Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
              22. Tutkimus ja kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         63. Metsähallitus
         64. Metsähallitus 2016
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 550 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain ja siihen liittyvien muiden lakien muuttamisesta.

Maa- ja metsätalousministeriö tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen vuoden 2016 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet. Taulukossa on maa- ja metsätalousministeriön koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet.

Maa- ja metsätalousministeriön päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2014 toteutuma 2015 arvio 2016 arvio
  Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
                   
Lainsäädäntötehtävät 13 006 259 122 10 572 119 112 10 296 119 112
Hallinnonalan ohjaus, toiminta- ja taloussuunnittelu 4 031 80 35 3 277 37 32 3 192 37 32
Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta 5 843 116 42 4 750 53 39 4 626 53 39
EU- ja kansainväliset asiat 9 713 194 44 7 895 88 42 7 689 88 42
MMM:n erityistehtävät 6 923 2 577 40 8 728 2 463 43 8 606 2 463 46
Yhteensä1) 39 516 3 226 283 35 222 2 760 268 34 409 2 760 271

1) Momentin 30.01.01 henkilötyövuosikiintiöt: 278 htv TA 2014, 260 htv TA 2015 ja arvio henkilöstön määrästä 263 htv TAE 2016.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 31 355 26 578 27 310
Bruttotulot 3 226 2 760 2 760
Nettomenot 28 129 23 818 24 550
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 931    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 645    

Määrärahasta käytetään 1 100 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.

Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa käytetään hallinnonalan yhteisen teknologia-alustan uusimisen sekä suurpetojen aiheuttamien porovahinkojen sähköisen vahinkoilmoitus- ja korvauspalvelun kehittämisen menoihin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä ja saaristoasiain neuvottelukunta (siirto momentilta 32.01.01) (3 htv) 225
Poliittinen toiminta (HO 2015) -65
Siirto momentille 23.01.02 -75
Siirto momentilta 30.01.(21) (2 htv) 658
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poisto (-1 htv) -40
Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö (2 htv) 1 245
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-3 htv) -1 032
Palkkaliukumasäästö -170
Palkkausten tarkistukset 139
Toimintamenojen tuottavuussäästö -155
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01) 2
Yhteensä 732

2016 talousarvio 24 550 000
2015 talousarvio 23 818 000
2014 tilinpäätös 29 843 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 557 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 24 550 000 euroon nähden on 7 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 55 000 euroa yhden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momentille 32.01.02 sekä lisäyksenä 62 000 euroa siirtona momentilta 23.01.01 valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvista määrärahatarkistuksista johtuen.


2016 talousarvio 24 557 000
2015 IV lisätalousarvio 56 000
2015 talousarvio 23 818 000
2014 tilinpäätös 29 843 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 557 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

I lisätalousarvioesitys HE 9/2016 vp (18.2.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 280 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 28.70.22 ja aiheutuu digitaalisuutta edistävän asunto-osakeyhtiörekisterihankkeen (ASREK) johdon menoista.

Hankkeesta aiheutuvien ylläpitokustannusten rahoitus ei edellytä lisämäärärahoja vaan se hoidetaan asiakasmaksuin.


2016 I lisätalousarvio 280 000
2016 talousarvio 24 557 000
2015 IV lisätalousarvio 56 000
2015 talousarvio 23 818 000
2014 tilinpäätös 29 843 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 7/2016 vp (8.4.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 280 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 192 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio -192 000
2016 I lisätalousarvio 280 000
2016 talousarvio 24 557 000
2015 tilinpäätös 23 874 000
2014 tilinpäätös 29 843 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 192 000 euroa.