Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              (88.) Aktieförvärv

Statsbudgeten 2021

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifterPDF-versio

01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 602 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av regionalt samarbete

2) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer

3) till betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund

4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

5) till höjning av den cybersäkerhetsberedskap som statsrådet och ministeriet ansvarar för, högst 4 000 000 euro.

Förklaring:Kommunikationsministeriet har för sin verksamhet 2020—2023 ställt följande fleråriga resultatmål som stöder regeringsprogrammet, förvaltningsområdets koncernstrategi och de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln:

 • — Hållbara färdsätt och hållbar transport och kommunikation har gjorts allt mer lockande
 • — Transport- och kommunikationsmarknaden skapar bättre och mer högklassiga tjänster för användarna
 • — Trafiknätets kvalitet har förbättrats
 • — De digitala tjänsternas tillförlitlighet har stärkts
 • — Tillväxten i dataekonomin och utnyttjandet av artificiell intelligens har stärkts
 • — De digitala tjänsternas tillförlitlighet har stärkts
 • — Förutsättningar finns för att automatiserad trafik ska kunna tas i bruk i alla trafikformer
 • — Trafiksäkerheten har stärkts
 • — Effektiviteten i ministeriets verksamhet har förbättrats.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 15 993 16 497 14 852
Bruttoinkomster 243 10 250
Nettoutgifter 15 750 16 487 14 602
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 12 922    
— överförts till följande år 11 896    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Professur i transportekonomi och stärkande av forskning och kunnande vid Aalto-universitetet (överföring till moment 29.40.50) -200
Samordning av cybersäkerheten (regeringsprogr. 2019) -2 000
Specialsakkunnig i frågor om hybridhot och cybersäkerhet vid Finlands ständiga representation inom EU (överföring till moment 24.01.01) -32
VNHY överföring, produktivitetsbesparing i anslutning till ärendehanteringssystemet VAHVA -24
Lönejusteringar 447
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -76
Sammanlagt -1 885

2021 budget 14 602 000
2020 IV tilläggsb. -20 000
2020 budget 16 487 000
2019 bokslut 14 724 000

02. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 80 543 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer

2) till betalning av finansierings- och betalningsandelar samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med finansiellt stöd från EU

3) till betalning av utgifter för samarbetsprojekt i närområdena

4) till betalning av utgifter som föranleds av sjökartläggning

5) till betalning av utgifter som föranleds av forsknings- och utvecklingsverksamhet

6) till betalning av utgifter som föranleds av trafiksystemplanering, persontrafikundersökningar, främjande av mobilitetstjänster, övervaknings- och myndighetsuppgifter, traditionsverksamhet, utvecklande av sjötrafiken och av Safe Sea Net-verksamheten.

Förklaring:Transport- och kommunikationsverket svarar för myndighetstjänsterna för alla trafikformer samt för de uppgifter inom kommunikationssektorn som gäller myndighetsreglering, tillsyn, styrning, förvaltning och tjänster. Myndighetstjänsterna inom trafiken hänför sig till trafiksystemets säkerhet, datalager, driftsäkerhet och marknad.

Tillsynsavgiften för flygtrafiken och tillsynsavgiften för besiktningsverksamheten intäktsförs under moment 11.19.05. Informationssamhällsavgiften, tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamhet, tillsynsavgiften för postverksamhet och certifikatavgiften intäktsförs under moment 11.19.04.

Kommunikationsministeriet har för Transport- och kommunikationsverket för 2020—2023 ställt följande fleråriga resultatmål som stöder regeringsprogrammet, förvaltningsområdets koncernstrategi och de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln:

 • — Utsläppen från trafik och kommunikation har minskat
 • — Hindren för inträde på marknaden har undanröjts och konkurrensen främjats genom en effektiv verkställighet av och tillsyn över lagstiftningen, därtill har utvecklingen och användningen av tjänsterna har stimulerats utifrån ett användarorienterat sätt
 • — Förtroendet för digitala tjänster har förbättrats
 • — Tillgången till och interoperabiliteten hos digital information har ökat och verksamhetsmodellen My Data har använts för att stimulera dataekonomin
 • — Kommunikationsnätens och trafiksystemets kvalitet, säkerhet och störningsfrihet har förbättrats
 • — Genom internationellt myndighetssamarbete har främjandet av automatiserade transporter stärkts
 • — Konsekvensbedömningen och den produktion av information som den behöver har utvecklats.

Nyckeltal

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Kundtillfredsställelse, kunder (skalan 1—5, minst) 4,0 3,6 3,6
Kundtillfredsställelse, intressentgrupper (skalan 1—5, minst) 3,7 3,6 3,6
Certifieringar och auditeringar som hänför sig till verksamhetssystemet genomförs planenligt Genomfördes Genomförs planenligt Högst tre mindre avvikelser har konstaterats i den externa auditeringen
Utfärdande av normer inom utsatt tid 100 % 100 % 100 %
Beviljande av tillstånd inom utsatt tid 60 % 90 % 90 %
Meddelande av tillsynsbeslut i anslutning till besiktningsverksamheten inom utsatt tid 20 % 90 % 90 %
Kundkontakterna besvaras via verkets kundservice inom de tidsfrister som anges i ämbetsverkets servicelöfte (skriftliga kontakter 5 vardagar, samtal 45 sek.)     90 %
Kvaliteteten på och genomslagskraften för Cybersäkerhetscentrets lägesbilder (kundtillfredsställelse på skalan 1—5, minst)     >= 2020
Verkets elektroniska tjänster överensstämmer med kvalitetskriterna för statsförvaltningens digitla ärendehanteringstjänster     Utfall minst 20/22

Funktionell effektivitet

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Registrering av fordon, enhetskostnad, € 4,62 <= jämfört med 2019 <= jämfört med 2020
Dataenhet, enhetskostnad, € 0,0082 <= jämfört med 2019 <= jämfört med 2020
Ansökan om körkort, enhetskostnad, € 22,76 <= jämfört med 2019 <= jämfört med 2020
Förarexamen, enhetskostnad, € 72,97 <= jämfört med 2019 <= jämfört med 2020
Domännamn, enhetskostnad, € 4,49 <= jämfört med 2019 <= jämfört med 2020
Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, % (genomsnittet för tre år) 100 % 97—103 97—103
Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, % (genomsnittet för tre år) 111 % 116—122 116—122

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 210 570 190 723 195 918
Bruttoinkomster 119 728 113 154 115 375
Nettoutgifter 90 842 77 569 80 543
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 35 255    
— överförts till följande år 23 637    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 109 905 97 026 100 877
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 110 444 99 108 102 576
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -539 -2 082 -1 699
Kostnadsmotsvarighet, % 100 98 98

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 8 569 8 628 8 498
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 7 491 8 217 6 798
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 1 078 411 1 700
Kostnadsmotsvarighet, % 114 105 125

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, övrig avgiftsbelagd verksamhet (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten - 7 500 5 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten - 7 500 5 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) - 0 0
Kostnadsmotsvarighet, % - 100 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Europeiska sjöfartssystemet 500
Förändring av inflödet av avgifter av skattenatur (mom. 11.19.04 och 11.19.05) 209
Förändring av inflödet av tillsynsavgiften för besiktning -181
Nya uppgifter som gäller säkerheten inom luftfarten 100
Tilläggsfinansiering till Cybersäkerhetscentret 2 340
Överföring till moment 31.01.03 -715
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 60
Lönejusteringar 1 003
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -342
Sammanlagt 2 974

2021 budget 80 543 000
2020 IV tilläggsb. 2 190 000
2020 II tilläggsb. 300 000
2020 budget 77 569 000
2019 bokslut 79 224 000

03. Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 54 385 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter för samarbetsprojekt i närområdena

2) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer

3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen av projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Förklaring:Trafikledsverket har till uppgift att i egenskap av den som underhåller trafiklederna svara för upprätthållandet och utvecklandet av servicenivån för trafiken på vägar, järnvägar och farleder som förvaltas av staten. Trafikledsverket främjar genom sin verksamhet trafikledsnätets funktion, automatisering, trafiksäkerhet och en hållbar utveckling av trafikledsnätet som en integrerad del av trafiksystemet samt verksamhetsförutsättningarna för regionerna och näringslivet och en balanserad utveckling av dem.

Kommunikationsministeriet har för Trafikledsverkets verksamhet 2020—2023 ställt följande fleråriga resultatmål som stöder regeringsprogrammet, förvaltningsområdets koncernstrategi och de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln:

 • — Trafiksystemets energieffektivitet har förbättrats och hållbara transporter har gjorts mer lockande
 • — Det har skapats en helhetsbild av trafikledsegendomen och av förfarandena vid en makroekonomisk, långsiktig programmering (förvaltning) av den
 • — Trafikledshållningens (egendomens) effektivitet och kvalitet samt marknadens funktion har förbättrats
 • — Åtgärderna inom trafikledshållningen har fördelats på basis av effektivitet, med beaktande av kundbehoven och trafikledernas skick
 • — Trafiksystemets säkerhet, funktion och tillgänglighet har förbättrats
 • — Bannätsförvaltarens tjänster och verksamhetsmodeller har fortsättningsvis utvecklats (i en föränderlig verksamhetsmiljö)
 • — Utvecklingen av den infra som automatiserade transporter förutsätter har påbörjats och digitaliseringen av transporter har främjats.

Nyckeltal

2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Serviceförmåga och kvalitet      
Medborgarnas tillfredsställelse med landsvägarnas skick, under vintersäsongen/sommarsäsongen (minst) 3,15 3 3,1
Näringslivets belåtenhet med trafikledernas servicenivå (görs vartannat år) (minst) 3,07 Ingen undersökning görs 3,1
Fungerande rese- och transportkedjor      
Förseningar i fjärrtågstrafiken på grund av banhållningen, % av tågen försenade åtminstone 5 min. (högst) 7,44 7,3 7
Förseningar i närtågstrafiken på grund av banhållningen, % av tågen försenade åtminstone 3 min. (högst) 3,63 3,5 3,4
Väntetider för tjänster inom vintersjöfarten, h (högst) 2,5 4 4
Trafikledernas skick      
Tillfälliga hastighetsbegränsningar på bannätet, km. (högst) 118 200 118
Belagda vägar i dåligt skick (livligt trafikerat vägnät/övrigt vägnät), km (högst) 992/6 719 1 000/6 750 1 000/7 050
Broar och landsvägar/järnvägar i dåligt skick, antal (högst) 853 710/100 710/100
Fasta säkerhetsanordningar i dåligt skick, i farleder, % (högst) 6,5 8,2 6,5
Trafiksäkerhet      
Olyckor på landsvägarna som lett till personskador (högst) 2 103 2 240 2 050
Risken för olyckor vid plankorsningar på statens bannät (Risksumman för 10 år) (högst) 231 200 188
Funktionell effektivitet      
Eftersatt underhåll / vägnät (mn euro) 1 500 1 470 1 469
Eftersatt underhåll / bannät (mn euro) 1 300 1 234 1 233
Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, % 100 100 100
Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, % 98 100—120 100—120

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 51 969 48 984 54 827
Bruttoinkomster 506 450 442
Nettoutgifter 51 463 48 534 54 385
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 13 321    
— överförts till följande år 9 863    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten 11 477 6 572 16 781
       
Totala kostnader av den samfinansierade verksamheten 44 134 11 011 19 572
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -32 657 -4 439 -2 791
Självfinansieringsandel, % 74 40 14

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 5 804 5 167 5 934
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 6 129 5 133 6 220
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -325 34 -286
Kostnadsmotsvarighet, % 95 101 95

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ersättande av konsulttjänster med egna arbetsinsatser (överföring från moment 31.10.20) 1 700
Nivåförhöjning (överföring från moment 31.10.20) 2 500
Överföring från moment 31.01.02 715
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror -77
Lönejusteringar 1 167
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -154
Sammanlagt 5 851

2021 budget 54 385 000
2020 IV tilläggsb. 1 430 000
2020 budget 48 534 000
2019 bokslut 48 005 000

04. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 47 528 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av verksamheten i Antarktis

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

3) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer

4) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av internationella åtaganden

5) till betalning av överföringsutgifter som ingår i finansieringsandelarna för samfinansierade projekt som Finlands Akademi och andra organisationer finansierar

6) till betalning av utgifter och finansieringsandelar som föranleds av gemensamma professurer.

Fullmakt

Meteorologiska institutet bemyndigas att ingå avtal för projektet METNET/MOI om forskning om Mars, så att de utgifter som projektet medför, inklusive tidigare förbindelser, uppgår till högst 1 536 000 euro.

Förklaring:Meteorologiska institutet producerar observations- och forskningsinformation om klimatet, atmosfären och haven, och tillhandahåller väder-, havs- och klimattjänster.

Kommunikationsministeriet har för Meteorologiska institutets verksamhet för 2020—2023 ställt följande fleråriga resultatmål som stöder regeringsprogrammet, förvaltningsområdets koncernstrategi och de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln:

 • — Användning av de nya modellerna för beräkning av koldioxidbalansen i och klimatpåverkan av terrestra ekosystem (skogar, åkrar, myrmarker) för nationella inventeringar av växthusgaser och för framtidsscenarier har utvidgats.
 • — Användningen av observationsdata från tredje parter har förbättrats och testats som stöd i realtid för en säker och effektiv vägtrafik
 • — Betydelsen av satellitservicecentret i Sodankylä har ökat internationellt
 • — Radarnätverkets kvalitet och täckning har förbättrats
 • — Forskningen vid Meteorologiska institutet är av hög kvalitet och internationellt utnyttjad
 • — Nya vädertjänster och väderrapporter har producerats till stöd för införandet av uppkopplad och digitaliserad trafik.

Nyckeltal

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Intressentgruppernas nöjdhet (skala 1–5) 4,24 4,0 4,0
Väderprognosernas träffsäkerhet (kombination), % 83,5 83,0 83,0
Träffsäkerhet för vindvarningar på markområden 1—2 dygn, % - 80,0 80,0
Träffsäkerhet för flygplatsprognoser, % 90,78 90,60 90,60
Antal hänvisningar i databasen Web of science 16 892 13 000 13 500
Internationellt förhandsgranskade artiklar, antal 378 350 360

Funktionell effektivitet

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, % 89 100 100
Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, % 116 102 102
Kostnadsmotsvarighet för samfinansierad verksamhet, % 62 60 60
Extern forskningsfinansiering/år, tusen euro 18 014 16 000 19 500
Forskningsaktivitet (publikationer/årsverke) - 1,35 1,35
Den offentligrättsliga verksamhetens andel av institutets totala finansiering,% - 7,5 7,5
Affärsverksamhetens andel av institutets totala finansiering,% (exkl. fastighetshyror) - 4,9 4,9

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 80 526 72 014 79 628
Bruttoinkomster 30 775 26 630 32 100
Nettoutgifter 49 751 45 384 47 528
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 11 493    
— överförts till följande år 5 110    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 5 571 6 090 6 100
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 6 291 6 090 6 100
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -720 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 89 100 100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 7 190 4 540 6 500
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 6 181 4 460 6 400
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 1 009 80 100
Kostnadsmotsvarighet, % 116 102 102

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten 18 014 16 000 19 500
       
Totala kostnader för projekten 29 015 26 500 32 500
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -11 001 -10 500 -13 000
Självfinansieringsandel, % 38 40 40

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2021 2022 2023 2024— Sammanlagt fr.o.m. 2021
           
Förbindelser som ingås 2021 eller därefter 155 165 81 26 427
Utgifter sammanlagt 155 165 81 26 427

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
ACTRIS-forskningsinfrastrukturen 500
Förnyande av väderradarnätet 100
METNET/MOI, justering av anslagsbehovet för fullmakten -18
Utveckling av Sodankylä internationella satellitjordstation 750
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 89
Lönejusteringar 911
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -188
Sammanlagt 2 144

2021 budget 47 528 000
2020 IV tilläggsb. 225 000
2020 budget 45 384 000
2019 bokslut 43 368 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 483 243 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 51 156
Sammanlagt 51 156

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 483 243 000
2020 budget 432 087 000
2019 bokslut 434 382 670

(88.) Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Överföring till moment 31.10.77 -15 700
Sammanlagt -15 700

2020 budget 15 700 000
2019 bokslut 103 000 000