tutkimuslaitosten rooli kansallisessa työnjaossa on ollut muita sektoreita merkittävämpi.

Valiokunta korostaa, että Lukella on keskeinen vastuu siitä, että biotalouteen kohdistuvat odotukset lunastetaan. Rahoituksen väheneminen on ristiriidassa alan tutkimustarpeen kasvun kanssa. Valiokunta pitää tärkeänä, että Luken rahoitukseen kiinnitetään vakavaa huomiota ja että sen asiantuntemusta hyödynnetään myös hallinnonalalta rahoitettavien luonnonvara- ja biotalouden edistämishankkeiden toteuttamisessa (esim. mom. 30.40.22).

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 79 139 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen valiotaimituotannon osalta enintään 80 000 euroa

2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

5) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 507 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 61 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 568 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio -507 000
2016 talousarvio 79 139 000
2015 tilinpäätös 90 992 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 507 000 euroa.