Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2016

63. MetsähallitusPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

1. Peruspääoman muutokset

Metsähallituksen peruspääomaa voidaan alentaa 0,5 milj. eurolla.

2. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

Metsähallitus ottaa liiketoimintaa harjoittaessaan huomioon metsähallituslain (1378/2004) mukaiset yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet.

Metsähallituksen liiketoimintojen kannattavuutta parannetaan edelleen.

Metsähallitus voi avustaa Suomen Metsäsäätiötä vuonna 2016 enintään 0,2 milj. eurolla.

3. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä

Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2016 enintään 25 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2016 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina vuosina enintään 25 milj. euroa.

4. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä

Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 80 milj. euroa.

5. Liiketoiminnan takausvaltuudet

Metsähallitus saa myöntää takauksia samaan liikelaitoskonserniin kuuluvien osakeyhtiömuotoisten tytäryritysten lainojen vakuudeksi enintään 20 milj. euron arvosta.

6. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä

Metsähallitus saa antaa toimintaansa varten tarvittavia vakuuksia ulkopuolisille enintään 2,5 milj. euron arvosta.

Selvitysosa:

Liiketoiminta

Peruspääoman määrä oli 31.12.2014 vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan 2 525,7 milj. euroa. Vuoden 2015 aikana sen arvioidaan vähentyvän 16,06 milj. eurolla muun muassa 15 milj. euron pääoman palautuksen johdosta ja olevan vuoden 2015 lopussa 2 509,6 milj. euroa. Vuonna 2016 Metsähallituksen peruspääoma ehdotetaan alennettavaksi 0,5 milj. eurolla. Peruspääoma pienenee 0,2 milj. eurolla hallinnan siirtojen, valtionperintöjen sekä muiden vastaavien muutosten nettovaikutuksena. Tämän lisäksi esitetään siirrettäväksi 0,3 milj. euron arvosta liiketoiminnan omaisuutta julkisten hallintotehtävien taseeseen maankäytön muutosten nettovaikutuksena.

Metsähallituksen liiketoiminnan toimialana ovat metsätalous ja muu luonnonvarojen käyttö. Liiketoimintaa harjoitetaan metsähallituslaissa säädettyjen yhteiskunnallisten velvoitteiden (luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön, porotalouden, saamelaiskulttuurin ja työllisyyden edistäminen) asettamissa puitteissa. Metsähallitus tarjoaa muille yrityksille tasapuoliset liiketoimintamahdollisuudet aktiivisella hankekehityksellä ja kilpailuun perustuvalla alueiden vuokrauksella.

Metsähallituksen liiketoiminnan metsämaan pinta-ala oli vuoden 2014 lopussa 3 610 000 ha, mistä metsähallituslain mukaisten yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden takia käyttörajoituksen piirissä olevaksi pinta-alaksi arvioitiin 541 000 hehtaaria. Hakkuiden ulkopuolella tai poimintahakkuiden piirissä oli tuolloin 264 000 ha ja rajoitetussa käytössä 277 000 ha. Tämä tarkoittaa sitä, että metsätalouden metsämaan pinta-alasta 15 %:lla (millä on 19,8 % metsätalouden puustosta) on eriasteisia käyttörajoitteita. Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioonottamisesta aiheutuva kokonaispanostuksen taso oli vuoden 2014 lopussa noin 55 milj. euroa. Vuonna 2016 yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet otetaan huomioon samoilla periaatteilla kuin vuonna 2014. Asiasta päätetään tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä Metsähallituksen liiketoiminnan tavoitteista vuodelle 2016.

Ottaen huomioon eduskunnan hyväksymät vuoden 2016 palvelu- ja muut toimintatavoitteet, maa- ja metsätalousministeriö on alustavasti asettanut Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2016 tulostavoitteeksi (tilikauden tulos) 120,2 milj. euroa ja liiketoimintakonsernille 120,4 milj. euroa. Tavoite vastaa 4,8 prosentin tuottoa Metsähallituksen liiketoimintaan sijoitetulle pääomalle. Tuloutustavoite vuonna 2017 on 120,0 milj. euroa. Tuloutustavoitteen saavuttamiseksi Metsähallitus jatkaa valtion toiminnan ja talouden kannalta epätarkoituksenmukaisen maan myyntiä ja parantaa liiketoiminnan kannattavuutta. Valtioneuvosto päättää tuloutuksen määrästä vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.

Alustava liiketoiminnan liikevaihtotavoite on 348,0 milj. euroa ja liiketoimintakonsernin 356,7 milj. euroa.

Metsähallitus tekee liiketoiminnan investointeja alustavan investointisuunnitelman mukaan 16,0 milj. eurolla. Näiden lisäksi investoinneissa varaudutaan siihen, että liikelaitos järjestelee maa-ainesliiketoimintaa uudelleen. Merkittävimmät investointikohteet ovat puolustusvoimien ja tutkimuksen tarpeisiin tehtävät maa- ja vesialuehankinnat, teiden ja tuulivoimapuistojen rakenteet sekä maa- ja vesirakennushankkeet. Puolustusvoimien tarpeisiin on tarkoitus hankkia alueita noin 3,4 milj. eurolla.

Metsähallituksen tytäryhtiöiden vuoden 2016 arvioitu liikevaihto on konsernin sisäiset erät huomioon ottaen 8,0 milj. euroa ja liikevoitto 0,5 milj. euroa.

Alustavan suunnitelman mukaan Metsähallitus voi antaa takauksia tytäryhtiöidensä 20,0 milj. euron lainojen vakuudeksi. Metsähallitus voi joutua liiketoiminnassaan antamaan vakuuksia ulkopuolisille, esimerkiksi pankkitakauksia kunnille erilaisten velvoitteiden kattamiseksi.

Metsähallitusta koskeva lainsäädäntö uudistetaan vastaamaan EU:n vaatimuksia. Tarkoituksena on, että uusi lainsäädäntö astuisi voimaan 1.4.2016. Uudistuksen edellyttämät muutokset vuoden 2016 talousarvioesitykseen otetaan huomioon täydentävässä talousarvioesityksessä.

Metsähallituksen liiketoiminnan tunnuslukutaulukko

  2014 toteutuma 2015 ennakoitu 2016 esitys
  Liikelaitos Konserni Liikelaitos Konserni Liikelaitos Konserni
             
Liikevaihto, milj. € 343,2 355,0 345,1 355,1 348,0 356,7
— muutos, % -1 -4 1 0 1 0
Käyttökate, % 39 35 38 37 37 37
Liikevoitto/tappio, milj. € 128,1 125,1 128,9 127,3 127,4 127,9
Tilikauden tulos, milj. € 116,7 116,9 121,0 119,1 120,2 120,4
— liikevaihdosta, % 34 33 35 34 35 34
— peruspääomasta, % 4,6 4,6 4,8 4,7 4,8 4,8
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. € 130,01)   110,01)   120,02)  
Sijoitetun pääoman tuotto, %3) 4,8 4,7 4,9 4,8 4,8 4,8
Investoinnit liikevaihdosta, % 4 4 5 5 4 4
Omavaraisuusaste, % 98 98 98 98 98 98
Taseen loppusumma, milj. € 2 687 2 693 2 689 2 693 2 691 2 695
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (htv) 979 1 098 908 1 027 843 1 007

1) Valtioneuvoston vahvistama tuloutus. Vuoden 2015 tuloutuksen (110 milj. euroa) lisäksi Metsähallitus maksoi pääoman palautusta 15 milj. euroa.

2) Vuoden 2015 toiminnan perusteella vuoden 2016 talousarvioesityksen (mom. 13.05.01) tuloutusarvio.

3) Sijoitetun pääoman tuottoprosentissa mukana osingot tytäryhtiöiltä.

Liikelaitoksen tuloutus ja rahoitus momenteittain (milj. euroa)

  2014
toteutuma
2015
ennakoitu
2016
esitys
       
Liikelaitoksen tuloutus tulomomenteille      
13.05.01 Voiton tuloutus 130,000 110,0001) 120,000
Yhteensä 130,000 110,000 120,000
       
Julkisten hallintotehtävien määräraharahoitus      
30.63.50 Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät 6,387 6,250 5,754
MMM:n hallinnonala yhteensä 6,387 6,250 5,754
       
35.10.52 Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät 34,622 34,598 37,116
35.10.63 Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot 2) 2,000 2,000 -
YM:n hallinnonala yhteensä 36,622 36,598 37,116
       
Yhteensä (MMM ja YM) 43,009 42,848 42,870

1) Vuoden 2015 tuloutuksen (110 milj. euroa) lisäksi Metsähallitus maksoi pääoman palautusta 15 milj. euroa.

2) Metsähallituksen osuus.

Julkiset hallintotehtävät

Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) 6 §:n mukaisten julkisten hallintotehtävien palvelu- ja toimintatavoitteet sekä niiden rahoitus esitetään tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta momentilla 30.63.50 ja ympäristöministeriön toimialan osalta momentilla 35.10.52.

Julkisten hallintotehtävien rahoitus ja menorakenne (1 000 euroa, sisältää koko toiminnan, myös ympäristöministeriön toimialaan liittyvän osuuden)

  2014
toteutuma
2015
ennakoitu
2016
esitys
       
Rahoitus1)      
Maa- ja metsätalousministeriö (30.63.50) 7 297 6 331 5 754
Ympäristöministeriö (35.10.52) 35 499 36 286 37 116
Ympäristöministeriö (35.10.63) 992 1 000 -
Ympäristöministeriö (35.10.22) 157 187 150
Muiden ministeriöiden rahoitus 2 501 659 500
Muu rahoitus valtion talousarviosta 798 771 750
Euroopan unionin rahoitus 4 792 1 552 2 000
Tulorahoituksella maksetut menot 10 169 11 174 10 5002)
Muu rahoitus 3 170 1 954 2 000
Yhteensä 65 375 59 914 58 770
       
Menot      
Palkkausmenot 31 187 25 998 28 785
Muut kulutusmenot 31 682 31 069 28 985
Maa-aluehankinnat 996 1 000 -
Muut investoinnit 1 510 1 847 1 000
Yhteensä 65 375 59 914 58 770

1) Rahoituseriin 2014—2015 sisältyvät myös edellisiltä vuosilta siirtyneet erät.

2) Tulorahoituksessa ei ole huomioitu kalastonhoitomaksun keräämisen siirtymistä Metsähallituksen hoidettavaksi.

Julkisten hallintotehtävien kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko

  2014
toteutuma
2015
ennakoitu
2016
esitys
       
Tuotot (1 000 euroa)      
Maksullinen toiminta 10 463 11 336 10 700
Muut tuotot 4 954 3 348 2 700
Tuotot yhteensä 15 417 14 684 13 400
       
Kulut (1 000 euroa)      
Henkilöstökulut 31 187 25 998 28 785
Muut kulut 34 391 31 518 28 765
Kulut yhteensä 65 578 57 516 57 550
Valtion talousarviosta saatu rahoitus 47 702 40 832 43 650
       
Yli-/alijäämä -2 460 -2 000 -5001)
       
Henkilöstömäärä (htv) 624 520 570
— josta virkamiehiä (htv) 68 68 68

1) Sisältää Pohjois-Suomen siemenvaraston varastonmuutoksen, tulorahoituksella katettujen investointien poistot sekä maksullisen palvelutoiminnan alijäämän. Esityksessä on huomioitu hallinnansiirtoja vastaavien poistojen sekä vuoden 2005 avaavaan taseeseen sisältyneeseen omaisuuteen kohdistuvien kertyneiden poistojen kirjaaminen julkisten hallintotehtävien muuhun omaan pääomaan.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

1. Peruspääoman muutokset

Metsähallituksen peruspääomaa voidaan alentaa 0,5 milj. eurolla.

2. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

Metsähallitus ottaa liiketoimintaa harjoittaessaan huomioon metsähallituslain (1378/2004) mukaiset yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet.

Metsähallituksen liiketoimintojen kannattavuutta parannetaan edelleen.

Metsähallitus voi avustaa Suomen Metsäsäätiötä vuonna 2016 enintään 0,2 milj. eurolla.

3. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä

Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2016 enintään 25 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2016 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina vuosina enintään 25 milj. euroa.

4. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä

Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 80 milj. euroa.

5. Liiketoiminnan takausvaltuudet

Metsähallitus saa myöntää takauksia samaan liikelaitoskonserniin kuuluvien osakeyhtiömuotoisten tytäryritysten lainojen vakuudeksi enintään 20 milj. euron arvosta.

6. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä

Metsähallitus saa antaa toimintaansa varten tarvittavia vakuuksia ulkopuolisille enintään 2,5 milj. euron arvosta.

50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 5 754 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Metsähallitusta koskevan lain 6 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä 1) kohdassa mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kertyvät ne julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta seuraavat alustavat tulostavoitteet:

  • — tarjotaan mahdollisimman laajalti kansalaisille metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla ja seurataan toiminnan vaikuttavuutta
  • — viestitään tehokkaasti riista- ja kalakantojen hoidosta sekä valtion retkeilyalueiden ja muiden valtion alueiden käyttömahdollisuuksista edistäen luonnossa virkistäytymisestä koituvia myönteisiä vaikutuksia
  • — varmistetaan, että asiakastyytyväisyys säilyy hyvänä
  • — kehitetään erävalvonnan viranomaisten yhteistyöverkoston toimintaa sekä uusia yhteistyömalleja riistakonsernin ja kalatalouskentän toimijoiden kanssa
  • — luodaan edellytyksiä luontomatkailulle ja luonnon virkistyskäytölle parantamalla käytön kannalta keskeisten retkeilyalueiden palveluvarustusta, opastusta ja kulutuskestävyyttä sekä seurataan näiden alueiden taloudellista merkitystä ja muita hyötyjä.

Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallitukselle kertyvän tuloja arviolta 5 600 000 euroa, joista metsästyksen ja kalastuksen tuloja 4 900 000 euroa ja metsäpuiden siemenen myyntituloja 700 000 euroa.

Määrälliset ja laadulliset tavoitteet Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville

  2014
toteutuma
2015
ennakoitu
2016
esitys
       
Käyntimäärät: kansallispuistot, valtion retkeilyalueet, luontokeskukset 3 649 300 3 647 000 3 650 000
Luontokeskusten, maastopalveluiden ja lupa-asiakkaiden asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) 4,04 4,05 4,04
Metsästysluvat (kpl) 50 100 50 000 50 000
Kalastusluvat (kpl) 71 151 70 000 70 000
Erävalvontatapahtumien määrä 10 611 11 000 11 000

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Luonnon virkistyskäyttö 3 714 000
Eräasiat 1 590 000
Muut tehtävät 450 000
Yhteensä 5 754 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
HO-lisäyksen poistuminen -500
Palkkausten tarkistukset 4
Yhteensä -496

2016 talousarvio 5 754 000
2015 talousarvio 6 250 000
2014 tilinpäätös 6 387 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 5 754 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Metsähallitusta koskevan lain 6 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä 1) kohdassa mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kertyvät ne julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.